Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne i prawo miejscowe Uchwały Rady Miasta Kadencja 2018 - 2023 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, bieżące, menu 195 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIII z dnia 21 grudnia 2020 r.


Uchwała nr XXXIII/305/20 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022"

Uchwała nr XXXIII/304/20 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2021 rok.

Uchwała nr XXXIII/303/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2021 rok.

Uchwała nr XXXIII/302/20 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXXIII/301/20 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2021".

Uchwała nr XXXIII/300/20 w sprawie nadania nazwy Franciszka Greinke drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.11.01.2021 poz. 59

Uchwała nr XXXIII/299/20 w sprawie nadania nazwy Adama Zwolakiewicza drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.11.01.2021 poz.58

Uchwała nr XXXIII/298/20 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXXIII/297/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała nr XXXIII/296/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXII z dnia 16 grudnia 2020 r.


Uchwała nr XXXII/295/20 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/290/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.18.12.2020 poz.5553

Uchwała nr XXXII/294/20 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.29.12.2020 poz.5692

Uchwała nr XXXII/293/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.


  Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXI z dnia 30 listopada 2020 r.


Uchwała nr XXXI/292/20 w sprawie przekazania Wojewodzie Pomorskiemu skargi z dnia 25 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXXI/291/20 w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXX z dnia 25 listopada 2020 r.


Uchwała nr XXX/290/20 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.03.12.2020 poz.5129

Uchwała nr XXX/289/20 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Uchwała nr XXX/288/20 w sprawie nadania nazwy Cypriana Godebskiego drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.15.12.2020 poz.5428

Uchwała nr XXX/287/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 80/30 i 80/26 położonych w obrębie geodezyjnym 02 oraz działki ozn. nr geodez. 1002, położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXX/286/20 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Władysławowo, nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kopernika, położonej w obrębie geodezyjnym Karwia gmina Władysławowo.

Uchwała nr XXX/285/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/257/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.8.12.2020 poz.5224

Uchwała nr XXX/284/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała nr XXX/283/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIX z dnia 28 października 2020 r.


Uchwała nr XXIX/282/20 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXIX/281/20 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXIX/280/20 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022".

Uchwała nr XXIX/279/20 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Dz.U.Woj.Pom.17.11.2020 poz.4753

Uchwała nr XXIX/278/20 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie.

Uchwała nr XXIX/277/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/208/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2020 roku.
Dz.U.Woj.Pom.16.11.2020 poz.4720

Uchwała nr XXIX/276/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych zmienionej Uchwałą Nr LVII/437/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych i Uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Uchwała nr XXIX/275/20 w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miejską Kościerzyna dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Dz.U.Woj.Pom.16.11.2020 poz.4719    
Uchwała Nr 263/g116/D/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXIX/274/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2014 nr LXII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych, którym przysługuje roszczenie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U.Woj.Pom.16.11.2020 poz.4718

Uchwała nr XXIX/273/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobami fizycznymi.

Uchwała nr XXIX/272/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXIX/271/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 27/4, 27/5 i 32/4 położonych w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXIX/270/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
Dz.U.Woj.Pom.16.11.2020 poz.4717

Uchwała nr XXIX/269/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 04 września 2019r. oraz Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r.
Dz.U.Woj.Pom.16.11.2020 poz.4716

Uchwała nr XXIX/268/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała nr XXIX/267/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVIII z dnia 30 września 2020 r.


Uchwała nr XXVIII/266/20 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielki Klincz i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Wielki Klincz

Uchwała nr XXVIII/265/20 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna

Uchwała nr XXVIII/264/20 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/162/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2020-2024"
Dz.U.Woj.Pom.26.10.2020 poz.4371
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Kościerzyna tekst jednolity   

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego

Uchwała nr XXVIII/263/20 w sprawie nadania nazwy Radosna drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom.22.10.2020 poz.4343

Uchwała nr XXVIII/262/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Uchwała nr XXVIII/261/20 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości gruntowych stanowiących działki gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 167/20, 167/21, 167/22 oraz 167/23, położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVIII/260/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębach geodezyjnych nr 07 i 08 miasta Kościerzyna   

Uchwała nr XXVIII/259/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 142/51, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVIII/258/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 179/74 położonej w rejonie ulic Zakładowej i Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVIII/257/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
Dz.U.Woj.Pom.22.10.2020 poz. 4342   
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29.10.2020r.

Uchwała nr XXVIII/256/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Dz.U.Woj.Pom.22.10.2020 poz. 4341

Uchwała nr XXVIII/255/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXVIII/254/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.

Uchwała nr XXVIII/253/20 w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie zmienionej uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. i Nr XVII/139/19 z dnia 30 października 2019 r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVII z dnia 26 sierpnia 2020 r.


Uchwała nr XXVII/252/20 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna uchwalonego uchwałą nr VII/48/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/251/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1505, położonej przy ul. Stanisława Staszica w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/250/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, położonych przy ul. Juliusza Słowackiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/249/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 54/7, położonej przy ul. Młyńskiej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/248/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/247/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 179/13, położonej w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/246/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 95/8 położonej w obrębie geodezyjnym 11 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/245/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 04 września 2019r. oraz Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r.
Dz.U.Woj.Pom. 08.09.2020 poz 3823         
Uchwała Nr 222/g116/P/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 września 2020 r.

Uchwała nr XXVII/244/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/243/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVI z dnia 1 lipca 2020r.


Uchwała nr XXVI/242/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała nr XXVI/241/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2020-2021
Dz.U.Woj.Pom. 30.07.2020 poz. 3424

Uchwała nr XXVI/240/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022"

Uchwała nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie

Uchwała nr XXVI/238/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części działek obręb Nowy Klincz

Uchwała nr XXVI/237/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego
Dz.U.Woj.Pom. 29.07.2020 poz. 3421

Uchwała nr XXVI/236/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 65/10, położonej w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 452, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 1480 i 269/28, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/235/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 29.07.2020 poz. 3420

Uchwała nr XXVI/234/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy Leśny Zakątek drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 29.07.2020 poz. 3419

Uchwała nr XXVI/233/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy Przyjazna drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 29.07.2020 poz. 3414

Uchwała nr XXVI/232/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała nr XXVI/231/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego położonego przy ul. Cegielnia w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku

Uchwała nr XXVI/230/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 60/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/229/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 53/4 położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/228/2020 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat części działki ozn. nr geodez. 159/69, obręb 05 miasta Kościerzyna oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała nr XXVI/227/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1065, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/226/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 279/1, położonej przy ul. Mazurka Dąbrowskiego w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/225/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 142/71, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/224/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka”

Uchwała nr XXVI/223/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/222/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXV z dnia 1 lipca 2020r.


Uchwała nr XXV/221/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2019 rok

Uchwała nr XXV/220/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2019 rok
Dz.U.Woj.Pom.02.09.2020 poz.3762

Uchwała nr XXV/219/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIV z dnia 27 maja 2020 r.


Uchwała nr XXIV/218/20 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie.

Uchwała nr XXIV/217/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Dz.U.Woj.Pom.25.06.2020 poz.2890

Uchwała nr XXIV/216/20 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2020 roku.
Dz.U.Woj.Pom. 23.06.2020 poz.2781

Uchwała nr XXIV/215/20 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2019 – 2022 wraz z perspektywą do roku 2026”.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego

Uchwała nr XXIV/214/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2020”.

Uchwała nr XXIV/213/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane w budynku przy ulicy Rynek 11 w Kościerzynie.

Uchwała nr XXIV/212/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Dz.U.Woj.Pom. 25.06.2020 poz.2879

Uchwała nr XXIV/211/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała nr XXIV/210/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.

Uchwała nr XXIV/209/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto”.
Dz.U.Woj.Pom. 30.06.2020 poz. 2897


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIII z dnia 18 marca 2020 r.


Uchwała nr XXIII/208/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2020 roku     
Dz.U.Woj.Pom. 22.04.2020 poz.2015

Uchwała nr XXIII/207/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.. terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Uchwała nr XXIII/206/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  poz terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie

Uchwała nr XXIII/205/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną
granicą miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/204/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Inżynierskiej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/203/20 w sprawie wyrażania zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu ozn. nr geodez. 71/22, 71/18 i 131/14 położonych w rejonie ulicy Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/202/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 42/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/201/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 87/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/200/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 65/34, nr 65/33, nr 38/4, nr 113/3 i nr 113/6, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/199/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 167/28, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/198/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 127/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/197/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1377, położonej przy ul. Henryka Wieniawskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/196/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/195/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.

Uchwała nr XXIII/194/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXII z dnia 26 lutego 2020 r.


Uchwała nr XXII/193/20 w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/182/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr XXII/192/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 26/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXII/191/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXII/190/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 245/20, położonej w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXII/189/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXII/188/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 99/43, 99/44 i 371, położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXII/187/20 w sprawie XIII emisji obligacji miejskich

Uchwała nr XXII/186/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXII/185/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXI z dnia 29 stycznia 2020 r.


Uchwała nr XXI/184/20 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXI/183/20 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania zmienionej uchwałami Nr VI/28/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz Nr VII/44/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 roku

Uchwała nr XXI/182/20 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchylona:

Uchwałą nr XXII/193/20 w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/182/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr XXI/181/20 w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/538/18 z dnia 26 września 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Kościerzynie ul. 8 Marca 41
Dz.U.Woj.Pom. 12.02.2020 poz. 985

Uchwała nr XXI/180/20 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna     
Dz.U.Woj.Pom 12.02.2020 poz. 984

Uchwała nr XXI/179/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 1018/2, położonej w rejonie ulic Towarowej, Igora Mitoraja, Aliny Szapocznikow i Magdaleny Abakanowicz

Uchwała nr XXI/178/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 43/2, położonej przy ul. Kalinowej

Uchwała nr XXI/177/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 80/1 i nr 366/8, położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXI/176/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 32/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXI/175/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXI/174/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.

Uchwała na XXI/173/20 w sprawie przyjęcia rezolucji

Metryka

sporządzono
2020-10-02 przez Cierocka Agnieszka
udostępniono
2020-10-02 00:00 przez Cierocka Agnieszka
zmodyfikowano
2021-01-18 11:52 przez Cierocka Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1956
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.