Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne i prawo miejscowe Uchwały Rady Miasta Kadencja 2018 - 2023 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 428 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

2022


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LV z dnia 29 czerwca 2022 r.


Uchwała Nr LV/490/22 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom: którym powierzono stanowisko kierownicze; dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.18.07.2022 poz.2785

Uchwała Nr LV/489/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2022/2023
Dz.Urz.Woj.Pom.18.07.2022 poz.2784

Uchwała Nr LV/488/22 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie
Dz.urz.Woj.Pom.

Uchwała Nr LV/487/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 74/16, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 245/20, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LV/486/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu nr 118/27 i 149/5, położonych w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LV/485/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 34/7 położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LV/484/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 i 04 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LV/483/22 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie

Uchwała Nr LV/482/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LV/481/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LIV z dnia 1 czerwca 2022 r.


Uchwała Nr LIV/480/22 w sprawie nadania nazwy Serdeczna drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.15.06.2022 poz.2408

Uchwała Nr LIV/479/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 57/42, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 159/47, 159/50 i 159/54, położonych w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/478/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych przy ul. Fabrycznej i w rejonie ul. Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/477/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/476/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 232/22, położonej przy ul. Świętojańskiej, w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/475/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 150/5, położonej w rejonie ul. Małej Kolejowej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/474/22 w sprawie XIV emisji obligacji miejskich

Uchwała Nr LIV/473/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/472/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LIII z dnia 25 maja 2022 r.


Uchwała Nr LIII/471/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2021 rok.

Uchwała Nr LIII/470/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2021 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.13.06.2022 poz. 2319

Uchwała Nr LIII/469/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LII z dnia 27 kwietnia 2022 r.


Uchwała Nr LII/468/22 w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Uchwała Nr LII/467/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą prawną

Uchwała Nr LII/466/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębach geodezyjnym nr 06 i 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LII/465/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LII/464/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LI z dnia 30 marca 2022 r.


Uchwała Nr LI/463/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Miasta Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Dz.Urz.Woj.Pom.29.04.2022 poz.1637

Uchwała Nr LI/462/22 w sprawie przyjęcia rezygnacji i wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Kościerzyna do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca

Uchwała Nr LI/461/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości

Uchwała Nr LI/460/22 w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miejską Kościerzyna dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz.Urz.Woj.Pom.27.04.2022 poz.1628

Uchwała Nr LI/459/22 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024”

Uchwała Nr LI/458/22 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 2022-2024”

Uchwała Nr LI/457/22 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2022”

Uchwała Nr LI/456/22 w sprawie wyznaczenia oraz przyjęcia regulaminu miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.27.04.2022 poz.1627

Uchwała Nr LI/455/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2022 roku
Dz.Urz.Woj.Pom.27.04.2022 poz.1626

Uchwała Nr LI/454/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Kościerzyna na dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania na terenie Miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.27.04.2022 poz.1625
Rozstrzygnięcie RIO

Uchwała Nr LI/453/22 w sprawie nadania nazwy Nowa Młyńska drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.27.04.2022 poz.1616

Uchwała Nr LI/452/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 101/34, położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 179/71, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LI/451/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy

Uchwała Nr LI/450/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LI/449/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022 r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr L z dnia 2 marca 2022 r.


Uchwała Nr L/448/22 w sprawie wniesionej w dniu 13 stycznia 2022 roku przez Ruch Narodowy Kościerzyna Klub Konfederacji Kościerzyna petycji o uhonorowanie Romana Dmowskiego

Uchwała Nr L/447/22w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Miasta Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Dz.Urz.Woj.Pom.

Uchwała Nr L/446/22 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego
Dz.Urz.Woj.Pom.21.03.2022.poz.1058

Uchwała Nr L/445/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kościerzyna

Uchwała Nr L/444/22 w sprawie nadania nazwy Okoniowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.21.03.2022.poz.1057

Uchwała Nr L/443/22 w sprawie nadania nazwy Cynkowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.21.03.2022.poz.1056

Uchwała Nr L/442/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 281, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr L/441/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 126/24, 126/16, 126/22, 126,26 i 397/1,  położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLIX z dnia 26 stycznia 2022 r.


Uchwała Nr XLIX/440/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/320/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/439/22 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew rosnących w „Alei Jaworowej” uznanej za pomnik przyrody.
Dz.Urz.Woj.Pom.08.03.2022.poz.863

Uchwała Nr XLIX/438/22 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
Dz.Urz.Woj.Pom.21.02.2022.poz.633

Uchwała nr XLIX/437/22 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu nr 1275/1, 270/17, i 270/12, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/436/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 5 oraz ozn. nr geodez. 12/13, położonych w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/435/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu nr 157/51, 273/13 i 273/24, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/434/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 41/3 położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/433/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 1068 położonej w rejonie ul. Towarowej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/432/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/431/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.

Metryka

data wytworzenia
2022-02-07
data udostępnienia
2022-02-07
sporządzone przez
Cierocka Agnieszka
opublikowane przez
Szkobel Sławomir
ilość odwiedzin
540
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.