Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Rada Miasta Kościerzyna Kadencja 2018 - 2024 Projekty uchwał VIII kadencji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Projekty uchwał VIII kadencji, bieżące, menu 350 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Projekty uchwał VIII kadencji

Projekty uchwał VIII kadencji


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXXIV z dnia 24 kwietnia 2024 roku


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2024", przyjętym uchwałą LXXX/657/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2023r. – druk nr 727

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 726;     - druk nr 726A;

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/654/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024r. - druk nr 725A        - druk nr 725;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXXIII z dnia 27 marca 2024 roku


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kościerzyna - druk nr 724

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026" - druk nr 723

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2024 roku - druk nr 722

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2024 roku - druk nr 721

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 720

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych przy ul. Gajowej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna - druk nr 719

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości działki gruntu ozn. nr geodez. 294/11, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna - druk nr 718

Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna - druk nr 717

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 716

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/654/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024r. - druk nr 715


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXXII z dnia 28 lutego 2024 roku


Projekt uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję w latach 2024 – 2027 - druk nr 714;

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego
w Gdańsku na kadencję 2024 – 2027 - druk nr 713;

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Miejskiej Kościerzyna - druk nr 712;

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - druk nr 711;

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 - druk nr 710;

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Ignacego Paderewskiego w Kościerzynie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu - druk nr 709a;

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 185051G - druk nr 708;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych przy ul. Ignacego Paderewskiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 707;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w rejonie ul. Karola Szymanowskiego
i ul. Henryka Wieniawskiego w obrębie geodezyjnym nr 06, miasta Kościerzyna - druk nr 706;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna - druk nr 705;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 111/90, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 704;

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. „Markubowo” w Kościerzynie - druk nr 703;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 702;

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/654/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024r. - druk nr 701;

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu partnerskiemu Pryłuki w Ukrainie - druk nr 700;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXXI z dnia 24 stycznia 2024 roku


Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – druk nr 699

Projekt uchwały w sprawie usług sąsiedzkich – druk nr 698

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Kościerzyna na lata 2024 – 2026 – druk nr 697

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/504/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania – druk nr 696

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy Tadeusza Kościuszki, wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku oraz wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 975 w obrębie 07 miasta Kościerzyna – druk nr 695

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej tj. działki gruntu ozn. nr geodez. 58, położonej przy ul. Rynek, w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna – druk nr 694

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w rejonie ul. Świętojańskiej w obrębie geodezyjnym nr 11, miasta Kościerzyna – druk nr 693

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 692

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/654/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024r. – druk nr 691


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXX z dnia 20 grudnia 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna do końca kadencji – druk nr 690.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna do końca kadencji; - druk nr 689,

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Kościerzyna na rok 2024” - druk nr 688,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 687,

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r. – druk nr 686,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXIX z dnia 13 grudnia 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok – druk nr 685

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 684


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVIII z dnia 29 listopada 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” – druk nr 683,

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym – druk nr 682,

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  – druk nr 681,

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – druk nr 680,

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej – druk nr 679,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 74/16, 74/8 i 179/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna, działek ozn. nr geodez. 1038 i 216/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 51/30 i 76/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna – druk nr 678,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 52/1 i 59/10 położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 1491/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 64/61 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna – druk nr 677,

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Cztery Pory Roku drodze położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna – druk nr 676,

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Cyprysowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna – druk nr 675,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVII/632/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok – druk nr 674,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/474/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 czerwca 2022r. w sprawie XIV emisji obligacji miejskich oraz w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/601/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie emisji XV obligacji miejskich – druk nr 673,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 672,

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r – druk nr 671,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVII z dnia 25 października 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - druk nr 670

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie zmienionej uchwałą nr LVII/510/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2022 r. – druk nr 669

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości zajętych pod drogę publiczną gminną ul. Leśną w Kościerzynie – druk nr 668

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 218/2, 218/6 i 218/9, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna – druk nr 667

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Wspólnotą Mieszkaniową Kamienica Bankowa ul. Dworcowa 3 – druk nr 666

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 1387 i 1480, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 665

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok – druk nr 664

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok – druk nr 663

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 4 września 2019r., Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r., Nr XXIX/269/20 z dnia 28 października 2020r. oraz Nr XLIII/394/21 z dnia 29 września 2021r. – druk nr 662      – druk nr 662A

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 661         – druk nr 661A

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r. – druk nr 660      – druk nr 660A


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXV z dnia 27 września 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024 – 2027  – druk nr 659,

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kościerzynie na kadencję 2024 – 2027 – druk nr 658,

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie – druk nr 657,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej przy ul. Brzozowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 656,

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXXIII/609/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 15 lat części działki gruntu nr geodez. 255/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy najmu – druk nr 655,

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie – druk nr 654,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 653,

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r  – druk nr 652,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXIV z dnia 30 sierpnia 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – druk nr 651,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym nr 02, miasta Kościerzyna – druk nr 650,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 02, miasta Kościerzyna – druk nr 649,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 06, miasta Kościerzyna – druk nr 648,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 85/9, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna – druk nr 647,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 455, 87/8 i 167/34 położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 646,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 47/10 położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 1480 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 5, 6/1, 6/4 i 7/5 położonych w obrębie 10 miasta Kościerzyna – druk nr 645,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 644,             – druk nr 644A,

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r – druk nr 643,    – druk nr 643A,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXIII z dnia 28 czerwca 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 – druk nr 642,

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego – druk nr 641,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 15 lat części działki gruntu ozn. nr geodez. 255/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy najmu – druk nr 640,

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXVI/555/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19
i 137/23, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna – druk nr 639,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna – druk nr 638,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 220/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 18/11, 20/8, 166/18 i 166/19 położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna – druk nr 637,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 808 położonej
w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna – druk nr 636,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 05, miasta Kościerzyna – druk nr 635

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna "Stare Miasto" – druk nr 634

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kościerzyna na lata 2023-2030" – druk nr 633,

Projekt uchwały w sprawie XV emisji obligacji miejskich – druk nr 632

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 631

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r. – druk nr 630,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXII z dnia 21 czerwca 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna - druk nr 629

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna - druk nr 628

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 69, poz. 1120) wraz z odpowiedzią na skargę - druk nr 627

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 69, poz. 1120) wraz z odpowiedzią na skargę - druk nr 626


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXI z dnia 31 maja 2023 roku - absolutorium Burmistrza


Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2022 rok - druk nr 625

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2022 rok - druk nr 624

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania - druk nr 623


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXX z dnia 24 maja 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 38/36 położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 269/28, 50/10 i 51/12 położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 622

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą fizyczną - druk nr 621

Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Miastem i Gminą Kórnik - druk nr 620

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 619

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r - druk nr 618


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIX z dnia 26 kwietnia 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2023", przyjętym uchwałą LXV/545/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2022r. - druk nr 617

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania na terenie Miasta Kościerzyna ze środków budżetu Miasta Kościerzyna - druk nr 616

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 615

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r. - druk nr 614


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVIII z dnia 29 marca 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Twórców i Działaczy Kultury za wybitne osiągnięcia oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/286/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 roku w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Twórców i Działaczy Kultury za wybitne osiągnięcia – druk nr 613,

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Sportowców, Działaczy Sportowych i Organizacji Sportowych za wybitne osiągnięcia oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/285/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 roku w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia – druk nr 612,

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – druk nr 611,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/504/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania – druk nr 610,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/290/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna – druk nr 609,

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku – druk nr 608,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 607,

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r – druk nr 606,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVII z dnia 8 marca 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - druk nr 605

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Miejskiej Kościerzyna - druk nr 604

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/334/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 603

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2023 roku - druk nr 602

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku - druk nr 601

Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa rosnącego w,,Alei Jaworowej” uznanego za pomnik przyrody - druk nr 600

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą fizyczną - druk nr 599

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 255/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, w rejonie ul. Wierzysko - druk nr 598

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 59/2 i 79/2, położonych w rejonie ul. Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna - druk nr 597

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 310/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna - druk nr 596

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem działki gruntu ozn. nr geodez. 42/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/386/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki gruntu ozn. nr geodez. 44/7, położonej w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat - druk nr 595

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu ozn. nr geodez. 43/13, 43/14 oraz części działki gruntu ozn. nr geodez. 43/12, położonych w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowych umów dzierżawy - druk nr 594

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki gruntu ozn. nr geodez. 232/23, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna, przy ulicy Jeziornej na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy -  druk nr 593

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 112
i 153/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna -  druk nr 592

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 591

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r - druk nr 590


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVI z dnia 1 lutego 2023 roku


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/534/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Kościerzyna   - druk nr 589

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 - druk nr 588,          - druk nr 588A

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk nr 587,         - druk nr 587A

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna – druk nr 586,

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 585,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 98, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna – druk nr 584,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19 i 137/23, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna – druk nr 583,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 159/46, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna – druk nr 582,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 975, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna – druk nr 581,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w rejonie
Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna – druk nr 580,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 579,

Projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego działki gruntu ozn. nr geodez. 224/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna – druk nr 578,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 577,       - druk nr 577A

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r – druk nr 576,         - druk nr 576A


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXV z dnia 28 grudnia 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2023 rok – druk nr 575.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2023 rok – druk nr 574,

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Kościerzyna na ro 2023” – druk nr 573,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 572,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębach geodezyjnym nr 09, miasta Kościerzyna – druk nr 571,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego położonego przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku – druk nr 570,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 78 położonej
w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 962 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 111/62 położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna, działek ozn. nr geodez. 120/4 i 119/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, działek ozn. nr geodez. 71/1, 70/1 i 69/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna – druk nr 569,

Projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego działek gruntu wchodzących w skład dróg wojewódzkich nr 214 i 221, położonych w obrębie geodezyjnym nr 04, 05, 09 i 11 miasta Kościerzyna – druk nr 568,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 567,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. – druk nr 566,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIV z dnia 14 grudnia 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok - druk nr 564

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 563


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIII z dnia 14 grudnia 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. - druk nr 565


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXII z dnia 30 listopada 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Kościerzyna - druk nr 562,

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 561, 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” – druk nr 560,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 962, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 559,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 36/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna – druk nr 558,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębach geodezyjnym nr 05, 06
i 09 miasta Kościerzyna – druk nr 557,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 4 września 2019r., Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r., Nr XXIX/269/20 z dnia 28 października 2020r. oraz Nr XLIII/394/21 z dnia 29 września 2021r. – druk nr 556,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 555,             - druk nr 555a,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. – druk nr 554,               - druk nr 554a,

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie – druk nr 553,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXI z dnia 23 listopada 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 69, poz. 1120) oraz uchwałę Nr XL/366/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 3056) wraz z odpowiedzią na skargę – druk nr 552,

Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości – druk nr 551

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. – druk nr 550         - druk nr 550A

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie – druk nr 549,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LX z dnia 26 października 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna - druk nr 548;

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania na terenie Miasta Kościerzyna ze środków budżetu Miasta Kościerzyna - druk nr 547;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 546;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. - druk nr 545;

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS–EKO” Sp. z o. o. w Kościerzynie - druk nr 544;

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego - druk nr 543;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LIX z dnia 13 października 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. - druk nr 542

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/501/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2022r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o. - druk nr 541.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LVII z dnia 28 września 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania zmienioną uchwałami: nr VII/45/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 roku oraz nr IX/72/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 roku - druk nr 540;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą Kościerzyna - druk nr 539;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą Liniewo - druk nr 538;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą Nowa Karczma - druk nr 537;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie - druk nr 536;

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna - druk nr 535;

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Leśnej w Kościerzynie do kategorii dróg gminnych - druk nr 534;

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie jeziora Wierzysko i ulicy Klasztornej pomiędzy obwodnicą miasta oraz południową i zachodnią granicą miasta Kościerzyna - druk nr 533;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 48/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 78, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna - druk nr 532;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez.72/35, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna - druk nr 531;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 148/22 i 973 położonych w rejonie ul. Marii Konopnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 530;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 4 września 2019r., Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r., Nr XXIX/269/20 z dnia 28 października 2020r. oraz Nr XLIII/394/21 z dnia 29 września 2021r. - druk nr 529;

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok - druk nr 528;

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok - druk nr 527;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o. - druk nr 526;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 525    - druk nr 525a;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. - druk nr 524      - druk nr 524a


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LVI z dnia 31 sierpnia 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Miasta Kościerzyna o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce – Kościerskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Kościerzynie w związku z inwestycją spółki na działce nr 159/67 przy ul. T. Rogali w Kościerzynie - druk nr 523;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 74/8, 74/16
i 179/13, położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - druk nr 522;

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Do Parowozowni drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym
nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 521;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 126/29 i 167/37, położonych przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 520;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu
nr 236/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna - druk nr 519;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu
nr 150/9, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna - druk nr 518;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 517;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. - druk nr 516;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LV z dnia 29 czerwca 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom: którym powierzono stanowisko kierownicze; dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna - druk nr 515;

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2022/2023 – druk nr 514,

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie - druk nr 513;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 74/16, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 245/20, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - druk nr 512;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 15 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 511;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu nr 118/27 i 149/5, położonych w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna - druk nr 510;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 34/7 położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 509;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 i 04 miasta Kościerzyna - druk nr 508;

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie - druk nr 507;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 506;   - druk 506A;     - druk nr 506B;     - druk nr 506C;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. - druk nr 505;    - druk nr 505A;      - druk nr 505B;     - druk nr 505C;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LIV z dnia 1 czerwca 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Serdeczna drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna - druk nr 504;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 57/42, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 159/47, 159/50 i 159/54, położonych w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - druk nr 503;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych przy
ul. Fabrycznej i w rejonie ul. Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - druk nr 502;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie
ul. Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 501;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 232/22, położonej przy
ul. Świętojańskiej, w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna - druk nr 500;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 150/5, położonej w rejonie ul. Małej Kolejowej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna - druk nr 499;

Projekt uchwały w sprawie XIV emisji obligacji miejskich - druk nr 498;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 497;

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. - druk nr 496;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LIII z dnia 25 maja 2022 roku


Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2021 rok - druk nr 495

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2021 rok - druk nr 494

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania - druk nr 493


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LII z dnia 27 kwietnia 2022 r.


Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - druk nr 492

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą prawną - druk nr 491

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębach geodezyjnym nr 06 i 09 miasta Kościerzyna - druk nr 490

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 489druk nr 489A

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. - druk nr 488; druk nr 488A


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LI z dnia 30 marca 2022 r.


Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Miasta Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - druk nr 487

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Kościerzyna do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca - druk nr 486

Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości - druk nr 485

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miejską Kościerzyna dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - druk nr 484

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024” - druk nr 483

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 2022-2024” - druk nr 482

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2022” - druk nr 481

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia oraz przyjęcia regulaminu miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 480

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2022 roku - druk nr 479

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Kościerzyna na dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania na terenie Miasta Kościerzyna - druk nr 478

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Nowa Młyńska drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna - druk nr 477

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 101/34, położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 179/71, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - druk nr 476

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy - druk nr 475

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 474     - druk 474a

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022 r. - druk nr 473     - druk 473a


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr L z dnia 2 marca 2022 r.


Projekt uchwały w sprawie wniesionej w dniu 13 stycznia 2022 roku przez Ruch Narodowy Kościerzyna Klub Konfederacji Kościerzyna petycji o uhonorowanie Romana Dmowskiego - druk nr 472

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Miasta Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - druk nr 471

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego - druk nr 470

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kościerzyna - druk nr 469

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Okoniowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna - druk nr 468

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Cynkowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - druk nr 467

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 281, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna - druk nr 466

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 126/24, 126/16, 126/22, 126,26 i 397/1,  położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 465


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLIX z dnia 26 stycznia 2022 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/320/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna - druk nr 464

Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew rosnących w „Alei Jaworowej” uznanej za pomnik przyrody - druk nr 463

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie - druk nr 462

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu nr 1275/1, 270/17, i 270/12, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 461

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 5 oraz ozn. nr geodez. 12/13, położonych w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna - druk nr 460

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu nr 157/51, 273/13 i 273/24, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 459

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 41/3 położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 458

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 1068 położonej w rejonie ul. Towarowej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 457

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 456

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r - druk nr 455


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVIII z dnia 22 grudnia 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2022 rok - druk nr 454

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2022 rok - druk nr 453

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie - druk nr 452

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2021-2030 - druk nr 451

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do realizacji w latach 2022-2023 projektu Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (nr POWR.04.01.00-00-DS10/19) - Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - druk nr 450

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2022" - druk nr 449

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 157/66, 164/12, 164/13 i 524/3, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 448

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 447

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r. - druk nr 446


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVII z dnia 15 grudnia 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022 rok - druk nr 445

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 444


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVI z dnia 24 listopada 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2023" - druk nr 443

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna - druk nr 442   - druk nr 442a

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna - druk nr 441

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 440

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” - druk nr 439

Projekt uchwły w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna p.n. „Plebanka” - drk nr 438

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 437   - druk nr 437a

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r - druk nr 436    - druk nr 436a


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLV z dnia 27 października 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 435

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji - druk nr 434

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. Gałęźne-Stadion w Kościerzynie - druk nr 433

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. Markubowo w Kościerzynie - druk nr 432

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Rogali – Tysiąclecia w Kościerzynie - druk nr 431

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 315/1 i 399/5 położonych przy ul. Strzeleckiej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży - druk nr 430

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/54, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 78, położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna - druk nr 429

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/393/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok - druk nr 428

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/392/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 2021r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok - druk nr 427

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/391/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 2021r. w sprawie XIV emisji obligacji miejskich - druk nr 426

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 425

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r. - druk nr 424


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLIII z dnia 29 września 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania „Medalu im. Tomasza Rogali” stanowiącego załącznik do uchwały  nr VII/57/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 marca 2007 roku - druk nr 423

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - druk nr 422       - druk 422a

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania, zmienionej: Uchwałą Nr XLVIII/382/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.; Uchwałą Nr XXX/232/16 z dnia 25 maja 2016 r.; Uchwałą Nr LXVI/527/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Uchwałą Nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIV/120/19 z dnia 4 września 2019 r. - druk nr 421

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 480, położonej przy ul. I. Krasickiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna - druk nr 420

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 14/94, 14/95, 14/96 i 14/97, położonych przy ul. T. Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 419

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego, niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 481, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna - druk nr 418

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 4 września 2019r., Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r., Nr  oraz Nr XXIX/269/20 z dnia 28 października 2020r. - druk nr 417

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok - druk nr 416

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok - druk nr 415

Projekt uchwały w sprawie XIV emisji obligacji miejskich - druk nr 414

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 413       - druk nr 413a

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r. - druk nr 412        - druk nr 412a


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLII z dnia 1 września 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2021/2022 - druk nr 411

Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 159/67, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - druk nr 410

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki gruntu ozn. nr geodez. 44/7, położonej w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat - druk nr 409

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kościerzyna z dnia 12 grudnia 1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kościerzyna - druk nr 408

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pn. "Skłodowskiej - Strzelnica" - druk nr 407

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 239, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna - druk nr 406

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 38/16, 36/2 i 36/13, położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna - druk nr 405

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 226/20, 226/21, 226/22, 226/23 i 226/24 położonych przy ul. X. Dunikowskiego w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 404

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 6/45 i 6/48 położonych przy ul. T. Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 403

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 8/26 i 1006 położonych przy ul. T. Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 402

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 111/86 położonej przy ul. Świętopełka, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 401

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 1482 położonej przy ul. Ignacego Paderewskiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 400

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 86/13 położonej przy ul. Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - druk nr 399

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/314/2021 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 marca 2021r. w sprawie wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Spółka z o. o. w Kościerzynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej - druk nr 398

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 397      - druk nr 397a

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r. - druk nr 396    - druk nr 396a


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XL z dnia 30 czerwca 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Kościerzyna zadania w zakresie budowy oraz utrzymania dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinkach: Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta oraz Kościerzyna – Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta - druk nr 395

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie - druk nr 394

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu położonych w Kościerzynie stanowiących płytę rynku - druk nr 393

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 111/13, 113/3, 112, 101/34 oraz 101/35 położonych w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna - druk nr 392

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 74/11 położonej przy ul. Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - druk nr 391

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna - druk nr 390

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową, a północną granicą miasta Kościerzyna - druk nr 389

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 388 - druk 388a

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r. - druk nr 387 - druk nr 387a


 

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIX z dnia 26 maja 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały zgłoszonego w procedurze wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - druk nr 386

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego - druk nr 385

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta w Kościerzynie - druk nr 384

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie - druk nr 383

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 66/9 położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży - druk nr 382

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 240 położonej przy ul. Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - druk nr 381

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, zbywanych w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz zasad jej udzielenia - druk nr 380

Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny należnych Gminie Miejskiej Kościerzyna lub jej jednostkom organizacyjnym - druk nr 379

Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przysługującym Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkom organizacyjnym - druk nr 378

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 377

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r. - druk nr 376


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVIII z dnia 26 maja 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2020 rok - druk nr 375

Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2020 rok - druk nr 374

Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania - druk nr 373. 


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVII z dnia 28 kwietnia 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023” - druk nr 372

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2021” przyjętym uchwałą XXXIII/301/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020r. - druk nr 371

Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna - druk nr 370

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku - druk nr 369

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 209, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna - druk nr 368

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 207, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna - druk nr 367

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 15/8, położonej w obrębie geodezyjnym 06 oraz ozn. nr geodez. 264/4, położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna, działki gruntu ozn. nr geodez. 74/16, położonej w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna oraz działek gruntu ozn. nr geodez. 82/3 i ozn. nr geodez. 85/9, położonych w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna - druk nr 366

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 87/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 365

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działki gruntu ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02  miasta Kościerzyna - druk nr 364

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie - druk nr 363

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/315/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 marca 2021r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty - druk nr 362

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 361

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r. - druk nr 360


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVI z dnia 31 marca 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą Nr VII/42/19 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,  uchwałą Nr VI/27/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. i uchwałą Nr IX/71/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 r. - druk nr 359

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna - druk nr 358

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania, zmienionej: Uchwałą Nr XLVIII/382/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.; Uchwałą Nr XXX/232/16 z dnia 25 maja 2016 r.; Uchwałą Nr LXVI/527/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Uchwałą Nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIV/120/19 z dnia 4 września 2019 r. - druk nr 357

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2021 roku - druk nr 356

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 355

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 76/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna - druk nr 354

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 1019/3 położonej w rejonie ulic Towarowej i Transportowców w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 353

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 239 położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - druk nr 352

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 6/5 i 6/3 położonych w rejonie ulicy Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna - druk nr 351

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 27/6 położonej w rejonie ulicy Skarszewskiej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 350

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą prawną - druk nr 349

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie - druk nr 348

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie - druk nr 347

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego - druk nr 346

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 345

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r. - druk nr 344


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXV z dnia 3 marca 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały zgłoszonego w procedurze wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - druk nr 343

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania "Medalu imienia Tomasza Rogali" - druk nr 342

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna - druk nr 341

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023” - druk nr 340

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2021 – 2025 - druk nr 339

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 18/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna - druk nr 338

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 260/2 położonej przy ul. Jana Matejki w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 337

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działki gruntu ozn. nr geodez. 32/4, położonej w obrębie geodezyjnym 09; ozn. nr geodez. 5, położonej w obrębie geodezyjnym 10 oraz ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna - druk nr 336

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty - druk nr 335

Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO"  Spółka z o. o. w Kościerzynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej - druk nr 334


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIV z dnia 20 stycznia 2021 r.


Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr XXXIII/302/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna wraz z odpowiedzią na skargę - druk nr 333

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna - druk nr 332

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń - druk nr 331

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł ogrzewania niskoemisyjnego albo bezemisyjnego na terenie Miasta Kościerzyna - druk nr 330

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób i bagażu podręcznego w lokalnym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na terenie miasta Kościerzyna - druk nr 329

Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna - druk nr 328

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 451, położonej przy ul. Jana Kochanowskiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 327

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 280/10, położonej w obrębie geodezyjnym 11 oraz ozn. nr geodez. 98/3, położonej w obrębie geodezyjnym 04 miasta Kościerzyna - druk nr 326


 

 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIII z dnia 21 grudnia 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022" - druk nr 325

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2021 rok - druk nr 323

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2021 rok - druk nr 322

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna - druk nr 321

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2021" - druk nr 320

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Franciszka Greinke drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna - druk nr 319

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Adama Zwolakiewicza drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna - druk nr 318

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna - druk nr 317

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 316

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. - druk nr 315


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXII z dnia 16 grudnia 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/290/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna. - druk nr 324

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021 rok - druk nr 314

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 313


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXI z dnia 30 listopada 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Pomorskiemu skargi z dnia 25 listopada 2020 r. - druk nr 312

Projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna - druk nr 311


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXX z dnia 25 listopada 2020 r. 


Projekt uchwały w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały zgłoszonego w procedurze wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - druk nr 310

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna - druk nr 309

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” - druk nr 308

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Cypriana Godebskiego drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna - druk nr 307

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 80/30 i 80/26 położonych w obrębie geodezyjnym 02 oraz działki ozn. nr geodez. 1002, położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna - druk nr 306

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Władysławowo, nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kopernika, położonej w obrębie geodezyjnym Karwia gmina Władysławowo - druk nr 305

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/257/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok - druk nr 304

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 303   - druk 303a

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. - druk nr 302   - druk 302a


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIX z dnia 28 października 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych zmienionej Uchwałą Nr LVII/437/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych i Uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych – druk nr 301,

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna - druk nr 300

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna - druk nr 299

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022" - druk nr 298

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 297

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie - druk nr 296

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/208/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2020 roku - druk nr 295

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania, zmienionej: Uchwałą Nr XLVIII/382/13z dnia 25 czerwca 2013 r.; Uchwałą Nr XXX/232/16 z dnia 25 maja 2016 r.;  Uchwałą Nr LXVI/527/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Uchwałą Nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIV/120/19 z dnia 4 września 2019 r. - druk nr 294

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miejską Kościerzyna dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - druk nr 293

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2014 nr LXII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych, którym przysługuje roszczenie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - druk nr 292

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobami fizycznymi - druk nr 291

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna - druk nr 290

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 27/4, 27/5 i 32/4 położonych w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna - druk nr 289

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok - druk nr 288

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 04 września 2019r. oraz Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r. - druk nr 287

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 286

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. - druk nr 285


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVIII z dnia 30 września 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielki Klincz i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Wielki Klincz - druk nr 284

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna - druk nr 283

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/162/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2020 - 2024" - druk nr 282

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Radosna drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna - druk nr 281

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie - druk nr 280

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości gruntowych stanowiących działki gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 167/20, 167/21, 167/22 oraz 167/23, położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 279

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębach geodezyjnych nr 07 i 08 miasta Kościerzyna - druk nr 278

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 142/51, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 277

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 179/74 położonej w rejonie ulic Zakładowej i Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - druk nr 276

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok - druk nr 275

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok - druk nr 274

Projekt uchwały na druku nr 273 (zmieniony drukiem nr 273a) w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 273  - druk nr 273a  -druk nr 273b

Projekt uchwały na druku nr 272 (zmieniony drukiem nr 272a) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. - druk nr 272    - druk nr 272a     - druk nr 272b

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie zmienionej uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. i Nr XVII/139/19 z dnia 30 października 2019r. - druk nr 271


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVII z dnia 26 sierpnia 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna uchwalonego uchwałą nr VII/48/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna – druk nr 270

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli połączenia Gminy Miejskiej Kościerzyna z Gminą Kościerzyna – druk nr 269,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1505, położonej przy ul. Stanisława Staszica w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 268,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, położonych przy ul. Juliusza Słowackiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 267,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 54/7, położonej przy ul. Młyńskiej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna – druk nr 266,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna – druk nr 265,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 179/13, położonej w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna – druk nr 264,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 95/8 położonej w obrębie geodezyjnym 11 miasta Kościerzyna – druk nr 263,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 04 września 2019r. oraz Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r. – druk nr 262,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 261,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.  – druk nr 260,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVI z dnia 1 lipca 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 65/10, położonej w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 452, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 1480 i 269/28, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna - druk nr 259

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom położonym w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna - druk nr 258

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1065, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 257

Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - druk nr 256

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2020-2021 - druk nr 255

Projekt uchwały na druku nr 254 (zmieniony drukiem nr 254a) w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022" - druk nr 254          druk nr 254a

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie - druk nr 253

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części działek obręb Nowy Klincz - druk nr 252

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego - druk nr 251

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Leśny Zakątek drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna - druk nr 250

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Przyjazna drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna - druk nr 249

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd - druk nr 248

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego położonego przy ul. Cegielnia w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku - druk nr 247

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 60/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna - druk nr 246

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 53/4 położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna - druk nr 245

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat części działki ozn. nr geodez. 159/69, obręb 05 miasta Kościerzyna oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy - druk nr 244

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 279/1, położonej przy ul. Mazurka Dąbrowskiego w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna - druk nr 243

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 142/71, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - druk nr 242

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka” - druk nr 241

Projekt uchwały na druku nr 240 (zmieniony drukiem nr 240a) w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - druk nr 240           - druk nr 240a

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. - druk nr 239a


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXV z dnia 1 lipca 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2019 rok - druk nr 238

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2019 rok - druk nr 237

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania - druk nr 236


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIV z dnia 27 maja 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie – druk nr 235,

Projekt uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania, zmienionej: Uchwałą Nr XLVIII/382/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.; Uchwałą Nr XXX/232/16 z dnia 25 maja 2016 r.; Uchwałą Nr LXVI/527/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Uchwałą Nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIV/120/19 z dnia 4 września 2019 r. – druk nr 234,

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 233,

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2020 roku – druk nr 232,

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2019 – 2022 wraz z perspektywą do roku 2026” – druk nr 231,

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2020” – druk nr 230,

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane
w budynku przy ulicy Rynek 11 w Kościerzynie – druk nr 229,

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 228,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 227,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. – druk nr 226,

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto” – druk nr 225,


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIII z dnia 18 marca 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2020 roku – druk nr 224

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie –druk nr 223

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie – druk nr 222

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna – druk nr 221

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Inżynierskiej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna –druk nr 220

Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu ozn. nr geodez. 71/22, 71/18 i 131/14 położonych w rejonie ulicy Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna – druk nr 219

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 42/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna – druki nr 218

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 87/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna – druk nr 217

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 65/34, nr 65/33, nr 38/4, nr 113/3 i nr 113/6, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna – druk nr 216

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 167/28, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 215

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 127/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 214

Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1377, położonej przy ul. Henryka Wieniawskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 213

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 212

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. – druk nr 211

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego – druk nr 210


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXII z dnia 26 lutego 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/182/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane –druk nr 209

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 26/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 208

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna – druk nr 207

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 245/20, położonej w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna – druk nr 206

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna – druk nr 205

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 99/43, 99/44 i 371, położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna – druk nr 204

Projekt uchwały w sprawie XIII emisji obligacji miejskich –druk nr 203

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 202

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. – druk nr 201


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXII z dnia 26 lutego 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/182/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – druk nr 209

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 26/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 208

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna – druk nr 207

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 245/20, położonej w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna – druk nr 206

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna – druk nr 205

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 99/43, 99/44 i 371, położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna – druk nr 204

Projekt uchwały w sprawie XIII emisji obligacji miejskich – druk nr 203

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna –druk nr 202

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. – druk nr 201


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXI z dnia 29 stycznia 2020 r.


Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna – druk nr 200

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania zmienionej uchwałami Nr VI/28/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz Nr VII/44/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 roku – druk nr 199

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji – druk nr 198

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – druk nr 197

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/538/18 z dnia 26 września 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Kościerzynie ul. 8 Marca 41 – druk nr 196

Projekt uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna – druk nr 195

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości, dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa – druk nr 194

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 1018/2, położonej w rejonie ulic Towarowej, Igora Mitoraja, Aliny Szapocznikow i Magdaleny Abakanowicz – druk nr 193

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 43/2, położonej przy ul. Kalinowej – druk nr 192

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 80/1 i nr 366/8, położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna – druk nr 191

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 32/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna – druk nr 190

Projekt uchwały na druku 189 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 189

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. –druk nr 188


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XX z dnia 18 grudnia 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020 rok – druk nr 179

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 178


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIX z dnia 18 grudnia 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna – druk nr 187

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2020 rok – druk nr 186

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2020 rok – druk nr 185

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” – druk nr 184

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2020” – druk nr 183

Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 182

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 181

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. – druk nr 180


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVIII z dnia 27 listopada 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2020-2024” – druk nr 177

Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody „Aleja Jaworowa” – druk nr 176

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2019 – 2022” –druk nr 175

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 83 i 97, położonych w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna – druk nr 174

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 10/1, położonej przy ul. Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna –druk nr 173

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 416/39, nr 416/40, nr 416/41 i nr 416/42 położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 172

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 1502 i nr 1503, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 171

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę cele mieszkaniowe – druk nr 170

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 416/45, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 96/8, położonej w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna – druk nr 169

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna – druk nr 168

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 48/3, położonej w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna –druk nr 167

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw: Jesienna i Zimowa drogom położonym w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna – druk nr 166

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 165

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. – druk nr 164


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVII z dnia 30 października 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie – druk nr 163

Projekt uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – druk nr 162

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023 – druk nr 161

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – druk nr 160

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/346/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna – druk nr 159

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – druk nr 158

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dziecko objęte opieką na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna dla podmiotów prowadzących żłobki – druk nr 157

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” – druk nr 156

Projekt uchwały na druku nr 155  (zmieniony drukiem 155a) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 155                  - druk nr 155a

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie zmienionej uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. – druk nr 154

Projekt uchwały na druku nr 153 (zmieniony drukiem 153a) w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 153     - druk nr 153a

Projekt uchwały na druku nr 152 (zmieniony drukiem 152 a) w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.  –druk nr 152            -druk nr 152a

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r. oraz Nr XIV/114/19 z dnia 04 września 2019r. – druk nr 151

Projekt uchwały na druku nr 150 ( zmieniony drukiem 150a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok – druk nr 150             - druk nr 150a

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok – druk nr 149


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XV z dnia 25 września 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Środowiska i jej przedmiotu działania zmienionej uchwałą Nr VII/46/19 z dnia 27 lutego 2019 roku – druk nr 148

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części miejscowości Kościerska Huta – druk nr 147

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021” – druk nr 146

Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie, nadania jej statutu i określenia jej mienia – druk nr 145

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 263/8 i 191/6, położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna – druk nr 144

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXX/549/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 143

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 491/1, 441/1, 442/1, 443/1 i 444/1, położonych w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna oraz niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 51/10, 51/12 i 55/7, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 142

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 230/2 i 230/3, położonych przy ul. Osiedle Tysiąclecia, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna – druk nr 141

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 263/8 i 191/6, położonych przy ul. Chojnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna – druk nr 140

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 139

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. – druk nr 138


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIV z dnia 4 września 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – druk nr 137

Projekt uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – druk nr 136

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania, zmienionej: Uchwałą Nr XLVIII/382/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.; Uchwałą Nr XXX/232/16 z dnia 25 maja 2016 r.; Uchwała Nr LXVI/527/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Uchwałą Nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – druk nr 135

Projekt uchwały na druku 134 (zmieniony drukiem nr 134a) w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany w regulaminie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli w tabeli stawek dodatków funkcyjnych – druk nr 134       – druk nr 134a

Projekt uchwały na druku 133 (zmieniony drukiem nr 133a) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek ozn. nr geodez. 171/12 i 171/15, położonych w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna – druk nr 133          – druk nr 133a

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 26/3, położonej w rejonie ul. Skarszewskiej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 132

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 324/11, 324/12, 324/13, 324/14, 324/15 i 324/16, położonych w rejonie ul. Julianaw sprawie Fałata, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 131

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 55/1, nr 56/1, nr 57/5, nr 67/5, nr 104/5, nr 110/1, nr 110/2, nr 115/1, nr 116/9 i nr 116/7, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna – druk nr 130

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r. oraz Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r. – druk nr 129

Projekt uchwały na druku 128 (zmieniony drukiem nr 128a) w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 128      – druk nr 128a

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. -  druk nr 127


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIII z dnia 7 sierpnia 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. – druk nr 126

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Miasta Kościerzyna nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. – druk nr 125


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XII z dnia 3 lipca 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniosku mieszkańca – druk nr 124

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 – druk nr 123

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna – druk nr 122

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – druk nr 121

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych – druk nr 120

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego, położonych przy ul. Drogowców, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna – druk nr 119

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 86/10, 86/11 i 86/12, położonych przy ul. Fabrycznej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna – druk nr 118

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Leśnej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna – druk nr 117

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 500/1 oraz 500/2, położonych w rejonie ul. F. Borzyszkowskiego, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna – druk nr 116

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 167/21 i 167/23, położonych przy ul. Dworcowej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 115

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 23/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 114

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 186/65, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna – druk nr 113

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 1420/1, nr 50/10, nr 51/7, nr 53/1, nr 55/5 i nr 57/14, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 166 i nr 165/1, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna – druk nr 112

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 213/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna – druk nr 111

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie – druk nr 110

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna p.n. „Plebanka” – druk nr 109

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 108

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. – druk nr 107


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XI z dnia 26 czerwca 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2018 rok – druk nr 106

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2018 rok – druk nr 105

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania – druk nr 104


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr X z dnia 29 maja 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie w sprawie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021" – druk nr 103

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Jeziora Wierzysko i ulicy Klasztornej pomiędzy obwodnicą miasta oraz południową i zachodnią granicą miasta Kościerzyna – druk nr 102

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta Kościerzyna – druk nr 101

Projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Kościerzyna – druk nr 100

Projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania "Medalu imienia Tomasza Rogali" – druk nr 99

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 98

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. zmienionej uchwałą Nr VII/38/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. – druk nr 97

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie, zmienionej Uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie – druk nr 96


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr IX z dnia 24 kwietnia 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna -  druk nr 95

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania – druk nr 94

Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego – druk nr 93

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie – druk nr 92

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2019, przyjętym uchwałą IV/20/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r." – druk nr 91

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna – druk nr 90

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 212/2 i 232/23, położonych w obrębie geodezyjnym 11 miasta Kościerzyna – druk nr 89

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 126/18 i 132/1 położonych w rejonie ulicy Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 88

Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 126/20, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 87

Projekt uchwały na druku nr 86 w sprawie wyznaczenia radnego do stałych kontaktów z Radą Seniorów Miasta Kościerzyna – druk nr 86

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania zmienioną uchwałą VII/45/19 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania – druk nr 85

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą Nr VII/42/19 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i uchwałą Nr VI/27/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 84

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. – druk nr 83

Projekt uchwały w sprawie XII emisji obligacji miejskich – druk nr 82


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VIII z dnia 27 marca 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta (na wniosek grupy radnych) – druk nr 81

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/506/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie – druk nr 80

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych – druk nr 79

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2019 roku – druk nr 78

Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kościerzyna – druk nr 77

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do modernizacji dróg miejskich w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych – druk nr 76

Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna, zmienionej Uchwałą Nr LI/407/17 z dnia 27 września 2017 r.; Uchwałą Nr LVII/436/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.; Uchwałą Nr LXVI/525/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. – druk nr 75

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 185011G - ulicy Chojnickiej - poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – druk nr 74

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku – druk nr 73

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 15 lat – druk nr 72

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy – druk nr 71

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 70

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r – druk nr 69


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VII/19 z dnia 27 lutego 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 68

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 2019-2021” – druk nr 67

Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż działek gruntu ozn. nr geodez. 1500 oraz 1501, położonych przy ul. Klonowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 66

Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu ozn. nr geodez. 1498 położonej przy ul. Klonowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 65

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna – druk nr 64

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 167/20 i działki ozn. nr geodez. 167/28, położonych w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna – druk nr 63

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej – druk nr 62

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna – druk nr 61

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2019 rok – druk nr 60

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Środowiska i jej przedmiotu działania – druk nr 59

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania – druk nr 58

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania zmienionej uchwałą Nr VI/28/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania – druk nr 57

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 56

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą Nr VI/27/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 55

Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku – druk nr 54

Projekt uchwały na druku nr 53 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku – druk nr 53

Projekt uchwały na druku nr 52 sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - zmiana druku na 52a – druk nr 52     - druk nr 52a

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. – druk nr 51

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie – druk nr 50

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego – druk nr 49


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VI/19 dnia 30 stycznia 2019 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Kościerzyna – druk nr 48

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta – druk nr 47

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny – druk nr 46

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny – druk nr 45

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny – druk nr 44

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny – druk nr 43

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny – druk nr 42

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny – druk nr 41

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny – druk nr 40

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny – druk nr 39

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny – druk nr 38

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 37

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2019 rok – druk nr 36

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2019 rok – druk nr 35

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 34

Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Środowiska i jej przedmiotu działania – druk nr 33

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i określenia jej przedmiotu działania – druk nr 32

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania – druk nr 31

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 30


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr V/18 dnia 19 grudnia 2018 r.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019 rok – druk nr 12

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 11


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr IV/18 dnia 19 grudnia 2018 r.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, członków Komisji Rady Miasta – druk nr 29

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/536/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzynie w roku 2019 – druk nr 28

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 27

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 26

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2019” – druk nr 25

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna – druk nr 24

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna – druk nr 23

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 49 położonej przy ul. Gimnazjalnej nr 19, w obrębie geodezyjnym nr 14 miasta Starogard Gdański – druk nr 22

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku nr 1 przy ul. Osiedle Tysiąclecia 1, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna – druk nr 21

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 20

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r. – druk nr 19

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/486/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie XI emisji obligacji miejskich – druk nr 18

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/543/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok – druk nr 17

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/542/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok – druk nr 16


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr III/18 dnia 12 grudnia 2018 r.


Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Środowiska i jej przedmiotu działania – druk nr 15

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Kościerzyna – druk nr 14

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta – druk nr 13


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr II/18 dnia 29 listopada 2018 r.


Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna – druk nr 10

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta – druk nr 9

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i określenia jej przedmiotu działania – druk nr 8

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania – druk nr 7

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania – druk nr 6

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 5

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 4

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Kościerzyna – druk nr 3

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna – druk nr 2


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr I/18 dnia 21 listopada 2018 r.


Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna – druk nr 1

Metryka

sporządzono
2021-01-18 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2021-12-15 00:00 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2024-04-23 11:23 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2347
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.