Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Sprawy załatwiane w Urzędzie Miasta Kościerzyna Dostęp do informacji publicznej Informacja publiczna na wniosek
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja publiczna na wniosek, bieżące, menu 169 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja publiczna na wniosek

Informacja publiczna na wniosek

Kwestie związane z dostępem do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1429 ze zm.). Zgodnie z § 1 ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 • Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, przez podmioty o których mowa w art. 4 ust.1 i 2 ustawy, będące w posiadaniu takich informacji.  
 • Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie, w sposób użyteczny i efektywny są udostępniane w centralnym repozytorium.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 1. podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,
 2. danych teleadresowych wnioskodawcy,
 3. przedmiotu wniosku,
 4. sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Forma załatwienia wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

 1. udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
 2. decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
 3. decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

W przypadku, gdy środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku podmiot obowiązany do udostępnienia, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 

Termin załatwienia wniosku

 1. Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni  od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej, Gmina Miejska Kościerzyna ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia wskazanym we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji:

 1. W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Gmina Miejska Kościerzyna powiadomi wnioskodawcę o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
 2. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że:
  1. wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji
  2. wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnieniu informacji publicznej, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz 713)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1429 ze zm.).
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

 

Załącznik nr 1- wzór wniosku

Metryka

sporządzono
2020-03-30 przez Recław Krzysztof
udostępniono
2020-03-30 00:00 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-17 09:51 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1072
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.