Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne i prawo miejscowe Uchwały Rady Miasta Kadencja 2010 - 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2010 - 2014, bieżące, menu 232 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2010 - 2014

Kadencja 2010 - 2014


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXIV z dnia 29 października 2014 roku


Uchwała LXXIV/564/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/286/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia
Dz. U. woj. pom. z dnia 24.11.2014 r., poz. 4055

Uchwała LXXIV/563/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Dz. U. woj. pom. z dnia 24.11.2014 r., poz. 4054

Uchwała LXXIV/562/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Dz. U. woj. pom. z dnia 25.11.2014 r., poz. 4113

Uchwała LXXIV/561/14 w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/414/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu w obrębie 05 miasta Kościerzyna

Uchwała LXXIV/560/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami”

Uchwała LXXIV/559/14 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/339/01 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia ich najemcom lub dzierżawcom

Uchwała LXXIV/558/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kościerzyna w strychu, stanowiącym część wspólną budynku nr 4 zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej oraz udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży

Uchwała LXXIV/557/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kościerzyna w strychu, stanowiącym część wspólną budynku nr 11 zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego oraz udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży

Uchwała LXXIV/556/14 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2015 - 2019”
Dz. U. woj. pom. z dnia 28.11.2014 r., poz. 4189

Uchwała LXXIV/555/14 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 25 listopada 2014 r., poz. 4103

Uchwała LXXIV/554/14 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 237/8, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna

Uchwała LXXIV/553/14 w sprawie darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego działek gruntu wchodzących w skład drogi wojewódzkiej nr 214, położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 i 11 miasta Kościerzyna

Uchwała LXXIV/552/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnymi 96/3 i 100/6, położonych przy ul. Szydlice, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała LXXIV/551/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 17.11.2014 r., poz. 3814

Uchwała LXXIV/550/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 13.11.2014 r., poz. 3770

Uchwała LXXIV/549/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LXXIV/548/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok

Uchwała LXXIV/547/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/438/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXII z dnia 24 września 2014 roku


Uchwała LXXII/546/14 w sprawie upoważnienia Dyrektorów Szkół Podstawowych w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała LXXII/545/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 260/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała LXXII/544/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 998, nr 999 i nr 1000, położonych przy ul. C. K. Norwida, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała LXXII/543/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 166/15 i nr 166/16, położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała LXXII/542/14 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury„KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała LXXII/541/14 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna, Rady Powiatu Kościerskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała LXXII/540/14 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna

Uchwała LXXII/539/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna

Uchwała LXXII/538/14 w sprawie uchylenia uchwały nr LXVII/514/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 20 z drogą wojewódzką nr 221 w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność – Rozwój”

Uchwała LXXII/537/14 w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na dworcu kolejowym w Kościerzynie i Pomorską Koleją Metropolitarną w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Uchwała LXXII/536/14 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok”

Uchwała LXXII/535/14 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko-renowacyjne witraży w oknach Kościoła rzymskokatolickiego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie - II etap

Uchwała LXXII/534/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia

Uchwała LXXII/533/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LXXII/532/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok

Uchwała LXXII/531/14 w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie kościerskim na lata 2014-2020"

Uchwała LXXII/530/14 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIX z dnia 27 sierpnia 2014 roku


Uchwała LXIX/529/14 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016”

Uchwała LXIX/528/14 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia Alei Jaworowej

Uchwała LXIX/527/14 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Uchwała LXIX/526/14 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Kościerzyna na lata 2014-2016"

Uchwała LXIX/525/14 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2014 – 2020"

Uchwała LXIX/524/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 111/82, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała LXIX/523/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1430, położonej przy ul. Kazimierza Tetmajera, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała LXIX/522/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie

Uchwała LXIX/521/14 w sprawie odmowy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica

Uchwała LXIX/520/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LXIX/519/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVII z dnia 2 lipca 2014 roku


Uchwała LXVII/518/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 08.08.2014 r., poz. 2725

Uchwała LXVII/517/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 08.08.2014 r., poz. 2724

Uchwała LXVII/516/14 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Dz. U. woj. pom. z dnia 08.08.2014 r., poz. 2722

Uchwała LXVII/515/14 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 04.08.2014 r., poz. 2677

Uchwała LXVII/514/14 w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 20 z drogą wojewódzką nr 221 w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Uchwała LXVII/513/14 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2014

Uchwała LXVII/512/14 w sprawie nadania nazwy Park im. Romualda Wołodźko terenowi wokół jeziora Gałęźnego

Uchwała LXVII/511/14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna przy ulicy Wita Stwosza
Dz. U. woj. pom. z dnia 08.08.2014 r., poz. 2723

Uchwała LXVII/510/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/99 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania nazwy placowi
Dz. U. woj. pom. z dnia 04.082014 r., poz. 2679

Uchwała LXVII/509/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała LXVII/508/14 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 294/11, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna

Uchwała LXVII/507/14 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS – EKO” Sp. z o. o. w Kościerzynie

Uchwała LXVII/506/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta
Dz. U. woj. pom. z dnia 08.08.2014 r., poz. 2678

Uchwała LXVII/505/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LXVII/504/14 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVI z dnia 28 maja 2014 roku


Uchwała LXVI/503/14 w sprawie upoważnienia do działania za Radę Miasta Kościerzyna

Uchwała LXVI/502/14 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała LXVI/501/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/478/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2014 roku

Uchwała LXVI/500/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, od nr 997 do nr 1001, od nr 1003 do nr 1007 i od nr 1009 do nr 1017, położonych w rejonie ul. Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała LXVI/499/14 w sprawie nadania nazwy Park Rodzinny nad jeziorem Kaplicznym terenowi wokół jeziora Kaplicznego

Uchwała LXVI/498/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LXVI/497/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok

Uchwała LXVI/496/14 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXV z dnia 30 kwietnia 2014 roku


Uchwała LXV/495/14 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zmienionej uchwałą nr XV/96/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Dz. U. woj. pom. z dnia 22.05.2014 r., poz. 1975

Uchwała LXV/494/14 w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/448/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Uchwała LXV/493/14 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Dz. U. woj. pom. z dnia 21.05.2014 r., poz. 1967

Uchwała LXV/492/14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 10 miasta Kościerzyna przy ulicy Przemysłowej
Dz. U. woj.. pom. z dnia 21.05.2014 r., poz. 1966

Uchwała LXV/491/14 w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego

Uchwała LXV/490/14 w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej

Uchwała LXV/489/14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 05.06.2014 r., poz. 2063

Uchwała LXV/488/14 w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ulic T. Rogali i Fr. Marchewicza, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała LXV/487/14 w sprawie wniesienia aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06, miasta Kościerzyna

Uchwała LXV/486/14 w sprawie wniesienia aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach geodezyjnych nr 01, nr 02, nr 06, nr 07, nr 09 i nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała LXV/485/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LXV/484/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok

Uchwała LXV/483/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIV z dnia 28 marca 2014 roku


Uchwała Nr LXIV/482/14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2013 rok

Uchwała Nr LXIV/481/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  budżetu miasta Kościerzyna za 2013 rok
Dz. U. woj. pom. z dnia 23.04.2014 r., poz. 1641


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIII z dnia 28 marca 2014 roku


Uchwała Nr LXIII/480/14 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 23.04.2014 r., poz. 1640

Uchwała Nr LXIII/479/14 w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXIII/478/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2014 roku

Uchwała Nr LXIII/477/14 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2014” przyjętym uchwałą Nr LVII/425/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr LXIII/476/14 w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Dz. U. woj. pom. z dnia 23.04.2014 r., poz. 1638

Uchwała Nr LXIII/475/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
Dz. U. woj. pom. z dnia 23.04.2014 r., poz. 1658

Uchwała Nr LXIII/474/14 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/447/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Uchwała Nr LXIII/473/14 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/446/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagrodzenia w zakresie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

Uchwała Nr LXIII/472/14 w sprawie ustalenia przebiegu dróg
Dz. U. woj. pom. z dnia 23.04.2014 r., poz. 1639

Uchwała Nr LXIII/471/14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 28.04.2014 r., poz. 1727

Uchwała Nr LXIII/470/14 w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego

Uchwała Nr LXIII/469/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony części działki ozn. nr geodez. 159/2, obręb 05 miasta Kościerzyna oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LXIII/468/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 153/2 i 112, położonych w obrębie 01 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXIII/467/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 172/73, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXIII/466/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnymi 222/9, położonej przy ul. Plebanka, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXIII/465/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnymi 295/14, nr 295/13 i nr 295/12, położonych przy ul. Jana Brzechwy, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXIII/464/14 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXIII/463/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Dz. U. woj. pom. z dnia 23.04.2014 r., poz. 1642

Uchwała Nr LXIII/462/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXIII/461/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXII z dnia 26 lutego 2014 roku


Uchwała LXII/460/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
Dz. U. woj. pom. z dnia 03.042014 r., poz. 1326

Uchwała LXII/459/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 14.03.2014 r., poz. 1130

Uchwała LXII/458/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 14.03.2014 r., poz. 1129

Uchwała LXII/457/14 w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Miejską Kościerzyna statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej

Uchwała LXII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych, którym przysługuje roszczenie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Dz. U. woj. pom. z dnia 14.03.2014 r., poz. 1149

Uchwała LXII/455/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przysługującego właścicielom lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych
Dz. U. woj. pom. z dnia 03.04.2014 r., poz. 1326

Uchwała LXII/454/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LXII/453/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LIX z dnia 29 stycznia 2014 roku


Uchwała LIX/452/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Dz. U. woj. pom. z dnia 10. 02.2014 r., poz. 620

Uchwała LIX/451/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.02.2014 r., poz. 602

Uchwała LIX/450/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywnia" na lata 2014 - 2020
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.02.2014 r., poz. 601

Uchwała LIX/449/14 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2014 - 2020"

Uchwała LIX/448/14 w sprawie zmiany uchwał Nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Dz. U. woj. pom. z dnia 11.02.2014 r., poz. 671

Uchwała LIX/447/14 w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Dz. U. woj. pom. z dnia 27.02.2014 r., poz. 923

Uchwała LIX/446/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.02.2014 r., poz. 619

Uchwała LIX/445/14 w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/470/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/159/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia nagród Rady Miasta Kościerzyna dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Uchwała LIX/444/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna  z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Uchwała LIX/443/14 w sprawie oodalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała LIX/442/14 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna"

Uchwała LIX/441/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 162/21, położonej przy ul. Marii Bolewskiej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna, która jest własnością osób fizycznych

Uchwała LIX/440/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 63/8 i 63/11, położonych w obrębie 10 miasta Kościerzyna

Uchwała LIX/439/14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek na rzecz MPI "KOS - EKO" sp. z o. o.

Uchwała LIX/438/14 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Uchwała LIX/437/14 w sprawie VII emisji obligacji miejskich

Uchwała LIX/436/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LVIII z dnia 20 grudnia 2013 roku


Uchwała LVIII/435/13 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Dz. U. woj. pom. z dnia 08.01.2014 r., poz. 74

Uchwała LVIII/434/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LVII z dnia 20 grudnia 2013 roku


Uchwała LVII/433/13 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016

Uchwała LVII/432/13 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu u zbiegu ulic 8 Marca, Długiej i Klasztornej
Dz. U. woj. pom. z dnia 08.01.2014 r., poz. 72

Uchwała LVII/431/13 w sprawie nadania nazw drogom położonym w obszarze pomiędzy ulicami St. Staszica, Rzemieślniczą i 8 Marca
Dz. U. woj. pom. z dnia 08.01.2014 r., poz. 71

Uchwała LVII/430/13 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w rejonie pomnika Józefa Wybickiego
Dz. U. woj. pom. z dnia 08.01.2014 r., poz. 73

Uchwała LVII/429/13 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2014 rok

Uchwała LVII/428/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2014 rok

Uchwała LVII/427/13 w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kościerzynie i przystąpienia do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I „Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”

Uchwała LVII/426/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/374/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie oraz nadania jej statutu

Uchwała LVII/425/13 w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2014"

Uchwała LVII/424/13 w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 166/14, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała LVII/423/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LVII/422/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LVI z dnia 27 listopada 2013 roku


Uchwała LVI/421/13 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Uchwała LVI/420/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 28.02.2017 r., poz. 802

Uchwała LVI/419/13 w sprawie oddalenia skargi na dzialalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała LVI/418/13 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy rondu położonemu u zbiegu ulic 8 Marca, Długiej i Klasztornej

Uchwała LVI/417/13 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazw drogom położonym w obszarze pomiędzy ulicami St. Staszica, Rzemieślniczą i 8 Marca

Uchwała LVI/416/13 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze położonej w rejonie pomnika Józefa Wybickiego

Uchwała LVI/415/13 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu w obrębie 10 miasta Kościerzyna

Uchwała LVI/414/13 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu w obrębie 05 miasta Kościerzyna

Uchwała LVI/413/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 160/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała LVI/412/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnymi 41 i 38/29, położonych przy ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała LVI/411/13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 58, położonej przy ul. Rynek, w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała LVI/410/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 09.12.2013 r., poz. 4411

Uchwała LVI/409/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 09.12.2013 r., poz. 4402

Uchwała LVI/408/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LVI/407/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr z dnia


Uchwała LV/406/13 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kościerzyna

Uchwała LV/405/13 w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna Wspierającego Rodziny Wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Dz. U. woj., pom. z dnia 19.10.2013 r., poz. 4011

Uchwała LV/404/13 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016”

Uchwała LV/403/13 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok”

Uchwała LV/402/12 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – renowacyjne witraży w oknach parafii Kościoła rzymsko – katolickiego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie

Uchwała LV/401/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LV/400/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LII z dnia 25 września 2013 roku


 Uchwała LII/399/13 w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013

Uchwała LII/398/13 w sprawie przystąpienia do modernizacji ulicy Towarowej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Uchwała LII/397/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 417/10, położonej przy ul. Adama Mickiewicza oraz nr 295/10, położonej przy ul. Jana Brzechwy, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała LII/396/13 w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Teodora Bolduana, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała LII/395/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 213/4 i nr 213/3, położonych w rejonie ul. Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała LII/394/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 1451 i nr 1453, położonych przy ul. Alojzego Piechowskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała LII/393/13 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości, niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 22/53, położonej przy ul. Teodora Bolduana, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała LII/392/13 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
Dz. U. woj. pom. z dnia 08.10.2013 r., poz. 3496

Uchwała LII/391/13 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.10.2013 r., poz. 3519

Uchwała LII/390/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała  LII/389/13 sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LI z dnia 28 sierpnia 2013 roku


Uchwała LI/388/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego ówczesnego najemcy

Uchwała LI/387/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała LI/386/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok

Uchwała LI/385/13 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr z L dnia 14 sierpnia 2013 roku


Uchwała L/384/13 w sprawie zaopiniowania treści zał. nr 6 do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie „listy niektórych inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w nowej perspektywnie finansowej UE 2014-2020"


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVIII z dnia 25 czerwca 2013 roku


Uchwała XLVIII/383/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Kościerzynie przy ul. Ogrodowej
Dz. U. woj. pom. z dnia 22.07.2013 r., poz. 2917

Uchwała XLVIII/382/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Koscierzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania
Dz. U. woj. pom. z dnia 22.07.2013 r., poz. 2916

Uchwała XLVIII/381/13 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2014-2020

Uchwała XLVIII/380/13 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Kościerzyna na lata 2005-2015

Uchwała XLVIII/379/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Uchwała XLVIII/378/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta

Uchwała XLVIII/377/13 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych zabudowanych pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim

Uchwała XLVIII/376/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu, oznaczonej nr 240/2, położonej przy ul. Markubowo, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna

Uchwała XLVIII/375/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 166/30, położonej przy ul. Szkolnej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała XLVIII/374/13 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie oraz nadania jej statutu

Uchwała XLVIII/373/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2014 rok
Dz. U. woj. pom. z dnia 22.07.2013 r., poz. 2924

Uchwała XLVIII/372/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XLVIII/371/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVII z dnia 29 maja 2013 roku


Uchwała XLVII/370/13 w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Kościerzynie, w tym opracowania dokumentacji technicznoprojektowo - środowiskowej w ramach konkursu dla Działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała XLVII/369/13 w sprawie przystąpienia do modernizacji ulicy Towarowej oraz budowy drogi wokół pomnika Józefa Wybickiego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Uchwała XLVII/368/13 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej "Rodzina na plus. Plus dla rodziny" dla miasta Kościerzyna na rok 2013r.

Uchwała XLVII/367/13 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 24.06.2013 r., poz. 2607

Uchwała XLVII/366/13 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2013

Uchwała XLVII/365/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat operatorowi wybranemu w drodze konkursu otwartego obiektu Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie

Uchwała XLVII/364/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr 277/9 i nr 1439, położonych przy ul. Kupieckiej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała XLVII/363/13 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez 277/5, położonej w obrębie 06 miasta Kościerzyna, przy ul. 8 Marca

Uchwała XLVII/362/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XLVII/361/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVI z dnia 15 maja 2013 roku


Uchwała XLVI/360/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS- EKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościerzynie do programu „KAWKA”

Uchwała XLVI/359/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLV z dnia 24 kwietnia 2013 roku


Uchwała XLV/358/13 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2012 rok

Uchwała XLV/357/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2012r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 06.03.2013 r., poz. 2383


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLIV z dnia 24 kwietnia 2013 roku


Uchwała XLIV/356/13 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”

Uchwała XLIV/355/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/324/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie oraz nadania Statutu

Uchwała XLIV/354/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała XLIV/353/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XLIV/352/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok

Uchwała XLIV/351/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLIII z dnia 27 marca 2013 roku


Uchwała XLIII/350/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2013 roku

Uchwała XLIII/349/13 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015”

Uchwała XLIII/348/13 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2013" przyjętym uchwałą Nr XXXIX/309/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała XLIII/347/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/144/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałą Nr XXV/181/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/144/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała XLIII/346/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 17.04.2013 r., poz. 1930

Uchwała XLIII/345/13 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”

Uchwała XLIII/344/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 269/29, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała XLIII/343/13 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/334/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała XLIII/342/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XLIII/341/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLII z dnia 27 lutego 2013 roku


Uchwała XLII/340/13 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała XLII/339/13 w sprawie przyjęcia regulaminu funkcjonowania Rady Seniorów Miasta Kościerzyna

Uchwała XLII/338/13 w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury „Centrum Kultury i Sportu im. Józefa Wybickiego" oraz nadania jej nowego Statutu
Dz. U. woj. pom. z dnia 12.03.2013 r., poz. 1364

Uchwała XLII/337/13 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 2013-2015"

Uchwała XLII/336/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Uchwała XLII/335/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej część działki nr 273, położonej przy ul. Skarszewskiej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, która jest własnością osób fizycznych

Uchwała XLII/334/13 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała XLII/333/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu, oznaczonej nr 239/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna

Uchwała XLII/332/13 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 167/24, położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna

Uchwała XLII/331/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat

Uchwała XLII/330/13 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 28.03.2013 r., poz. 1609

Uchwała XLII/329/13 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazw drogom położonym w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 28.03.2013 r., poz. 1610


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLI z dnia 30 stycznia 2013 roku


Uchwała XLI/328/13 w sprawie oddalenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała XLI/327/13 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna, zmienionej uchwałą Nr XXV/184/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała XLI/326/13 w sprawie wyznaczenia radnego do stałych kontaktów z Radą Seniorów Miasta Kościerzyna

Uchwała XLI/325/13 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna

Uchwała XLI/324/13 w sprawie utworzenia Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie oraz nadania Statutu

Uchwała XLI/323/13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości, części zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr 167/25, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Kościerzyna

Uchwała XLI/322/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr 63/9, położonej przy ul. Osiedle Za Lasem, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała XLI/321/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr 255/3, położonej przy ul. Wierzysko, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała XLI/320/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 350/78, położonej przy ul. Rzemieślniczej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała XLI/319/13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 148/21, położonej przy ul. Marii Konopnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała XLI/318/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XL z dnia 19 grudnia 2012 roku


Uchwała XL/317/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XL/316/12 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Dz. U. woj. pom. z dnia  11.01.2013 r., poz. 285


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIX z dnia 19 grudnia 2012 roku


Uchwała XXXIX/315/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uchwała XXXIX/314/12 w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania
Dz. U. woj. pom. z dnia  07.03.2013 r., poz. 131

Uchwała XXXIX/313/12 w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie

Uchwała XXXIX/312/12 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Kościerzyna - Stare Nadleśnictwo

Uchwała XXXIX/311/12 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2013 rok

Uchwała XXXIX/310/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2013 r.

Uchwała XXXIX/309/12 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2013”

Uchwała XXXIX/308/12 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2012 – 2020

Uchwała XXXIX/307/12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Dz. U. woj. pom. z dnia 11.01.2013 r., poz. 283

Uchwała XXXIX/306/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Dz. U. woj. pom. z dnia 11.01.2013 r., poz. 282

Uchwała XXXIX/305/12 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 11.01.2013 r., poz. 284

Uchwała XXXIX/304/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat

Uchwała XXXIX/303/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami, na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała XXXIX/302/12 w sprawie VI emisji obligacji miejskich

Uchwała XXXIX/301/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXXIX/300/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok

Uchwała XXXIX/299/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVIII z dnia 28 listopada 2012 roku


Uchwała XXXVIII/298/12 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Kościerzyna do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca

Uchwała XXXVIII/297/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 18.12.2012 r., poz. 4409

Uchwała XXXVIII/296/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/224/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie oraz zmiany uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 18.12.2012 r., poz. 4408

Uchwała XXXVIII/295/12 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 14.12.2012 r., poz. 4313

Uchwała XXXVIII/294/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Stanisława Moniuszki, w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXXVIII/293/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica

Uchwała XXXVIII/292/12 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 239/19, położonej w obrębie 06 miasta Kościerzyna

Uchwała XXXVIII/291/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXXVIII/290/12 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVII z dnia 31 października 2012 roku


Uchwała XXXVII/289/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki nr 157/61, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVI z dnia 24 października 2012 roku


Uchwała XXXVI/288/12 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego działki nr 157/61, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06, przy ul. Stanisława Staszica, na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXXVI/287/12 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kościerzyna

Uchwała XXXVI/286/12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia
Dz. U. woj. pom. z dnia 06.11.2012 r., poz. 3482

Uchwała XXXVI/285/12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Dz. U. woj. pom. z dnia 06.11.2012 r., poz. 3483

Uchwała XXXVI/284/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/273/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kościerzyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Dz. U. woj. pom. z dnia 29.10.2012 r., poz. 3388

Uchwała XXXVI/283/12 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Miasta Kościerzyna do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości

Uchwała XXXVI/282/12 w sprawie ustalenia dodatkowej tradycyjnej nazwy Miasta Kościerzyna w języku kaszubskim

Uchwała XXXVI/281/12 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z zasobu lokali socjalnych

Uchwała XXXVI/280/12 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała XXXVI/279/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXXVI/278/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok

Uchwała XXXVI/277/12 w sprawie V emisji obligacji miejskich

Uchwała XXXIV/276/12 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Dz. U. woj. pom. z dnia 04.10.2012 r., poz. 3055

Uchwała XXXIV/275/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 02.10.2012 r., poz. 3034

Uchwała XXXIV/274/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 02.10.2012 r., poz. 3033

Uchwała XXXIV/273/12 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kościerzyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Dz. U. woj. pom. z dnia 02.10.2012 r., poz. 3045

Uchwała XXXIV/272/12 w sprawie przyjęcia statutu związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca

Uchwała XXXIV/271/12 w sprawie przystąpienia do budowy ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Uchwała XXXIV/270/12 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok”

Uchwała XXXIV/269/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek nr 156/34, 156/35 i nr 22/64 położonych przy ul. T. i I. Gulgowskich w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXXIV/268/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 352/4 i nr 352/5 położonych przy ul. Kowalskiej w obrębie geodezyjnym nr 11 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXXIV/267/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXXIV/266/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIII z dnia 29 sierpnia 2012 roku


Uchwała XXXIII/265/12 w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 12.09.2012 r., poz. 2870

Uchwała XXXIII/264/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/245/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie

Uchwała XXXIII/263/12 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna”

Uchwała XXXIII/262/12 w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna”

Uchwała XXXIII/261/12 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kościerzyny na lata 2012 – 2015”

Uchwała XXXIII/260/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu położonej przy ulicy Kartuskiej

Uchwała XXXIII/259/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości działek gruntu położonych przy ulicach Młyńskiej – Wojska Polskiego

Uchwała XXXIII/258/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych "Trójkąt Przemysłowy" w Kościerzynie

Uchwała XXXIII/257/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości zajętej pod drogę publiczną - część ulicy Dworcowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09, która jest własnością Powiatu Kościerskiego

Uchwała XXXIII/256/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kościerzyna przy ul. Ks. Hilarego Jastaka w obrębie geodezyjnym nr 05 oraz przy ul. Marii Konopnickiej w obrębie geodezyjnym nr 06

Uchwała XXXIII/255/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kościerzynie

Uchwała XXXIII/254/12 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Leśnej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07, na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała XXXIII/253/12 w sprawie zamiany działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXXIII/252/12 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Dz. U. woj. pom. z dnia 31.08.2012 r., poz. 2757

Uchwała XXXIII/251/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXXIII/250/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXII z dnia 5 lipca 2012 roku


Uchwała XXXII/249/12 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXI z dnia 27 czerwca 2012 roku


Uchwała XXXI/248/12 w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów o niepodejmowanie działań

Uchwała XXXI/247/12 w sprawie przeniesienia pomnika Tomasza Rogali – wybitnego działacza kaszubskiego walczącego o uratowanie tożsamości regionalnej i polskiej Kaszubów

Uchwała XXXI/246/12 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą Miejską Starogard Gdański w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Starogard Gdański przez Gminę Miejską Kościerzyna kwestii uregulowania szczegółów realizacji zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lesie) i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych

Uchwała XXXI/245/12 w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacja miejską w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 03.07.2012 r., poz. 2221

Uchwała XXXI/244/12 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Uchwała XXXI/243/12 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwał nadających nazwy ulicom położonym na terenie miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 03.07.2012 r., poz. 2220

Uchwała XXXI/242/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/430/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu miasta Kościerzyna oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Uchwała XXXI/241/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXXI/240/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXX z dnia 30 maja 2012 roku


Uchwała XXX/239/12 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2011 rok

Uchwała XXX/238/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2011r.
Dz. U. Woj. Pom. z dnia 05.06.2012r. poz. 1945


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIX z dnia 30 maja 202 roku


Uchwała XXIX/237/12 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2012

Uchwała XXIX/236/12 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności lokalnej "NIBUR" dla miasta Kościerzyna na rok 2012

Uchwała XXIX/235/12 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności lokalnej "BEZDOMNI" dla miasta Kościerzyna na rok 2012

Uchwała XXIX/234/12 w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kościerzynie

Uchwała XXIX/233/12 w sprawie ustanowienia nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia

Uchwała XXIX/232/12 w sprawie ustanowienia nagród dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia

Uchwała XXIX/231/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 10 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXIX/230/12 w sprawie nadania nazwy Żurawia drodze wewnętrznej położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 05.06.2012 r. poz. 1942

Uchwała XXIX/229/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXIX/228/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok

Uchwała XXVIII/227/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXVIII/226/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVII z dnia 25 kwietnia 2012 roku


Uchwała XXVII/225/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 09.05.2012 r., poz. 1636

Uchwała XXVII/224/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 09.05.2012 r., poz. 1635

Uchwała XXVII/223/12 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
Dz. U. woj. pom. z dnia 09.05.2012 r., poz.1634

Uchwała XXVII/222/12 w sprawie przyjęcia statutu związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca

Uchwała XXVII/221/12 w sprawie utworzenia związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca

Uchwała XXVII/220/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek ozn. nr geodez. 270/20, 417/7, 417/8 oraz 350/76, położonych w obrębie 06 miasta Kościerzyna przy ulicy Rzemieślniczej i St. Staszica

Uchwała XXVII/219/12 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działki ozn. nr geodez. 464, położonej przy ulicy Strzeleckiej w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXVII/218/12 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 167/1, wchodzącej w skład ulicy Dworcowej obręb 09 miasta Kościerzyna

Uchwała XXVII/217/12 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny

Uchwała XXVII/216/12 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 i 04 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXVII/215/12 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej działki nr 117/2 w ramach odszkodowania właścicielowi gruntu przejętego z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXVII/214/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Kazimierza Tetmajera oraz przy ul. Kalinowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXVII/213/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości na okres 20 lat

Uchwała XXVII/212/12 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych oraz kontroli obrotu tymi napojami
Dz. U. woj. pom. z dnia 09.05.2012 r., poz. 1633

Uchwała XXVII/211/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXVII/210/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok

Uchwała XXVII/209/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVI z dnia 28 marca 2012 roku


Uchwała XXVI/208/12 w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o niepodejmowanie działań

Uchwała XXVI/207/12 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015

Uchwała XXVI/206/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2012 roku
Dz. U. woj. pom. z dnia 11.04.2012 r., poz. 1359

Uchwała XXVI/205/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/158/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXVI/204/12 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2012" przyjętym uchwałą nr XXI/154/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011 roku

Uchwała XXVI/203/12 w sprawie przyjęcia „Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Kościerzyna na lata 2012- 2015"

Uchwała XXVI/202/12 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Powiatem Kościerskim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Kościerzynie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Uchwała XXVI/201/12 w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kościerzynie

Uchwała XXVI/200/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/114/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r. dotyczącej realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

Uchwała XXVI/199/12 w sprawie zmiany uchwały nr LII/364/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 maja 2006 r. zmienionej uchwałą nr XII/85/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 czerwca 2007 r. oraz uchwałą nr LXI/486/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006 – 2030"

Uchwała XXVI/198/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Uchwała XXVI/197/12 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała XXVI/196/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/113/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy 3 Maja na ulicę Wzgórze Księżniczki Gertrudy
Dz. U. woj. pom. z dnia 11.04.2012 r., poz. 1355

Uchwała XXVI/195/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Jedności Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 03 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXVI/194/12 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działki gruntu położonej przy ul. C. K. Norwida w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXVI/193/12 w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXVI/192/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Osiedle Za Lasem w obrębie geodezyjnym nr 10 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXVI/191/12 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014"

Uchwała XXVI/190/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXVI/189/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok

Uchwała XXVI/188/12 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kościerskiemu w postaci przekazania nakładów inwestycyjnych po ich zrealizowaniu, zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie"

Uchwała XXVI/187/12 w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Kościerskiego i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kościerskim dla realizacji wspólnego projektu w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

Uchwała XXVI/186/12 w sprawie przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi na terenie miasta Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXV z dnia 29 lutego 2012 roku


Uchwała XXV/185/12 w sprawie upoważnienia do działania za Radę Miasta Kościerzyna

Uchwała XXV/184/12 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała XXV/183/12 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników

Uchwała XXV/182/12 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 16.03.2012 r., poz. 1108

Uchwała XXV/181/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/144/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała XXV/180/12 w sprawie trybu rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Dz. U. woj. pom. z dnia 16.03.2012 r., poz. 110w

Uchwała XXV/179/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania nowego Statutu Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 16.03.2012 r., poz. 1106

Uchwała XXV/178/12 w sprawie określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 16.03.2012 r., poz. 1105

Uchwała XXV/177/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu położonego przy ulicy Jeziornej w Kościerzynie

Uchwała XXV/176/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 16.03.2012 r., poz. 1104

Uchwała XXV/175/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXV/174/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIV z dnia 25 stycznia 2012 roku


Uchwała XXIV/173/12 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do związku międzygminnego, którego zadaniem będzie gospodarka odpadami komunalnymi

Uchwała XXIV/172/12 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXIV/171/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok

Uchwała XXIV/170/12 w sprawie IV emisji obligacji miejskich

Uchwała XXIV/169/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego

Uchwała XXIV/168/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościerskiego

Uchwała XXIV/167/12 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Miasta Kościerzyna

Uchwała XXIV/166/12 w sprawie nabycia udziałów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

Uchwała XXIV/165/12 w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach"

Uchwała XXIV/164/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Kościerzyna do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIII z dnia 4 stycznia 2012 roku


Uchwała XXIII/163/12 w sprawie przyjęcia protestu Rady Miasta Kościerzyna dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Kościerzynie


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXII z dnia 14 grudnia 2011 roku


Uchwała XXII/162/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXII/161/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Dz. U. woj. pom. z dnia 16.01.2012 r. poz. 154


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXI z dnia 14 grudnia 2011 roku


Uchwała XXI/160/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2011-2014
Dz. U woj. pom. z dnia 09.01.2012 r. poz. 25

Uchwała XXI/159/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta

Uchwała XXI/158/11 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/151/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta

Uchwała XXI/157/11 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2012 rok

Uchwała XXI/156/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2012 rok

Uchwała XXI/155/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II /4/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała XXI/154/11 w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2012"

Uchwała XXI/153/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości, działek gruntu położonych przy ul. Teodora Bolduana w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XXI/152/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała XXI/151/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta

Uchwała XXI/150/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/132/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 29.12.2011 r. nr 177, poz. 4204

Uchwała XXI/149/11 w sprawie zmiany uchwały XIX/131/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 29.12.2011 r. nr 177, poz. 4203


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XX z dnia 1 grudnia 2011 roku


Uchwała XX/148/11 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 27.12.2011 r. nr 175, poz. 4140

Uchwała XX/147/11 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała XX/146/11 w sprawie wysokości ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 27.12.2011 r. nr 175, poz. 4139

Uchwała XX/145/11 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji na terenie Miasta Kościerzyna na lata 2011-2020

Uchwała XX/144/11 w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała XX/143/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działek gruntu, położonych przy ulicy Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XX/142/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Wita Stwosza, w obrębie geodezyjnym nr 10, na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XX/141/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XX/140/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok

Uchwała XX/139/11 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XX/138/11 w sprawie wstąpienia Pawła Liedtke do Rady Miasta Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIX z dnia 9 listopada 2011 roku


Uchwała XIX/137/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r.w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 19.12.2011 r. nr 170, poz. 3828

Uchwała XIX/136/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Dz. U. woj. pom. z dnia 19.12.2011 r. nr 170, poz. 3827

Uchwała XIX/135/11 w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy dla obiektu fizjograficznego wzgórza

Uchwała XIX/134/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Dz. U. woj. pom. z dnia 13.12.2011 r. nr 166, poz. 3567

Uchwała XIX/133/11 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Dz. U. woj. pom. z dnia 13.12.2011 r. nr 166, poz. 3566

Uchwała XIX/132/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 13.12.2011 r. nr 166, poz. 3565

Uchwała XIX/131/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 13.12.2011 r. nr 166, poz. 3564

Uchwała XIX/130/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała XIX/129/11 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/128/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVIII z dnia 26 października 2011 roku


Uchwała XVIII/128/11 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVI z dnia 30 września 2011 roku


Uchwała XVI/127/11 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2011

Uchwała XVI/126/11 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta nie mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz sposobu ich rozliczenia i kontroli wykonania zleconych zadań
Dz. U. woj. pom. z dnia 07.11.2011 r. nr 146, poz. 3027

Uchwała XVI/125/11 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok"

Uchwała XVI/124/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do modernizacji ulic Strzelecka i Strzelnica w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

Uchwała XVI/123/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do modernizacji ulicy Towarowej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

Uchwała XVI/122/11 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn. "Więcej możliwości - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas IIII szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Kościerzyna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała XVI/121/11 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję w latach 2012-2015

Uchwała XVI/120/11 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję w latach 2012-2015

Uchwała XVI/119/11 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników

Uchwała XVI/118/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w obrębie geodezyjnym nr 10 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XVI/117/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała XVI/116/11 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Kościerzyna zadania polegającego na zarządzaniu częścią ulicy Towarowej, położonej na terenie Miasta Kościerzyna, na odcinku drogi od ul. Wita Stwosza do granic administracyjnych miasta Kościerzyna

Uchwała XVI/115/11 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 07.11.2011 r. nr 146, poz. 3028

Uchwała XVI/114/11 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

Uchwała XVI/113/11 w sprawie zmiany nazwy części ulicy 3 Maja na ulicę Wzgórze Księżniczki Gertrudy
Dz. U. woj. pom. z dnia 07.11.2011 r. nr 146, poz. 3029

Uchwała XVI/112/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XVI/111/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok

Uchwała XVI/110/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o. w Kościerzynie

Uchwała XVI/109/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji "WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE" Sp. z o.o. w Kościerzynie

Uchwała XVI/108/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XV z dnia 24 sierpnia 2011 roku


Uchwała XV/107/11 w sprawie nadania im. dra Jerzego Knyby Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie i nadania statutu Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.10.2011 r. nr 127, poz. 2527

Uchwała XV/106/11 w sprawie przystąpienia do IV edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012"

Uchwała XV/105/11 w sprawie przystąpienia do modernizacji ulicy Towarowej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

Uchwała XV/104/11 w sprawie przystąpienia do modernizacji ulic Strzelecka i Strzelnica w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

Uchwała XV/103/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do programu „MÓJ RYNEK" współfinansowanego ze środków PROW 2007 – 2013

Uchwała XV/102/11 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
Dz. U. woj. pom. z dnia 15.12.2011 r. nr 169, poz. 3762

Uchwała XV/101/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a będących w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XV/100/11 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.10.2011 r. nr 127, poz. 2526

Uchwała XV/99/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna zał. nr 1 zał. nr 2

Uchwała XV/98/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok

Uchwała XV/97/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościerskiego

Uchwała XV/96/11 w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 17 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.10.2011 r. nr 127, poz. 2525

Uchwała XV/95/11 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.10.2011 r. nr 127, poz. 2524

Uchwała XV/94/11 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.10.2011 r. nr 127, poz. 2523

Uchwała XV/93/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.10.2011 r. nr 127, poz. 2522

Uchwała XV/92/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.10.2011 r. nr 127, poz. 2521

Uchwała XV/91/11 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Uchwała XV/90/11 w sprawie zatwierdzenia Statutu Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 10.10.2011 r. nr 127, poz. 2520


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIV z dnia 20 lipca 2011 roku


Uchwała XIV/89/11 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zamiany nieruchomości gruntowych zabudowanych pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerski

Uchwała XIV/88/11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu termomodernizacji obiektów o użyteczności publicznej w ramach Programu System Zielonych Inwestycji GIS zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Uchwała XIV/87/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIII z dnia 6 lipca 2011 roku


Uchwała XIII/86/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uchwała XIII/85/11 w sprawie utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub"

Uchwała XIII/84/11 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 2015

Uchwała XIII/83/11 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała XIII/82/11 w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Kościerzyna na lata 2005-2015

Uchwała XIII/81/11 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała XIII/80/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie osiedla "Tysiąclecia II" w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 02.09.2011 r. nr 108, poz. 2209


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XII z dnia 21 czerwca 2011 roku


Uchwała XII/79/11 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

Uchwała XII/78/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ulicach Stanisława Maczka, Jana Gończa i ks. Hilarego Jastaka w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XII/77/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Wita Stwosza w obrębie geodezyjnym nr 09 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała XII/76/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie osiedla "Tysiąclecia II" w Kościerzynie
Dz. U. woj. pom. z dnia 22.08.2011 r. nr 102, poz. 2044

Uchwała XII/75/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna zał. nr 1  zał. nr 2

Uchwała XII/74/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok

Uchwała XII/73/11 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" w Kościerzynie na realizację zadania pn. "Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację systemu ciepłowniczego Kościerzyny"


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr X z dnia 25 maja 2011 roku


Uchwała X/72/11 w sprawie uchylenia uchwał Nr IX/59/11 w sprawie utworzenia okręgów wyborczych oraz Nr IX/60/11 w sprawie stałych obwodów głosowania Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała X/71/11 w sprawie zaliczenia ulicy Hallera w Kościerzynie do kategorii dróg gminnych
Dz. U. woj. pom. z dnia 12.07.2011 r. nr 83, poz. 1752

Uchwała X/70/11 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny

Uchwała X/69/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego ówczesnego najemcy

Uchwała X/68/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Jana Gończa w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała X/67/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Kościerzyna stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz Skarbu Państwa
Dz. U. woj. pom. z dnia 12.07.2011 r. nr 83, poz. 1751

Uchwała X/66/11 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami"
Dz. U. woj. pom. z dnia 17.08.2011 r. nr 100, poz. 1999

Uchwała X/65/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna zał. nr 1  zał. nr 2

Uchwała X/64/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok

Uchwała X/63/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie III emisji obligacji miejskich

Uchwała X/62/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2010r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 25.10.2011 r. nr 138, poz. 2828


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr IX z dnia 27 kwietnia 2011 roku


Uchwała IX/61/11 w sprawie zmiany uchwał: nr X/36/99, nr X/38/99, nr X/39/99 ze zmianą, nr X/40/99, nr X/41/99, nr X/42/99, nr X/43/99 z dnia 15 marca 1999 r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 24.05.2011 r. nr 61, poz. 1375

Uchwała IX/60/11 w sprawie stałych obwodów głosowania

Uchwała IX/59/11 w sprawie utworzenia okręgów wyborczych

Uchwała IX/58/11 w sprawie oddania w użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnych 04 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała IX/57/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok

Uchwała IX/56/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny

Uchwała IX/55/11 w sprawie połączenia spółek: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Kościerskie" Spółka z o.o. w Kościerzynie i Zakładu Energetyki Cieplnej „KOSPEC" Spółka z o.o. w Kościerzynie


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VII z dnia 13 kwietnia 2011 roku


Uchwała VIII/54/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013"

Uchwała VIII/53/11 w sprawie nadania imienia Franciszka Sędzickiego Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie

Uchwała VIII/52/11 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania "Medalu imienia Tomasza Rogali"

Uchwała VIII/51/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II /4/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna zał. nr 1

Uchwała VIII/50/11 w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia

Uchwała VIII/49/11 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Związku Miast Polskich zał. nr 1

Uchwała VIII/48/11 w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna ze Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby

Uchwała VIII/47/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała VIII/46/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki nr 29/5 położonej przy ul. Kalinowej w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała VIII/45/11 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny

Uchwała VIII/44/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Uchwała VIII/43/11 w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Dz. U. woj. pom. z dnia 24.05.2011 r. nr 61, poz. 1374

Uchwała VIII/42/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała VIII/41/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok

Uchwała VIII/40/11 w sprawie III emisji obligacji miejskich


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VII z dnia 23 marca 2011 roku


Uchwała VII/39/11 w sprawie wstąpienia Benedykta Karczewskiego do Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała VII/38/11 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kościerzyna do przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym

Uchwała VII/37/11 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała VII/36/11 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej "Nasze podwórko, Nasz sukces" dla miasta Kościerzyna na rok 2011

Uchwała VII/35/11 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej "Moje Dzieci i Ja" dla miasta Kościerzyna na rok 2011

Uchwała VII/34/11 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2011" przyjętym uchwałą Nr IV/8/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2010r.

Uchwała VII/33/11 w sprawie w sprawie przyjęcia „Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna"

Uchwała VII/32/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek nr 6/43 i 6/44 położonych przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała VII/31/11 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała VII/30/11 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu położonych przy ulicy Jeziornej w obrębie geodezyjnym nr 11 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała VII/29/11 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż niezabudowanej działki nr 64/1 położonej przy ul. Jedności Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 03 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała VII/28/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała VII/27/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VI z dnia 23 lutego 2011 roku


Uchwała VI/26/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców za wybitne osiągnięcia

Uchwała VI/25/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia

Uchwała VI/24/11 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Kościerskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie i Zakładu Energetyki Cieplnej „Kospec" Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie

Uchwała VI/23/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2011 rok 

Uchwała VI/22/11 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013"

Uchwała VI/21/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania
Dz. U. woj. pom. z dnia 26.04.2011 r. nr 46, poz. 1076

Uchwała VI/20/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu położonej przy ulicy Przemysłowej w obrębie geodezyjnym nr 10 na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała VI/19/11 w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Uchwała VI/18/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała VI/17/11 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Miasta Kościerzyna

Uchwała VI/16/11 w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne
Dz. U. woj. pom. z dnia 26.04.2011 r. nr 46, poz. 1075

Uchwała VI/15/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego

Uchwała VI/14/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr V z dnia 9 lutego 2011 roku


Uchwała V/13/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała V/12/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Dz. U. woj. pom. z dnia 20.07.2011 r. nr 87, poz. 1795

Uchwała V/11/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościerskiego

Uchwała V/10/11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr IV z dnia 29 grudnia 2010 roku


Uchwała IV/9/10 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2011 rok

Uchwała IV/8/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2011"

Uchwała IV/7/10 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/509/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 na terenie miasta Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr III z dnia 17 grudnia 2010 roku


Uchwała III/6/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała III/5/10 w sprawie zmiany uchwały nr LXI/474/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
Dz. U. woj. pom. z dnia 21.01.2011 r. nr 12, poz. 299


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr II z dnia 8 grudnia 2010 roku


Uchwała II/4/10 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała II/3/10 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 z dnia 21 maja 2003 r. Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałą Nr XLVI/320/05 z dnia 30 listopada 2005 r., uchwałą Nr XV/116/07 z dnia 19 września 2007 r. oraz uchwałą Nr XLI/273/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 04.02.2011 r. nr 14, poz. 359


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr I z dnia 1 grudnia 2010 roku


Uchwała I/2/10 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała I/1/10 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna
Dz. U. woj. pom. z dnia 16.03.2012 r., poz. 1105

Metryka

sporządzono
2020-05-01 przez
udostępniono
2020-05-01 00:00 przez Cierocka Agnieszka
zmodyfikowano
2020-10-12 12:44 przez Cierocka Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1766
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.