Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Komórki organizacyjne Wydział Infrastruktury i Środowiska Zadania wydzialu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zadania wydzialu, bieżące, menu 336 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zadania wydzialu

Zadania wydzialu

W zakresie gospodarki miejskiej:

1. zarządzanie drogami gminnymi, a w szczególności:

    a. prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz ksiąg obiektów drogowych,

    b. opracowywanie planów rzeczowo - finansowych remontów bieżących ulic,

    c. opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów ulic dokumentacji techniczno - prawnej,

    d. utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających,

    e. przygotowywanie materiałów i przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia na roboty remontowe,

    f. koordynowanie prac realizowanych na poszczególnych ulicach, ciągach pieszych, placach i zatokach postojowych,

    g. uzgadnianie projektów budowy infrastruktury technicznej na gruntach gminnych,

    h. prowadzenie inżynierii ruchu,

    i. przeprowadzanie komisyjnych odbiorów przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,

    j. przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych, przymuszanie wykonawców do przeprowadzenia robót poprawkowych,

    k. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów drogowych,

    l. prowadzenie rozliczeń finansowo – rzeczowych,

2. wydawanie zezwoleń, a w szczególności:

    a. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

    b. wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

    c. naliczanie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego,

    d. naliczanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,

    e. dysponowanie gruntem w pasach drogowych,

3. utrzymywanie oświetlenia ulic, a w szczególności:

    a. sporządzanie planów remontów i rozbudowy oświetlenia miasta,

    b. przygotowywanie dokumentacji techniczno - prawnej,

    c. zlecanie i rozliczanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami i stanem faktycznym,

    d. prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, jego konserwacją i naprawą,

    e. prowadzenie rejestru i analiz zużycia energii oraz kosztów konserwacji,

    f. prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie,

3. nadzór nad siecią kanalizacji deszczowej i systemem melioracji, a w szczególności:

    a. tworzenie planów finansowo - rzeczowych remontów sieci kanalizacji deszczowej i konserwacji systemów melioracji,

    b. kontrola oraz nadzór nad prowadzonymi pracami, czuwanie nad jakością prowadzonych robót,

    c. prowadzenie rozliczeń finansowo – rzeczowych związanych z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej,

4. prowadzenie spraw związanych z wspieraniem inicjatyw lokalnych, a w szczególności:

    a. tworzenie planu potrzeb na podstawie wpływających wniosków mieszkańców,

    b. rozliczenia finansowo – rzeczowe,

5. prowadzenie dokumentacji i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, a w szczególności:

    a. ustalanie zmian w planowanych kursach autobusowych,

    b. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i skarg na działalność przewoźnika,

    c. dokonywanie kontroli zgodności rozkładu jazdy autobusów ze stanem faktycznym,

    d. nadzór nad utrzymaniem czystości i estetyką wiat oraz słupków przystankowych,

6. sprawowanie nadzoru nad estetyką Gminy, a w szczególności:

    a. prowadzenie wspólnych działań ze spółdzielniami mieszkaniowymi, KTBS Sp. z o. o., osobami fizycznymi i prawnymi w celu poprawienia estetyki Gminy,

    b. wykonywanie przeglądów Gminy oraz współdziałanie ze Strażą Miejską,

7. nadzór nad miejscami pamięci na terenie cmentarza, a w szczególności:

    a. dokonywanie kontroli porządku i czystości na terenie cmentarzy,

    b. planowanie środków finansowych i zadań rzeczowych oraz odbiór prac związanych z utrzymaniem, remontami i konserwacją obiektów znajdujących się na cmentarzach,

8. nadzór nad utrzymaniem czystości, a w szczególności:

    a. dokonywanie kontroli czystości ulic miejskich,

    b. prowadzenie nadzoru nad zimowym utrzymaniem dróg,

    c. rozliczanie finansowo – rzeczowe.

9. konserwacja i inwestycje w zakresie zieleni miejskiej, a w szczególności:

    a. nadzór nad prowadzonymi pracami,

    b. rozliczanie finansowo – rzeczowe,

    c. sporządzanie planu wycinki i leczenia starych drzew.

10. prowadzenie spraw „małej architektury”, a w szczególności:

    a. nadzór nad prowadzonymi pracami,

    b. rozliczanie finansowo – rzeczowe.

11. współpraca i koordynacja w wykonywaniu zadań z gestorami sieci,

12. merytoryczna analiza planów remontowych urządzeń komunalnej infrastruktury technicznej,

13. wykonywanie, kontrola i rozliczanie zadań wynikających z zawartych umów porozumień dotyczących zadań Wydziału,

14. zawiadamianie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pasie drogowym dróg gminnych,

15. uczestniczenie w czynnościach na wezwanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W zakresie ochrony środowiska:

1. opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie ochrony środowiska,

2. wydawanie decyzji Oceny Oddziaływania na Środowisko,

3. wydawanie decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów,

4. wydawanie decyzji wynikających z przepisów środowiskowych,

5. prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych wpływających na środowisko,

6. planowanie i inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej a w szczególności:

    a. popularyzacja ochrony środowiska poprzez współpracę ze szkołami,

    b. zlecanie wykonania badań środowiska,

7. współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska,

8. przygotowywanie planów wydatków oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki funduszami celowymi na rzecz ochrony środowiska,

9. współpraca z innymi organami ochrony środowiska, gminami oraz instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska,

10. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

12. wykonywanie, kontrola i rozliczanie zadań wynikających z zawartych umów i porozumień dotyczących zadań Wydziału.

W zakresie gospodarki odpadami i utrzymania porządku:

1. realizowanie spraw związanych z inżynierią środowiska, a w szczególności z gospodarką odpadami, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z usuwaniem, wykorzystywaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

3. przeprowadzanie kontroli w zakresie gospodarki odpadami.

Przygotowywanie planów rzeczowo – finansowych w zakresie działania Wydziału.

Metryka

sporządzono
2021-01-28 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2021-01-28 00:00 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2021-01-28 11:40 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1286
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.