Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Środowisko naturalne i jego ochrona Kontrola i obowiązki właścicieli zbiorników bezodpływowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kontrola i obowiązki właścicieli zbiorników bezodpływowych, bieżące, menu 461 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontrola i obowiązki właścicieli zbiorników bezodpływowych

Kontrola i obowiązki właścicieli zbiorników bezodpływowych

 

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA)
ORAZ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 399) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel/użytkownik nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien złożyć aktualne zgłoszenie do ww. ewidencji.

Do pobrania

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (PDF)

Informujemy również, iż właściciel/użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Kościerzyna, a także do posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację tej umowy.

 

Usługi opróżniania i wywozu mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta Kościerzyna ?bip=2&cid=212&id=575/

 

Właściciele i użytkownicy nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić niezwłocznie!!!

 

Ponadto, informujemy iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy gmina ma obowiązek prowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zawartych umów na usługi opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi i częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywać się będzie co najmniej raz na 2 lata w każdym gospodarstwie domowym, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej.

 

Przypominamy, że podczas kontroli, zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie zawartych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

KONTROLA NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE
I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 6 ust. 1, 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach od 2023 r. raz na dwa lata wszystkie nieruchomości wyposażone w bezodpływowe zbiorniki (tzw. szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być poddane stosownej kontroli.

W celu realizacji tego obowiązku rokrocznie nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe
i przydomowe oczyszczalnie ścieków będą poddawane kontroli. Kontrole będą wykonywane na podstawie opracowanego planu kontroli zawierającego opis sposobu ich realizacji.

Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków powinni dopilnować, czy firma z którą mają podpisaną umowę posiada zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych. Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Kościerzyna:  ?bip=2&cid=212&id=575/.

Ponadto właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są udokumentowania realizacji zawartej umowy czyli cyklicznego opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika z przydomowej oczyszczalni ścieków.
W przypadku istotnych rozbieżności w ilości odebranych nieczystości ciekłych (za okres 2 letni podlegający kontroli) ze zbiornika bezodpływowego w stosunku do ilości zużytej wody i/lub ilości zamieszkałych osób, właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do okazania aktualnego protokołu szczelności zbiornika. Przy jego braku zostanie wyznaczony termin na wykonanie tego obowiązku. Po tym terminie, jeśli taka kontrola szczelności nie zostanie wykonana organ kontrolujący powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Sposób realizacji kontroli:

Kontrolę prowadzić będą upoważnieni strażnicy gminni oraz pracownicy Wydziału Infrastruktury i Środowiska.

Kontrola realizowana będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości w obecności właściciela lub zarządcy nieruchomości.

By umożliwić przygotowanie się właściciela do kontroli i zgromadzenia wymaganej dokumentacji informuję, że podczas kontroli należy przedstawić:

  1. aktualną umowę na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych;
  2. dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

oraz w przypadku istotnych rozbieżności w ilości odebranych nieczystości w stosunku do ilości zużytej wody:

  1. protokołu z prób szczelności zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W trakcie trwania kontroli właściciel lub zarządca nieruchomości będzie miał możliwość dostarczenia brakujących dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z kontrolującym.

 

Po zakończeniu czynności, kontrolujący sporządzi protokół z kontroli, który zostanie przedłożony właścicielowi lub zarządcy kontrolowanej nieruchomości w formie papierowej, w celu zapoznania się z jej wynikiem.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

art. 6 ust. 1 5a i 5aa i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

art. 6. [Sposób wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych]

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub,

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

5a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;

2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

5aa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

5ab. Do kontroli, o której mowa w ust. 5a, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

art. 9u. [Podmioty sprawujące kontrolę]

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

art. 379 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

art.  379.  [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska]

Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Art. 380. [Protokół czynności kontrolnych]

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.

art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy  z dnia 07 lipca 1994- Prawo budowlane zobowiązuje właściciela lub zarządcę nieruchomości do kontroli w trakcie użytkowania raz w roku instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. (taką instalacją jest zbiornik bezodpływowy i przydomowa oczyszczalnia ścieków).

 

Przepisy karne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

art. 342 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

art. 342. [Naruszenie obowiązku zgłoszenia instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia lub jej niezgodnego eksploatowania]

Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji (przydomowa oczyszczalnia ścieków), nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

  • 2 ust. 1 Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

 

art. 10 ust.2, 2a i d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

art. 10. [Odpowiedzialność za wykroczenia]

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a

- podlega karze grzywny.

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

2b. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- podlega karze grzywny.

2d. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a - podlega karze grzywny.

 

Kodeks karny

art. 225 § 1 kodeksu karnego

art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy]

§1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

PLAN KONTROLI POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIEPODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA ROK 2024

 

KONTROLUJĄCY – STRAŻ MIEJSKA, UPOWAŻNIENI PRACOWNICY URZĘDU MIASTA

1.TERMIN KONTROLI – MIESIĄC KWIECIEŃ – MAJ

KONTROLOWANE NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANE PRZY ULICACH:

8 Marca; Chojnicka; X. Dunikowskiego; Gałęźna; W. Glocka; J. i S. Gostkowskich; Inżynierska;
Ch. Jereczka; Kameralna; Kartuska; Klasztorna; J. Kochanowskiego; Kolejowa; T. Kościuszki; Krótka; Leśna; Łąkowa; Mała Kolejowa; S. Małachowskiego; J. Matejki; Markubowo; Marsz. J. Piłsudskiego;
A. Mickiewicza; Miedziana; Modrzewiowa; C.K.Norwida; Osiedle za Lasem; Piaskowa; Plebanka;
ks. J.Popiełuszki; Przemysłowa; Rolnicza; P. Skargi; Słoneczna; Świerkowa; Towarowa; M. Wańkowicza; Wierzysko; W. Stwosza; Żurawinowa

2.TERMIN KONTROLI – MIESIĄC MAJ - CZERWIEC

KONTROLOWANE NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANE PRZY ULICACH:

Biała; Błękitna; Cedrowa; Cegielnia; Cisowa; Chłodna; ks. S. Czapiewskiego; Drogowców; Dworcowa; Gościnna; Graniczna; Jodłowa; Karpiowa; Nowa Młyńska; Mostowa; Okoniowa; Przyjazna; Rolnicza; Sąsiedzka; Serdeczna; Siedliskowa; A.Siekierkowskiego; Sosnowa; Spokojna; Srebrzysta; Stalowa; Storczykowa; Szafirowa; Wiejska; kard. S. Wyszyńskiego; Zaciszna; Zimowa; Zielona; Złocista

3.TERMIN KONTROLI – MIESIĄC CZERWIEC - LIPIEC

NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANE NA WW. ULICACH, KTÓRYCH KONTROLA NIE ZOSTAŁA ZREALIZOWANA W POZOSTAŁYCH OZNACZONYCH TERMINACH

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2024-03-25 przez Tocha Adrianna
udostępniono
2024-03-25 13:50 przez Tocha Adrianna
zmodyfikowano
2024-03-25 14:58 przez Tocha Adrianna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
88
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.