Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Prawo miejscowe
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Uchwała XLIII/329/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Uchwała XLIII/324/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym
Uchwała XLIII/323/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym
Uchwała XLIII/322/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała XLIII/319/17 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/420/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała XLII/310/16 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna
Uchwała XLII/306/16 w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XLI/296/16 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok
Uchwała XXXIX/293/16 w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIX/290/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała XXXIX/287/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
Uchwała XXXIX/286/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Uchwała XXXVII/280/16 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2017
Uchwała XXXVII/279/16 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
Uchwała XXXV/272/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała XXXV/269/16 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/431/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w obszarze pomiędzy ulicami St. Staszica, Rzemieślniczą i 8 Marca
Uchwała XXXV/266/16 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Kościerzyna instrumentem płatniczym
Uchwała XXXV/265/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała XXXV/264/16 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
Uchwała XXXV/263/16 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
Uchwała XXXV/262/16 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
Uchwała XXXV/261/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała XXXV/260/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Uchwała XXXV/259/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie opłaty targowej
Uchwała XXXIV/253/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała XXXIV/252/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany w regulaminie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli w tabeli stawek dodatków funkcyjnych
Uchwała XXXII/241/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok
Uchwała XXXI/240/16 w sprawie zmiany uchwały nr VII/29/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała XXX/232/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/382/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania
Uchwała XXX/231/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie
Uchwała XXX/230/16 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7
Uchwała XXVI/208/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XXVI/205/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie
Uchwała XXVI/204/16 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Uchwała XXVI/196/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała XXIV/192/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Uchwała XXIII/187/16 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Uchwała XXIII/186/16 w sprawie utworzenia filii publicznego przedszkola
Uchwała XXIII/180/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Uchwała XXIII/177/16 w sprawie nadania nazwy drogom położonym w obrębie 03 miasta Kościerzyna
Uchwała XXII/169/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2016
Uchwała XXII/168/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym
Uchwała XXII/167/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym
Uchwała XXII/166/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała XXII/165/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała XXII/160/15 w sprawie zatwierdzenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2015 - 2018
Uchwała XXII/149/15 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
Uchwała XXII/148/15 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
Uchwała XXII/147/15 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
Uchwała XXI/144/15 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok
Uchwała XIX/141/15 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2016
Uchwała XIX/136/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie
Uchwała XVIII/131/15 w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie
Uchwała XVIII/130/15 w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zmienionej uchwałą nr XIV/93/15 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała XVI/120/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/287/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kościerzyna oraz nadania statutu Radzie Seniorów Miasta Kościerzyna
Uchwała XVI/117/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Uchwała XVI/115/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała XVI/114/15 w sprawie opłaty targowej
Uchwała XVI/113/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
Uchwała XVI/112/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
Uchwała XV/108/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta
Uchwała XV/107/15 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Uchwała XV/97/15 w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Kościerzyna w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Uchwała XIV/93/15 w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała XIV/91/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle "Za torami" w Kościerzynie
Uchwała XIII/86/15 w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Uchwała XII/85/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z urządzeń służących wypoczynkowi i rekreacji zlokalizowanych na placu miejskim
Uchwała XII/84/15 w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na działkach ozn. nr geodez. 55/1 i cz. 55/2, przy ulicy Rynek
Uchwała XII/80/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/204/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XII/72/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2016 rok
Uchwała XI/67/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2014 rok
Uchwala X/66/15 w sprawie zaliczenia ulicy Mazurka Dąbrowskiego do kategorii dróg gminnych
Uchwała X65/15 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
Uchwała X/64/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała X/61/15 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej
Uchwała X/60/15 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obręb 6 przy ul. Piechowskiego
Uchwała X/59/15 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego
Uchwała X/57/15 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia zmienionej uchwałą Nr LXIII/463/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Uchwała VIII/50/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała VIII/46/15 w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała VIII/44/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY, zmienionej Uchwałą Nr LIX/444/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014 r.w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Uchwała VIII/43/15 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Uchwała VIII/42/15 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Uchwała VIII/41/15 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
Uchwała VII/36/15 w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała VII/35/15 w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała VII/34/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała VII/29/15 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała VI/16/15 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
Uchwała V/12/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała V/11/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXXIV/564/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/286/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia
Uchwała LXXIV/563/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Uchwała LXXIV/562/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała LXXIV/556/14 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2015 - 2019”
Uchwała LXXIV/555/14 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXXIV/551/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
Uchwała LXXIV/550/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
Uchwała LXXII/546/14 w sprawie upoważnienia Dyrektorów Szkół Podstawowych w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Uchwała LXXII/534/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Uchwała LXVII/518/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała LXVII/517/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała LXVII/516/14 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała LXVII/515/14 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXVII/511/14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna przy ulicy Wita Stwosza
Uchwała LXVII/510/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/99 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania nazwy placowi
Uchwała LXVII/506/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała LXVI/499/14 w sprawie nadania nazwy Park Rodzinny nad jeziorem Kaplicznym terenowi wokół jeziora Kaplicznego
Uchwała LXV/495/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zmienionej uchwałą nr XV/96/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Uchwała LXV/493/14 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała LXV/492/14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 10 miasta Kościerzyna przy ulicy Przemysłowej
Uchwała LXV/489/14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie
Uchwała LXIV/481/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2013 rok
Uchwała LXIII/480/14 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Uchwała LXIII/478/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2014 roku
Uchwała LXIII/476/14 w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Uchwała LXIII/475/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
Uchwała LXIII/472/14 w sprawie ustalenia przebiegu dróg
Uchwała LXIII/471/14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych "Trójkąt Przemysłowy" w Kościerzynie
Uchwała LXIII/463/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Uchwała LXII/460/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
Uchwała LXII/459/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała LXII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych, którym przysługuje roszczenie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Uchwała LXII/455/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przysługującego właścicielom lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych
Uchwała LIX/452/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała LIX/451/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała LIX/450/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała LIX/448/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Uchwała LIX/447/14 w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Uchwała LIX/446/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
Uchwała LVIII/435/13 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Uchwała LVII/432/13 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu u zbiegu ulic 8 Marca, Długiej i Klasztornej
Uchwała LVII/431/13 w sprawie nadania nazw drogom położonym w obszarze pomiędzy ulicami St. Staszica, Rzemieślniczą i 8 Marca
Uchwała LVII/430/13 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w rejonie pomnika Józefa Wybickiego
Uchwała LVI/420/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała LVI/418/13 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy rondu położonemu u zbiegu ulic 8 Marca, Długiej i Klasztornej
Uchwała LVI/417/13 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazw drogom położonym w obszarze pomiędzy ulicami St. Staszica, Rzemieślniczą i 8 Marca
Uchwała LVI/416/13 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze położonej w rejonie pomnika Józefa Wybickiego
Uchwała LVI/410/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
Uchwała LVI/409/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
Uchwała LV/405/13 w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Uchwała LII/392/13 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
Uchwała LII/391/13 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Uchwała XLVIII/383/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Kościerzynie przy ul. Ogrodowej
Uchwała XLVIII/382/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania
Uchwała XLVIII/373/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2014 rok
Uchwała XLVII/367/13 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna
Uchwała XLV/357/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2012r.
Uchwała XLIII/346/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna
Uchwała XLIII/345/13 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”
Uchwała XLII/338/13 w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury „Centrum Kultury i Sportu im. Józefa Wybickiego" oraz nadania jej nowego Statutu
Uchwała XLII/330/13 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna
Uchwała XLII/329/13 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazw drogom położonym w Kościerzynie
Uchwała XL/316/12 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Uchwała XXXIX/314/12 w sprawie  podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania
Uchwała XXXIX/307/12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała XXXIX/306/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Uchwała XXXIX/305/12 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XXXVIII/297/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Kościerzynie
Uchwała XXXVIII/296/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/224/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie oraz zmiany uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie Kościerzyna
Uchwała XXXVIII/295/12 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXXVI/286/12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia
Uchwała XXXVI/285/12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Uchwała XXXVI/284/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/273/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kościerzyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała XXXVI/277/12 w sprawie V emisji obligacji miejskich
Uchwala XXXIV/276/12 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Uchwała XXXIV/275/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
Uchwała XXXIV/274/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
Uchwała XXXIV/273/12 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kościerzyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała XXXIII/265/12 w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie
Uchwała XXXIII/252/12 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Uchwała XXXI/245/12 w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacja miejską w Kościerzynie
Uchwała XXXI/243/12 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwał nadających nazwy ulicom położonym na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XXX/238/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2011r.
Uchwała XXIX/230/12 w sprawie nadania nazwy Żurawia drodze wewnętrznej położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna
Uchwała XXVII/225/12  w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Kościerzynie
Uchwała XXVII/224/12 w sprawie zmiany uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie
Uchwała XXVII/223/12 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
Uchwała XXVII/212/12 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych oraz kontroli obrotu tymi napojami
Uchwała XXVI/206/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2012 roku - uchylona przez LII/402/09
Uchwała XXVI/196/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/113/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy 3 Maja na ulicę Wzgórze Księżniczki Gertrudy - uchylona przez XVI/113/11
Uchwała XXV/182/12 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie - uchylona przez XXIX/199/04, XXXIX/265/08
Uchwała XXV/180/12 w sprawie trybu rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - uchylona przez L/379/09
Uchwała XXV/179/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania nowego Statutu Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie - uchylona przez XV/90/11
Uchwała XXV/178/12 w sprawie określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała XXV/176/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XXI/150/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/132/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Uchwała XXI/149/11 w sprawie zmiany uchwały XIX/131/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Uchwała XX/148/11 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XX/146/11 w sprawie wysokości ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna - uchylona przez XV/95/11
Uchwała XIX/137/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r.w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna - zmieniona przez XII/115/11
Uchwała XIX/136/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Uchwała XIX/134/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - uchylona przez III/11/06
Uchwała XIX/133/11 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Uchwała XIX/132/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Uchwała XIX/131/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Uchwała XVI/126/11 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta nie mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz sposobu ich rozliczenia i kontroli wykonania zleconych zadań
- uchylona przez XXXIX/203/04, XLIII/302/05
Uchwała XVI/115/11 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna - zmieniona przez XIX/137/11
Uchwała XV/107/11 w sprawie nadania im. dra Jerzego Knyby Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie i nadania statutu Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie - uchylona przez LXI/487/10
Uchwała XV/102/11 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
Uchwała XV/96/11 w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 17 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Uchwała XV/95/11 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna - uchylona przez XX/146/11
Uchwała XV/94/11 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania - zmieniona przez XIX/136/11
Uchwała XV/93/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
Uchwała XV/92/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Uchwała XV/90/11 w sprawie zatwierdzenia Statutu Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie - uchylona przez XV/90/11
Uchwała XIII/80/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie osiedla "Tysiąclecia II" w Kościerzynie
Uchwała XII/76/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie osiedla "Tysiąclecia II" w Kościerzynie
Uchwała X/71/11 w sprawie zaliczenia ulicy Hallera w Kościerzynie do kategorii dróg gminnych
Uchwała X/67/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Kościerzyna stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz Skarbu Państwa
Uchwała X/66/11 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami" - zmieniona przez XXXIX/253/08
Uchwała IX/61/11 w sprawie zmiany uchwał: nr X/36/99, nr X/38/99, nr X/39/99 ze zmianą, nr X/40/99, nr X/41/99, nr X/42/99, nr X/43/99 z dnia 15 marca 1999 r.
Uchwała VIII/43/11 w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - uchylona VI/19/11
Uchwała VI/21/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania
Uchwała VI/16/11 w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne
Uchwała III/5/10 w sprawie zmiany uchwały nr LXI/474/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
 Uchwała II/3/10 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 z dnia 21 maja 2003 r. Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałą Nr XLVI/320/05 z dnia 30 listopada 2005 r., uchwałą Nr XV/116/07 z dnia 19 września 2007 r. oraz uchwałą Nr XLI/273/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna
Uchwała LXVI/520/10 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez miasto Kościerzyna - uchylona przez L/380/09
Uchwała LXVI/518/10 w sprawie przyjęcia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kościerzyny wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego i jednocześnie przy ulicach objętych działaniami rewitalizacyjnymi Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXVI/512/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica - plan uchyliła XXII/186/2000
Uchwała LXVI/511/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta - plan zmieniony przez XV/102/11
Uchwała LXVI/497/10 w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/475/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
Uchwała LXVI/496/10 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia - uchylona przez XLVII/398/02, zmieniona przez XIX/133/11
Uchwała LXI/488/10 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe
Uchwała LXI/487/10 w sprawie powołania oddziału Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie pod nazwą "Muzeum Akordeonu w Kościerzynie" i nadania statutu Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie - uchylona przez XV/107/11
Uchwała LXI/477/10 w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie- zmieniona przez VI/42/07
Uchwała LXI/475/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
Uchwała LXI/474/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Uchwała LIX/469/10 w sprawie zmiany uchwały Nr L/381/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie - zmieniona przez L/381/09
Uchwała LVIII/462/10 w sprawie nadania nazwy Gminy Cölbe dla ronda położonego na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała LVIII/461/10 w sprawie nadania nazwy księdza Jana Müllera CR dla ronda położonego na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała LVI/451/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 06 Miasta Kościerzyna
Uchwała LV/436/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Kościerzyna stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LV/431/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą Miasta Kościerzyna- uchylona przez XLIV/295/98, XXIII/186/2000, XXXV/250/2000
Uchwała LIV/423/10 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania- XXIII/144/04, XL/290/05, III/13/06, zmieniona przez VI/21/11
Uchwała LIII/418/10 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała LIII/417/10 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała LII/404/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/339/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała LII/402/09 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz dalszego z nimi postępowania - utraciła moc przez XXVI/206/12
Uchwała LII/399/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościerzyna Zachód” w części dotyczącej dz. nr 14/78, 14/79, 14/80, 14/81 i cz. dz. 14/43 obręb geodezyjny 6, przy ul. Piechowskiego i ul. Hallera w mieście Kościerzyna -uchylona przez XXXI/250/2000
Uchwała LII/398/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościerzyna Zachód” w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 01 i 02, 04-MN, 05-MN, 21-MN, 01-KX, 22-U, 14-UZ w mieście Kościerzyna - uchylona częściowo przez XXXIV/244/05
Uchwała LII/397/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” w części dotyczącej dz. nr 172/48, obręb geodezyjny 3, przy ul. Drogowców w mieście Kościerzyna - uchylona przez XLIX/415/02
Uchwała LII/396/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” w części dotyczącej ul. Budowlanych w mieście Kościerzyna - uchylona przez XXXIV/243/05
Uchwała LII/392/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała L/381/2009 w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie - zmieniona przez LIX/469/10, uchylona przez XXVIII/186/96, XXXIX/307/01
Uchwała L/380/09 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez miasto Kościerzyna - uchylona przez LXVII/520/10
Uchwała L/379/09 w sprawie trybu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego- uchylona przez XXV/180/12
Uchwała L/363/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/350/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.- zmieniona przez XLVIII/350/09
Uchwała XLVIII/361/09 w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Koscierzyna
Uchwała XLVIII/353/09 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2009 – 2014”
Uchwała XLVIII/352/09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna- uchylona przez XX/123/09
Uchwała XLVIII/351/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/398/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz unormowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Uchwała XLVIII/350/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
Uchwała XLVIII/349/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
Uchwała XLVII/346/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/08 Rady Miasta Kościerzyna
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
- zmieniona przez XXXIV/229/08
Uchwała XLVII/341/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie- uchylona przez XLII/339/01
Uchwała XLVII/331/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/339/06 Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościerzyna
- zmieniona przez 339/06
Uchwała XLVI/318/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/08 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna- zmieniona przez 229/08
Uchwała XLVI/317/09 w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów- zmieniona przez XV/96/11
Uchwała XLV/315/09 w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Uchwała XLV/314/09 w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli- uchylona przez XLIII/207/09
Uchwała XLIV/300/09 w sprawie powołania oddziału Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie pod nazwą „Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie” i nadania statutu Muzeum Ziemi Kościerskiej
w Kościerzynie
- uchylona przez LIX/115/06, LXI/487/10
Uchwała XLIV/294/09 w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - uchylona przez XII/70/03
Uchwała XLIII/287/09 w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli
Uchwała XLII/279/09 w sprawie aktualizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2007 - 2010 przyjętego Uchwała Nr VI/36/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2007 r. - zmieniona przez VI/36/07
Uchwała XLI/273/09 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 z dnia 21 maja 2003 r.
Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałą Nr XLVI/320/05 z dnia 30 listopada 2005 r. i uchwałą Nr XV/116/07 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIX/265/08 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie - uchylona przez XXV/182/12
Uchwała XXXIX/254/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Tysiąclecia II” w Kościerzynie położonego pomiędzy ulicami: Kartuską, dr Leona Heykego, trakcją kolejową do Chojnic i ulicą Franciszka Marchewicza- uchylona przez LVII/404/06
Uchwała XXXV/232/08 w sprawie warunków zwolnienia z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach pomocy regionalnej
Uchwała XXXIV/229/08 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXXIV/228/08 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta Kościerzyna- zmieniony przez XXV/176/12
Uchwała XXXIV/222/08 w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kościerzyna z dnia 12 grudnia 1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała nr XXXIV/221/08 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIII/217/08 w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXXIII/216/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kościerzyna terenów w rejonie ulicy Teodora Bolduana      zał. nr 1

Uchwała XXXIII/215/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna działka nr 80/2 obręb 10 przy ulicy Plebanka     zał. nr 1

Uchwała XXXIII/214/08 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 94/11 obręb 6 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie
Uchwała XXXIII/210/08 w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - uchylona przez LIX/466/10, XXII/135/04
Uchwała XXXII/204/08 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XXXII/200/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXIII/144/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania- zmieniona przez 144/04, 423/10, VI/21/11, uchylona przez LIV/423/10
Uchwała XXXI/195/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała XXIX/165/08 w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli na rok 2008 - uchwała wygasła w 2010 r.
Uchwała XXVIII/160/08 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w części miasta Kościerzyna
Uchwała XXVIII/160/08 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w części miasta Kościerzyna
Uchwała XX/135/07 w sprawie przyjęcia: "Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2008".
Uchwała XV/116/07 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 z dnia 21 maja 2003 r. Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałą Nr XLVI/320/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna - zmieniona przez VIII/62/03, XLVI/320/05
Uchwała XV/102/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/398/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz unormowania innych spraw dotyczących tego świadczenia - zmieniona przez III/10/06
Uchwała XV/101/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r
Uchwała XV/100/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008r.
Uchwała XII/84/07 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami - uchylona przez XIX/145/2000, XLIV/374/2001
Uchwała VII/58/07 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Kościerzyna - uchylona przez II/05/02
Uchwała VI/42/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie - uchylona przez 267/01, zmieniona przez LXI/477/10
 Uchwała VI/40/07 w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli na rok 2007
Uchwała VI/36/07 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2007-2010” - zmieniona przez 279/09
Uchwała IV/20/06 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2007
Uchwała III/13/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 z dnia 31 marca 2004r. Rady Miasta Kościerzyna w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania zmienioną uchwałą Nr XL/290/2005 z dnia 6 lipca 2005r. Rady Miasta Kościerzyna w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania - uchylona przez LIV/423/10, zmieniona przez XXIII/144/04, XL/290/05
Uchwała III/11/06 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych - uchylona przez XIX/134/11, uchylona przez IV/20/02
Uchwała III/10/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/398/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz unormowania innych spraw dotyczących tego świadczenia - zmieniona przez XLVII/138/02
Uchwała III/9/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r.
Uchwała III/8/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od posiadania psów na 2007r.
Uchwała LIX/415/06 w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie - uchylona przez XLIV/300/09
 Uchwała LVII/404/06 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Tysiąclecia II” w Kościerzynie - uchylona przez 254/08
Uchwała LIV/370/06 w sprawie utworzenia okręgów wyborczych - uchylona przez 425/02
Uchwała LI/355/06 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 12 marca 2003r., zmienionej uchwałą Nr XXX/216/04 Rady Miasta Kościerzyna z 27 października 2004r. w sprawie ustalenia ulg. na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie - zmieniona przez VI/49/03, XX/216/04
Uchwała L/351/06 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w części miasta Kościerzyna
Uchwała XLIX/339/06 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościerzyna - zmieniona przez 331/09, LII/404/09
Uchwała XLIX/334/06 w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie
Uchwała XLIX/333/06 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - uchylona przez 439/02
Uchwała XLVII/328/05 w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli obowiązujących na rok 2006
Uchwała XLVI/320/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/62/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna - zmieniona przez XV/116/07, 62/03, 320/05
Uchwała XLVI/318/05 w sprawie zatwierdzenia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim o wspólnym prowadzeniu inwestycji – pn. basen i hala sportowa
Uchwała XLVI/314/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XLVI/311/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/398/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz unormowania innych spraw dotyczących tego świadczenia - zmieniona przez 398/02
Uchwała XLVI/310/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r
Uchwała XLVI/309/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od posiadania psów na 2006r.
Uchwała XL/290/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/144/04 z dnia 31 marca 2004 r. Rady Miasta Kościerzyna w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania - zmieniona przez XXIII/144/04, uchylona przez III/13/06
Uchwała XXXVIII/286/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kościerzyna - zmieniona przez XXVI/172/04
Uchwała XXXVIII/285/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna” - zmieniona przez XXVI/170/04
Uchwała XXXV/263/05 w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XXXV/262/05 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIV/242/05 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIV/238/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2004r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r. - zmieniona przez XXXI/218/04
Uchwała Nr XXXII/228/04 w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2005"
Uchwała Nr XXXI/221/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Uchwała Nr XXXI/219/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/398/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz unormowania innych spraw dotyczących tego świadczenia - zmieniona przez 298/02
Uchwała Nr XXXI/218/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.
Uchwała Nr XXXI/217/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od posiadania psów na 2005r.
Uchwała Nr XXX/216/04 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 12 marca 2003r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie - zmieniona przez VI/49/03
Uchwała Nr XXX/215/04 w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe, w tym w zakresie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także pokrycie kosztów pogrzebu - uchylona przez 222/97, 402/02
Uchwała Nr XXX/214/04 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - zmieniona przez LI/355/06, uchylona przez 221/97
Uchwała Nr XXIX/203/04 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta nie mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz sposobu ich rozliczenia i kontroli wykonania zleconych zadań - uchylona przez XVI/126/11, 134/99
Uchwała Nr XXIX/201/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - uchylona przez XIX/105/03
Uchwała Nr XXIX/200/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/101/03Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 listopada 2003r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - zmieniona przez XIX/101/03

Uchwała Nr XXIX/199/04 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Załącznik - uchylona przez XXV/182/11, 49/99

Uchwała Nr XXVI/192/04 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXVI/188/04 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta nie mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz sposobu ich rozliczenia i kontroli wykonania zleconych zadań

Uchwała Nr XXVI/172/04 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościerzyna

Załącznik - uchylona przez 218/97, 400/02, zmieniona przez XXXVIII/286/05

Uchwała Nr XXVI/170/04 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna"
Załącznik  Załącznik - zmieniona przez 385/05
Uchwała Nr XXV/166/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodu działkowego na działce nr 215/6 obręb 8 przy ulicy Markubowo w Kościerzynie
Uchwała Nr XXIV/151/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie
Uchwała Nr XXIII/149/04 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz wieczystego użytkowania - Spółdzielni Mieszkaniowej "Wsólny Dom" w Kościerzynie
Uchwała Nr XXIII/144/04 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kościerzynie oraz ustalenia sposobu ich pobierania - zmieniona przez XL/290/05, III/13/06, uchylona przez LIV/423/10
Uchwała Nr XXIII/143/04 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje - uchylona przez VII/55/03
Uchwała Nr XXIII/142/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochromy Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Uchwała Nr XXII/135/04 w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - uchylona przez XXXIII/210/08
Uchwała Nr XXII/134/04 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/119/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r.
Załącznik Nr 1 XXII/134/04 - zmieniona przez XX/119/03
Uchwała Nr XX/130/03 (w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2004"
Uchwała Nr XXI/129/03 (w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2004r.)
Uchwała Nr XX/123/03 (w sprawie przejęcia zasad wynajmowania lokali) - uchylona przez 44/99, XLVIII/352/09
Uchwała Nr XX/120/03 (w sprawie przejęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem MK) Załącznik XX/120/03 - uchylona przez 373/01
 Uchwała Nr XX/119/03 (w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r.)- zmieoniona przez XXII/134/04
Uchwała Nr XIX/117/03 (w sprawie zmiany uchwały uchwały Nr IV/20/02 z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji podatkowej) - zmieniona przez IV/20/02
Uchwała Nr XIX/116/03 (w sprawie zmiany uchwały uchwały Nr XLVII/398/02 z dn. 27 marca 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz unormowania innych spraw dotyczących tego świadczenia)
Uchwała Nr XIX/115/03 (w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od posiadania psów na 2004r.)
Uchwała Nr XIX/105/03 (w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Gdańsku) - uchylona przez XXIX/201/04
Uchwała Nr XIX/104/03 (w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Gdańsku)
Uchwała Nr XIX/103/03 (w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku)
Uchwała Nr XIX/101/03 (w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku) - zmieniona przez XXIX/200/04
Uchwała Nr XIX/100/03 (w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
Uchwała XVII/88/2003
Uchwała XIV/82/2003
Uchwała VIII/62/2003 - uchylona przez 303/01, zmieniona przez 116/07
Uchwała VII/55/2003  - uchylona przez XXIII/144/04
Uchwała VI/50/2003  - zmieniona przez 145/00
Uchwała VI/49/2003  - zmieniona przez LI/355/06, XX/216/04
Uchwała VI/46/2003
Uchwała V/30/2003
Uchwała IV/20/2002 - zmieniona przez XIX/117/03, uchylona przez III/11/06
Uchwała IV/18/2002
Uchwała IV/16/2002
Uchwała IV/15/2002
Uchwała IV/14/2002
Uchwała IV/13/2002
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2012-08-21
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2012-08-21 10:21:50
Edytor : Magdalena Wierzba
Stronę odwiedzono 28217 razy.
v.20140204-083257