Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Praca / Oferty pracy w Urzędzie Miasta
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Oferty pracy w Urzędzie Miasta
Oferty pracy w Urzędzie Miasta

 

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie
2020 r. 

URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Ogłoszenie - tutaj

Zamieszczono: 17.02.2020r.

2019 r.
 

URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Ogłoszenie - tutaj

Zamieszczono: 19.11.2019r.

URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Ogłoszenie - TUTAJ

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Zamieszczono: 04.10.2019 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Zamieszczono: 14.08.2019 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Podinspektor księgowości budżetowej

Zamieszczono 05.06.2019 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Referent ds. gospodarki nieruchomościami

Zamieszczono: 08.03.2019 r.
 
2018 r.
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Podinspektor ds.komunalnych

Zamieszczono: 05.10.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej

Zamieszczono: 05.10.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Podinspektor ds. inwestycyji

Zamieszczono: 11.07.2018 r.
 
2017 r.
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Aplikant Straży Miejskiej
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Podinspektor ds. inwestycyjnych

Zamieszczono: 27.10.2017 r.

 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Referenta ds. komunalnych
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Strażnik Straży Miejskiej
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Referenta ds. komunalnych
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Referenta ds. księgowości budżetowej
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko referent ds.  mieszkaniowych
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2

 


Informujemy, że na podstawie § 11 ust.2 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Kościerzynie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza 00050.25.2012 Burmistrz Miasta unieważnia nabór na stanowisko Dyrektora Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie - TUTAJ

Zamieszczono: 12.05.2017 r.


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Zamieszczono: 05.05.2017 r.

 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektora ds. obsługi projektów

 
2016 r.
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. podatku VAT

Zamieszczono: 19.08.2016 r.

 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościerzynie, ul. 8 Marca 1, Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie, ul. Szkolna 1, Przedszkola nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2.

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 

 Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Audytora Wewnętrznego

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.  godz. 15:30

 
2015 r.

 Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Audytora Wewnętrznego

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 13 stycznia 2016 r. godz. 15:30 

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie, ul. Strzelecka 1

 
 
 
2014 r.
 
 Burmistrz Miasta Kościerzyna OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KOORDYNATOR PROJEKTU
 
 Burmistrz Miasta Kościerzyna OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KOORDYNATOR PROJEKTU
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASYSTENT KOORDYNATORA PROJEKTU
 
 
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna OGŁASZA KONKURS W CELU WYBORU USŁUGODAWCY - KOORDYNATORA PROJEKTU
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna OGŁASZA KONKURS W CELU WYBORU USŁUGODAWCY - ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA ogłasza nabór na stanowisko Referent ds. gospodarki nieruchomościami
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA ogłasza nabór na stanowisko Referent ds. komunalnych
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA ogłasza nabór na stanowisko Podinspektor ds. drogowych
 
 
Archiwum
 

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji przedsiębiorczości

 
 

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie

 
 

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie

 
 
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie.
 

Nabór na wolne stanowisko pracy
Referent administracyjno - prawny

 
 

URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA

UL. 3-go Maja 9,

83-400 Kościerzyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. informacji elektronicznej Urzędu Miasta Kościerzyna

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. 2 letni staż pracy w administracji
 3. Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera oraz systemów informacyjnych.
 5. Znajomość aktualnej problematyki społeczno – politycznej gminy.
 6. Znajomość przepisów prawa regulujących zakres działania administracji samorządowej, oraz prawa prasowego.
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej, obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 10. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dyspozycyjność, komunikatywność i systematyczność.
 2. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kształtowanie polityki informacyjnej Urzędu Miasta Kościerzyna;
 2. Informowanie Burmistrza Miasta oraz Naczelników Wydziałów, których dotyczą publikacje w mediach o komentarzach  i opiniach ukazujących się w mediach;
 3. Organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza Miasta, przedstawicieli Rady Miasta  i Urzędu Miasta ze środkami masowego przekazu, mieszkańcami miasta, organizacjami społecznymi lub środowiskami opiniotwórczymi, celem przedstawienia podstawowych założeń , działań podejmowanych przez władze miasta  i problemów pojawiającym się w powyższym procesie;
 4. Merytoryczna współpraca z instytucjami wydawniczymi oraz innymi środkami masowej komunikacji w ramach swoich kompetencji;
 5. Odpowiedzialność za bieżące kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu;
 6. Przygotowanie stałych cyklicznych publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych programów informacyjnych o działalności władz miasta, funkcjonowaniu systemu samorządu gminnego w mieście Kościerzyna;
 7. Prowadzenie, aktualizacja i nadzór nad portalem miejskim oraz biuletynem informacji publicznej;
 8. Opracowywanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy.
 3. Oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Informacje dodatkowe:
W lipcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kościerzyna z dopiskiem nabór na stanowisko Referent ds. informacji elektronicznej w Urzędzie Miasta Kościerzyna w terminie do dnia 30-08-2012 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) raz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA

UL. 3-go Maja 9,

83-400 Kościerzyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. inwestycji

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe,
  2. Staż pracy min. 2 lata,
  3. Doświadczenie w   prowadzeniu inwestycji,
  4. Dobra znajomość obsługi komputera, programy MS Windows, MS Office, AutoCad, Norma,
  5. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
  6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  7. Brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  przestępstwa  ścigane  z  oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  9. Prawo jazdy kat. B.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Wykształcenie techniczne lub  ekonomiczne,
  2. Znajomość procedur administracyjno-budowlanych i procesu inwestycyjnego,
  3. Znajomość prawa budowlanego,
  4. Znajomość prawa zamówień publicznych,
  5. Umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych i kosztorysowania,
  6. Dyspozycyjność, komunikatywność i systematyczność,
  7. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Przygotowanie inwestycji do realizacji,
  2. Opracowanie harmonogramów realizacji inwestycji,
  3. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami,
  4. Rozliczanie inwestycji,
  5. Sporządzanie kalkulacji kosztów  wraz z analizami ekonomiczno – finansowymi,
  6. Przygotowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 
 4. Warunki pracy na danym stanowisku:
  1) Praca w systemie jednozmianowym,
  2) Wymiar czasu pracy – pełen etat,
 5. W marcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),
  2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
  8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane   dokumenty   aplikacyjne   należy  składać   lub   przesłać  w   terminie  do  dnia   07 maja  2012 r. do godz. 15.30.

pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna

ul. 3-go Maja 9, 83-400 Kościerzyna

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. inwestycji.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Kościerzynie przy ul.3-go Maja 9 pok. Nr 26   oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kościerzyna.gda.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 680 23 20

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kościerzyna.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul.3-go Maja 9 .

Zobacz zarządzenie Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

Urząd Miasta Kościerzyna
ul.3-go Maja 9
83-400 Kościerzyna

 

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor ds. inwestycji

 

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Staż pracy min. 2 lata
3. Doświadczenie w prowadzeniu inwestycji
4. Dobra znajomość obsługi komputera, programy MS Windows, MS Office
5. Posiadanie obywatelstwa polskiego
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
9. Prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie techniczne lub ekonomiczne
2. Znajomość procedur administracyjno-budowlanych, znajomość procesu inwestycyjnego
3. Znajomość prawa budowlanego,
4. Znajomość prawa zamówień publicznych,
5. Umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych i kosztorysowania
6. Znajomość obsługi programów AutoCad, Norma
7. Dyspozycyjność, komunikatywność i systematyczność
8. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przygotowywanie inwestycji do realizacji,
2. opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji,
3. nadzór nad prowadzonymi inwestycjami,
4. rozliczanie inwestycji ,
5. sporządzanie kalkulacji kosztów wraz z analizami ekonomiczno – finansowymi,
6. przygotowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz doświadczenie zawodowe.
3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Informacje dodatkowe
1. W styczniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kościerzyna z dopiskiem nabór na stanowisko Podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miasta Kościerzyna w terminie do dnia 20 lutego 2012 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) raz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. przedsiębiorczości


Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe o kierunku, ekonomicznym, finansowym, technicznym lub prawnym.
2. Staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym – preferowane w sektorze produkcyjnym, finansowym, instytucjach otoczenia biznesu lub własna firma.
3. Znajomość zagadnień samorządowych, administracyjnych.
4. Posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu środowiska biznesowego i współpracy z przedsiębiorcami.
5. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. Dyspozycyjność, komunikatywność i systematyczność.
2. Umiejętność tworzenia Biznes Planu.
3. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Koordynacja prac związanych z uruchomieniem w Kościerzynie inkubatora przedsiębiorczości i centrum obsługi inwestora.
2. Inicjowanie i koordynacja działań i procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości.
3. Opracowanie i bieżący monitoring programu wspierania przedsiębiorczości.
4. Organizacja systemu współpracy z przedsiębiorcami i otoczeniem biznesu w tym jednostkami badawczo-naukowymi.
5. Monitorowanie zmian prawnych, gospodarczych oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w skali makroekonomicznej związanych z obszarem przedsiębiorczości i ich uwzględnianie w bieżącej polityce miasta w tym obszarze.
6. Wspieranie kontaktów przedsiębiorców z otoczeniem biznesu w tym z jednostkami badawczo-naukowymi.
7. Organizacja systemu współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy oraz wszelkimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość.
8. Obsługa inicjatyw klastrowych stanowiących wartość dla rozwoju przedsiębiorczości.
9. Współpraca i komunikacja z lokalnymi samorządami w zakresie przedsiębiorczości.
10. Prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz promocją możliwości inwestycyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz Powiatu Kościerskiego
11. Merytoryczne opracowywanie materiałów i nadzór nad prowadzeniem portalu internetowego www.inwestujnakaszubach.com w zakresie dotyczącym Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy.
3. Oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kościerzyna
z dopiskiem nabór na stanowisko Specjalista ds. przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Kościerzyna
w terminie do dnia 2 listopada 2011 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) raz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

 
 

URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA

UL. 3-go Maja 9,

83-400 Kościerzyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. inwestycji

 

1.       Wymagania niezbędne:

1)    Wykształcenie wyższe,

2)    Staż pracy min. 2 lata,

3)    Doświadczenie w   prowadzeniu inwestycji,

4)    Dobra znajomość obsługi komputera, programy MS Windows, MS Office, AutoCad, Norma,

5)    Posiadanie obywatelstwa polskiego,

6)    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7)    Brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  przestępstwa  ścigane  z  oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

8)    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

9)    Prawo jazdy kat. B.

2.       Wymagania dodatkowe:

1)    Wykształcenie techniczne lub  ekonomiczne,

2)    Znajomość procedur administracyjno-budowlanych i procesu inwestycyjnego,

3)    Znajomość prawa budowlanego,

4)    Znajomość prawa zamówień publicznych,

5)    Umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych i kosztorysowania,

6)    Dyspozycyjność, komunikatywność i systematyczność,

7)    Umiejętność pracy w zespole, samodzielność,

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    Przygotowanie inwestycji do realizacji,

2)    Opracowanie harmonogramów realizacji inwestycji,

3)    Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami,

4)    Rozliczanie inwestycji,

5)    Sporządzanie kalkulacji kosztów  wraz z analizami ekonomiczno – finansowymi,

6)    Przygotowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

 

4.       Warunki pracy na danym stanowisku:

1)   Praca w systemie jednozmianowym,

2    Wymiar czasu pracy – pełen etat,         

5.       W marcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

6.       Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),

2)       kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)       kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)       oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

8)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

            Wymagane   dokumenty   aplikacyjne   należy  składać   lub   przesłać  w   terminie  do  dnia   07 maja  2012 r. do godz. 15.30.

 

pod adresem:          Urząd Miasta

                              Kościerzyna

                              ul. 3-go Maja 9, 83-400 Kościerzyna

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. inwestycji.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Kościerzynie przy ul.3-go Maja 9 pok. Nr 26   oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kościerzyna.gda.pl .

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 680 23 20

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kościerzyna.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul.3-go Maja 9 .                                                                          

                                                                                                                    

 

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-05-02 09:02:29.0
Autor : Tomasz MoskalCzas udostępnienia : 2012-05-02 09:02:29.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 94590 razy.
v.20140204-083257