Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne i prawo miejscowe Uchwały Rady Miasta Kadencja 2018 - 2023 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, bieżące, menu 356 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

2021


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVIII z dnia 22 grudnia 2021 r.


Uchwała Nr XLVIII/430/21 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2022 rok.

Uchwała Nr XLVIII/429/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2022 rok.

Uchwała Nr XLVIII/428/21 w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie.

Uchwała Nr XLVIII/427/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2021-2030.

Uchwała Nr XLVIII/426/21 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do realizacji w latach 2022-2023 projektu Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (nr POWR.04.01.00-00-DS10/19) - Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uchwała Nr XLVIII/425/21 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Kościerzyna na rok 2022"

Uchwała Nr XLVIII/424/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 157/66, 164/12, 164/13 i 524/3, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLVIII/423/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr XLVIII/422/21 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVII z dnia 15 grudnia 2021 r.


Uchwała Nr XLVII/421/21 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.22.12.2021.poz.5068

Uchwała Nr XLVII/420/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVI z dnia 24 listopada 2021 r.


Uchwała Nr XLVI/419/21 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023"

Uchwała Nr XLVI/418/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLVI/417/21 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.6.12.2021.poz.4626

Uchwała Nr XLVI/416/21 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Dzi.Urz.Woj.Pom.6.12.2021.poz.4625

Uchwała Nr XLVI/415/21 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".

Uchwała Nr XLVI/414/21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna p.n. „Plebanka".
Dz.Urz.Woj.Pom.03.01.2022.poz.7

Uchwała Nr XLVI/413/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr XLVI/412/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLV z dnia 27 października 2021 r.


Uchwała Nr XLV/411/21 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.08.11.2021.poz.3997

Uchwała Nr XLV/410/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.
Dz.Urz.Woj.Pom.24.11.2021.poz.4331

Uchwała Nr XLV/409/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. Gałęźne-Stadion w Kościerzynie.

Uchwała Nr XLV/408/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. Markubowo w Kościerzynie.

Uchwała Nr XLV/407/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Rogali – Tysiąclecia w Kościerzynie.

Uchwała Nr XLV/406/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 315/1 i 399/5 położonych przy ul. Strzeleckiej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

Uchwała nr XLV/405/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/54, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 78, położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLV/404/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/393/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.08.11.2021.poz.3996

Uchwała Nr XLV/403/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/392/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 2021r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.08.11.2021.poz.3995

Uchwała Nr XLV/402/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/391/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 2021r. w sprawie XIV emisji obligacji miejskich.

Uchwała Nr XLV/401/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr XLV/400/21 w sprawie w zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLIII z dnia 29 września 2021 r.


Uchwała Nr XLIII/399/21 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania „Medalu im. Tomasza Rogali” stanowiącego załącznik do uchwały  nr VII/57/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 marca 2007 roku.
Dz.Urz.Woj.Pom.12.10.2021.poz.3605

Uchwała Nr XLIII/398/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Uchwała Nr XLIII/397/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 480, położonej przy ul. I. Krasickiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIII/396/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 14/94, 14/95, 14/96 i 14/97, położonych przy ul. T. Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIII/395/21 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego, niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 481, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna.

Uchwała NR XLIII/394/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 4 września 2019r., Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r., Nr  oraz Nr XXIX/269/20 z dnia 28 października 2020r.
Dz.Urz.Woj.Pom.12.10.2021.poz.3626

Uchwała nr XLIII/393/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.12.10.2021.poz.3625

Uchwała Nr XLIII/392/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.12.10.2021.poz.3624

Uchwała Nr XLIII/391/21 w sprawie XIV emisji obligacji miejskich.

Uchwała Nr XLIII/390/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIII/389/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLII z dnia 1 września 2021 r.


Uchwała nr XLII/388/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2021/2022;
Dz.Urz.Woj.Pom.16.09.2021.poz.3376

Uchwała nr XLII/387/2021 w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 159/67, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;

Uchwała nr XLII/386/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki gruntu ozn. nr geodez. 44/7, położonej w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat; 

Uchwała nr XLII/385/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kościerzyna z dnia 12 grudnia 1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kościerzyna;
Dz.Urz.Woj.Pom.16.09.2021.poz.3375

Uchwała nr XLII/384/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pn. "Skłodowskiej - Strzelnica"; 

Uchwała nr XLII/383/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 239, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/382/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 38/16, 36/2 i 36/13, położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/381/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 226/20, 226/21, 226/22, 226/23 i 226/24 położonych przy ul. X. Dunikowskiego w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/380/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 6/45 i 6/48 położonych przy ul. T. Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/379/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 8/26 i 1006 położonych przy ul. T. Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/378/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 111/86 położonej przy ul. Świętopełka, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/377/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 1482 położonej przy ul. Ignacego Paderewskiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/376/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 86/13 położonej przy ul. Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/375/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/314/2021 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 marca 2021r. w sprawie wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Spółka z o. o. w Kościerzynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej; 

Uchwała nr XLII/374/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała nr XLII/373/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.; 


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XL z dnia 30 czerwca 2021 r.


Uchwała Nr XL/372/21 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Kościerzyna zadania w zakresie budowy oraz utrzymania dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinkach: Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta oraz Kościerzyna – Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta

Uchwała Nr XL/371/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie

Uchwała Nr XL/370/21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu położonych w Kościerzynie stanowiących płytę rynku

Uchwała nr XL/369/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 111/13, 113/3, 112, 101/34 oraz 101/35 położonych w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XL/368/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 74/11 położonej przy ul. Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XL/367/21 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XL/366/21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową, a północną granicą miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.10.08.2021 poz.3056

Uchwała nr XL/365/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr XL/364/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIX z dnia 26 maja 2021 r.


Uchwała Nr XXXIX/363/21 w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały zgłoszonego w procedurze wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr XXXIX/362/21 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
Dz.Urz.Woj.Pom.17.06.2021.poz.2295

Uchwała Nr XXXIX/361/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta w Kościerzynie
Dz.Urz.Woj.Pom.06.07.2021.poz.2527

Uchwała nr XXXIX/360/21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Dz.Urz.Woj.Pom.01.07.2021.poz.2487

Uchwała Nr XXXIX/359/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 66/9 położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży

Uchwała Nr XXXIX/358/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 240 położonej przy ul. Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXIX/357/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, zbywanych w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz zasad jej udzielenia
Dz.Urz.Woj.Pom.21.06.2021.poz.2321

Uchwała Nr XXXIX/356/21 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny należnych Gminie Miejskiej Kościerzyna lub jej jednostkom organizacyjnym
Dz.Urz.Woj.Pom.21.06.2021.poz.2320

Uchwała Nr XXXIX/355/21 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przysługującym Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkom organizacyjnym
Dz.Urz.Woj.Pom.21.06.2021.poz.2319

Uchwała Nr XXXIX/354/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr XXXIX/353/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVIII z dnia 26 maja 2021 r.


 Uchwała Nr XXXVIII/352/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVIII/351/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2020 rok
Dz.Urz.Woj.Pom.06.07.2021.poz.2526

Uchwała Nr XXXVIII/350/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVII z dnia 28 kwietnia 2021 r.


Uchwała nr XXXVII/349/21 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”

Uchwała nr XXXVII/348/21 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2021” przyjętym uchwałą XXXIII/301/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020r.

Uchwała nr XXXVII/347/21 w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.20.05.2021.poz.1871

Uchwała nr XXXVII/346/21 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku
Dz.Urz.Woj.Pom.20.05.2021.poz.1870

Uchwała nr XXXVII/345/21 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 209, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/344/21 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 207, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/343/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 15/8, położonej w obrębie geodezyjnym 06 oraz ozn. nr geodez. 264/4, położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna, działki gruntu ozn. nr geodez. 74/16, położonej w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna oraz działek gruntu ozn. nr geodez. 82/3 i ozn. nr geodez. 85/9, położonych w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/342/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 87/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/341/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działki gruntu ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02  miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/340/21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Dz.Urz.Woj.Pom.31.05.2021.poz.1988

Uchwała nr XXXVII/339/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/315/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 marca 2021r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty
Dz.Urz.Woj.Pom.20.05.2021.poz.1869

Uchwała nr XXXVII/338/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/337/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVI z dnia 31 marca 2021 r.


Uchwała Nr XXXVI/336/21 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą Nr VII/42/19 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,  uchwałą Nr VI/27/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. i uchwałą Nr IX/71/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr XXXVI/335/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2021 roku
Dz.Urz.Woj.Pom.22.04.2021.poz.1467

Uchwała Nr XXXVI/334/21 w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.22.04.2021.poz.1465

Uchwała Nr XXXVI/333/21 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 76/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/332/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 1019/3 położonej w rejonie ulic Towarowej i Transportowców w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/331/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 239 położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/330/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 6/5 i 6/3 położonych w rejonie ulicy Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/329/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 27/6 położonej w rejonie ulicy Skarszewskiej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/328/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą prawną

Uchwała Nr XXXVI/327/21 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie

Uchwała Nr XXXVI/326/21 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie

Uchwała Nr XXXVI/325/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego

Uchwała Nr XXXVI/324/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/323/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXV z dnia 3 marca 2021 r.


Uchwała Nr XXXV/322/21 w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały zgłoszonego w procedurze wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr XXXV/321/21 w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania "Medalu imienia Tomasza Rogali"

Uchwała Nr XXXV/320/21 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023"

Uchwała Nr XXXV/319/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2021 - 2025

Uchwała Nr XXXV/318/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 18/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXV/317/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 260/2 położonej przy ul. Jana Matejki w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XXXV/316/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działki gruntu ozn. nr geodez. 32/4, położonej w obrębie geodezyjnym 09; ozn. nr geodez. 5, położonej w obrębie geodezyjnym 10 oraz ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XXXV/315/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty.
Dz.Urz.Woj.Pom.22.03.2021.poz.1061

Uchwała Nr XXXV/314/21 w sprawie wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Spółka z o. o. w Kościerzynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIV z dnia 20 stycznia 2021 r.


Uchwała Nr XXXIV/313/21 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr XXXIII/302/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna wraz z odpowiedzią na skargę.

Uchwała Nr XXXIV/312/21 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XXXIV/311/21 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
Dz.Urz.Woj.Pom.10.02.2021. poz. 541

Uchwała Nr XXXIV/310/21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł ogrzewania niskoemisyjnego albo bezemisyjnego na terenie Miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.10.02.2021. poz.540

Uchwała Nr XXXIV/309/21 w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób i bagażu podręcznego w lokalnym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na terenie miasta Kościerzyna.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego

Uchwała Nr XXXIV/308/21 w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.10.02.2021. poz.539

Uchwała Nr XXXIV/307/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 451, położonej przy ul. Jana Kochanowskiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XXXIV/306/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 280/10, położonej w obrębie geodezyjnym 11 oraz ozn. nr geodez. 98/3, położonej w obrębie geodezyjnym 04 miasta Kościerzyna.

Metryka

sporządzono
2021-01-21 przez Cierocka Agnieszka
udostępniono
2021-01-21 00:00 przez Cierocka Agnieszka
zmodyfikowano
2022-01-13 13:15 przez Cierocka Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2789
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.