Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Burmistrz Kościerzyny Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2014 - 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2014 - 2018, bieżące, menu 235 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2014 - 2018

Kadencja 2014 - 2018


2018


Zarządzenie nr 0050.179.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej


Zarządzenie nr 0050.178.2018 w sprawie powołania sztabu „Akcji Zima” 2018/2019


Zarządzenie nr 0050.177.2018 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza


Zarządzenie nr 0050.176.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.175.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.174.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 roku


Zarządzenie nr 0050.173.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem samochodów ciężarowych z posypywarkami-solarkami i ciągników z rozrzutnikami)


Zarządzenie nr 0050.172.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.171.2018 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.170.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 179/48, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.169.2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rolnicze, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.168.2018 w sprawie nadania nowej numeracji lokalom mieszkalnym komunalnym położonym w budynku przy ul. Miodowej 10


Zarządzenie nr 0050.167.2018 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.166.2018 w sprawie odwołania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.165.2018 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle "Za torami"


Zarządzenie nr 0050.164.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.163.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem


Zarządzenie nr 0050.162.2018 w sprawie ogłoszenia w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.161.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.160.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w ramach projektu „KAWKA” w Kościerzynie - ul. Chojnicka 51”)


Zarządzenie nr 0050.159.2018 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny


Zarządzenie nr 0050.158.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny - przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne”)


Zarządzenie nr 0050.157.2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.156.2018 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej


Zarządzenie nr 0050.155.2018 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Podinspektor ds. komunalnych


Zarządzenie nr 0050.154.2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat na cele dróg dojazdowych


Zarządzenie nr 0050.153.2018 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.152.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Projekt i budowa przejścia podziemnego w Kościerzynie w ramach projektu pn. Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie”)


Zarządzenie nr 0050.151.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem samochodów ciężarowych z posypywarkami-solarkami i ciągników z rozrzutnikami”)


Zarządzenie nr 0050.150.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 rok


Zarządzenie nr 0050.149.2018 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z zasobu lokali socjalnych


Zarządzenie nr 0050.148.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta na 2018 rok


Zarządzenie nr 0050.147.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie: KDK - pełnienie funkcji inspektora nadzoru")


Zarządzenie nr 0050.146.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 rok w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.145.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 rok


Zarządzenie nr 0050.144.2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. "Wyprawka szkolna"


Zarządzenie nr 0050.143.2018 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej poziom zagrożeń bezpieczeństwa informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.142.2018 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.141.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Kościerski Dom Kultury”)


Zarządzenie nr 0050.140.2018 w sprawie wydzielenia z zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny - ul. Józefa Tkaczyka 3


Zarządzenie nr 0050.139.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Część I: budynek Strzelecka 26, Część II: budynek Kartuska 14, Część III: budynek Kartuska 16, Część IV: budynek Lipowa 1, Część V: budynek Lipowa 3”)


Zarządzenie nr 0050.138.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 rok


Zarządzenie nr 0050.137.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  (zadanie pn. „Rewitalizacja - Przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 oraz obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne; część I: budynek usługowy przy ul. Osiedle 1000-lecia1, część II: obiekt po byłej kotłowni”)


Zarządzenie nr 0050.136.2018 w sprawie zasad rozliczania zaliczek w Urzędzie Miasta w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.135.2018 w sprawie nadania nowej numeracji lokalom mieszkalnym położonym w budynku przy ul. 3 Maja 11


Zarządzenie nr 0050.134.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 rok


Zarządzenie nr 0050.133.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.142.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Edukacja kluczem przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów" realizowanym w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.133.2018 - Regulamin


Zarządzenie nr 0050.132.2018 w sprawie powołania Komisji w celu przekazania części budynku położonego przy ul. 8 Marca 42 w Kościerzynie na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku


Zarządzenie nr 0050.131.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Budowa przystani kajakowych...")


Zarządzenie nr 0050.130.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.129.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.128.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad/polityki/ rachunkowości


Zarządzenie nr 0050.127.2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.126.2018 w sprawie przeprowadzenia komisji inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej w SP nr 6 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.125.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w ramach projektu "KAWKA"(...)")


Zarządzenie nr 0050.124.2018 w sprawie przeprowadzenia komisji inwentaryzacyjnej zadwczo-odbiorczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.123.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej(zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w ramach projektu "KAWKA" część I i II")


Zarządzenie nr 0050.122.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Rewitalizacja osiedla 1000-lecia Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny - etap III)


Zarządzenie nr 0050.121.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy  Miejskiej


Zarządzenie nr 0050.120.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 rok


Zarządzenie nr 0050.119.2018 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym


Zarządzenie nr 0050.118.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.102.2018 z dnia 10.07.2018r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.117.2018 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym


Zarządzenie nr 0050.116.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.107.2018 z dnia 23.07.2018r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.115.2018 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.114.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6  w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.113.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.112.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.111.2018 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.110.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.87.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie powołania zespołu kontrolnego w celu weryfikacji wydatków poniesionych przez MPI KOS EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 30a, 83-400 Kościerzyna (Zarządzenie opublikowane po przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli)


Zarządzenie nr 0050.109.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.108.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.107.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.106.2018r. w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym


Zarządzenie nr 0050.105.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.98.2018 z dnia 03.07.2018r. dotyczącego Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.104.2018 w sprawie oznaczenia działki gruntu do oddania w użyczenie na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.103.2018 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Podinspektor ds. inwestycyjnych


Zarządzenie nr 0050.102.2018 w sprawia powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w ramach projektu "KAWKA" w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.101.2018 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na pełnienie agenta XI emisji obligacji miejskich


Zarządzenie nr 0050.100.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r.


Zarządzenia nr 0050.99.2018 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.98.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. rewitalizacja osiedla 1000-lecia(...) etap III)


Zarządzenie nr 0050.97.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.96.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.95.2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 31.10.2020 r.


Zarządzenie nr 0050.94.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start"


Zarządzenie nr 0050.93.2018 w sprawie Powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w ramach projektu "KAWKA" w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.92.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 rok


Zarządzenie nr 0050.91.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Rewitalizacja osiedla 1000-lecia - Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III)


Zarządzenie nr 0050.90.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.89.2018 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej w najem na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.88.2018 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego położonego w budynku dworca kolejowego przy ul. dworcowej, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.87.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie powołania zespołu kontrolnego w celu weryfikacji wydatków poniesionych przez MPI KOS EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 30a, 83-400 Kościerzyna (Zarządzenie opublikowane po przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli)


Zarządzenie nr 0050.86.2018 w sprawie przeznaczenia części działek gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.85.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.84.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - pełnienie funkcji nadzoru)


Zarządzenie nr 0050.83.2018 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz ustalenia regulaminu jej działania


Zarządzenie nr 0050.82.2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.81.2019 z dnia 12.06.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny

Zarządzenie nr 0050.81.2018 w sprawie oddania lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z rozszerzeniem najmu o dodatkowy lokal użytkowy nr 4


Zarządzenie nr 0050.80.2018 w sprawie udzielenia dla Pani Ewy Wojak - młodszy referent ds. wymiaru podatków i kontroli

Zarządzenie nr 0050.79.2018 w sprawie wprowadzenia harmonogramu konsultacji z mieszkaniami Kościerzyny w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.78.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Rewitalizacja osiedla 1000-lecia - etap II)

Zarządzenie nr 0050.77.2018 w sprawie przeznaczenia działki gruntu w najem na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 0050.76.2018 w sprawie przeznaczenia budynku do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 0050.75.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Rewitalizacja osiedla 1000-lecia - etap III)

Zarządzenie nr 0050.74.2018 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.73.2018 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.72.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.71.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.70.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie: Szkoła Podstawowa Nr 4, Przedszkole nr 7, Zespoł Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru"

Zarządzenie nr 0050.69.2018 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z zasobu lokali socjalnych

Zarządzenie nr 0050.68.2018 w sprawie najmu pomieszczenia w budynku nr 15, położonym przy ulicy Młyńskiej w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 0050.67.2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczenia w budynku nr 15, położonym przy ulicy Młyńskiej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.66.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Rewitalizacja osiedla 1000-lecia - Kartuska szansa rozowju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap II")

Zarządzenie nr 0050.65.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn."Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Kościerzynie")

Zarządzenie nr 0050.64.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 3")

Zarządzenie nr 0050.63.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap II: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Tysiąclecia II - pełnienie funckji inspektora nadzoru")

Zarządzenie nr 0050.62.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadania pn. "Rewitalizacja osiedla 1000-lecia - kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych")

Zarządzenie nr 0050.61.2018 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym

Zarządzenie nr 0050.60.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.40.2018 z dnia 22.03.2018r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.59.2018 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym

Zarządzenie nr 0050.58.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.38.2018 z dnia 20.03.2018r. dotyczących powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.57.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.56.2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.55.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.54.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie")

Zarządzenie nr 0050.53.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.51.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej w Kościerzynie - CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II)

Zarządzenie nr 0050.50.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.6.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości pre-współczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie nr 0050.49.2018 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.48.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie"

Zarządzenie nr 0050.47.2018 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny

Zarządzenie nr 0050.46.2018 w spawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.45.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na rok 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.44.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.43.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.42.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.41.2018 w sprawie powołania Komisji w celu przejęcia od Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Kościerzynie, nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Rynek 6 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.40.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.39.2018 w sprawie ustalenia dnia 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.38.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.37.2018 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnozy potrzeb w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.36.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik do Zarządzenia - Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Zarządzenie nr 0050.35.2018 w sprawie przeznaczenia części działek gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania

Zarządzenie nr 0050.34.2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Zarządzenie nr 0050.33.2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 31.10.2020 r.

Zarządzenie nr 0050.32.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.31.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap I: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna Zachód – część I”

Zarządzenie nr 0050.30.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Ewy Pobłockiej - młodszy referent ds. wymiaru podatków i kontroli

Zarządzenie nr 0050.29.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.65.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.28.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna  w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 0050.27.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna  w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 0050.26.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna  w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 0050.25.2018 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Teodory i Izydora Gulgowskich w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.24.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2018 r.”)

Zarządzenie nr 0050.23.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2018r.”)

Zarządzenie nr 0050.22.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018r.

Zarządzenie nr 0050.21.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.20.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zamówieni publicznego na wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap I: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna Zachód”)

Zarządzenie nr 0050.19.2018 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie nr 0050.18.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.17.2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat, na cele dróg dojazdowych

Zarządzenie nr 0050.16.2018 w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.15.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia analizy i weryfikacji złożonych wniosków na realizację zadania dofinansowania systemu ogrzewania niskoemisyjnego i bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.14.2018 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.13.2018 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemców

Zarządzenie nr 0050.12.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.92.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.07.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.76.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.06.2016 r. oraz zarządzenia nr 0050.105.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.11.2018 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 6 w najem na okres 3 lat

Zarządzenie nr 0050.10.2018 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 6, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie 0050.9.2018 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych

Zarządzenie nr 0050.8.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.1.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.01.2018r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 0050.7.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.6.2018 w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości pre-współczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.9.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.6.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości pre-współczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie nr 0050.5.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.4.2018 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 0050.3.2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli w zakresie zgodności dokumentów stanowiących podstawę wydania licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówka na terenie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.2.2018 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna na rok 2018

Zarządzenie nr 0050.1.2018 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego


2017


Zarządzenie nr 0050.194.2017 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 3 Maja 9a w najem na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie nr 0050.193.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.192.2017 w sprawie wprowadzenia norm zuzycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostce OSP w Kościerzynie oraz kontroli i obiegu dokumentów OSP w Kościerzynie w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Zarządzenie nr 0050.191.2017 w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu spieniężanego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.61.2022 z dnia 25.04.2022 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym

Zarządzenie nr 0050.190.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017r.

Zarządzenie nr 0050.188.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017r.

Zarządzenie nr 0050.187.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.186.2017 w sprawie Zespołu odpowiedzialnego za realizację zadania "Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie" wchodzącego w zakres Projektu "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim"

Zarządzenie nr 0050.185.2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.184.2017 w sprawie oddania garaży murowanych, garaży i pomieszczeń gospodarczych w najem na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie nr 0050.183.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.182.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.181.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.180.2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2018r.

Zarządzenie nr 0050.179.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzanie nr 0050.177.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.176.2017 w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zarachowania oraz kasy Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 0050.175.2017 w sprawie inwentaryzacji przedmiotów niskiej wartości oraz magazynu Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 0050.174.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru)

Zarządzenie nr 0050.173.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.172.2017 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z zasobu lokali socjalnych.

Zarządzenie nr 0050.171.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie - roboty remontowo-budowlane)

Zarządzenie nr 0050.170.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017r.

Zarządzenie nr 0050.169.2017 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania

Zarządzenie nr 0050.168.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rolnicze, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 0050.167.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat

Zarządzenie nr 0050.166.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Zarządzenie nr 0050.165.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2018r.

Zarządzenie nr 0050.164.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej

Zarządzenie nr 0050.163.2017 w sprawie powierzenia obowiązków Koordynatora ds. współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 0050.162.2017 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 0050.161.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.160.2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.159.2016 z dnia 16.11.2017r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego

Zarządzenie nr 0050.159.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej

Zarządzenie nr 0050.158.2017 w sprawie powołania Komisji ds. spraw wyboru Wykonawców

Zarządzenie nr 0050.157.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.156.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.155.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115/2011 Burmistrza Miasta

Zarządzenie nr 0050.154.2017 w sprawie przeprowadzenia konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na pomnik dr A. Majkowskiego w Kościerzynie i powołania sądu konkursowego

Zarządzenie nr 0050.152.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.151.2017 w powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Wykonanie instalacji co w budynku przy ul. Strzeleckiej 36 w Kościerzynie)

Zarządzenie nr 0050.150.2017 w sprawie powołania nowego członka do składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.149.2017 w sprawie odwołania członka ze składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.148.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.147.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rolnicze

Zarządzenie nr 0050.146.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.145.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat w celu prowadzenia szaletu publicznego

Zarządzenie nr 0050.144.2017 w sprawie powołania  Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.143.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie")

Zarządzenie nr 0050.142.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 0050.141.2017 w sprawie zmiany powołanej Komisji Przetargowej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 0050.110.2017 z dnia 24.08.2017r. wykonanie zadania pn. „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna  z podziałem na części: CZĘŚĆ I - strefa I;  CZĘŚĆ II - strefa II”

Zarządzenie nr 0050.140.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.139.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Dostawa sprzętu z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”)

Zarządzenie nr 0050.138.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna w okresach od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. oraz od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019r.)

Zarządzenie nr 0050.137.2017 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny

Zarządzenie nr 0050.136.2017 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii

Zarządzenie nr 0050.135.2017 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii     

Zarządzenie nr 0050.134.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru)

Zarządzenie nr 0050.133.2017 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. Budowa pompy ciepła dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kościerzynie)

Zarządzenie nr 0050.132.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru)

Zarządzenie nr 0050.131.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie nr 0050.130.2017 w sprawie oddania lokalu użytkowe położonego w budynku przy ul. Rynek 6 w najem na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie nr 0050.129.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej

Zarządzenie nr 0050.128.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej oraz pod pomieszczenie gospodarcze

Zarządzenie nr 0050.127.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.126.2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postepowań w sprawie realizacji czynności związanych z realizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz do realizacji planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3

Zarządzenie nr 0050.125.2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części działki ozn. nr geodez. 38/3, o pow. 48 m2, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna, przy ulicy Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.122.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.121.2017 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania

Zarządzenie nr 0050.120.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat, na cele dróg dojazdowych, na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 0050.119.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.118.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.117.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.116.2017 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym

Zarządzenie nr 0050.115.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.108.2017 z dnia 24.08.2017r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.114.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.113.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Miasta Kościerzyna w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2017

Zarządzenie nr 0050.112.2017 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie nr 0050.111.2017 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.110.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadania pn. "Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna")

Zarządzenie nr 0050.109.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna w okresach od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. oraz od dnia 1 listopada 2018r. do 30 kwietnia 2019r.)

Zarządzenie nr 0050.108.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie)

Zarządzenie nr 0050.107.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. "Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie")

Zarządzenie nr 0050.106.2017 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny

Zarządzenie nr 0050.105.2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie nr 0050.104.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad przyznawania dofinansowania w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006-2030"

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 0050.103.2017 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny

Zarządzenie nr 0050.102.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.101.2017 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Referent ds. komunalnych

Zarządzenie nr 0050.100.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.99.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.98.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wielu 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019"

Zarządzenie nr 0050.97.2017 w sprawie Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem

Zarządzenie nr 0050.96.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.95.2017 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.94.2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.93.2017 w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.119.2014 z dnia 11.08.2014r.

Zarządzenie nr 00050.92.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.76.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.06.2016 r. oraz zarządzenia nr 0050.105.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.91.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.90.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.89.2017 w sprawie powołana komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.88.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.87.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.86.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.85.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.84.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.82.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.81.2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.80.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.79.2017 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.78.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019"

Zarządzenie nr 0050.77.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.76.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.147.2015 r., w sprawie upoważnienia Pani Patrycji Gołuńskiej - inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie nr 0050.75.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej

Zarządzenie nr 0050.74.2017 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na pełnienie agenta obligacji miejskich

Zarządzenie nr 0050.73.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.72.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.71.2017 w sprawie stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, na których zlokalizowane są garaże i budowle gospodarcze

Zarządzenie nr 0050.70.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7

Zarządzenie nr 0050.69.2017 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie nr 0050.68.2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy usługowy przy ul. Rynek 6

Zarządzenie nr 0050.66.2017 w sprawie inwentaryzacji magazynu Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 0050.65.2017 w sprawie przeznaczenia części niezabudowanych działek gruntu do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, na cele prowadzenia ogródka gastronomicznego

Zarządzenie nr 0050.64.2017 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę ma rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.63.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.62.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.61.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.60.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru")

Zarządzenie nr 0050.59.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie")

Zarządzenie nr 0050.57.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej

Zarządzenie nr 0050.56.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Miasta Kościerzyna na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.55.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.37.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.54.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.53.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.52.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad/polityki/rachunkowości

Zarządzenie nr 0050.51.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.50.2017 w sprawie ustalenia dnia 14 kwietnia 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.49.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.48.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zamówienie publiczne na realizację zadania pn. "Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie")

Zarządzenie nr 0050.47.2017 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia ustnej aukcji dotyczącej sprzedaży samochodu

Zarządzenie nr 0050.46.2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań w sprawie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Zarządzenie nr 0050.45.2017 w sprawie obniżenia ceny w czwartym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.44.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.43.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 240/7, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.42.2017 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego w celu przeprowadzenia kompleksowej kontroli w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - jednostce organizacyjnej Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.41.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok 2016 Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.40.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017r.

Zarządzenie nr 0050.39.2017 w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.38.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.36.2017 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.35.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.34.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zamówienie publiczne na realizację zadania pn. "Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie")

Zarządzenie nr 0050.33.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.32.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.31.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie nr 0050.30.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie nr 0050.29.2017 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat na cele handlowe i usługowe

Zarządzenie nr 0050.28.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2017r.)

Zarządzenie nr 0050.27.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rolnicze

Zarządzenie nr 0050.26.2017 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. kontroli realizacji zadań wynikających z umowy o przekazaniu dofinansowania w ramach projektu "Lokalny animator sportu" realizowanej w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - jednostce organizacyjnej Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.25.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.24.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2017r.)

Zarządzenie nr 0050.23.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie udzielania pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 0050.22.2017 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Inspektora ds. obsługi projektów w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.21.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.20.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017r.

Zarządzenie nr 0050.19.2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecich nieograniczonych przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.18.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017r.

Zarządzenie nr 0050.17.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.16.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rolnicze

Zarządzenie nr 0050.15.2017 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny

Zarządzenie nr 0050.14.2017 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, określenia jego składu, organizacji, siedziby i trybu pracy


Zarządzenie nr 0050.13.2017 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim"

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.33.2019 z dnia 22.02.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.13.2017 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”
 • Zarządzenie nr 0050.32.2020 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.13.2017 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim"

Zarządzenie nr 0050.12.2017 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. oceny wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym w 2016 oraz 2017 roku

Zarządzenie nr 0050.11.2017 w sprawie powierzenia obowiązków Koordynatora ds. współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 0050.10.2017 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych

Zarządzenie nr 0050.9.2017 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna"

Zarządzenie nr 0050.8.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.175.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.7.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna, nadanego Zarządzeniem nr 0050.60.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie nr 0050.6.2017 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej "Kościerzyna Zachód" w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.5.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.4.2017 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017r.

Zarządzenie nr 0050.3.2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu zamówień publicznych

Zarządzenie nr 0050.2.2017 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań w sprawie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Zarządzenie nr 0050.1.2017 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego


2016


Zarządzenie nr 0050.184.2016 w sprawie udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.183.2016 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny stopnia wdrożenia Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2016-2025

Zarządzenie nr 0050.182.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016

Zarządzenie nr 0050.181.2016 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna na rok 2017

Zarządzenie nr 0050.180.2016 w sprawie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach podległych

Zarządzenie nr 0050.179.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad/ polityki/rachunkowości

Zarządzenie nr 0050.178.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.177.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rolnicze

Zarządzenie nr 0050.176.2016 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.175.2016 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. kontroli realizacji zadań wynikających z umowy o przekazaniu dofinansowania w ramach projektu "Lokalny animator sportu" realizowanej w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - jednostce organizacyjnej Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.174.2016 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.96.2019 15.07.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.131.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25 września 2017r.
 • Zarządzenie nr 0050.8.2020 z dnia 21.01.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych
 • Zarządzenie nr 0050.29.2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie nr 0050.173.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.172.2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w sieci publicznych szkół na terenie Miasta Kościerzyna i ustalenia obwodów szkolnych

Zarządzenie nr 0050.171.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań

Zarządzenie nr 0050.170.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.169.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.161.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie inwentaryzacji przedmiotów niskiej wartości oraz magazynu Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 0050.168.2016 w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Załącznik - Karta Audytu Wewnętrznego

Zarządzenie nr 0050.167.2016 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. kontroli realizacji zadań wynikających z umowy o przekazaniu dofinansowania w ramach projektu "Lokalny animator sportu" realizowanej w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - jednostce organizacyjnej Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.166.2016 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Zał. nr 1 - Ogłoszenie

Zarządzenie nr 0050.165.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.164.2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugich nieograniczonych przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.163.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.162.2016 w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zarachowania oraz kasy Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 0050.161.2016 w sprawie inwentaryzacji przedmiotów niskiej wartości oraz magazynu Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 0050.160.2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna na 2017r.

Zarządzenie nr 0050.159.2016 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego

Zarządzenie nr 0050.158.2016 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcja kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta

Zarządzenie nr 0050.157.2016 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.156.2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Kościerzyna na 2017r.

Zarządzenie nr 0050.155.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.154.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele upraw warzywnych i sadowniczych

Zarządzenie nr 0050.153.2016 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych

Zarządzenie nr 0050.152.2016 w sprawie powołania sztabu "Akcja Zima" 2016/2017

Zarządzenie nr 0050.151.2016 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie nr 0050.150.2016 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie nr 0050.149.2016 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji

Zarządzenie nr 0050.148.2016 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego

Zarządzenie nr 0050.147.2016 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 0050.146.2016 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.145.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.144.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.143.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 0050.142.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.141.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.140.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.139.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. Dostosowanie budynku na potrzeby Dziennego Domu "Senior-WIGOR"

Zarządzenie nr 0050.138.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.137.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na której zlokalizowane są garaże

Zarządzenie nr 0050.136.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 0050.135.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia analizy i weryfikacji złożonych wniosków na realizację zadania dofinansowania systemu ogrzewania niskoemisyjnego i bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.134.2016 w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Miejskiej Kościerzyna (Zarządzenie nie podlega publikacji.)

Zarządzenie nr 0050.133.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego

Zarządzenie nr 0050.132.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie nr 0050.131.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postepowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji

Zarządzenie nr 0050.130.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie nr 0050.129.2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie udzielania pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 0050.128.2016 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny

Zarządzenie nr 0050.127.2016 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Zarządzenie nr 0050.126.2016 w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 0050.125.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.124.2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy nr 6 przy ul. Osiedle 1000-lecia w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.123.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości oddanej w trwały zarząd Kościerskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

Zarządzenie nr 0050.122.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.121.2016 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Zarządzenie nr 0050.120.2016 w sprawie nadania nowej numeracji lokalom mieszkalnym położonym w budynku przy ul. R. Traugutta 4

Zarządzenie nr 0050.119.2016 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu lokali socjalnych Miasta Kościerzyna lokalu z przeznaczeniem na lokal komunalny z czynszem regulowanym

Zarządzenie nr 0050.118.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.117.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.116.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.115.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.114.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.113.2016 w sprawie ogłoszenie wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.112.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu od Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie na rzecz Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.111.2016 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Justyny Jabłońskiej referenta ds. wymiaru podatków i kontroli

Zarządzenie nr 0050.110.2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie nr 0050.109.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.108.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem i przekazaniem zabudowanych nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.107.2016 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny

Zarządzenie nr 0050.106.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.105.2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.76.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 0050.104.2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2017r.

Zarządzenie nr 0050.103.2016 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Referent ds. podatku VAT w Urzędzie

Zarządzenie nr 0050.102.2016 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Przedszkola nr 7 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.101.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.100.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.99.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działkach nr 6/43 i 6/44. położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.98.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna będących w posiadaniu Przedszkola Samorządowego nr 7 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.97.2016 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.96.2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.175.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.95.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rolnicze oraz upraw warzywnych

Zarządzenie nr 0050.94.2016 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna "Stare Miasto"

Zarządzenie nr 0050.93.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie Nr 0050.92.2016 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Regulamin wynagradzania pracowników

Zarządzenie nr 0050.91.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.90.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.89.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.88.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.87.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.86.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.85.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.84.2016 w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji miasta Kościerzyna

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.42.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.84.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.83.2016 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.82.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.81.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej


Zarządzenie nr 0050.80.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.


Zarządzenie nr 0050.79.2016 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym


Zarządzenie nr 0050.78.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.68.2016 z dnia 03.06.2016r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.77.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.


Zarządzenie nr 0050.76.2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.75.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.74.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w przedmiocie zagospodarowania terenu niezgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Zarządzenie nr 0050.72.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.71.2016 w sprawie powołania zespołu w celu dokonania analizy zagrożeń bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.70.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.66.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.69.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.


Zarządzenie nr 0050.68.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.67.2016 w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta

Załącznik nr 1 Kryteria oceny systemu kontroli zarządczej

Załącznik nr 2 Informacja o stanie kontroli zarządczej

Załącznik nr 3 Mapa ryzyka

Załącznik nr 4 Rejestr ryzyk

Załącznik nr 5 Raport roczny z zarządzania ryzykiem

Załącznik nr 6 Ankieta dla kadry kierowniczej

Załącznik nr 7 Ankieta dla pracowników

Załącznik nr 8 Zbiorcza informacja o stanie kontroli zarządczej


Zarządzenie nr 0050.66.2016 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.65.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.


Zarządzenie nr 0050.64.2016 w sprawie powołania Komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.63.2016 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.62.2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.73.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.133.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.61.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.


Zarządzenie nr 0050.60.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 7 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.59.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.58.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.57.2016 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu lokali socjalnych Miasta Kościerzyna lokalu z przeznaczeniem na lokal komunalny z czynszem


Zarządzenie nr 0050.56.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.


Zarządzenie nr 0050.55.2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokale użytkowe nr 5, 6 i 7 oraz 8, położonej w budynku usługowym przy ul. Osiedle 1000-lecia nr 1 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.54.2016 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na pełnienie agenta emisji IX serii obligacji miejskich


Zarządzenie nr 0050.53.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościerzynie, Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie i Przedszkola nr 7 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.52.2016 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.51.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.


Zarządzenie nr 0050.50.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.49.2016 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.48.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej


Zarządzenie nr 0050.47.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 rok


Zarządzenie nr 0050.46.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.45.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na cele statutowe Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu


Zarządzenie nr 0050.44.2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części działki ozn. nr. geodez. 159/2, o pow. 0,3462 ha, położonej w obrębie 05 miasta Kościerzyna, stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Kościerzyna do 3/4 części


Zarządzenie nr 0050.43.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej


Zarządzenie nr 0050.42.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.41.2016 w sprawie ustalenia dnia 25 marca 2016r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.40.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.39.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji


Zarządzenie nr 0050.38.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.


Zarządzenie nr 0050.37.2016 w sprawie zatwierdzenia finansowego za rok 2015 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.36.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.35.2016 w sprawie powołania Koordynatora Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne Kościerska Karta Dużej Rodziny oraz ustalenia innych działań związanych z realizacją tego Programu

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Załącznik nr 4 do zarządzenia

Załącznik nr 5 do zarządzenia

Załącznik nr 6 do zarządzenia

Załącznik nr 7 do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.34.2016 w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do Oddziałów Przedszkola Samorządowego nr 7 w Kościerzynie z siedzibą przy ulicy Wybickiego 10 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.33.2016 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 1 roku na cele handlowe i usługowe


Zarządzenie nr 0050.32.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.31.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.


Zarządzenie nr 0050.30.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenia miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.29.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele upraw warzywnych


Zarządzenie nr 0050.28.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej


Zarządzenie nr 0050.27.2016 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych

Załącznik do zarządzenia - Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Kościerzyna na 2016 rok


Zarządzenie nr 0050.26.2016 w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.25.2016 w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS)


Zarządzenie nr 0050.24.2016 w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.23.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 rok


Zarządzenie nr 0050.22.2016 w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb rozwojowych placówek oświatowych podległych Gminie Miejskiej Kościerzyna w obszarze kształcenia ogólnego


Zarządzenia nr 0050.21.2016 w sprawie powołania Komisji w celu przejęcia od Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie, nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. 8 Marca nr 42 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.20.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.


Zarządzanie nr 0050.19.2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę garaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna usytuowanych przy ul. 8 Marca 42 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.18.2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 113/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.17.2016 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2016r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego


Zarządzenie nr 0050.16.2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy usługowy przy ul. osiedle 100-lecia 1 na lata 2016-2018


Zarządzenie nr 0050.15.2016 w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.119.2019 z dnia 23.09.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej;
 • Zarządzenie nr 0050.62.2022 z dnia 25.04.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.119.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 września 2019 roku  - załącznik do Zarządzenia 

Zarządzenie nr 0050.14.2016 w sprawie ustalenia średniej ceny m2 gruntów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna dla celów ewidencji księgowej


Zarządzenie nr 0050.13.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na cele prowadzenia przedszkoli niepublicznych oraz żłobka niepublicznego


Zarządzenie nr 0050.12.2016 w sprawie stawki czynszu za najem zabudowanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, w celu prowadzenia przedszkoli niepublicznych oraz żłobka niepublicznego


Zarządzenie nr 0050.11.2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2016r.


Zarządzenie nr 0050.10.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.9.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.8.2016 w sprawie zasad przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności dokumentów stanowiących podstawę wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówka na terenie miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.7.2016 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016r.


Zarządzenie nr 0050.6.2016 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej


Zarządzenie nr 0050.5.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2016/2017


Zarządzenie nr 0050.4.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2016/2017


Zarządzenie nr 0050.3.2016 w sprawie ochrony danych osobowych oraz dokumentacji bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.3.2016

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.3.2016

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.3.2016


Zarządzenie nr 0050.2.2016 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.1.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


2015


Zarządzenie nr 0050.166.2015 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisku Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.165.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej

Zarządzenie nr 0050.164.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej

Zarządzenie nr 0050.163.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.162.2015 w sprawie ustalenia w dniu 31 grudnia 2015r. godzin pracy dla pracowników Urzędu Miasta w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.161.2015 ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.160.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.159.2015 zmieniające Nr 0050.133.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 września 2014 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.158.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.156.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie inwentaryzacji przedmiotów niskiej wartości oraz magazynu Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 0050.157.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.156.2015 w sprawie inwentaryzacji przedmiotów niskiej wartości oraz magazynu Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 0050.155.2015 w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zarachowania oraz kasy Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 0050.154.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenia środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.153.2015 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 0050.152.2015 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Miasta Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.151.2015 w sprawie powołania Komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.150.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.149.2015 w sprawie uzupełnienia składu komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.148.2015 w sprawie wygaśnięcia kadencji członków komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.147.2015 w sprawie upoważnienia Pani Patrycji Gołuńskiej - Inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie nr 0050.146.2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.145.2015 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny

Zarządzenie nr 0050.144.2015 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego

Zarządzenie nr 0050.143.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.142.2015 w sprawie powołania sztabu "Akcji Zima" 2015/2016

Zarządzenie nr 0050.141.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Kościerzyna 2016 rok

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 0050.140.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat, na cele handlowe

Zarządzenie nr 0050.139.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rolnicze

Zarządzenie nr 0050.138.2015 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 0050.137.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.136.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zamówienie publiczne na realizacją zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kościerzyna")

Zarządzenie nr 0050.135.2015 w sprawie uzupełnienia składu w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Kościerzynie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.134.2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Kościerzynie do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 0050.133.2015 w sprawie uzupełnienie składu w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kościerzynie oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kościerzynie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie nr 0050.132.2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kościerzynie oraz w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kościerzynie do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października

Zarządzenie nr 0050.131.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.130.2015 w sprawie powołania gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października

Zarządzenie nr 0050.129.2015 w sprawie nadania nowej numeracji lokalom mieszkalnym położonym w budynku przy ul. R. Traugutta 4

Zarządzenie nr 0050.128.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.127.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.126.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej

Zarządzenie nr 0050.125.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.124.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.123.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.122.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 0050.121.2015 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 0050.120.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.119.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.91.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.118.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia analizy i weryfikacji złożonych wniosków na realizację zadania dofinansowania systemu ogrzewania niskoemisyjnego i bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.117.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.116.2015 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.115.2015 w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.114.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.113.2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.112.2015 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.111.2015 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 0050.110.2015 w sprawie wygaśnięcia członkowska w obwodowej komisji do spraw referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.109.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.108.2015 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny

Zarządzenie nr 0050.107.2015 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz organizacji rozplakatowania obwieszczeń

Zarządzenie nr 0050.106.2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej dla miasta Kościerzyna w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzanie nr 0050.105.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie nr 0050.104.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. -"Wyprawka szkolna"

Zarządzenie nr 0050.103.2015 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie nr 0050.102.2015 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.101.2015 w sprawie udzielenia dla Pani Justyny Olszewskiej referenta ds. wymiaru podatków i kontroli

Zarządzenie nr 0050.100.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.99.2015 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym

Zarządzenie nr 0050.98.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.92.2015 z dnia 17.07.2015r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.97.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.30.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.96.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.29.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kościerzyna oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie nr 0050.95.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.94.2015 w sprawie określenia wzoru wniosku o inicjatywę lokalną, wzoru oświadczenia o którym mowa w załączniku nr1 § 5 ust.2 pkt 1 do Uchwały nr XIII/85/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 czerwca 2015 roku, oraz wzoru umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej

Załącznik nr 1 do zarządzenia - wniosek o inicjatywę lokalną

Załącznik nr 2 do zarządzenia - oświadczenie

Załącznik nr 3 do zarządzenia - wzór umowy

Załącznik nr 4 do zarządzenia - karta oceny wniosku

Zarządzenie nr 0050.93.2015 w sprawie przyjęcia "Wytycznych w sprawie stosowania trybu dotacji inwestycyjnej zgodnie z art.221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych"

Zarządzenie nr 0050.92.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.91.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej

Zarządzenie nr 0050.90.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.89.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.88.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.87.2015 w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 0050.86.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.85.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kościerzyna

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kościerzyna

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Stanowiskowa Karta Pracy

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Plan zastępstw na stanowisku pracy

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego - Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.84.2015 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż lokali użytkowych położonych na I piętrze w budynku handlowo-usługowym przy ul. osiedle 100-lecia nr 1 na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.83.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020

Raport z monitorowania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013 - 2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 0050.82.2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem budynku nr 30, położonego przy ulicy Chojnickiej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.81.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.80.2015 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej

Zarządzenie nr 0050.79.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Zagospodarowanie placu przy pomniku Józefa Wybickiego w Kościerzynie")

Zarządzenie nr 0050.78.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Zadanie pn. "Przystosowanie zabytkowego obiektu szkoły dla udostępnienia go osobom niepełnosprawnym poprzez wyrównanie poziomów podłóg w klasach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. T.Kościuszki w Kościerzynie")

Zarządzenie nr 0050.77.2015 w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.

Zarządzenie nr 0050.76.2015 w sprawie przeznaczenia części działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.75.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.74.2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego

Zarządzenie nr 0050.73.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.133.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Butmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny

Zarządzenie nr 0050.72.2015 w sprawie powierzenia zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Młyńskiej 15 w Kościerzynie

Załącznik graficzny

Zarządzenie nr 0050.71.2015 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. oceny wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym w 2015 roku

Zarządzenie nr 0050.70.2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczenia w budynku nr 15, położonym przy ulicy Młyńskiej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.69.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.68.2015 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym

Zarządzenie nr 0050.67.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.66.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.62.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 5 maja 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.65.2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.64.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem i przekazaniem zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.63.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.62.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.61.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.60.2015 w zakresie działania obrony cywilnej

Załącznik: Plan działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.59.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.58.2015 w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej nr 4 w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015

Zarządzenie nr 0050.57.2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 0050.56.2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej dla miasta Kościerzyna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 0050.55.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę ma okres 3 lat na cele rolnicze

Zarządzenie nr 0050.54.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy farmy fotowoltaicznej w Kościerzynie")

Zarządzenie nr 0050.53.2015 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych

Zarządzenie nr 0050.52.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 0050.51.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.50.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem i przekazaniem zabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.49.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Zamówienie Publiczne na wykonanie dokumentu strategicznego "Plan komunikacji i konsultacji społecznych")

Zarządzenie nr 0050.48.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Zamówienie Publiczne na wykonanie "Koncepcji Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej w tym analiza wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi i informacji turystycznej")

Zarządzenie nr 0050.47.2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.36.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.03.2012 r. w sprawie zmiany składu Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu pn.: "Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie" dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Zarządzenie nr 0050.46.2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 104/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.06.2011r. w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu pn.: "Inwestuj na Kaszubach". Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych, dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Zarządzenie nr 0050.45.2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 327/2010 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05.01.2010r. w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu pn.: "E-Kościerzyna - Zintegrowany System Informatyczny" dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Zarządzenie nr 0050.44.2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.03.2011r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego

Zarządzenie nr 0050.43.2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.37.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.03.2012r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 0050.2.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.01.2012r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.42.2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.38.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.03.2012r. w sprawie zmiany składu Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu pn. Kościerski Park Kultury"

Zarządzenie nr 0050.41.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.40.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.39.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.38.2015 w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.37.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.36.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.35.2015 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.34.2015 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2015 dla niepublicznych żłobków, szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.33.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej i niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.32.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.31.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.30.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (do przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej - przygotowanie dokumentacji projektowej"

Zarządzenie nr 0050.29.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (do przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego w Kościerzynie łaczącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na dworcu kolejowym i Pomorską Koleją Metropolitarną"

Zarządzenie nr 0050.28.2015 w zakresie szkolenia obronnego

Załącznik do zarządzenia - Plan szkolenia obronnego 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.27.2015 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej (do przeprowadzenia zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie elementów pasa drogowego na terenie miasta w okresie do 31.12.2015r.)

Zarządzenie nr 0050.26.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.25.2015 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.24.2015 w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie nr 0050.23.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.21.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.20.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.19.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.18.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.17.2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Danuty Szenwald inspektora ds. wymiaru podatków i kontroli

Zarządzenie nr 0050.16.2015 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na cele rolnicze

Zarządzenie nr 0050.15.2015 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.14.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.13.2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2015r.

Zarządzenie nr 0050.12.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.10.2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta do podpisywania sprawozdań

Zarządzenie nr 0050.9.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kościerzyna

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kościerzyna

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Zarządzenie nr 0050.8.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.7.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.6.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.5.2015 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015r.

Zarządzenie nr 0050.4.2015 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 0050.3.2015 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Zarządzenie nr 0050.2.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.1.2015 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 1 roku na cele handlowe i usługowe

 


2014


Zarządzenie nr 0050.183.2014 w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zachowania oraz kasy Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.182.2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.181.2014 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna 2014r.

Zarządzenie nr 0050.180.2014 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2014r.

Zarządzenie nr 0050.179.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.178.2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 0050.177.2014 w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenia nr 0050.176.2014 w sprawie powołania Komisji do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów, rokowań oraz aukcji w celu dokonywania zbycia oraz oddawania w dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących właściwość Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.175.2014 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.174.2014 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

 

Metryka

sporządzono
2020-05-08 przez
udostępniono
2020-05-08 00:00 przez Lewna Natali
zmodyfikowano
2022-04-27 11:40 przez Lewna Natali
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1610
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.