Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Miejskie Jednostki Organizacyjne Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Ogłoszenia i komunikaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia i komunikaty, bieżące, menu 268 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłasza się otwarty nabór partnera w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie i wspólnej realizacji projektu Gminy Miejskie Kościerzyna dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie, w ramach konkursu nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, którego realizatorem będzie Gmina Miejska Kościerzyna / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie. – TUTAJ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru partnera do projektu


Ogłasza się otwarty nabór partnera w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie i wspólnej realizacji projektu Gminy Miejskie Kościerzyna dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie, w ramach konkursu nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, którego realizatorem będzie Gmina Miejska Kościerzyna / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie. – TUTAJ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru partnera do projektu


Ogłasza się otwarty nabór partnera w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie i wspólnej realizacji projektu Gminy Miejskie Kościerzyna dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kościerzynie, w ramach konkursu nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, którego realizatorem będzie Gmina Miejska Kościerzyna / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie. – TUTAJ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru partnera do projektu


Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza 2021-2027-EFS + (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) - TUTAJ

Zarządzenie Dyrektora BOPO - TUTAJ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Klauzula informacyjna 

Unieważnienie naboru


Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr FEPM.05.08-IZ.00-003/23, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza 2021-2027-EFS, którego realizatorem będzie BOPO - Tutaj 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Karta oceny oferty  

Informacja o wynikach naboru partnera do projektu - Tutaj 

 


Wykaz jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna - Tutaj

Wykaz szkół i placówek niepublicznych działających na terenie miasta Kościerzyna - Tutaj

 


 

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych Burmistrza Miasta Kościerzyna

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe osoby fizyczne i prawne  mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                                 Prowadzenie szkoły lub placówki nie jest działalnością gospodarczą w związku z tym nie wymaga wpisu do CEIDG.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZAWIERA:

1. Wniosek - zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek oświatowych -Tutaj

2. Statut szkoły lub placówki, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego.

3. Dokument informujący o dysponowaniu lokalem oraz:

a) pozytywna opinia Komendanta Powiatowego (miejskiego) Państwowej  Straży Pożarnej,

b) pozytywna opinia właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

c) informacja o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy prawo oświatowe - Tutaj

4. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce - Tutaj

5. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkoły podstawowej wraz z pozytywną opinią kuratora oświaty - Tutaj

6. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – Tutaj

7. Oświadczenie osoby fizycznej składającej zgłoszenie do ewidencji wskazujące osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.

8. Dla osoby fizycznej - potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości.

9. Dla osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru sądowego.

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI

Wpisu do ewidencji odmawia się w przypadku, gdy:

1. Zgłoszenie nie zawiera wymaganych ustawą danych albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione  w wyznaczonym terminie.

2. Statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

TRYB ODWOŁANIA

O odmowie wpisania do ewidencji organ ewidencyjny orzeka decyzją o odmowie wpisu do ewidencji.

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji.

2. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę prowadzenia działalności oświatowej.

3. Stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest niezgodna z przepisami ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt. 6 - Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2.

4. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

5. Zaprzestania działalności  przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki niepublicznej.

Osoby prowadzące szkoły lub placówki niepubliczne mają obowiązek zgłoszenia w ciągu 14 dni zmiany danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji.

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - Tutaj

JAK OTRZYMAĆ DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA

Dotacja dla szkoły lub przedszkola niepublicznego przyznawana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Burmistrza Miasta Kościerzyna do dnia  30 września roku bazowego na przyszły rok budżetowy.

OPŁATY      

Usługa jest bezpłatna

 

 

 

Metryka

sporządzono
2021-04-20 przez Kulas Patrycja
udostępniono
2021-04-20 00:00 przez Kulas Patrycja
zmodyfikowano
2024-01-03 09:42 przez Kulas Patrycja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5913
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.