Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienia Publiczne 2019
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
ZP 35/2019 Świadczenie przez Operatora usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kościerzyna

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.18436, dalej zwaną ustawą Pzp), o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

Dokumenty do postępowania znajdują się na stronie internetowej Platformy zakupowej -platformazakupowa.pl OpenNexus pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń i dokumentów odbywa się za pomocą ww. Platformy zakupowej.
 
ZP 34/2019 Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna
ogłoszenie
siwz
zał. A do opisu przedmiotu zamówienia
zał. B do opisu przedmiotu zamówienia
zał. C do opisu przedmiotu zamówienia
zał. D do opisu przedmiotu zamówienia
pismo 1
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 30/2019 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna z podziałem na części: CZĘŚĆ I - strefa I;  CZĘŚĆ II - strefa II

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.18436, dalej zwaną ustawą Pzp), o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

Dokumenty do postępowania znajdują się na stronie internetowej Platformy zakupowej -platformazakupowa.pl OpenNexus pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń i dokumentów odbywa się za pomocą ww. Platformy zakupowej.

 
ZP 33/2019 „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Biblioteki w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie”
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar   
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 31/2019 Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna
ogłoszenie
siwz
zał. A do opisu przedmiotu zamówienia
zał. B do opisu przedmiotu zamówienia
zał. C do opisu przedmiotu zamówienia
zał. D do opisu przedmiotu zamówienia
pismo 1
zaktualizowany Formularz Cenowy - formularz 2.3.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 

ZP 29/2019 Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Kościerzynie
CZĘŚĆ I: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez budowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej,

CZĘŚĆ II: Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca ulice Franciszka Borzyszkowskiego, Marii Bolewskiej, gen. Stanisława Maczka,  Remusa, ks. Władysława Landowskiego i Władysława Glocka,

CZĘŚĆ III: Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej.

ogłoszenie
siwz
CZĘŚĆ I
dokumentacja projektowa ul. Wrzosowa
dokumentacja projektowa ul. Powojowa i Konwaliowa
STWIORB
Przedmiary robót ul. Wrzosowa   
Przedmiary robót ul. Powojowa i Konwaliowa
Decyzje o pozwoleniu na budowę ul. Wrzosowa
Decyzje o pozwoleniu na budowę ul. Powojowa i Konwaliowa
CZĘŚĆ II
dokumentacja projektowa
STWIORB
Przedmiary robót
Zgłoszenie robót
CZĘŚĆ III
dokumentacja projektowa
STWIORB
Przedmiary robót
Zgłoszenie robót
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I, II, III
 
ZP 28/2019 Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna

CZĘŚĆ I: Zaprojektowanie drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta

CZĘŚĆ II:  Zaprojektowanie drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta

CZĘŚĆ III: Zaprojektowanie drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna – Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Decyzja OS.6220.12.2016.11.KL z dnia 18.08.2016 umarzającą postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
umowa z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
koncepcja projektowa drogi rowerowej na odcinku –Kościerzyna – Wielki Klincz w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna
mapa do celów projektowych dla drogi rowerowej na odcinku –Kościerzyna – Wielki Klincz w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna, nie zarejestrowana w Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I, II, III
 
ZP 27/2019 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Biblioteki
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany
przedmiar   
STWiORB
pismo 1
pismo 2
pismo 3
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 24/2019 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Decyzja WIŚ.6220.16.1.2016
pismo 1
zaktualizowany formularz Oferty
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 21/2019 Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Centrum Zarządzania Energią w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
pismo 1
wzory formularzy w formie edytowalnej
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
errata nr 2 do PFU
PFU - aktualizacja
pismo 3
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 25/2019 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Toram
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Decyzja WIŚ.6220.16.1.2016
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
pismo 3
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 23/2019 Dostawa i montaż windy w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - budynek Urzędu Miasta”
ogłoszenie
siwz
załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
dokumentacja projektowa
przedmiar
STWiORB
decyzja o pozoleniu na budowę
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 22/2019 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Część I: budynek Kartuska 16, Część II: budynek Lipowa 3
ogłoszenie
siwz
przedmiar - część I: budynek Kartuska 16
przedmiar - część II: budynek Lipowa 3
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II
 
ZP 20/2019 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta, dostawa i montaż windy w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - budynek Urzędu Miasta”, dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta: termomodernizacja oraz dostawa i montaż windy
dokumentacja projektowa - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 19/2019 Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych: budynki Wybickiego 12 i Wybickiego 14 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa - Wybickiego 12
przedmiar - Wybickiego 12
dokumentacja projektowa - Wybickiego 14
przedmiar - Wybickiego 14
STWiORB - Wybickiego 12 i Wybickiego 14 
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 18/2019 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta: dostawa i montaż windy
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa
przedmiar
STWiORB
decyzja o pozwoleniu na budowę
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
pismo 3
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 17/2019 Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa
przedmiar
STWiORB
decyzja o pozwoleniu na budowę
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
STWiORB
pismo 3
zaktualizowany rys. A/9 - schody
rys. A/19 - schody
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 16/2019 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta; CZĘŚĆ I: termomodernizacja – docieplenie, wymiana stolarki, instalacja co, CZĘŚĆ II: dostawa i montaż windy
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa
przedmiar - część I
przedmiar - część II
STWiORB
decyzja o pozwoleniu na budowę
pismo 1
pismo 2
pismo 3
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I
 
ZP 14/2019 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap I; część I - budynek Wybickiego 12, część II - budynek Wybickiego 14
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa - część I /Wybickiego 12
przedmiar - część I /Wybickiego 12
dokumentacja projektowa - część II /Wybickiego 14
przedmiar - część II / Wybickiego 14
STWiORB - część I i II /Wybickiego 12 i Wybickiego 14
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 15/2019 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; budynek Lipowa 3
ogłoszenie
siwz
przedmiar
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 13/2019 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; budynek Kartuska 16
ogłoszenie
siwz
przedmiar
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 12/2019 Rozbudowa Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 11/2019 Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany
projekt wykonawczy branży architektonicznej
projekt wykonawczy branży  konstrukcyjnej
dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
operat wodno-prawny
STWiORB
przedmiar robót
decyzja o pozoleniu na budowę
decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego
treść tablicy informacyjnej
Decyzja O.GD.Z-3.4241.43.2018.AI wydana przez GDDKiA - lokalizacja zjazdu
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 10/2019 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; budynek Kartuska 16
ogłoszenie
siwz
przedmiar
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 9/2018 Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2019 r.
ogłoszenie
siwz
STWiORB
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 8/2019 Konserwacja nawierzchni dróg asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2019 r.
ogłoszenie
siwz
STWiORB
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 7/2019 Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2019r.
ogłoszenie
siwz
STWiORB
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 6/2019 Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany
projekt wykonawczy branży architektonicznej
projekt wykonawczy branży  konstrukcyjnej
dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
operat wodno-prawny
STWiORB
przedmiar robót
decyzja o pozoleniu na budowę
decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego
treść tablicy informacyjnej
Decyzja O.GD.Z-3.4241.43.2018.AI wydana przez GDDKiA - lokalizacja zjazdu
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 5/2019 Rozbudowa Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
pismo 1
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 4/2019 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Część I: budynek Strzelecka 26; Część II: budynek Kartuska 16, Część III: budynek Lipowa 3
ogłoszenie
siwz
przedmiar - część I: budynek Strzelecka 26
przedmiar - część II: budynek Kartuska 16
przedmiar - część I: budynek Lipowa 3
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I
 
ZP 3 /2019 Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa budynku usługowego przy ul. 1000-lecia 1 wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 2/2019 Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 1/2019 Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1
ogłoszenie
siwz
zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia
Program Funkcjonalno-Użytkowy
przedmiar 
pismo 1
pismo 2
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2019-01-08
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2019-01-08 13:12:07
Edytor : jmasiak
Stronę odwiedzono 30706 razy.
v.20140204-083257