Strona z portalu

  Strona główna / Elementy pozostałe / Informacje o środowisku i jego ochronie / Ogłoszenia – strategiczne oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Ogłoszenia – strategiczne oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia – strategiczne oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

Kościerzyna, 10 listopada 2011 r.                                                          WGN.7321-02/10

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta „Plebanka", do którego sporządzania Rada Miasta Kościerzyna przystąpiła zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/324/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środowiska. Wnioski do prognozy mogą być składane w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 15 grudnia 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2011-11-24 12:27:29.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2011-11-24 12:27:29.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 1924 razy.
v.20140204-083257