Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Burmistrz Kościerzyny Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2018 - 2024 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 137 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

Zarządzenie nr 0050.183.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.182.2019 sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości


Zarządzenie nr 0050.181.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.180.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.179.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Załącznik

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.213.2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Zarządzenie nr 0050.178.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.177.2019 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.176.2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.175.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.174.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.79.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.174.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.173.2019 w sprawie powierzenia obowiązków Koordynatora ds. współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi


Zarządzenie nr 0050.172.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.171.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej


Zarządzenie nr 0050.170.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.169.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.168.2019 w sprawie inwentaryzacji przedmiotów niskiej wartości oraz magazynu Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.167.2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.166.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.165.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub w noclegowni


Zarządzenie nr 0050.164.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub w noclegowni


Zarządzenie nr 0050.163.2019 w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłegio zarachowania oraz kasy Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.162.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Świadczenie przez Operatora usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kościerzyna)


Zarządzenie nr 0050.161.2019 w sprawie powołania sztabu „Akcji Zima” 2019/2020


Zarządzenie nr 0050.160.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.159.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 30.11.2021 r.


Zarządzenie nr 0050.158.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu oceny i wyboru ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna

Załącznik do Zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.157.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.156.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.155.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.154.2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastępcy MDR Oficera w Mieście Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.153.2019 w sprawie określenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązującychw Gminie Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.152.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej


Zarządzenie nr 0050.151.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.150.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.149.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.148.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania Biura Prawnego Urzędu Miasta Kościerzyna, zatwierdzenia podziału zadań pomiędzy radcami prawnymi oraz wyznaczenia koordynatora pomocy prawnej świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.147.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.146.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenu miasta Kościerzyna dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.145.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.144.2019 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe


Zarządzenie nr 0050.143.2019 - nie podlega publikacji w BIP


Zarządzenie nr 0050.142.2019 w sprawie wyznaczenia osób do udziału w pracach Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji torów zlokalizowanych na działce nr 167/20, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.141.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.140.2019 w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kościerzyna oraz w jednostkach budżetowych gminy procedury w zakresie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności oraz zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury


Zarządzenie nr 0050.139.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej


Zarządzenie nr 0050.138.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna”)


Zarządzenie nr 0050.137.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.136.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.111.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla miasta Kościerzyna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku


Zarządzenie nr 0050.135.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Podinspektor ds. księgowości podatkowej


Zarządzenie nr 0050.134.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.133.2019 w sprawie oddania lokali użytkowych nr 13, 14,15 i 16 położonych w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w Kościerzynie w najem na rzecz dotychczasowych najemców


Zarządzenie nr 0050.132.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.131.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna)


Zarządzenie nr 0050.130.2019 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym (zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Kościerzynie)


Zarządzenie nr 0050.129.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.118.2019 z dnia 16.09.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.128.2019 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym (zadanie pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.127.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.104.2019 z dnia 09.08.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.126.2019 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym (zadanie pn. „Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Centrum Zarządzania Energią w Kościerzynie”)


Zarządzenie nr 0050.125.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.103.2019 z dnia 09.08.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.124.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Biblioteki w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie)


Zarządzenie nr 0050.123.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.116.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.122.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę do 31.08.2022 r. na cele rolnicze


Zarządzenie nr 0050.121.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.120.2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku nr 3 ul. Gdańskiej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.119.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.62.2022 z dnia 25.04.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.119.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 września 2019 roku -  Załącznik do Zarządzenia

Zarządzenie nr 0050.118.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Kościerzynie)

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.129.2019 z dnia 25.09.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.118.2019 z dnia 16.09.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.117.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna”)


Zarządzenie nr 0050.116.2019 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zmainy:

 • Zarządzenie nr 0050.123.2019 z dnia 25.09.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.116.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.115.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.114.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.113.2019w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna (...)")


Zarządzenie nr 0050.112.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 31.03.2022 r.


Zarządzenie nr 0050.111.2019 w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla miasta Kościerzyna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.136.2019 z dnia 11.10.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.111.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla miasta Kościerzyna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zarządzenie nr 0050.110.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Biblioteki”


Zarządzenie nr 0050.109.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Podinspektor ds. księgowegości podatkowej


Zarządzenie nr 0050.108.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.107.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.106.2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.105.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.104.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej(zadanie pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami - pełnienie funkcji inspektora nadzoru"

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.127.2019 z dnia 25.09.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.104.2019 z dnia 09.08.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.103.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej(zadanie pn. Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Centrum Zarządzania Energią w Kościerzynie)

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.125.2019 z dnia 25.09.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.103.2019 z dnia 09.08.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.102.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.101.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019r.


Zarządzenie nr 0050.100.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem i przekazaniem zabudowanej nieruchomości


Zarządzenie nr 0050.99.2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”


Zarządzenie nr 0050.98.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami”)


Zarządzenie nr 0050.97.2019 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.96.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.131.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25 września 2017r.


Zarządzenie nr 0050.95.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.94.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonychy do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących włosność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.93.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących włosność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.92.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.91.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.90.2019 w sprawie zmiany planu fianansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.89.2019 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiajacego w postępowaniu przetargowym


Zarządzenie nr 0050.88.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta kościerzyna nr 0050.66.2019 z dnia 10.05.2019 dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.87.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.86.2019 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie oraz kontroli i obiegu dokumentów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie w zakresie zaopatrzania materiałowego i usług.


Zarządzenia nr 0050.85.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.50.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.84.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.83.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.82.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Podispenktor ds. księgowości budżetowej


Zarządzenie nr 0050.81.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.80.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.60.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zmienionego Zarządzeniem nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 października 2012 r. oraz Zarządzeniem nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2017 r.


Zarządzenie nr 0050.79.2019 w sprawie uzupełnienia składu komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.78.2019 w sprawie wygaśnięcia kadencji członków komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.77.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.76.2019 w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 roku


Zarządzenie nr 0050.75.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.74.2019 w sprawie wprowadzenia i odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno — prywatnego


Zarządzenie nr 0050.73.2019 w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2020

Załącznik do zarządzenia - Harmonogram konsultacji


Zarządzenie nr 0050.72.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta, dostawa i montaż windy w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - budynek Urzędu Miasta”)


Zarządzenie nr 0050.71.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.70.2019 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony na cele statutowe


Zarządzenie nr 0050.69.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.68.2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Kościerzyny do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych


Zarządzenie nr 0050.67.2019 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na pełnienie agenta XII emisji obligacji miejskich


Zarządzenie nr 0050.66.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta; dostawa i montaż windy”)

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.88.2019 z dnia 27.06.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta kościerzyna nr 0050.66.2019 z dnia 10.05.2019 dotyczącego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.65.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
(wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych: budynki Wybickiego 12 i Wybickiego 14 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.64.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na cele rolnicze


Zarządzenie nr 0050.63.2019 w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla miasta Kościerzyna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.62.2019 w sprawie zmiany planu finansowego


Zarządzenie nr 0050.61.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych”)


Zarządzenie nr 0050.60.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

(na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta;
CZĘŚĆ I: termomodernizacja – docieplenie, wymiana stolarki, instalacja c.o.,
CZĘŚĆ II: dostawa i montaż windy”)


Zarządzenie nr 0050.59.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.58.2019 w sprawie udzielenia upoważnienie dla Pani Justyny Jabłońskiej - referenta ds. wymiaru podatków i kontroli


Zarządzenie nr 0050.57.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.56.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap I; część I: budynek Wybickiego 12, część II: budynek Wybickiego 14”)


Zarządzenie nr 0050.55.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; budynek Lipowa 3”)


Zarządzenie nr 0050.54.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego Biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.53.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.52.2019 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.51.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.50.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie

Zmiany:

 • Zarządzenia nr 0050.85.2019 z dnia 24.06.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.50.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.49.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.48.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.47.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 15 lat


Zarządzenie nr 0050.46.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.45.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; budynek Kartuska 16”)


Zarządzenie nr 0050.44.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 31.12.2021 r.


Zarządzenie nr 0050.43.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Starogard Gdański, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.42.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Referent ds. gospodarki nieruchomościami


Zarządzenie nr 0050.41.2019 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny


Zarządzenie nr 0050.40.2019 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z zasobu lokali socjalnych


Zarządzenie nr 0050.39.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna "Plebanka"


Zarządzenie nr 0050.38.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.37.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.36.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.35.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.18.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.34.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.33.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.13.2017 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”


Zarządzenie nr 0050.32.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.9.2017 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna”


Zarządzenie nr 0050.30.2019 w sprawie upoważnienia Pani Marceliny Betcher pracownika Działu ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych, prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy


Zarządzenie nr 0050.31.2019 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z zasobu lokali socjalnych


Zarządzenie nr 0050.29.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej zadania pn. „Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2019 r.”


Zarządzenie nr 0050.28.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej zadania pn. „Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2019 r.”


Zarządzenie nr 0050.27.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; budynek Kartuska 16”


Zarządzenie nr 0050.26.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej zadanie pn. „Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2019r.”


Zarządzenie nr 0050.25.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie

Załącznik do Zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.24.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na cele prowadzenia przedszkola niepublicznego oraz żłobka niepublicznego na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.23.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadania pn. „Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”)


Zarządzenie nr 0050.22.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie”)


Zarządzenie nr 0050.21.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.20.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.19.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadania pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Część I: budynek Strzelecka 26; Część II: budynek Kartuska 16, Część III: budynek Lipowa 3”)


Zarządzenie nr 0050.18.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.35.2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.18.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 0050.17.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.16.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Zarządzenie nr 0050.15.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020


Zarządzenie nr 0050.14.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020


Zarządzenie nr 0050.13.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020


Zarządzenie nr 0050.12.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Kościerzyna do podpisywania sprawozdań


Zarządzenie nr 0050.11.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.10.2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Zarządzenie nr 0050.9.2019 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.8.2019 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego


Zarządzenie nr 0050.7.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.73.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.6.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działkach ozn. nr geodez. 172/59, 179/48, 179/70 położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.5.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.4.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1”)


Zarządzenie nr 0050.3.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów, rokowań oraz aukcji w celu zbywania oraz oddawania w dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.2.2019 w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.1.2019 w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza i powołania Zastępcy Burmistrza

Zmiany:

Zarządzenie nr 0050.180.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 0050.1.2019 w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza i powołania Zastępcy Burmistrza

Metryka

sporządzono
2020-03-25 przez Recław Krzysztof
udostępniono
2020-03-25 00:00 przez Lewna Natali
zmodyfikowano
2022-04-27 11:45 przez Lewna Natali
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
961
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.