Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Miejskie Jednostki Organizacyjne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 RODO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzula informacyjna - RODO, menu 302, artykuł 423 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

RODO

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie, ul. Mestwina II 3, 83-400 Kościerzyna, numer telefonu 58 686 38 67, e-mail sekretariat.zsp3@koscierzyna.gda.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Szkole wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Udziela on wszelkich informacji
i wyjaśnień związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

telefon: 58 680 23 29

e-mail: iod.oswiata@koscierzyna.gda.pl.

adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie, ul. Mestwina II 3, 83-400 Kościerzyna, z dopiskiem „IOD”,

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania Państwa danych przez Szkołę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.

Jest to przede wszystkim realizacja zadań

 • oświatowych,
 • dydaktycznych,
 • wychowawczych,
 • zagwarantowanie dzieciom bezpieczeństwa,
 • wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków, nasza Szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*).

Realizowane przez Szkołę obowiązki są określone w ustawie prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na podstawie tych ustaw.

Przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę jest również niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 6 ust. 1 lit e oraz 9 ust. 2 lit. g RODO*).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych jakim jest wizerunek (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).

Przetwarzanie danych może się odbywać na podstawie zawieranych z Państwem umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*).

 

INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeżeli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia, bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa - dotyczy to między innymi organów nadzorczych (Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Kościerzyna), Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, sądów, policji i innych uprawnionych instytucji.

Szkoła powierza również dane osobowe określonej grupie podwykonawców na podstawie podpisanych umów powierzenia danych. Zazwyczaj są to firmy

 • informatyczne wspomagające działalność szkoły od strony technicznej
 • organizujące wyjazdy i wycieczki szkolne dzieci,
 • obsługujące system monitoringu wizyjnego.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz Szkoły jest firma Vulcan Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która zapewnia obsługę e-dziennika od strony informatycznej oraz Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie, które wspiera naszą działalność od strony księgowej i prawnej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, na jakie zostały zebrane lub do ukończenia przez Państwa dziecko szkoły. Termin ten jest uzależniony od rodzaju dokumentu zawierającego dane osobowe.

Po upłynięciu w/w terminu – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – dane będą przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, będą przetwarzane do chwili realizacji celu do którego zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

 

INFORMACJA O PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Ma Pani/ Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania nieprawidłowych danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

w celu realizacji powyższych praw należy złożyć osobiście pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

 

INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu cofnięcia zgody należy złożyć pisemne oświadczenie w sekretariacie szkoły.

 

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

 

INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
I KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH 

W przypadku, gdy prosimy o wyrażenie zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

Jeżeli podanie danych wynika z przepisów obowiązującego prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwi lub znacznie utrudni zapewnienie Państwa dziecku nauczania i opieki.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych.

 

INFORMACJA O PROWADZONYM MONITORINGU WIZYJNYM

W budynku szkoły oraz na terenie wokół szkoły znajdują się kamery, z których obraz jest nagrywany. Nagrań nie wykorzystujemy w innym celu, niż zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia.

Do nagrań mają dostęp tylko nasi wyznaczeni pracownicy. W wyjątkowych sytuacjach możemy pokazać nagranie innym osobom. Wyjątek ten stanowią nagrania zdarzeń niebezpiecznych, bójek, kradzieży lub zniszczenia mienia. W tych sytuacjach nagranie udostępnimy policji lub/i osobom poszkodowanym.

Nagrania z kamer przechowywane są przez okres 30 dni, a po tym czasie niszczone.

*RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Metryka

sporządzono
2020-06-03 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2020-06-03 00:00 przez Stażysta Stażysta
zmodyfikowano
2020-06-05 09:50 przez Stażysta Stażysta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
217
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.