Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne i prawo miejscowe Pozostałe akty prawa miejscowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Pozostałe akty prawa miejscowego, bieżące, menu 351 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Pozostałe akty prawa miejscowego

Pozostałe akty prawa miejscowego


2020


Postanowienie nr 110/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.22.12.2020 poz.5614

ANEKS NR 1/III/20 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA I WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 30 listopada 2020 r. Kościerzyna i Gminy Kościerzyna z dnia 05 października 2020 r. w sprawie współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna (publik. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020r. poz.4516)
Dz.Urz.Woj.Pom.

Porozumienie międzygminne nr IV/20 GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA I GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielki Klincz i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Wielki Klincz
Dz.Urz.Woj.Pom.04.11.2020 poz.4547

Porozumienie międzygminne nr III/20 GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA I GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom.03.11.2020 poz. 4516

Aneks nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 2 października 2020 r. do porozumienia międzygminnego Wójta Gminy Kościerzyna i Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach zlokalizowanych w obrębie 10 miasta Kościerzyna bezpośrednio przylegających do drogi gminnej ulicy Gościnnej zlokalizowanej w obrębie Nowy Klincz wzdłuż granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Kościerzyna a Gminą Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 02.11.2020 poz. 4465

Porozumienie międzygminne nr II/20 GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA I GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 10 sierpnia 2020 r. Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, gmina Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 27.08.2020 poz. 3731

Porozumienie międzygminne nr I/20 GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA I GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 10 sierpnia 2020 r. Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna w sprawie powierzenia Gminie Kościerzyna częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawarte w dniu 10 sierpnia 2020 r.
Dz.Urz.Woj.Pom. 27.08.2020 poz. 3730

Postanowienie nr 37/3/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Dz.Urz.Woj.Pom. 23.06.2020 poz. 2799

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zestawienia danych za rok 2019 dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom. 10.04.2020 poz. 1862

Postanowienie nr 5/21/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Mieście Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom. 02.04.2020 poz. 1714

Postanowienie nr 5/6/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Dz.Urz.Woj.Pom. 27.02.2020 poz. 1190

Postanowienie nr 5/5/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Dz.Urz.Woj.Pom. 27.02.2020 poz. 1186

Postanowienie nr 6/4/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Dz.Urz.Woj.Pom. 27.02.2020 poz. 1183

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Kościerzyna i Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyny oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna zawarte pomiędzy: Gminą Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, NIP: 5911568498, reprezentowaną przez:Wójta Gminy Kościerzyna – Grzegorza Piechowskiego, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – ElżbietyMoskal a Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, NIP 5911566370, reprezentowanąprzez: Burmistrza Miasta Kościerzyna – Michała Majewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika MiastaKościerzyna – Jarosława Laska, dalej zwane łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną.
Dz.Urz.Woj.Pom. 23.01.2020 poz.683


2019


Postanowienie nr 45/21/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Pom.17.04.2019 poz.1889

Zestawienie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części.
Dz.Urz.Woj.Pom.05.06.2019 poz.2806

Postanowienie nr 78/1/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Pom.29.08.2019 poz.3957

Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
Dz.Urz.Woj.Pom.24.10.2019 poz. 4701


2018


Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach zlokalizowanych w obrębie 10 miasta Kościerzyna bezpośrednio przylegających do drogi gminnej ulicy Gościnnej zlokalizowanej w obrębie Nowy Klincz wzdłuż granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Kościerzyna a Gminą Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.07.02.2018 poz.430

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach zlokalizowanych w obrębie 01 miasta Kościerzyna bezpośrednio przylegających do drogi gminnej ulicy Granicznej zlokalizowanej w obrębie Kościerzyna Wybudowanie wzdłuż granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Kościerzyna a Gminą Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.07.02.2018 poz.431

Uchwała nr 466/XLIII/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej byłej drogi krajowej położonej na terenie Gminy Kościerzyna oraz Gminy Miejskiej Kościerzyna przebiegającej na odcinku byłej drogi krajowej nr 20 od skrzyżowania z obwodnicą Kościerzyny (DK 20 – węzeł Kościerzyna Zachód) do skrzyżowania z ul. Klasztorną (DW 214) i od skrzyżowania z ul. Kolejową (DW 221) do skrzyżowania z obwodnicą Kościerzyny (DK 20 – węzeł Wieżyca)
Dz.Urz.Woj.Pom.16.03.2018 poz.996

Porozumienie nr WO-S.021.1.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 maja 2018 r. Gminy Miejskiej Kościerzyna zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Kościerzyna – Michała Majewskiego a Gminą Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kościerzyna - Grzegorza Piechowskiego
Dz.Urz.Woj.Pom.31.07.2018 poz. 3113

Porozumienie nr WO-S.021.2.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 6 czerwca 2018 r. Gminy Miejskiej Kościerzyna zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Kościerzyna – Michała Majewskiego a Gminą Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma reprezentowaną przez: Wójta Gminy Nowa Karczma – Andrzeja Pollaka
Dz.Urz.Woj.Pom.31.07.2018 poz.3114

Aneks nr 1/2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27 sierpnia 2018 r. do porozumienia międzygminnego Wójta Gminy Kościerzyna i Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach zlokalizowanych w obrębie 10  miasta Kościerzyna bezpośrednio przylegających do drogi gminnej ulicy Gościnnej zlokalizowanej w obrębie Nowy Klincz wzdłuż granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Kościerzyna a Gminą Kościerzyna, zawartego pomiędzy:
Dz.Urz.Woj.Pom.19.09.2018 poz.3585

Porozumienie międzygminne nr WO-S.021.3.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2018 r. Gminy Miejskiej Kościerzyna zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Kościerzyna NIP: 591-15-66-370, REGON: 191675126 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kościerzyna – Michała Majewskiego a Gminą Kościerzyna NIP: 5911568498, REGON: 191675184 reprezentowaną przez Wójta - Grzegorza Piechowskiego
Dz.Urz.Woj.Pom.29.10.2018 poz.4119

Porozumienie międzygminne nr WO-S.021.4.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2018 r. Gminy Miejskiej Kościerzyna zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Kościerzyna, NIP: 591-15-66-370, REGON: 191675126  reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kościerzyna – Michała Majewskiego a Gminą Liniewo NIP: 591-15-67-501, REGON: 191675190 reprezentowaną przez Wójta - Mirosława Warczaka
Dz.Urz.Woj.Pom.29.10.2018 poz.4120

Porozumienie międzygminne nr WO-S.021.5.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2018 r. Gminy Miejskiej Kościerzyna zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Kościerzyna NIP: 591-15-66-370, REGON: 191675126 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kościerzyna – Michała Majewskiego a Gminą Nowa Karczma NIP: 591-16-50-484, REGON: 191675238 reprezentowaną przez Wójta - Andrzeja Pollaka
Dz.Urz.Woj.Pom.30.10.2018 poz.4135

Postanowienie KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.06.11.2018 poz.4255

Postanowienie KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.06.11.2018 poz.4256

Postanowienie nr 110/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Kościerzyna

Metryka

data wytworzenia
2020-10-05
data udostępnienia
2020-10-05
sporządzone przez
Cierocka Agnieszka
opublikowane przez
Szkobel Sławomir
ilość odwiedzin
133
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.