Strona z portalu

  Strona główna / Menu Podmiotowe / Rada Miasta / Projekty Uchwał VI kadencji Rady Miasta
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Projekty Uchwał VI kadencji Rady Miasta
Projekty Uchwał VI kadencji Rady Miasta
Projekt uchwały na druku 591 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/286/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia
Projekt uchwały na druku 590 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Projekt uchwały na druku 589 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Projekt uchwały na druku 588 w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/414/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu w obrębie 05 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 587 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami”
Projekt uchwały na druku 586 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/339/01 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia ich najemcom lub dzierżawcom
Projekt uchwały na druku 585 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kościerzyna w strychu, stanowiącym część wspólną budynku nr 4 zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej oraz udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży
Projekt uchwały na druku 584 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kościerzyna w strychu, stanowiącym część wspólną budynku nr 11 zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego oraz udzielenie bonifikaty od ceny jego
sprzedaży
Projekt uchwały na druku 583 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2015 - 2019
Projekt uchwały na druku 582 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowegozasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 581 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 237/8, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 580 w sprawie darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego działek gruntu wchodzących w skład drogi wojewódzkiej nr 214, położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 i 11 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 579 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości, niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnymi 96/3 i 100/6, położonych przy ul. Szydlice, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 578 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
Projekt uchwały na druku 577 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r.
Projekt uchwały na druku 576 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 575 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 574 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/438/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Projekt uchwały na druku 573 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXVII/514/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 20 z drogą wojewódzką nr 221 w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Projekt uchwały na druku 572 w sprawie upoważnienia Dyrektorów Szkół Podstawowych w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Projekt uchwały na druku 571 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 260/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 570 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 998, nr 999 i nr 1000, położonych przy ul. C. K. Norwida, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 569 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 166/15 i nr 166/16, położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 568 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury„KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 567 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna, Rady Powiatu Kościerskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów
Burmistrza Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Projekt uchwały na druku 566 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 565 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 564 w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym w Kościerzynie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Projekt uchwały na druku 563 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok”
Projekt uchwały na druku 562 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko-renowacyjne witraży w oknach Kościoła rzymskokatolickiego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie - II etap
Projekt uchwały na druku 561 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Projekt uchwały na druku 560 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 559 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 558 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie kościerskim na lata 2014-2020″
Projekt uchwały na druku 557 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Projekt uchwały na druku 556 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016”
Projekt uchwały na druku 555 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia Alei Jaworowej
Projekt uchwały na druku 554 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
Projekt uchwały na druku 553 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Kościerzyna na lata 2014-2016”
Projekt uchwały na druku 552 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2014 – 2020"
Projekt uchwały na druku 551 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 111/82, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 550 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1430, położonej przy ul. Kazimierza Tetmajera, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 549 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 548 w sprawie odmowy przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica
Projekt uchwały na druku 547 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 546 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 545 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 544a w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 543a w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 542 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Projekt uchwały na druku 541 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 540 w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 20 z drogą wojewódzką nr 221 w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Projekt uchwały na druku 539 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2014
Projekt uchwały na druku 538 w sprawie nadania nazwy Park im. Romualda Wołodźko terenowi wokół jeziora Gałęźnego
Projekt uchwały na druku 537 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna przy ulicy Wita Stwosza
Projekt uchwały na druku 536 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/99 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania nazwy placowi
Projekt uchwały na druku 535 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd
Projekt uchwały na druku 534 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 294/11, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 533 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta
Projekt uchwały na druku 532 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 531 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 530 w sprawie upoważnienia do działania za Radę Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 529 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 528 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/478/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2014 roku
Projekt uchwały na druku 527 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, od nr 997 do nr 1001, od nr 1003 do nr 1007 i od nr 1009 do nr 1017, położonych w rejonie ul. Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 526 w sprawie nadania nazwy Park Rodzinny nad jeziorem Kaplicznym terenowi wokół jeziora Kaplicznego
Projekt uchwały na druku 525 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 524 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 523 w sprawie zmiany uchwały nr L/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 522 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zmienionej uchwałą nr XV/96/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów
Projekt uchwały na druku 521 w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/448/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Projekt uchwały na druku 520 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Projekt uchwały na druku 519 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 10 miasta Kościerzyna przy ulicy Przemysłowej
Projekt uchwały na druku 518 w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego
Projekt uchwały na druku 517 w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej
Projekt uchwały na druku 516 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 515 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 514 w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ulic T. Rogali i Fr. Marchewicza, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 513 w sprawie wniesienia aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06, miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 512 w sprawie wniesienia aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach geodezyjnych nr 01, nr 02, nr 06, nr 07, nr 09 i nr 10 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 511 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 510 w sprawie zmiany uchwały nr L/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 509 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego
Projekt uchwały na druku 508 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2013 r.
Projekt uchwały na druku 507 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2013 r.
Projekt uchwały na druku 506 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Projekt uchwały na druku 505 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2014” przyjętym uchwałą Nr LVII/425/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r.
Projekt uchwały na druku 504 w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 503 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2014 roku
Projekt uchwały na druku 502 w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Projekt uchwały na druku 501 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
Projekt uchwały na druku 500 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/447/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Projekt uchwały na druku 499 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/446/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagrodzenia w zakresie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
Projekt uchwały na druku 498 w sprawie ustalenia przebiegu dróg
Projekt uchwały na druku 497 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 496 w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego
Projekt uchwały na druku 495 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony części działki ozn. nr geodez. 159/2, obręb 05 miasta Kościerzyna oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Projekt uchwały na druku 494 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 153/2 i 112, położonych w obrębie 01 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 493 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 172/73, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 492 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnymi 222/9, położonej przy ul. Plebanka, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 491 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnymi 295/14, nr 295/13 i nr 295/12, położonych przy ul. Jana Brzechwy, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 490 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 489 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Projekt uchwały na druku 488 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 487 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 486 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
Projekt uchwały na druku 485 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 484 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 483 w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Miejską Kościerzyna statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej
Projekt uchwały na druku 482 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych, którym przysługuje roszczenie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Projekt uchwały na druku 481 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przysługującego właścicielom lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych
Projekt uchwały na druku 480 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 479 w sprawiezmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 478 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
Projekt uchwały na druku 477 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
Projekt uchwały na druku 476 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
Projekt uchwały na druku 475 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2014 – 2020”
Projekt uchwały na druku 474 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Projekt uchwały na druku 473 w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Projekt uchwały na druku 472 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

Projekt uchwały na druku 471 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/470/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/159/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia nagród Rady Miasta Koscierzyna dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Projekt uchwały na druku 470 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Projekt uchwały na druku 469 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 468 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna"
Projekt uchwały na druku 467 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 162/21, położonej przy ul. Marii Bolewskiej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna, która jest własnością osób fizycznych
Projekt uchwały na druku 466 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 63/8 i 63/11, położonych w obrębie 10 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 465 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.
Projekt uchwały na druku 464 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Projekt uchwały na druku 463 w sprawie VII emisji obligacji miejskich
Projekt uchwały na druku 462 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 461 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016”
Projekt uchwały na druku 460 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu u zbiegu ulic 8 Marca, Długiej i Klasztornej
Projekt uchwały na druku 459 w sprawie nadania nazw drogom położonym w obszarze pomiędzy ulicami St. Staszica, Rzemieślniczą i 8 Marca
Projekt uchwały na druku 458 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w rejonie pomnika Józefa Wybickiego
Projekt uchwały na druku 457 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 456 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 455 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 454 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2014 r.
Projekt uchwały na druku 453 w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy sieci wodno – ściekowej w Kościerzynie i przystąpienia do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I „Gospodarka wodno – ściekowa” Działanie 1.1. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”
Projekt uchwały na druku 452 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/374/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie oraz nadania jej statutu
Projekt uchwały na druku 451 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2014”
Projekt uchwały na druku 450 w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 166/14, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 449 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 448 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 447 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)
Projekt uchwały na druku 446 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 445 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 444 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy rondu położonemu u zbiegu ulic 8 Marca, Długiej i Klasztornej
Projekt uchwały na druku 443 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazw drogom położonym w obszarze pomiędzy ulicami St. Staszica, Rzemieślniczą i 8 Marca
Projekt uchwały na druku 442 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze położonej w rejonie pomnika Józefa Wybickiego
Projekt uchwały na druku 441 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu w obrębie 10 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 440 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu w obrębie 05 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 439 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 160/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 438 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnymi 41 i 38/29, położonych przy ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Projekt uchwały na druku 437 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 58, położonej przy ul. Rynek, w obrębie geodezyjnym na 11 miasta Kościerzyna

Projekt uchwały na druku 436 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transpotowych na 2014 r.
Projekt uchwały na druku 435 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
Projekt uchwały na druku 434 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 433 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 432 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 431 w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Projekt uchwały na druku 430 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016"
Projekt uchwały na druku 429 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok”
Projekt uchwały na druku 428 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko-renowacyjne witraży w oknach parafii Kościoła rzymsko-katolickiego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 427 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 426 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 425 w sprawie przystąpienia do modernizacji ulicy Towarowej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Projekt uchwały na druku 424 w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) Konkurs nr 2/PO liŚ/9.3/2013
Projekt uchwały na druku 423 w sprawie ustanowienia nowego regulaminu nagród Rady Miasta Kościerzyna dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą
Projekt uchwały na druku 422 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego ówczesnego najemcy
Projekt uchwały na druku 421 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 417/10, położonej przy ul. Adama Mickiewicza oraz nr 295/10, położonej przy ul. Jana Brzechwy, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 420 w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Teodora Bolduana, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 419 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 213/4 i nr 213/3, położonych w rejonie ul. Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 418 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 1451 i nr 1453, położonych przy ul. Alojzego Piechowskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Projekt uchwały na druku 417 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości, niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 22/53, położonej przy ul. Teodora Bolduana, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Projekt uchwały na druku 416 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
Projekt uchwały na druku 415 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Projekt uchwały na druku 414 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
Projekt uchwały na druku 413 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
Projekt uchwały na druku 412 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 411 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 r.
Projekt uchwały na druku 410 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego ówczesnego najemcy
Projekt uchwały na druku 409 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 408 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 407 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny
Projekt uchwały na druku 406 w sprawie zaopiniowania treści zał. nr 6 do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie „listy niektórych inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w nowej perspektywnie finansowej UE 2014-2020”
Projekt uchwały na druku 405 w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Kościerzynie przy ul. Ogrodowej
Projekt uchwały na druku 404 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Koscierzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania
Projekt uchwały na druku 403 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2014-2020
Projekt uchwały na druku 402 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Kościerzyna na lata 2005-2015
Projekt uchwały na druku 401 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 400 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta
Projekt uchwały na druku 399 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych zabudowanych pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim
Projekt uchwały na druku 398 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu, oznaczonej nr 240/2, położonej przy ul. Markubowo, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 397 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 166/30, położonej przy ul. Szkolnej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 396 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 395 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2014 rok
Projekt uchwały na druku 394 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 393 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 392 w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Kościerzynie, w tym opracowania dokumentacji technicznoprojektowo
- środowiskowej w ramach konkursu dla Działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Projekt uchwały na druku 391 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Rynek 17/18, z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 390 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/353/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2009 – 2014
Projekt uchwały na druku 389 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna           załącznik taryfowy
Projekt uchwały na druku 388 w sprawie przyjęcia i wdrożenia PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „RODZINA NA PLUS. PLUS DLA RODZINY” DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2013
Projekt uchwały na druku 387 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 386 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2013
Projekt uchwały na druku 385 w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat operatorowi wybranemu w drodze konkursu otwartego obiektu Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 384 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr 277/9 i nr 1439, położonych przy ul. Kupieckiej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 383 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 277/5, położonej w obrębie 06 miasta Kościerzyna, przy ul. 8 Marca
Projekt uchwały na druku 382 w sprawie przystąpienia do modernizacji ulicy Towarowej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Projekt uchwały na druku 381 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 380 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 379 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2012 rok
Projekt uchwały na druku 378 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2012r.
Projekt uchwały na druku 377 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/324/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie oraz nadania Statutu
Projekt uchwały na druku 376 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”
Projekt uchwały na druku 375 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd
Projekt uchwały na druku 374 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 166/30, położonej przy ul. Szkolnej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 373 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS- EKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościerzynie do programu „KAWKA”
Projekt uchwały na druku 372 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków
Projekt uchwały na druku 371 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 370 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 369 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego
Projekt uchwały na druku 368 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rynek 17/18, z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 367 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2013 roku
Projekt uchwały na druku 366 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014”
Projekt uchwały na druku 365 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2013" przyjętym uchwałą Nr XXXIX/309/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r.
Projekt uchwały na druku 364 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/181/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/144/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 363a w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejska Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 362 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 361a w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”
Projekt uchwały na druku 360 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 269/29, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 359 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/334/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 358a w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 357a w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 356 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 355 w sprawie przyjęcia regulaminu funkcjonowania Rady Seniorów Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 354 w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury „Centrum Kultury i Sportu im. Józefa Wybickiego" oraz nadania jej nowego Statutu
Projekt uchwały na druku 353 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 2013 – 2015”
Projekt uchwały na druku 352 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego
Projekt uchwały na druku 351 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej część działki nr 273, położonej przy ul. Skarszewskiej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, która jest własnością osób fizycznych
Projekt uchwały na druku 350 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 349 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu, oznaczonej nr 239/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 348 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 167/24, położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 347 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat
Projekt uchwały na druku 346 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 345 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazw drogom położonym w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 344 w sprawie oddalenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 343 w sprawie zmiany uchwały Nr II /4/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna, zmienionej uchwałą Nr XXV/184/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r.
Projekt uchwały na druku 342 w sprawie wyznaczenia radnego do stałych kontaktów z Radą Seniorów Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 341 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 340 w sprawie utworzenia Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie oraz nadania Statutu
Projekt uchwały na druku 339 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości, części zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr 167.25, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 338 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr 63/9, położonej przy ul. Osiedle Za Lasem, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 337 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr 255/3, położonej przy ul. Wierzysko, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 336 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 350/78, położonej przy ul. Rzemieślniczej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 335 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 148/21, położonej przy ul. Marii Konopnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 334 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 333 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Projekt uchwały na druku 332 w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania
Projekt uchwały na druku 331 w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 330 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Stare Nadleśnictwo
Projekt uchwały na druku 329 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 328 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2013 r.
Projekt uchwały na druku 327 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2013”
Projekt uchwały na druku 326 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2012 – 2020
Projekt uchwały na druku 325 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Projekt uchwały na druku 324 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Projekt uchwały na druku 323 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 322 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat
Projekt uchwały na druku 321 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami, na czas oznaczony do 3 lat
Projekt uchwały na druku 320 w sprawie VI emisji obligacji miejskich
Projekt uchwały na druku 319 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 318 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 317 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Projekt uchwały na druku 316 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 315 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 314 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Kościerzyna do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca
Projekt uchwały na druku 313 w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 312 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/224/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie oraz zmiany uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 311 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 310 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Stanisława Moniuszki, w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 309 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica
Projekt uchwały na druku 308 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 239/19, położonej w obrębie 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 307 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 306 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 305 w sprawie utworzenia Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie oraz nadania jej nowego Statutu
Projekt uchwały na druku 304 w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury i Sportu im. Józefa Wybickiego” oraz nadania jej Statutu
Projekt uchwały na druku 303 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki nr 157/61, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 302 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego działki nr 157/61, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06, przy ul. Stanisława Staszica, na Tereni miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 301 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 300 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia
Projekt uchwały na druku 299 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Projekt uchwały na druku 298 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/273/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kościerzyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Projekt uchwały na druku 297 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Miasta Kościerzyna do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości
Projekt uchwały na druku 296 w sprawie ustalenia dodatkowej tradycyjnej nazwy Miasta Kościerzyna w języku kaszubskim
Projekt uchwały na druku 295 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z zasobu lokali socjalnych
Projekt uchwały na druku 294 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 293 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 292 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 291 w sprawie V emisji obligacji miejskich
Projekt uchwały na druku 290 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Projekt uchwały na druku 289 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
Projekt uchwały na druku 288 w sprawie określenia wysokości stawek podaktu od nieruchomości na 2013 rok
Projekt uchwały na druku 287 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kościerzyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Projekt uchwały na druku 286 w sprawie przyjęcia statutu związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca
Projekt uchwały na druku 285 w sprawie przystąpienia do budowy ulicy Kupieckiej wraz z remontem ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Projekt uchwały na druku 284 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok”
Projekt uchwały na druku 283 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek nr 156/34, 156/35 i nr 22/64 położonych przy ul. T. i I. Gulgowskich w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 282 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 352/4 i nr 352/5 położonych przy ul. Kowalskiej w obrębie geodezyjnym nr 11 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 281 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 280 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 278 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Projekt uchwały na druku 277 w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 276 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/245/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie

Projekt uchwały na druku 275 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko”

zał. do uchwały

Projekt uchwały na druku 274 w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna”
Projekt uchwały na druku 273 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kościerzyny na lata 2012 – 2015”
Projekt uchwały na druku 272 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu położonej przy ulicy Kartuskiej
Projekt uchwały na druku 271 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości działek gruntu położonych przy ulicach Młyńskiej – Wojska Polskiego
Projekt uchwały na druku 270 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych "Trójkąt Przemysłowy" w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 269 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości zajętej pod drogę publiczną - część ulicy Dworcowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09, która jest własnością Powiatu Kościerskiego
Projekt uchwały na druku 268 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kościerzyna przy ul. Ks. Hilarego Jastaka w obrębie geodezyjnym nr 05 oraz przy ul. Marii Konopnickiej w obrębie geodezyjnym nr 06
Projekt uchwały na druku 267 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Stanisława Moniuszki, w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 266 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Leśnej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07, na rzecz Skarbu Państwa
Projekt uchwały na druku 265 w sprawie zamiany działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 264 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Projekt uchwały na druku 263 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 262 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 261 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny
Projekt uchwały na druku 260 w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów o niepodejmowanie działań
Projekt uchwały na druku 259 w sprawie przeniesienia pomnika Tomasza Rogali – wybitnego działacza kaszubskiego walczącego o uratowanie tożsamości regionalnej i polskiej Kaszubów
Projekt uchwały na druku 258 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą Miejską Starogard Gdański w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Starogard Gdański przez Gminę Miejską Kościerzyna kwestii uregulowania szczegółów realizacji zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lesie) i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
Projekt uchwały na druku 257 w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 256 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Projekt uchwały na druku 255 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwał nadających nazwy ulicom położonym na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 254 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/430/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu miasta Kościerzyna oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Projekt uchwały na druku 253 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 252 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 251 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 250 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej "NIBUR" dla miasta Kościerzyna na rok 2012
Projekt uchwały na druku 249 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej "BEZDOMNI" dla miasta Kościerzyna na rok 2012
Projekt uchwały na druku 248 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2012
Projekt uchwały na druku 247 w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 246 w sprawie ustanowienia nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia
Projekt uchwały na druku 245 w sprawie ustanowienia nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Projekt uchwały na druku 244 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Przemysłowej, e obrębie geodezyjnym nr 10 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 243 w sprawie nadania nazwy Żurawia drodze wewnętrznej położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 242 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 241a w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 240 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2011 rok
Projekt uchwały na druku 239 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2011r.
Projekt uchwały na druku 238 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 237 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 236 w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek" w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 235 w sprawie zmiany uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 234 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
Projekt uchwały na druku 233 w sprawie przyjęcia statutu związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca
Projekt uchwały na druku 232 w sprawie utworzenia związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca
Projekt uchwały na druku 231 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek ozn. nr geodez. 270/20, 417/7, 417/8 oraz 350/76, położonych w obrębie 06 miasta Kościerzyna przy ulicy Rzemieślniczej i St. Staszica
Projekt uchwały na druku 230 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działki ozn. nr geodez. 464, położonej przy ulicy Strzeleckiej w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 229 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 167/1, wchodzącej w skład ulicy Dworcowej obręb 09 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 228 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny
Projekt uchwały na druku 227 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 i 04 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 226 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej działki nr 117/2 w ramach odszkodowania właścicielowi gruntu przejętego z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 225 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Kazimierza Tetmajera oraz przy ul. Kalinowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 224 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości na okres 20 lat
Projekt uchwały na druku 223 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych oraz kontroli obrotu tymi napojami
Projekt uchwały na druku 222 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 221 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 220 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Projekt uchwały na druku 219 w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o niepodejmowanie działań
Projekt uchwały na druku 218 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015
Projekt uchwały na druku 217 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2012 roku
Projekt uchwały na druku 216 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/158/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 215 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2012" przyjętym uchwałą nr XXI/154/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011 roku
Projekt uchwały na druku 214 w sprawie przyjęcia „Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Kościerzyna na lata 2012- 2015"
Projekt uchwały na druku 213 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Powiatem Kościerskim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Kościerzynie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Projekt uchwały na druku 212 w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 211 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
Projekt uchwały na druku 210 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/114/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r. dotyczącej realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody
Projekt uchwały na druku 209 w sprawie zmiany uchwały nr LII/364/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 maja 2006 r. zmienionej uchwałą nr XII/85/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 czerwca 2007 r. oraz uchwałą nr LXI/486/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006 – 2030"
Projekt uchwały na druku 208 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego
Projekt uchwały na druku 207 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza
Projekt uchwały na druku 206 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/113/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy 3 Maja na ulicę Wzgórze Księżniczki Gertrudy
Projekt uchwały na druku 205 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Jedności Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 03 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 204 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działki gruntu położonej przy ul. C. K. Norwida w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 203 w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 202 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Osiedle Za Lasem w obrębie geodezyjnym nr 10 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 201 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014"
Projekt uchwały na druku 200 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 199 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 198 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kościerskiemu w postaci przekazania nakładów inwestycyjnych po ich zrealizowaniu, zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie"
Projekt uchwały na druku 197 w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Kościerskiego i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kościerskim dla realizacji wspólnego projektu w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"
Projekt uchwały na druku 196 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Kościerzyna do negocjacji warunków porozumienia w sprawie przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 195 w sprawie upoważnienia do działania za Radę Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 194 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 193 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
Projekt uchwały na druku 192 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 191 w sprawie h. zmiany Uchwały Nr XX/144/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 190 w sprawie trybu rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Projekt uchwały na druku 189 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania nowego Statutu Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 188 w sprawie określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 187 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu położonego przy ulicy Jeziornej w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 186 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 185 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 184 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 183 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do związku międzygminnego, którego zadaniem będzie gospodarka odpadami komunalnymi
Projekt uchwały na druku 182 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 181 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 180 w sprawie IV emisji obligacji miejskich
Projekt uchwały na druku 179 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego
Projekt uchwały na druku 178 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościerskiego
Projekt uchwały na druku 177 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 176 w sprawie nabycia udziałów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.
Projekt uchwały na druku 175 w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach"
Projekt uchwały na druku 174 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Kościerzyna do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites
Projekt uchwały na druku 173 w sprawie przyjęcia protestu Rady Miasta Kościerzyna dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 172 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta
Projekt uchwały na druku 171 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/151/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta
Projekt uchwały na druku 170 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 169 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta
Projekt uchwały na druku 168 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2011-2014
Projekt uchwały na druku 167 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/132/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Projekt uchwały na druku 166 w sprawie zmiany uchwały XIX/131/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Projekt uchwały na druku 165 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 164 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na 2012 r.
Projekt uchwały na druku 162 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2012 rok
Projekt uchwały na druku 161 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2012 r.
Projekt uchwały na druku 160 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 159 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2012"
Projekt uchwały na druku 158 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 157 w sprawie wstąpienia Pawła Liedtke do Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 156 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 155 oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 154 zmiany uchwały Nr XV/95/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 153 przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji na terenie Miasta Kościerzyna na lata 2011-2020
Projekt uchwały na druku 152 nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 151 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działek gruntu położonych przy ul. Towarowej w obrębie geodezyjnym nr 09 na terenie Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 150 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działki gruntu położonej przy ul. Zielonej w obrębie geodezyjnym nr 01 na terenie Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 149 wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wita Stwosza w obrębie geodezyjnym nr 10 na terenie Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 148 zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta
Projekt uchwały na druku 147 stwierdzenia wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 146 zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 145 zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 144 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 143 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r.w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 142 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Projekt uchwały na druku 141 w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy dla obiektu fizjograficznego – wzgórze
Projekt uchwały na druku 140 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Projekt uchwały na druku 139 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Projekt uchwały na druku 138 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Projekt uchwały na druku 137 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Projekt uchwały na druku 136 w sprawie wygaszenia mandatu radnego
Projekt uchwały na druku 135 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do uchwały nr XVIII/128/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012- 2015
Projekt uchwały na druku 134 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015
Projekt uchwały na druku 133 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2011
Projekt uchwały na druku 132 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Kościerzyna zadania polegającego na zarządzaniu częścią ulicy Towarowej, położonej na terenie Miasta Kościerzyna, na odcinku drogi od ul. Wita Stwosza do granic administracyjnych miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 131 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o. w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 130 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji "WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE" Sp. z o.o. w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 129 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok"
Projekt uchwały na druku 128 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta nie mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz sposobu ich rozliczenia i kontroli wykonania zleconych zadań
Projekt uchwały na druku 127 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do modernizacji ulic Strzelecka i Strzelnica w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"
Projekt uchwały na druku 126 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do modernizacji ulicy Towarowej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"
Projekt uchwały na druku 125 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn. "Więcej możliwości wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Kościerzyna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt uchwały na druku 124 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję w latach 2012-2015
Projekt uchwały na druku 123 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję w latach 2012-2015
Projekt uchwały na druku 122 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
Projekt uchwały na druku 121 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w obrębie geodezyjnym nr 10 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 120 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego
Projekt uchwały na druku 119 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 118 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody
Projekt uchwały na druku 117 w sprawie zmiany nazwy części ulicy 3 Maja na ulicę Wzgórze Księżniczki Gertrudy
Projekt uchwały na druku 116 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 115 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 114 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 111 w sprawie nadania im. dra Jerzego Knyby Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie i nadania statutu Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 110 w sprawie przystąpienia do instalacji lodowiska składanego sezonowego w ramach Pilotażowego Programu „Biały Orlik” Edycja 2011
Projekt uchwały na druku 109  w sprawie przystąpienia do modernizacji ulicy Towarowej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Projekt uchwały na druku 108 w sprawie przystąpienia do modernizacji ulic Strzelecka i Strzelnica  ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Projekt uchwały na druku 107 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do programu „MÓJ RYNEK” współfinansowanego ze środków PROW 2007 – 2013
Projekt uchwały na druku 106 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
Projekt uchwały na druku 105 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a będących w użytkowaniu
wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 104 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 103 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 102 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 101 w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościerskiego
Projekt uchwały na druku 100 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Projekt uchwały na druku 99 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 98 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Projekt uchwały na druku 97 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
Projekt uchwały na druku 96 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Projekt uchwały na druku 95 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami
Projekt uchwały na druku 94 w sprawie zatwierdzenia Statutu Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie

Projekt uchwały na druku 93 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zamiany nieruchomości gruntowych zabudowanych pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim

Projekt uchwały na druku 92 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu termomodernizacji objektów o użyteczności publicznej w ramach Programu System Zielonych Inwestycji GIS zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Projekt uchwały na druku 91 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 90 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Projekt uchwały na druku 89 w sprawie utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub"
Projekt uchwały na druku 88 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 -2015
Projekt uchwały na druku 87 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 86 w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Kościerzyna na lata 2005-2015
Projekt uchwały na druku 85 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 84 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie osiedla "Tysiąclecia II" w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 83 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 82 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 81 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ulicach Stanisława Maczka, Jana Gończa i ks. Hilarego Jastaka w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 80 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej przy ulicy Wita Stwosza w obrębie geodezyjnym nr 09 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 79 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie osiedla „Tysiąclecia II" w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 78 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 77 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 76 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Energetyki Cieplnej „KOSPEC" w Kościerzynie na realizację zadania pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację systemu ciepłowniczego Kościerzyny"
Projekt uchwały na druku 75 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie III emisji obligacji miejskich
Projekt uchwały na druku 74 w sprawie uchylenia uchwał Nr IX/59/11 w sprawie utworzenia okręgów wyborczych oraz Nr IX/60/11 w sprawie stałych obwodów głosowania Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Projekt uchwały na druku 73 w sprawie zaliczenia ulicy Hallera w Kościerzynie do kategorii dróg gminnych
Projekt uchwały na druku 72 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny
Projekt uchwały na druku 71 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego ówczesnego najemcy
Projekt uchwały na druku 70 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Jana Gończa w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 69 w sprawie nadania nazwy drodze położonej na terenie miasta Kościerzyna stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz Skarbu Państwa
Projekt uchwały na druku 68 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami"
Projekt uchwały na druku 67 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 66 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 65 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 64 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2010 rok
Projekt uchwały na druku 63 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2010r.
Projekt uchwały na druku 62 w sprawie zmiany uchwał: nr X/36/99, nr X/38/99, nr X/39/99 ze zmianą, nr X/40/99,
nr X/41/99, nr X/42/99, nr X/43/99 z dnia 15 marca 1999 r.
Projekt uchwały na druku 61 w sprawie stałych obwodów głosowania
Projekt uchwały na druku 60 w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
Projekt uchwały na druku 59 w sprawie oddania w użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnych 04 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 58 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 57 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny
Projekt uchwały na druku 56 w sprawie połączenia spółek: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Kościerskie" Spółka z o.o. w Kościerzynie i Zakładu Energetyki Cieplnej „KOSPEC" Spółka z o.o. w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 54 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013"
Projekt uchwały na druku 53 w sprawie  nadania imienia Franciszka Sędzickiego Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 52 w sprawie  powołania Komisji ds. przyznawania "Medalu imienia Tomasza Rogali"
Projekt uchwały na druku 51 w sprawie  zmiany uchwały Nr II /4/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 50 w sprawie  odwołania kandydata Powiatowej Rady Zatrudnienia
Projekt uchwały na druku 49 w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do Związku Miast Polskich
Projekt uchwały na druku 48 w sprawie  wystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna ze Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby
Projekt uchwały na druku 47 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego
Projekt uchwały na druku 46 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki nr 29/5 położonej przy ul. Kalinowej w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 45 w sprawie  wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny
Projekt uchwały na druku 44 w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Projekt uchwały na druku 43 w sprawie  przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Projekt uchwały na druku 42 w sprawie  zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 41 w sprawie  zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 40  w sprawie III emisji obligacji miejskich
Projekt uchwały na druku 39 upoważnienia Burmistrza Miasta Kościerzyna do przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym
Projekt uchwały na druku 38 wstąpienia Benedykta Karczewskiego do Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 37 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 36 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej "Nasze podwórko, Nasz sukces" dla Miasta Kościerzyna na rok 2011
Projekt uchwały na druku 35 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej "Moje Dzieci i Ja" dla Miasta Kościerzyna na rok 2011
Projekt uchwały na druku 34 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2011" przyjętym uchwałą Nr IV/8/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2010r.
Projekt uchwały na druku 33 w sprawie przyjęcia "Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 32 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek nr 6/43 i 6/44 położonych przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 31 sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 30 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu położonych przy ulicy Jeziornej w obrębie geodezyjnym nr 11 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 29 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż niezabudowanej działki nr 64/1 położonej przy ul. Jedności Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 03 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 28 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna zał. nr 1
Projekt uchwały na druku 27 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 26 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców za wybitne osiągnięcia
Projekt uchwały na druku 25 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia
Projekt uchwały na druku 24 wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Kościerskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie i Zakładu Energetyki Cieplnej „Kospec" Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku 23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 22 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013"
Projekt uchwały na druku 21 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania
Projekt uchwały na druku 20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu położonej przy ulicy Przemysłowej w obrębie geodezyjnym nr 10 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 19 w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Projekt uchwały na druku 18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat
Projekt uchwały na druku 17 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 16 w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne
Projekt uchwały na druku 15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego
Projekt uchwały na druku 14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego
Projekt uchwały na druku 13 w sprawie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Projekt uchwały na druku 12 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok
Projekt uchwały na druku 11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościerskiego
Projekt uchwały na druku 10 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 9  w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2011 r.
Projekt uchwały na druku 8 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2011"
Projekt uchwały na druku 7 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/509/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 na terenie miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 6 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 5 w sprawie zmiany uchwały nr LXI/474/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
Projekt uchwały na druku 4 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 z dnia 21 maja 2003 r. Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałą Nr XLVI/320/05 z dnia 30 listopada 2005 r., uchwałą Nr XV/116/07 z dnia 19 września 2007 r. oraz uchwałą Nr XLI/273/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 3 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 2 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku 1 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna

a.        określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.

a.        zmiany uchwały Nr VII/33/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna”

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-05-15 09:43:45.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-05-15 09:43:45.0
Edytor : Magdalena Wierzba
Stronę odwiedzono 30158 razy.
v.20140204-083257