Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne i prawo miejscowe Uchwały Rady Miasta Kadencja 2018 - 2023 2023 i 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023 i 2024, bieżące, menu 438 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023 i 2024

2023 i 2024


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXXIV z dnia 24 kwietnia 2024 r.


Uchwała Nr LXXXIV/696/24 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2024", przyjętym uchwałą LXXX/657/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2023r.

Uchwała Nr LXXXIV/695/24 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXIV/694/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/654/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXXIII z dnia 27 marca 2024 r.


Uchwała Nr LXXXIII/693/24 w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXIII/692/24 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026"

Uchwała Nr LXXXIII/691/24 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2024 roku
Dz.U.Woj.Pom. 23.04.2024 poz.2057

Uchwała Nr LXXXIII/690/24 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2024 roku
Dz.U.Woj.Pom. 23.04.2024 poz.2048

Uchwała Nr LXXXIII/689/24 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 23.03.2024 poz.2056

Uchwała Nr LXXXIII//688/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych przy ul. Gajowej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXIII/687/24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości działki gruntu ozn. nr geodez. 294/11, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXIII/686/24 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXIII/685/24 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXIII/684/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/654/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXXII z dnia 28 lutego 2024 r.


Uchwała Nr LXXXII/683/24 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję w latach 2024 – 2027

Uchwała Nr LXXXII/682/24 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2024 – 2027

Uchwała Nr LXXXII/681/24 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXII/680/24 w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Uchwała Nr LXXXII/679/24 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Uchwała Nr LXXXII/678/24 w sprawie zaliczenia ulicy Ignacego Paderewskiego w Kościerzynie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
Dz.U.Woj.Pom.19.03.2024 poz.1426

Uchwała Nr LXXXII/677/24 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 185051G
Dz.U.Woj.Pom.19.03.2024 poz.1425

Uchwała Nr LXXXII/676/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych przy ul. Ignacego Paderewskiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXII/675/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w rejonie ul. Karola Szymanowskiego i ul. Henryka Wieniawskiego w obrębie geodezyjnym nr 06, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXII/674/24 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXII/673/24 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 111/90, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXII/672/24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. „Markubowo” w Kościerzynie
Dz.U.Woj.Pom.19.03.2023 poz.1424

Uchwała Nr LXXXII/671/24 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXII670//24 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/654/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024r.

Uchwała Nr LXXXII/669/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu partnerskiemu Pryłuki w Ukrainie


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXXI z dnia 24 stycznia 2024 r.


Uchwała Nr LXXXI/668/24 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr LXXXI/667/24 w sprawie usług sąsiedzkich
DZ.U.Woj.Pom. 21.02.2024 poz. 924

Uchwała Nr LXXXI/666/24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Kościerzyna na lata 2024 – 2026

Uchwała Nr LXXXI/665/24 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/504/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Dz.U.Woj.Pom. 21.02.2024 poz. 925

Uchwała Nr LXXXI/664/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy Tadeusza Kościuszki, wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku oraz wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 975 w obrębie 07 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXI/663/24 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej tj. działki gruntu ozn. nr geodez. 58, położonej przy ul. Rynek, w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXI/662/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w rejonie ul. Świętojańskiej w obrębie geodezyjnym nr 11, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXI/661/24 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXXI/660/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/654/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXX z dnia 20 grudnia 2023 r.


Uchwała Nr LXXX/659/23 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna do końca kadencji.

Uchwała Nr LXXX/658/23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna do końca kadencji.

Uchwała Nr LXXX/657/23 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Kościerzyna na rok 2024”.

Uchwała Nr LXXX/656/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr LXXX/655/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXIX z dnia 13 grudnia 2023 r.


Uchwała Nr LXXIX/654/23 w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok
Dz.U.Woj.Pom. 20.12.2023 poz. 6017

Uchwała Nr LXXIX/653/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVIII z dnia 29 listopada 2023 r


Uchwała Nr LXXVIII/652/23 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
Dz.U.Woj.Pom. 18.01.2024 poz. 193

Uchwała Nr LXXVIII/651/23 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym
Dz.U.Woj.Pom. 13.12.2023 poz. 5794

Uchwała Nr LXXVIII/650/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Dz.U.Woj.Pom. 13.12.2023 poz. 5793

Uchwała Nr LXXVIII/649/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXXVIII/648/23 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr LXXVIII/647/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 74/16, 74/8 i 179/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna, działek ozn. nr geodez. 1038 i 216/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 51/30 i 76/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXVIII/646/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 52/1 i 59/10 położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 1491/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 64/61 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXVIII/645/23 w sprawie nadania nazwy Cztery Pory Roku drodze położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 18.01.2024 poz. 192

Uchwała Nr LXXVIII/644/23 w sprawie nadania nazwy Cyprysowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 15.12.2023 poz. 5888

Uchwała Nr LXXVIII/643/23  w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVII/632/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
Dz.U.Woj.Pom.05.12.2023 poz. 5543

Uchwała Nr LXXVIII/642/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/474/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 czerwca 2022r. w sprawie XIV emisji obligacji miejskich oraz w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/601/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie emisji XV obligacji miejskich

Uchwała Nr LXXVIII/641/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXVIII/640/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVII z dnia 25 października 2023 r.


Uchwała Nr LXXVII/639/23 w sprawie w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody;

Uchwała Nr LXXVII/638/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie zmienionej uchwałą nr LVII/510/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2022 r.

Uchwała Nr LXXVII/637/23 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości zajętych pod drogę publiczną gminną ul. Leśną w Kościerzynie;

Uchwała Nr LXXVII/636/23 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 218/2, 218/6 i 218/9, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXVII/635/23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Wspólnotą Mieszkaniową Kamienica Bankowa ul. Dworcowa 3;

Uchwała Nr LXXVII/634/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 1387 i 1480, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXVII/633/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
Dz.U.Woj.Pom. 20.11.2023 poz. 4999

Uchwała Nr LXXVII/632/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
Dz.U.Woj.Pom. 20.11.2023 poz. 5000

Uchwała Nr LXXVII/631/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 4 września 2019r., Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r., Nr XXIX/269/20 z dnia 28 października 2020r. oraz Nr XLIII/394/21 z dnia 29 września 2021r.
Dz.U.Woj.Pom. 20.11.2023 poz. 5009

Uchwała Nr LXXVII/630/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXVII/629/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVI z dnia 13 października 2023 r.


Sesja uroczysta z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXV z dnia 27 września 2023 r.


Uchwała Nr LXXV/628/23 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024 – 2027;

Uchwała Nr LXXV/627/23 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kościerzynie na kadencję 2024 – 2027;

Uchwała Nr LXXV/626/23 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie;
Dz.U.Woj.Pom.19.10.2023 poz. 4589

Uchwała Nr LXXV/625/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej przy ul. Brzozowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXV/624/23 w sprawie uchylenia uchwały nr LXXIII/609/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 15 lat części działki gruntu nr geodez. 255/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy najmu;

Uchwała Nr LXXV/623/23 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie;

Uchwała Nr LXXV/622/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXV/621/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIV z dnia 30 sierpnia 2023 r.


Uchwała Nr LXXIV/620/23 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr LXXIV/619/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym nr 02, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/618/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 02, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/617/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/616/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 85/9, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/615/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 455, 87/8 i 167/34 położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/614/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 47/10 położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 1480 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 5, 6/1, 6/4 i 7/5 położonych w obrębie 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/613/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/612/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXIII z dnia 28 czerwca 2023 r.


Uchwała Nr LXXIII/611/23 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Uchwała Nr LXXIII/610/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Dz.Urz.Woj.Pom. 19.07.2023 poz.3460

Uchwała Nr LXXIII/609/23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 15 lat części działki gruntu ozn. nr geodez. 255/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy najmu
Uchylona uchwałą Nr LXXV/624/23 Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/608/23 w sprawie uchylenia uchwały nr LXVI/555/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19 i 137/23, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/607/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/606/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 220/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 18/11, 20/8, 166/18 i 166/19 położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/605/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 808 położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/604/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 05, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/603/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna "Stare Miasto"

Uchwała Nr LXXIII/602/23 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kościerzyna na lata 2023-2030”
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.62.2023.KJ z dnia 21.07.2023

Uchwała Nr LXXIII/601/23 w sprawie XV emisji obligacji miejskich

Uchwała Nr LXXIII/600/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/599/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXII z dnia 21 czerwca 2023 r.


Uchwała Nr LXXII/598/23 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXII/597/23 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXII/596/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 69, poz. 1120) wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr LXXII/595/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 69, poz. 1120) wraz z odpowiedzią na skargę


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXI z dnia 31 maja 2023 r.


Uchwała Nr LXXI/594/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2022 rok.
Dz.U.Woj.Pom.15.06.2023 poz.2945


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXX z dnia 24 maja 2023 r.


Uchwała Nr LXX/593/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 38/36 położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 269/28, 50/10 i 51/12 położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXX/592/23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą fizyczną

Uchwała Nr LXX/591/23 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Miastem i Gminą Kórnik

Uchwała Nr LXX/590/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXX/589/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIX z dnia 26 kwietnia 2023 r.


Uchwała Nr LXIX/588/23 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2023", przyjętym uchwałą LXV/545/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2022r.

Uchwała Nr LXIX/587/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania na terenie Miasta Kościerzyna ze środków budżetu Miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom.18.05.2023 poz.2400

Uchwała Nr LXIX/586/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXIX/585/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVIII z dnia 29 marca 2023 r.


Uchwała Nr LXVIII/584/23 w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Twórców i Działaczy Kultury za wybitne osiągnięcia oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/286/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 roku w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Twórców i Działaczy Kultury za wybitne osiągnięcia.
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1770

Uchwała Nr LXVIII/583/23 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Sportowców, Działaczy Sportowych i Organizacji Sportowych za wybitne osiągnięcia oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/285/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 roku w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1771
Rozstrzygnięcie Nadzorcze PN-II.4131.33.2023.KJ z dnia 04.05.2023r.

Uchwała Nr LXVIII/582/23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Dz.U.Woj.Pom.13.04.2023 poz. 1755

Uchwała Nr LXVIII/581/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/504/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1772

Uchwała Nr LXVIII/580/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/290/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna.
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1773

Uchwała Nr LXVIII/579/23 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku.
DZ.U.Woj.Pom. 17.04.2023 poz. 1786

Uchwała Nr LXVIII/578/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVIII/577/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVII z dnia 8 marca 2023 r.


Uchwała Nr LXVII/576/23 w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;

Uchwała Nr LXVII/575/23 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/574/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/334/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna;
Dz.Urz.Woj.Pom. 28.03.2023 poz. 1514

Uchwała Nr LXVII/573/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2023 roku;
Dz.Urz.Woj.Pom. 28.03.2023 poz. 1513

Uchwała Nr LXVII/572/23 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa rosnącego w Alei Jaworowej” uznanego za pomnik przyrody;
Dz.Urz.Woj.Pom. 28.03.2023 poz. 1512 

Uchwała Nr w LXVII/571/23 sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą fizyczną;

Uchwała Nr LXVII/570/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 255/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, w rejonie ul. Wierzysko;

Uchwała Nr LXVII/569/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 59/2 i 79/2, położonych w rejonie ul. Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/568/23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 310/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/567/23 w sprawie wyrażenia zgody na najem działki gruntu ozn. nr geodez. 42/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/386/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki gruntu ozn. nr geodez. 44/7, położonej w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat;

Uchwała Nr LXVII/566/23 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu ozn. nr geodez. 43/13, 43/14 oraz części działki gruntu ozn. nr geodez. 43/12, położonych w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowych umów dzierżawy;

Uchwała Nr LXVII/565/23 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki gruntu ozn. nr geodez. 232/23, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna, przy ulicy Jeziornej na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy;

Uchwała Nr LXVII/564/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 112 i 153/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/563/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/562/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVI z dnia 1 lutego 2023 r.


Uchwała Nr LXVI/561/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXII/534/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.20.02.2023 poz.898

Uchwała Nr LXVI/560/23 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uchwała Nr LXVI/559/23 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Dz.Urz.Woj.Pom.17.02.2023 poz.874

Uchwała Nr LXVI/558/23 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.23.02.2023 poz.973

Uchwała Nr LXVI/557/23 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dz.Urz.Woj.Pom.23.02.2023 poz.972

Uchwała Nr LXVI/556/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 98, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/555/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19 i 137/23, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna.
Uchylona uchwałą nr LXXIII/608/23 Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXVI/554/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 159/46, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/553/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 975, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/552/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w rejonie
Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/551/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/550/23 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego działki gruntu ozn. nr geodez. 224/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/549/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/548/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.

Metryka

sporządzono
2023-02-02 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2023-02-02 12:03 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2024-04-25 13:15 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2432
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.