Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne i prawo miejscowe Uchwały Rady Miasta Kadencja 2018 - 2023 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 194 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XX z dnia 18 grudnia 2019 r.


Uchwała nr XX/172/19 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok    
Dz.U.Woj.Pom. 16.01.2020 poz.490

Uchwała nr XX/171/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIX z dnia 18 grudnia 2019 r.


Uchwała nr XIX/170/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna

Uchwała nr XIX/169/19 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2020 rok

Uchwała nr XIX/168/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2020 rok

Uchwała nr XIX/167/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Uchwała nr XIX/166/19 w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2020"

Uchwała nr XIX/165/19 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzanie

Uchwała nr XIX/164/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XIX/163/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVIII z dnia 27 listopada 2019 r.


Uchwała nr XVIII/162/19 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2020 - 2024"    
Dz.U.Woj.Pom. 17.12.2019 poz.6092

Uchwała nr XVIII/161/19 w sprawie pomnika przyrody „Aleja Jaworowa”    
Dz.U.Woj.Pom. 30.12.2019 poz. 6279

Uchwała nr XVIII/160/19 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2019 – 2022”    
Dz.U.Woj.Pom. 30.12.2019 poz 6280

Uchwała nr XVIII/159/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 83 i 97, położonych w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/158/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 10/1, położonej przy ul. Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/157/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 416/39, nr 416/40, nr 416/41 i nr 416/42 położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/156/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 1502 i nr 1503, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/155/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe    
Dz.U.Woj.Pom. 24.12.2019 poz.6211

Uchwała nr XVIII/154/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 416/45, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 96/8, położonej w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/153/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/152/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 48/3, położonej w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/151/19 w sprawie nadania nazw: Jesienna i Zimowa drogom położonym w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna    
Dz.U.Woj.Pom. 30.12.2019 poz.6272

Uchwała nr XVIII/150/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/149/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVII z dnia 30 października 2019 r.


Uchwała nr XVII/148/19 w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Uchwała nr XVII/147/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej    
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5211

Uchwała nr XVII/146/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 - 2023

Uchwała nr XVII/145/19 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała nr XVII/144/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/346/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna    
Dz.U.Woj.Pom. 26.11.2019 poz.5247

Uchwała nr XVII/143/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia     
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5204

Uchwała nr XVII/142/19 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dziecko objęte opieką na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna dla podmiotów prowadzących żłobki      
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5200

Uchwała nr XVII/141/19 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Uchwała nr XVII/140/19 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XVII/139/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie zmienionej uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r.

Uchwała nr XVII/138/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XVII/137/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

Uchwała nr XVII/136/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r. oraz Nr XIV/114/19 z dnia 04 września 2019r.      
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5207

Uchwała nr XVII/135/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok      
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5203

Uchwała nr XVII/134/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok     
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5199


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XV z dnia 25 września 2019 r.


Uchwała nr XV/133/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Środowiska i jej przedmiotu działania zmienionej uchwałą Nr VII/46/19 z dnia 27 lutego 2019 roku

Uchwała nr XV/132/19 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części miejscowości Kościerska Huta

Uchwała nr XV/131/19 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021”

Uchwała nr XV/130/19 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie, nadania jej statutu i określenia jej mienia

Uchwała nr XV/129/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 263/8 i 191/6, położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XV/128/19 w sprawie zmiany uchwały nr LXX/549/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna     
Dz.U.Woj.Pom. 24.10.2019 poz.4674

Uchwała nr XV/127/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 491/1, 441/1, 442/1, 443/1 i 444/1, położonych w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna oraz niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 51/10, 51/12 i 55/7, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XV/126/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 230/2 i 230/3, położonych przy ul. Osiedle Tysiąclecia, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XV/125/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 263/8 i 191/6, położonych przy ul. Chojnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XV/124/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XV/123/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIV z dnia 4 września 2019 r.


Uchwała nr XIV/122/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała nr XIV/121/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej     
Dz.U.Woj.Pom. 01.10.2019 poz.4358

Uchwała nr XIV/120/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania, zmienionej: Uchwałą Nr XLVIII/382/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.; Uchwałą Nr XXX/232/16 z dnia 25 maja 2016 r.; Uchwałą Nr LXVI/527/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Uchwałą Nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.     
Dz.U.Woj.Pom. 01.10.2019 poz.4357

Uchwała nr XIV/119/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany w regulaminie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli w tabeli stawek dodatków funkcyjnych     
Dz.U.Woj.Pom. 30.09.2019 poz.4330

Uchwała nr XIV/118/19 w spawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 171/12 i 171/15, położonych w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XIV/117/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 26/3, położonej w rejonie ul. Skarszewskiej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XIV/116/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 324/11, 324/12, 324/13, 324/14, 324/15 i 324/16, położonych w rejonie ul. Juliana Fałata, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XIV/115/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 55/1, nr 56/1, nr 57/5, nr 67/5, nr 104/5, nr 110/1, nr 110/2, nr 115/1, nr 116/9 i nr 116/7, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XIV/114/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r. oraz Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r.     
Dz.U.Woj.Pom. 30.09.2019 poz.4329

Uchwała nr XIV/113/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XIV/112/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta nr XIII/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r.


Uchwała nr XIII/111 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

Uchwała nr XIII/110 w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Miasta Kościerzyna nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania


Sesja Rady Miasta nr XII/19 z dnia 3 lipca 2019 r.


Uchwała XII/109/19 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku mieszkańca

Uchwała XII/108/19 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

Uchwała XII/107/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna     
Dz.U.Woj.Pom. 08.08.2019 poz.3750

Uchwała XII/106/19 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego     
Dz.U.Woj.Pom. 08.08.2019 poz. 3749

Uchwała XII/105/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych     
Dz.U.Woj.Pom.08.08.2019 poz.3748

Uchwała XII/104/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego, położonych przy ul. Drogowców, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/103/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 86/10, 86/11 i 86/12, położonych przy ul. Fabrycznej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/102/19 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Leśnej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/101/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 500/1 oraz 500/2, położonych w rejonie ul. F. Borzyszkowskiego, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/100/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 167/21 i 167/23, położonych przy ul. Dworcowej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/99/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 23/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/98/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 186/65, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/97/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu,  oznaczonych nr geodezyjnym 1420/1, nr 50/10, nr 51/7, nr 53/1, nr 55/5 i nr 57/14, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 166 i nr 165/1, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 213/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/95/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Uchwała XII/94/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna p.n. „Plebanka”     
Dz.U.Woj.Pom. 30.07.2019 poz.3582

Uchwała XII/93/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XII/92/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta nr XI/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.


Uchwała XI/91/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2018 rok

Uchwała XI/90/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2018 rok     
DZ.U.Woj.Pom. 23.07.2019 poz.3460

Uchwała XI/89/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania


Sesja Rady Miasta nr X/19 z dnia 29 maja 2019 r.


Uchwała X/88/19 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021"

Uchwała X/87/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Jeziora Wierzysko i ulicy Klasztornej pomiędzy obwodnicą miasta oraz południową i zachodnią granicą miasta Kościerzyna

Uchwała X/86/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta Kościerzyna

Uchwała X/85/19 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała X/84/19 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania "Medalu imienia Tomasza Rogali"

Uchwała X/83/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała X/82/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. zmienionej uchwałą Nr VII/38/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta nr IX/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.


Uchwała IX/81/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania     
Dz.U.Woj.Pom. 09.05.2019 poz.2217

Uchwała IX/80/19 w sprawie zasad budżetu obywatelskiego     
Dz.U.Woj.Pom. 09.05.2019 poz.2216

Uchwała IX/79/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie

Uchwała IX/78/19 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2019", przyjętym uchwałą IV/20/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r.

Uchwała IX/77/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna

Uchwała IX/76/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 212/2 i 232/23, położonych w obrębie geodezyjnym 11 miasta Kościerzyna

Uchwała IX/75/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 126/18 i 132/1 położonych w rejonie ulicy Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała IX/74/19 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 126/20, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała IX/73/19 w sprawie wyznaczenia radnego do stałych kontaktów z Radą Seniorów Miasta Kościerzyna

Uchwała IX/72/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania zmienioną uchwałą VII/45/19 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała IX/71/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą Nr VII/42/19 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i uchwałą Nr VI/27/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała IX/70/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała IX/69/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

Uchwała IX/68/19 w sprawie XII emisji obligacji miejskich


Sesja Rady Miasta nr VIII/19 z dnia 27 marca 2019 r.


Uchwała VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/506/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie     
Dz.U.Woj.Pom. 26.04.2019 poz.2076

Uchwała VIII/66/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych

Uchwała VIII/65/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2019 roku

Uchwała VIII/64/19 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała VIII/63/19 w sprawie przystąpienia do modernizacji dróg miejskich w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych

Uchwała VIII/62/19 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna, zmienionej Uchwałą Nr LI/407/17 z dnia 27 września 2017 r.; Uchwałą Nr LVII/436/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.; Uchwałą Nr LXVI/525/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.     
Dz.U.Woj.Pom. 26.04.2019 poz.2074

Uchwała VIII/61/19 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 185011G - ulicy Chojnickiej - poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej     
Dz.U.Woj.Pom. 26.04.2019 poz. 2073

Uchwała VIII/60/19 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku     
Dz.U.Woj.Pom. 06.05.2019 poz.2128

Uchwała VIII/59/19 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na okres 15 lat

Uchwała VIII/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy

Uchwała VIII/57/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała VIII/56/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta nr VII/19 z dnia 27 lutego 2019 r.


Uchwała VII/55/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna     
Dz.U.Woj.Pom. 29.03.2019 poz.1569

Uchwała VII/54/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 2019-2021”

Uchwała VII/53/19 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż działek gruntu ozn. nr geodez. 1500 oraz 1501, położonych przy ul. Klonowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała VII/52/19 w sprawie wyrażania zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu ozn. nr geodez. 1498 położonej przy ul. Klonowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała VII/51/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna

Uchwała VII/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 167/20 i działki ozn. nr geodez. 167/28, położonych w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna

Uchwała VII/49/19 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała VII/48/19 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna

Uchwała VII/47/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2019 rok

Uchwała VII/46/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Środowiska i jej przedmiotu działania

Uchwała VII/45/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała VII/44/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania zmienionej uchwałą Nr VI/28/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała VII/43/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała VII/42/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą Nr VI/27/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Uchwała VII/41/19 w sprawie przekazania wniosku

Uchwała VII/40/19 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku

Uchwała VII/39/19 w sprawie zmianyuchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała VII/38/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

Uchwała VII/37/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie

Uchwała VII/36/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego


Sesja Rady Miasta nr VI/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.


Uchwała VI/35/19 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny

Uchwała VI/34/19 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny

Uchwała VI/33/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała VI/32/19 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2019 rok

Uchwała VI/31/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2019 rok

Uchwała VI/30/19 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Środowiska i jej przedmiotu działania

Uchwała VI/29/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała VI/28/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała VI/27/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała VI/26/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Kościerzyna

Metryka

sporządzono
2020-03-31 przez Recław Krzysztof
udostępniono
2020-03-31 00:00 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2020-05-24 19:39 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1195
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.