Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Komórki organizacyjne Wydział Finansowy Procedury Wydziału i wnioski do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - Procedury Wydziału i wnioski do pobrania, menu 115, artykuł 114 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Procedury Wydziału i wnioski do pobrania

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

KARTA INFORMACYJNA - WF XIV
Wydział Finansowy
ul. 3 Maja 9a 83-400 Kościerzyna
www.koscierzyna.gda.pl
tel. 058 680 23 00
fax. 058 680 23 20
e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

I PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami)·

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego  młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity: Dz U. z 2017, poz. 1641);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019, poz. 391);

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 362 ze zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2019, poz. 311 ze zm.);

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  
 1. Załączniki:
 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.
 3. Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 4. Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).
 6. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy).
 7. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (WF-7a), lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis w tym okresie (WF-7b), oświadczenie o kosztach kwalifikujących i otrzymanej pomocy de minimis z OHP/PUP (WF-7c).
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.    

III. OPŁATY:
   Opłata skarbowa:
   · nie dotyczy

VI. ZASADY DOFINANSOWANIA
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dofinansowanie przyznaje burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Zgodnie z art. 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 232) pracodawca obowiązany jest zawiadomić burmistrza/wójta/prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu umowy

Dofinansowanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) mr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie art. 107 i 108
  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

VI. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

a) w przypadku nauki zawodu: - do 8.081  - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania  wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

Wyżej wymienione kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Powyższy wskaźnik Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

VII. TERMIN ODPOWIEDZI:
    30 dni

VIII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy.

 1. Składanie dokumentów – Biuro Obsługi Mieszkańca - na parterze Urzędu Miasta.
 2. Załatwienie sprawy – Ewelina Domarus tel. 58/680-23-04 lub 58/680-23-00.

IX. TRYB ODWOŁAWCZY:

Strona może odwołać się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościerzyna. Odwołanie należy złożyć w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji.

 X. UWAGI

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Metryka

sporządzono
2020-03-27 przez Recław Krzysztof
udostępniono
2020-03-27 00:00 przez Litwic Ewa
zmodyfikowano
2020-10-29 13:59 przez Litwic Ewa
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1091
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.