Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Kontrole / Kontrole w 2011 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Kontrole w 2011 roku

 

Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń w krajowym transporcie drogowym osób oraz w sprawie sprawowania nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami wykonującymi przewozy drogowe taksówką oraz przedsiębiorcami i podmiotami, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych osób" Kontrolę przeprowadzono w dniu 16.11.2011 r.
Protokół z kontroli
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie

 

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w sprawie „Finansowania niepublicznych przedszkoli przez gminy województwa pomorskiego" w terminie od 04.10.2011 do 30.11.2011 r.
Protokół z kontroli
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie

 

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie w sprawie „Toalet ogólnodostępnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna", przeprowadzonej w dniu 23.08.2011 r.
Protokół z kontroli


Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotycząca prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn."Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, M. Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie", którą przeprowadzono w dniach: 16-19.08.2011 r.
 Informacja pokontrolna
Pismo dot. okresu trwałości projektu

 

Kontrola Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn."Rozwój rynków i kampanie promocyjne – OR11-61723-or1100055/10"
Protokół z kontroli

 

Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dot. „Dokumentacji i ewidencji oraz sposobu rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych w Straży Miejskiej Kościerzyna" przeprowadzona w dniu 29.06.2011 r.
Protokół z kontroli
Wystąpienie pokontrolne

 

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej Urzędu Miasta Kościerzyna oraz wybranych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych". Czas trwania kontroli: od 23.05.2011 r. do 30.09.2011 r.
Wystąpienie pokontrolne
Protokół
Odpowiedź na wystapienie pokontrolne

 

Kontrola Starosty Kościerskiego z okresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na nowo utworzonych miejscach pracy w Urzędzie Miasta Kościerzyna w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu PFRON pn."Program wyrównywania różnic między regionami" zawartej pomiędzy w/w jednostką a Starostwem Powiatowym
w Kościerzynie". Kontrolę przeprowadzono w dniu 27.04.2011 r.
Protokół z kontroli

 

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli na temat „Działania organu administracji samorządowej na rzecz tworzenia i wdrażania polityki mieszkaniowej Gminy" przeprowadzona w terminie od 21.04.2011 r. do 04.07.2011 r. z przerwami w dniach: 28-29 kwietnia, 2-4 maja, 10, 16, 22-30 czerwca, 1 lipca 2011 r.
Protokół z kontroli
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie

 

Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat prawidłowości wydatkowania dotacji przeznaczonej na realizacje zadania pn.:" Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ulicy Józefa Hallera w Kościerzynie, łączącej drogę krajową nr 20 z drogą powiatową nr 2429G". Data przeprowadzenia kontroli: 23.03.2011 r.
Protokół z kontroli

 

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli na temat „funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego" przeprowadzonej w terminie od 21.02.2011 r. do 21.04.2011 r.
Wystąpienie pokontrolne
Protokół
Odpowiedź na wystąpienie

 

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy na temat „wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym przepisów bhp", przeprowadzonej w terminie 9-14.02.2011 r.
Protokół z kontroli

 

 

Protokół kontroli dotyczący finansowania niepublicznych przedszkoli przez Gminę Miejską Kościerzyna
Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Wystąpienie pokontrolne - Gospodarka Mieszkaniowa
Wystąpienie pokontrolne w Straży Miejskiej
Kontrola NIK w Urzędzie Miasta
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2012-08-02
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2012-08-02 09:04:06
Edytor : Sekretariat
Stronę odwiedzono 5125 razy.
v.20140204-083257