Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Ogłoszenia i wystąpienia
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

obsługa fotograficzna Miasta Kościerzyna w 2020 roku”

 
 
Ogłoszenie - tutaj
Formularz ofertowy -  tutaj
 
W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521
 
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„produkcja materiałów filmowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”   

Ogłoszenie - tutaj
Formularz ofertowy - tutaj
 
W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521
 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz
z wyżywieniem
w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub w noclegowni.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub w noclegowni - tutaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - tutaj
 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna.

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna - tutaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - tutaj
 

 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w 2020. Termin składania ofert: 17 grudnia 2019 rok.

Ogłoszenie - tutaj

Wzór oferty - tutaj

Wzór oświadczenia - rachunek bankowy - tutaj

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia regulaminu oceny i wyboru ofert - tutaj

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Kościerzyna rozstrzygnął konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Lista zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert - tutaj

 


 
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw oceny ofert
 
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2020.

Ogłoszenie - tutaj


 

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Skład, druk i dostarczenie Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Kościerzyna”

ZAPROSZENIE - TUTAJ

FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Projekt Umowy - TUTAJ

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - tutaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - tutaj
 
 

 

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA KOŚCIERZYNA O OTWARTYM  KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KOŚCIERZYNIE

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna - tutaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - tutaj

  
 Oferta na realizację zadania publicznego
 Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 28.10.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego Kościerzyna , na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział w rozgrywkach ligi piłki ręcznej kobiet oraz organizacja mikołajkowego turnieju piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży”.

Oferta - tutaj

 

 
Ogłoszenie - publiczna ustna aukcja
Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonych na terenie miasta Kościerzyna.
 
Ogłoszenie - tutaj

 
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego
 
Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Obwieszczenie - tutaj

 

 

Wyniki konsultacji programu z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Wyniki konsultacji - tutaj


Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 21.10.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Kościerskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Remus, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Poprawa jakości treningów poprzez uzupełnienie braków w sprzęcie sportowym".

Oferta - tutaj

 

 Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 11.10.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta  Parafialnego Zespołu CARITAS, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Dożywianie jako działalność wspomagająca lokalną społeczność”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj  

Zamieszczono dnia 15.10.2019


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2020r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10 października o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie. Podczas spotkania omówimy założenia programowe.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019 roku
w formie:

- elektronicznej na adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl

- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.        

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach oraz dedykowanym spotkaniu otwartym.

 Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna o otwartym konkursie ofert na realizację w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu  - tutaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - tutaj
Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 24.09.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta  Akademia Piłkarska Kościerzyna, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jesienne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z Kościerzyny”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj  
Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 13.09.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego SOKÓŁ - Porcelana Lubiana Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj  Budżet Obywatelski - wybrano zadania do realizacji w 2020r.

W wyniku konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego do ujęcia w budżecie miasta Kościerzyna na 2020 rok wybrano 3 zadania na łączną kwotę 500.000,00 zł. W głosowaniu oddano łącznie 2116 ważnych głosów na 7 propozycji zadań (złożono 2265 kart do głosowania, w tym 149 kart nieważnych).

Listę wybranych projektów prezentujemy poniżej:

Lp.

NAZWA ZADANIA

(TYTUŁ PROJEKTU)

LOKALIZACJA

ORIENTACYJNY KOSZT

1.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej
na ul. Plebanka

ul. Plebanka

150 000,00

2.

Budowa infrastruktury
nad jeziorem Gałęźnym

ul. Słoneczna

200 000,00

3.

Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6

parking przy Szkole Podstawowej nr 6

150 000,00

Wszystkim mieszkańcom biorącym udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim dziękujemy za aktywność na rzecz rozwoju naszego miasta.

Zamieszczono dnia: 13.09.2019r.


Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 02.09.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego MANTA Kościerzyna, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jesienne pływanie w Kościerzynie – przygotowaniem do finału pucharu świata ”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

 Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 4 września 2019 r.


Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 4 września 2019 r.

 

 

 

 


Informacja


Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje, że stosownie do kolejnej zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 916) ustawodawca wprowadził ustawowe bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 99% (art. 9a).

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 7 sierpnia 2019 r.

 Budżet Obywatelski - rusza głosowanie na projekty!

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach budżetowych, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2020 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny. W wyniku bezpośredniego głosowania mieszkańców wybrane zostaną projekty do realizacji w 2020 roku.

Regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2020 zostały przyjęte w drodze Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego.

Informujemy, iż w wymaganym terminie, tj. do dnia 01.08.2019r., nie wpłynęły żadne odwołania wnioskodawców, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania przez Komisję ds. do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania znajduje się poniżej:

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania - tutaj

Karta do głosowania zawierająca projekty zakwalifikowane do głosowania  znajduje się poniżej:
Karta do głosowania PDF - tutaj  /  DOC - tutaj

Sposób składania karty:

 • Kartę do głosowania można złożyć w jednej z poniższych form:

1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna - kartę należy podpisać odręcznie z imienia i nazwiska,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl - należy przesłać skan odręcznie podpisanej karty,

3) poprzez platformę E-Puap na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna - w tym przypadku nie jest wymagane złożenie odręcznego podpisu.

 • Dla ważności karty niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku karty składanej pisemnie termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem karta została złożona lub wpłynęła do Urzędu Miasta Kościerzyna.
 • W przypadku karty składanej przez pocztę elektroniczną lub przez platformę E-Puap termin uważa się za zachowany, jeżeli karta wpłynęła przed tym terminem na adres poczty elektronicznej lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna.

Zasady głosowania:

Na karcie można oddać głos na jeden wybrany projekt. Głos oddany jest nieważny, jeżeli głosujący:

1) nie jest mieszkańcem Kościerzyny,

2) nie wypełnił wszystkich pól karty do głosowania (oznaczonych gwiazdką*),

3) nie wybrał żadnego projektu lub wybrał większą liczbę projektów niż jeden,

4) złożył lub przesłał więcej niż jedną kartę do głosowania,

5) nie złożył odręcznego podpisu w przypadku kart składanych w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

Na Państwa głosy czekamy do 06.09.2019r.

Zapraszamy do oddania głosu!

 

Zamieszczono dnia 02.08.2019r.


Klauzula informacyjna

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą przy ul.  3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: j.lindstet@koscierzyna.gda.pl lub z Administratorem danych wskazanym w punkcie 1, z dopiskiem IOD.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 994 ze zm.), wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a)   dostępu do swoich danych osobowych;

b)   poprawiania swoich danych osobowych;

c)   wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)   wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie - cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

e)   przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych;

f)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane/przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym:

a)   organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)   innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kościerzyna przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Kościerzyny.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procedury związanej z realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna.

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 24.07.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oddział Łubiana na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Powstanie Warszawskie – rekonstrukcja w Kościerzyna”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj 

 

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 24.07.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Świętej Trójcy na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pomoc żywieniowa”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 lipca 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta w Kościerzynie


Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 26 lipca 2019 r.


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 lipca 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta w Kościerzynie


 

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 26 lipca 2019 r.


Wyniki prac Komisji ds. do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Komisja ds. do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok dokonała oceny wniosków. Poniżej prezentujemy listę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zaopiniowanych pozytywnie, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców, oraz listę projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Lista projektów zaopiniowanych pozytywnie - tutaj

Lista projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem - tutaj

Informujemy, że wnioskodawcom zadań niedopuszczonych do głosowania przysługuje zgodnie z § 16. Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego prawo do złożenia w terminie 7 dni od daty opublikowania list projektów, tj. do dnia 01.08.2019r., odwołania do Burmistrza Miasta Kościerzyna, przy czym:

 • Odwołania można składać w jednej z poniższych form:

1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna - odwołanie należy podpisać odręcznie z imienia i nazwiska,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl - należy przesłać skan odręcznie podpisanego odwołania,

3) poprzez platformę E-Puap na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna - w tym przypadku nie jest wymagane złożenie odręcznego podpisu.

 • Dla ważności odwołania niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku odwołania składanego pisemnie termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone lub wpłynęło do Urzędu Miasta Kościerzyna.
 • W przypadku odwołania składanego przez pocztę elektroniczną lub przez platformę E-Puap termin uważa się za zachowany, jeżeli odwołanie wpłynęło przed tym terminem na adres poczty elektronicznej lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna.

 

Zamieszczono dnia: 25.07.2019r.

 

 OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski zawiadamia,

że na wniosek z dnia 18.04.2019., uzupełniony w dniu 12.07.2019r., złożony przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, Pana Waldemara Chejmanowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: pn "Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne - Kościerzyna w ramach Programu; poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne w ramach PBKD - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" - tutaj

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Szanowni Państwo,

Gmina Miejska Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.07.2019r. do godz. 15:30 w formie e-maila na adres fundusze@koscierzyna.gda.pl

Zaproszenie - tutaj
Zał.1.  Oświadczenia wykonawcy - tutaj
Zał.2. Formularz ofertowy - tutaj

Zamieszczono: 24.07.2019r.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej- dostawa i montaż urządzeń

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej dostawy i montażu urządzeń placów zabaw i elementów wyposażenia siłowni zewnętrznych placu zabaw przy Jez. Gałęźnym w Kościerzynie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

1. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - tutaj

2. Opis przedmiotu zamówienia - tutaj

3. Rys nr 1 załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - tutaj

4. Formularz – propozycja cenowa - tutaj

5. Formularz oświadczenia - tutaj

6. Formularz cenowy - tutaj

Poniżej odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły dotyczące zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej dostawy i montażu urządzeń placów zabaw i elementów wyposażenia siłowni zewnętrznych placu zabaw przy Jez. Gałęźnym w Kościerzynie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Odpowiedzi na zapytania 1 - tutaj
Zdjęcie - załącznik do pisma 1 -
tutaj
Formularz cenowy do zapytania - zabawki (wersja edytowalna)
- tutaj
Oświadczenie (wersja edytowalna) -
tutaj

Propozycja cenowa (wersja edytowalna) - tutaj

Zamieszczono: 24.07.2019r.

Ogłoszenie o wyborze - tutaj

 

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wykonania nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wykonania nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw przy Jez. Gałęźnym w Kościerzynie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

1.      Zaproszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia - tutaj

2.      Rys nr 1 załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - tutaj

3.      Formularz – propozycja cenowa - tutaj

4.      Formularz oświadczenia - tutaj

5.      Formularz cenowy - tutaj

 

Zamieszczono: 24.07.2019r.

Ogłoszenie o wyborze - tutaj

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kalendarz miejski na rok 2020

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „opracowanie projektu, druk i dostawa kalendarzy na rok 2020”.

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie nr 1 - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie nr 2 - TUTAJ

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Zamieszczono 17.07.2019 r

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ


Konsultacje Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok – złóż wniosek!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2020 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny.

- ogłoszenie – TUTAJ
- wzór formularza zgłoszeniowego projektu – TUTAJ
- wzór listy poparcia – TUTAJ
- harmonogram konsultacji z mieszkańcami Kościerzyny – TUTAJ

Zamieszczono dnia 3 czerwca 2019 r.

 

Nabór na Ławników Sadu Rejonowego w Kościerzynie na kadencję 2020 – 2023.

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Miasta Kościerzyna z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka. Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Kościerzyna Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9, do dnia 30 czerwca 2019 r., w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły - tutaj

 

 Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 13.05. 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu Caritas pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia Caritas”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”

Burmistrz Miasta Kościerzyna zapraszam do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”.

Zaproszenie - TUTAJ

Zał 1 FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 09.04. 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Talentów na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Taniec promowaną formą sportu podczas Tanecznych Mistrzostw Europy we Włoszech”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 04.04. 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły nr 3 „MESTWIN” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział zespołu Młoda Kościerzyna w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym – Słowacja 2019”.

Oferta na realizację zadania publicznego TUTAJ

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 14 lutego 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia CARITAS”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ogłoszenie - tutaj

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2019 - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 04 lutego 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Silna Rodzina”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „MANTA” Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pływanie drogą do sukcesu – treningi zawodników i udział w zawodach”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 7 stycznia 2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka”


Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 18 stycznia 2019 r.


Rada Seniorów - OGŁOSZENIE

Dodatkowy termin naboru kandydatów do Rady Seniorów III kadencji.

Zgodnie z zapisami Statutu Rady Seniorów Miasta Kościerzyna podjętego Uchwałą nr XVI/120/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 roku Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza dodatkowy termin zgłaszania przez organizację pozarządowe, działające na rzecz środowiska osób starszych, kandydatów na radnych Rady Seniorów Miasta Kościerzyna III kadencji.

 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych do wzięcia udziału w spotkaniu – Forum Kościerskich Seniorów, którego celem będzie wybór dziewięciu kandydatów na radnych Rady Seniorów Miasta Kościerzyna III kadencji.

Spotkanie odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy Urzędzie Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a.

W celu dokonania rejestracji uczestników Forum, organizacja proszona jest o zgłoszenie swoich przedstawicieli w Forum – max 2 osoby, na Formularzu rejestracyjnym, do dnia 29 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 w Sekretariacie Burmistrza Kościerzyny, Urząd Miasta Kościerzyna , ul. 3 Maja 9a lub na urzad@koscierzyna.gda.pl

Osoby zarejestrowane posiadają czynne prawo wyborcze na Forum.

Osoby delegowane, które będą kandydowały do Rady Seniorów, zobowiązane są do przedłożenia w Sekretariacie Burmistrza, przed rozpoczęciem Forum, pisemnego Upoważnienia wystawionego przez Zarząd organizacji, uprawniającego do ubiegania się o mandat radnego Rady Seniorów. Upoważnienie jest tożsame z przyznaniem osobie delegowanej biernego prawa wyborczego. Wraz z Upoważnieniem kandydat składa podpisaną Zgodę na kandydowanie.

Zgodnie z zapisami Statutu Rady Seniorów Miasta Kościerzyna w skład Rady Seniorów Miasta Kościerzyna mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 rok życia.

Zgłoszenia delegatów oraz upoważnienia do kandydowania do Rady Seniorów należy dokonać wyłącznie na drukach przygotowanych przez Urząd Miasta dostępnych poniżej.

 

Do pobrania:

 • Formularz rejestracyjny

         .doc  POBIERZ
         .pdf  POBIERZ

 • Zgoda na kandydowanie

         .doc  POBIERZ
         .pdf  POBIERZ

 • Upoważnienie

         .doc  POBIERZ
         .pdf  POBIERZ

 

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”

Burmistrz Miasta Kościerzyna zapraszam do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”.

Zaproszenie - TUTAJ

Zał 1 FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019. Przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz dla podmiotów wymienionych w art. 3. ust.3 tejże ustawy. Termin składania ofert: 14. grudnia 2018 rok.

Szczegółowe warunki, wartości o obszary realizacji zadań: tutaj

Wzór oferty - TUTAJ


Lista zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert: POBIERZZaproszenie do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie promocji projektu pn.: „Ochrona przez powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Ochrona przez powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”.


Zaproszenie - tutaj

Zał.1.  Oświadczenia wykonawcy - tutaj

Zał.2. Formularz ofertowy - tutaj

Zał.3. Projekt Umowy - tutaj

 

W związku z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia na promocję projektu „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyn”  przesłanym drogą elektroniczną w dniu 20.11.2018 r. Zamawiający w załączeniu udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W jakim terminie planują Państwo montaż 4 dwustronnych tablic informacyjnych. Będą montowane w tym samym czasie ?

2. W jakim terminie należy zrealizować film. Czy należy go wykonać po zakończeniu projektu ?. Jakiej zawartości oczekują Państwo ?

3. Jaki należy założyć termin emisji filmu i co mają Państwo na myśli pisząc o zasięgu regionalnym. Jakie Państwa zdaniem stacje TV o zasięgu regionalnym spełnią Państwa oczekiwania.

4. Jakie Państwa zdaniem pozycje prasy lokalnej i regionalnej spełnią Państwa oczekiwania w odniesieniu do publikacji artykułu.

Odpowiedzi na Państwa pytania - TUTAJ

 

Jednocześnie informujemy, że w termin składania ofert uległ wydłużeniu do dnia 27.11.2018 roku do godz.15.30.  - TUTAJOgłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - tutaj

Oferta organizacji pozarządowej
Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Polskiego Czerwonego Krzyża, która wpłynęła w dniu 02.11.2018 r.

Oferta - tutaj

Ogłoszenie - możliwość najmu pomieszczeń użytkowych
Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o możliwości najmu pomieszczeń użytkowych. Pomieszczenia są zlokalizowane w odrestaurowanym dworcu PKP, przy ulicy Dworcowej 33, 83-400 Kościerzyna.

Informacja - tutaj

Załącznik nr 1 - tutaj

Załącznik nr 2 - tutaj

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości w Kościerzynie”


Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż multimedialnej ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI w Kościerzynie” wg projektu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zaproszenie – TUTAJ

Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ

FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

PROJEKT UMOWY - TUTAJ


Ogłoszenie o wyniku postępowania - tutaj


Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Skład, druk i dostarczenie Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Kościerzyna”

ZAPROSZENIE - TUTAJ

FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Projekt Umowy - TUTAJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania - tutaj

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.788 z późn zm.) Burmistrz Miasta Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Kościerzyna w dniach od 29 października 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 54 III piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00.

Ogłoszenie - czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 18 października 2018 r.

PROTOKÓŁ
z dnia 5 października 2018 r.

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wschodniej części miasta między torami,
a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 października 2018 r.


PROTOKÓŁ
z dnia 5 października 2018 r.

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 października 2018 r.Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”

Burmistrz Miasta Kościerzyna zapraszam do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”.

Zaproszenie - TUTAJ

Zał 1 FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Wytyczne zakupu sprzętu w projekcie - TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ

 


Oferta organizacji pozarządowej
Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Klubu Sportowego Kaszubia, która wpłynęła w dniu 27.09.2018 r.

Oferta - tutaj

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 10 września 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami,

a ulicą Przemysłową, osiedle "Za torami".

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 10 września 2018 r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 10 września 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 10 września 2018 r.Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „ Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia –Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny” zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WO 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie - tutaj
Załącznik nr 1 - tutaj
Załącznik nr 2 - tutaj
Załącznik nr 3 - tutaj

Zamieszczono dnia 7 września 2018 r.

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o zmianie przedmiotu zamówienia

 1. Zmiana treści zamówienia – tutaj
 2. Formularz ofertowy - tutaj
 3. Wydłużenie terminu składania ofert – tutaj
 4. Pytania i odpowiedzi nr 1 – tutaj

Zamieszczono dnia 17 września 2018 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny”

Ogłoszenie - tutaj

Zamieszczono dnia 10 października 2018 r.

 

Konsultacje społeczne – nie tylko dla organizacji pozarządowych!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13 września o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie.

Podczas spotkania omówimy założenia programowe.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2018 roku
w formie:
- elektronicznej na adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl
- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna
- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.        

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach oraz dedykowanym spotkaniu otwartym.

 

Informujemy uczestników konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r. o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna; dane adresowe: ul. 3 Maja 9a 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl

2.  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: kontakt@piodo.org.pl lub pisemnie na adres Administratora danych
z dopiskiem IOD,

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Państwa zgoda.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Państwa dane mogą zostać przekazane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kościerzyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kościerzyny.

7.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8.  Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody;

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Państwa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

Zawiadomienie Koła Łowieckiego CIETRZEW w sprawie polowania - TUTAJ

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna

 stosownie do art. 18 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.)

 informuje

że na terenie miasta Kościerzyna odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. w związku z realizacją zadania pt. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kościerskiego”.

Budżet Obywatelski - rusza głosowanie na projekty!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach budżetowych, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2019 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny.

W ramach tego - ostatniego już - etapu konsultacji czyli bezpośredniego głosowania mieszkańców, wybrane zostaną projekty do realizacji w 2019 roku.

Regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2019 zostały przyjęte w drodze Uchwały nr lX/482/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2019 rok.

Na Państwa głosy czekamy do 07.09.2018r.

Zapraszamy do oddania głosu na projekt ze swojego okręgu!

Poniżej dostępne są najważniejsze informacje dotyczące głosowania:

lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w poszczególnych okręgach -tutaj

zasady głosowania - wyboru zadań do realizacji - tutaj

okręgi miasta Kościerzyna - tutaj

Karty do głosowania zawierające projektów zakwalifikowane do głosowania  w poszczególnych okręgach wyborczych znajdują się poniżej:

karta do głosowania - okręg wyborczy 1 - tutaj

karta do głosowania - okręg wyborczy 2 -tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Ludowego Klubu Sportowego „CERAMIK” Łubiana na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna”.

Oferta na realizację zadania publicznego - TUTAJ

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora – TUTAJ

Ogłoszenie - TUTAJ

Protokół w sprawie ustaleń zmiany ogłoszenia o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna - tutaj

Opublikowane w dniu 05-02-2019 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie dot. zmiany w ogłoszeniu dot. wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna - tutaj

 

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 20 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta LKS Ceramik Łubiana na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna”.

Oferta na realizację zadania publicznego - TUTAJ


Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 18 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego „KASZUBIA” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Trening w okresie przygotowawczym, a rozwój sportowy”.

Oferta na realizację zadania publicznego - TUTAJ


Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 13 lipca   2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta  Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski Gdańsk na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Niewidomi na kajakach”.
Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 10 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu „CARITAS” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia Caritas – etap 2”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego „SOKÓŁ” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Kościerska strefa sportu – gramy w piłkę ręczną”. Oferta na realizację zadania publicznego

Treść oferty: TUTAJ

 


Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – etap I”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WO 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

Zapytanie ofertowe - tutaj
Załącznik nr 1 - oświadczenie wykonawcy - tutaj
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - tutaj
Załącznik nr 3 - projekt umowy - tutaj

Zamieszczono dnia 9 lipca 2018 r.

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia nr 1- TUTAJ

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia nr 2 - TUTAJ

 

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wydłużeniu do dnia 18.07.2018r. do godz. 15:30  terminu składania ofert w postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

Pismo - TUTAJ 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I”

Pismo - TUTAJ

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje, iż w związku z wystąpieniem długotrwałej suszy w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku, rolnicy, którzy stwierdzili szkody w swoich uprawach rolnych na terenie miasta Kościerzyna na skutek suszy mogą składać wnioski do Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, parter, Biuro Obsługi Mieszkańca, o oszacowanie szkód. Termin składania wniosków wyznacza się do dnia 6 lipca 2018 r. 

Wniosek o szacowanie szkód...

Zamieszczno dnia 3 lipca 2018 r.


Konsultacje Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok – złóż wniosek!


Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2019 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny.

Jak to działa w Kościerzynie?

Konsultacje będą prowadzone w trzech etapach zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji budżetowych. W pierwszym etapie mieszkańcy miasta, na specjalnie przygotowanych formularzach, mogą zgłaszać propozycje projektów do realizacji w roku 2019. W kolejnych etapach odbędzie się komisyjna ocena zgłoszonych wniosków oraz wybór zadań do realizacji spośród projektów zaopiniowanych pozytywnie w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców.

UWAGA ważne:

 • Projekty składane są do dwóch okręgów (I i II) obejmujących wskazane ulice Miasta Kościerzyna, wg miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej, zgodnie z załącznikiem. Łączna pula środków wynosi 500.000 zł, po 250.000 zł dla każdego okręgu.
 • Zgłoszony projekt dotyczy wyłącznie okręgu, w którym zamieszkuje osoba go zgłaszająca.
 • Zgłaszane mogą być zarówno projekty dotyczące realizacji inwestycji (infrastrukturalne), jak i projekty o charakterze społecznym.
 • Każdy z uczestników konsultacji może zgłosić jeden wniosek, przy czym wartość jednostkowa zgłoszonego projektu o charakterze inwestycyjnym nie może przekroczyć kwoty 150.000 zł brutto, a wartość jednostkowa projektu o charakterze społecznym nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł brutto.
 • Zgłaszający musi określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostateczna wycena dokonywana jest w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań przez Urząd Miasta Kościerzyna.
 • Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Kościerzyny, wyłącznie w imieniu własnym jako osoba fizyczna.
 • W ramach konsultacji mogą być proponowane wyłącznie wydatki o charakterze lokalnym dotyczące inwestycji celu publicznego i mieszczące się w granicach zadań własnych gminy.
 • Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego może dotyczyć tylko jednej lokalizacji.
 • Formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej (poniżej) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna.
 • Wypełnione formularze projektów można składać w wersji pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna oraz elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl lub poprzez platformę E-Puap.
 • Zgłoszenie projektu uznaje się za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola formularza oraz został on podpisany odręcznie przez zgłaszającego. Oznacza to, że dla ważności zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną niezbędne jest przekazanie skanu odręcznie podpisanego formularza. Dla ważności zgłoszenia niezbędne jest także wyrażenie przez zgłaszającego/cych zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2019 zostały przyjęte w drodze Uchwała LX/482/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2019 rok

Zapraszamy do składania własnych propozycji projektów
do budżetu Kościerzyny na rok 2019.

Na zgłoszenia czekamy w okresie od 18.06.2018r. do 13.07.2018r.


ZŁÓŻ: WNIOSEK

Zobacz:
- w jakim jesteś okręgu – TUTAJ
- zasady i tryb przeprowadzania konsultacji budżetowych – TUTAJ
- harmonogram konsultacji z mieszkańcami Kościerzyny – TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kalendarz miejski na rok 2019

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „opracowanie projektu, druk i dostawa kalendarzy na rok 2019”.

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie nr 1 - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie nr 2 - TUTAJ

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Zamieszczono 14.06.2018 r.


Informacja o wyniku konkursu ofert - tutaj


 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro 

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, NIP: 591-15-66-370

zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym dostawy materiałów biurowych w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

Zapytanie ofertowe - TUTAJ

Załącznik Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - TUTAJ

Załącznik Nr 2 formularz ofertowy - TUTAJ

Załącznik Nr 3 projekt umowy - TUTAJ

Zamieszczono dnia 13 czerwca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację dostawy materiałów biurowych w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 21.06.2018r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – etap I”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WO 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

Opis przedmiotu zamówienia - TUTAJ

Projekt umowy    - TUTAJ

Oświadczenia - TUTAJ

Formularz ofertowy - TUTAJ

Zamieszczono dnia 8 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji,

Ogłoszenie o wyniku postępowania - tutaj

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

Ogłoszenie - TUTAJ

 

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje, że Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RET.070/7/D/2018.KP z dnia 16 maja 2018 roku zatwierdzona została taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie.

 

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i miejscowości Stare Nadleśnictwo na terenie Gminy Kościerzyna na okres:  od 11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. oraz  od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. i 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r.

 

Taryfa wod-kan dla Miasta Kościerzyna - TUTAJ

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna; dane adresowe: ul. 3 Maja 9a 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl

2.      Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: kontakt@piodo.org.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem IOD,

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

o   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

o   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

o   realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

o   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5.       Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.       Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

o   organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

o   innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kościerzyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kościerzyny.

7.       Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8.       Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

o   prawo dostępu do danych osobowych,

o   prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

o   prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

o   prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

o   prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

o   prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;

o   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 22 maja 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 23 maja 2018 r.


Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły nr 3 „MESTWIN” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Na Prawdach Polaków oparci wielkość budujemy ”.

Oferta na realizację zadania publicznego - TUTAJ

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu CARITAS na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia Caritas ”.

Oferta na realizację zadania publicznego - TUTAJ

 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kościerzyna dotyczącego terenu działki nr 100/5 obr. 6 na terenie miasta Kościerzyna.

Czytaj więcej...Informacja dot. Ogłoszenia Urzędu Miasta
Do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęło zapytanie dot. Ogłoszenia Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie złożenia oferty na realizację zadań inspektora ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji. W związku z powyższy uległ zmianie termin składania propozycji cenowej dla przedmiotowego zadania.

Punkt 6 Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2018r., do godz.14.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. budynek Urzędu Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9, pok. 13

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: realizacja zadań inspektora ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji

Propozycje cenowe, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Odpowiedź na zadane zapytanie TUTAJOgłoszenie Urzędu Miasta
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań Inspektora ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji, tj. zadania polegającego na świadczeniu usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej „UODO”, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościerzyna.

 Zobacz:

 • Propozycja cenowa w formacie doc - TUTAJ
 • OGŁOSZENIE RODO w formacie pdf - TUTAJ

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w roku 2018r. - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Dziękuję za uratowanie życia”. 60 lat krwiodawstwa w Polsce z turniejem ku pokrzepieniu serc”. Oferta na realizację zadania publicznego

Treść oferty: TUTAJ

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta „Gdańskiej Fundacji Dobroczynności" na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Spotkajmy się. Uroczystość 20-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Zobacz:  - OFERTA


Zamieszczono dnia 06.03.2018 r.

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta „Kościerskiego Stowarzyszenia Factum" na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Teraz pora na Aktywnego Seniora”.

Zobacz:  - OFERTA


Zamieszczono dnia 06.03.2018 r.

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Kościerzyna do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018) Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji domowych systemów grzewczych.

Pobierz:
1. Ogłoszenie Czyste Powietrze o naborze - tutaj
2. Wniosek - do czystego powietrza - wersja .pdf lub .doc
3. Regulamin - tutaj

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Gmina Miejska Kościerzyna 

w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.), jako wnioskodawca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Osi Priorytetowej III Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna w ramach konkursu nr RPPM.03.01.00-IŻ.00-22-001/18, ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” mającego przyczynić się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienia jakości edukacji przedszkolnej w Kościerzynie.

Ogłoszenie - tutaj
Załącznik nr  1 karta zgloszenia - tutaj

Informacja o wyniku naboru - tutaj


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
Załącznik nr 4: Projekt umowy - TUTAJ

Zamieszczono dnia 31.01.2018r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 15.02.2018 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 20.02.2018 r.

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta „Parafialnego Zespołu CARITAS” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia CARITAS”.

Zobacz:  - OFERTA


Zamieszczono dnia 22.01.2018 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
Załącznik nr 3: Projekt umowy - TUTAJ

Zamieszczono dnia 12.01.2018 r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 30.01.2018r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2018 rok
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Dotacje 2018 TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt. „Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
Załącznik nr 3: Projekt umowy - TUTAJ


Zamieszczono dnia 08.01.2018 r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 30.01.2018r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kursu obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 22.12.2017r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt. „Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
Załącznik nr 3: Projekt umowy - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Dostawa materiałów biurowych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa materiałów biurowych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy
Załącznik nr 3: Wzór Umowy 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W ROKU 2018
Burmistrz Miasta Kościerzyna na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku, poz.1817), zaprasza przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2018.

1. Ogłoszenie - TUTAJ
2. Załącznik nr 1- TUTAJ
3. Załącznik nr 2 - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt. „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”  w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ

 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania propozycji cenowej na zadanie pn.: Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”

W związku z uzupełniającym zamieszczeniem projektu umowy przesuwa się termin składania ofert na dzień 01.12.2017 do godz. 15.30.

Projekt umowy - TUTAJ

 

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.

Ogłoszenie o konkursie - TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt. „Wyjazdy edukacyjne uczniów placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” 

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn.: „Wyjazdy edukacyjne uczniów placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

 

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Załącznik nr 1: Zestawienie wyjazdów edukacyjnych

Załącznik nr 2: Propozycja cenowa

Załącznik nr 3: Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 4: Projekt Umowy  

Ogłoszenie o wyborze - TUTAJ


Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Wyniki - tutaj

Program zatwierdzony Uchwałą RMK - tutaj


Rozstrzygnięcie IV otwartego konkursu ofert na 2017 rok
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ

Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na 2017 rok

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w obszarze „nauka, edukacja, oświata i wychowanie”.

Ogłoszenie o konkursie – TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kalendarz miejski na rok 2018

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „opracowanie projektu, druk i dostawa kalendarzy na rok 2018”.

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie 1 - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie 2 - TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ


W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”.

ZOBACZ:

1. Zapytanie ofertowe - TUTAJ
2. Opis przedmiotu zamówienia - TUTAJ
3. Propozycja cenowa - TUTAJ
4. Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
5. Projekt umowy zawierający Wykaz pomocy dydaktycznych z podziałem na placówki oświatowe - miejsca dostawy - TUTAJ

Zamieszczono dnia 18 sierpnia 2017 r.

6. Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 29.09.2017r.


Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie – TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


czytaj więcej...


Zamieszczono dnia 8 sierpnia 2017 r.

 

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na 2017 rok


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ

 

 

Nabór Operatora realizującego Program profilaktyki próchnicy u dzieci

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019”

Zarządzenie - TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ

Zamieszczono dnia 26.07.2017 r.

 

Ogłoszenie o naborze ciągłym do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ciągły nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna z następujących grup interesariuszy.

a)   mieszkańcy obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia – Kartuska,

b)   mieszkańcy Gminy Miejskiej Kościerzyna poza obszarem rewitalizacji,

c) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia – Kartuska wskazanych,

d)  przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność gospodarczą.

Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025”. Szczegółowe zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zawiera przyjęty Uchwałą nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. „Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna”.

Zgłoszenia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna w postaci wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami prosimy dostarczać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna” jedną z poniższych dróg:

 • listownie na adres: Wydział Rozwoju i Promocji, Urząd Miasta Kościerzyna, ul.3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
 • osobiście do Urzędu Miasta Kościerzyna, Wydział Rozwoju i Promocji, II piętro, pok. Nr 36,  w godzinach urzędowania tj. pn – pt godz. 7:30 – 15:30 

 

Ogłoszenie - TUTAJ
Formularz zgłoszeniowy - TUTAJ
Uchwała nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. - TUTAJ

Zamieszczono dnia 14.07.2017r.

 

Ogłoszenie o powołaniu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o powołaniu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna. Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna został powołany na mocy Zarządzenia nr 0050.95.2017 z dnia 14.07.2017r. Szczegółowe zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zawiera przyjęty Uchwałą nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. „Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna”.

Ogłoszenie - TUTAJ
Zarządzenie nr 0050.95.2017 z dnia 14.07.2017r. - TUTAJ
Uchwała nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. - TUTAJ

Zamieszczono dnia 14.07.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kościerzyna dotyczącego terenu działki nr 100/5 obr. 6 na terenie miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 6 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działki gruntu ozn. nr geodez. 210/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 05 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 3 lipca 2017 r.


Zaproszenie do złożenia propozycji  cenowej


Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”         

 

ZOBACZ:

1.       1.Zapytanie ofertowe - TUTAJ

2.       2.Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ

3.       3.Propozycja cenowa - TUTAJ

 4. Projekt umowy - TUTAJ


Zamieszczono dnia 29.06.2017 r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia – TUTAJ

Zamieszczono dnia 19.07.2017 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna

ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie  - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ


Burmistrz Miasta Kościerzyna

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach
„Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019”

Ogłoszenie  - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ

Uchwała XLVII/376/17 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017 – 2019" - TUTAJ


W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Skład, druk i dostarczenie Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Kościerzyna”  

ZAPROSZENIE - TUTAJ

FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Projekt Umowy - TUTAJ

--
Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie dotyczące zapytania ofertowego -
 TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 w sprawie odwołania publicznej ustnej aukcji na dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 55/1 i 55/2, położonych w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 22 czerwca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie.


czytaj więcej...


Zamieszczono dnia 20 czerwca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn
ego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 20 czerwca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 20 czerwca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA


o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 20 czerwca 2017 r.


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”.

ZOBACZ:
1.    Zapytanie ofertowe
2.    Oświadczenia wykonawcy
3.    Propozycja cenowa
4.    Projekt umowy


Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

zamieszczono dnia 14 czerwca 2017 r.

Oferta organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki, która wpłynęła w dniu 05.06.2017 r.

Oferta - TUTAJ

Otwarte spotkanie z mieszkańcami

Zapraszamy mieszkańców Kościerzyny na otwarte spotkanie dotyczące promocji Kościerzyny poprzez ustawienie w przestrzeni publicznej sieci 35 cm figurek Stolemów podnoszących atrakcyjność turystyczną miasta. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego.

Ponadto zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych  - do 25 maja 2017 r. każdy zainteresowany mieszkaniec może wyrazić swoje zdanie oddając głos w ankiecie konsultacyjnej.

Zobacz:
Ogłoszenie - TUTAJ
Formularz konsultacji społecznych - TUTAJ


Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kościerzyny

Burmistrz Miasta Kościerzyna powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących promocji Kościerzyny poprzez ustawienie w przestrzeni publicznej sieci 35 cm figurek Stolemów podnoszących atrakcyjność turystyczną miasta.

Ogłoszenie - TUTAJ
Formularz konsultacji społecznych - TUTAJ

Uchwała XX/148/11 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna - TUTAJ

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tym tematem mieszkańcy Kościerzyny.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 12 maja 2017r. do dnia 25 maja 2017r. 

OCENA REALIZACJI „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok” - TUTAJ

Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna, stanowiącego forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz pełniącego funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025”. Szczegółowe zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zawiera przyjęty Uchwałą nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. „Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna” stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna w postaci wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami prosimy dostarczać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna” do 12 czerwca br. jedną z poniższych dróg:

 • listownie na adres: Wydział Rozwoju i Promocji, Urząd Miasta Kościerzyna, ul.3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
 • osobiście do Urzędu Miasta Kościerzyna, Wydział Rozwoju i Promocji, II piętro, pok. Nr 36,  w godzinach urzędowania tj. pn – pt godz. 7:30 – 15:30 

Ogłoszenie o naborze – tutaj
Formularz zgłoszeniowy – tutaj
Uchwała XLVI/361/17 wraz z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Miasta Koscierzyna – tutaj


Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wydłużeniu terminu naboru do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna do dnia 20  czerwca 2017 r. (zamieszczono dnia 09.06.2017 r.)


Oferta organizacji pozarządowej


Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły nr 3 "MESTWIN", która wpłynęła w dniu 12.05.2017 r.

 Oferta - TUTAJ

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE – Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna przedstawiamy Informację podsumowującą przebieg ww. konsultacji wraz z prezentacją z debaty publicznej i spotkania. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Zachęcamy nadal do aktywnego włączenia się we wdrażanie rewitalizacji, w tym w prace Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna!

Ogłoszenie – tutaj

Informacja podsumowująca – tutaj

OBWIESZCZENIE Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- TUTAJ


Zamieszczono: 07.04.2017 r.

Ogłoszenie

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA ogłasza ustną aukcję na podstawie przepisów 70(1) i 70(2) Kodeksu Cywilnego na sprzedaż samochodu osobowego MERCEDES-BENZ VITO nr rej GKS 11A5

Ogłoszenie - TUTAJ

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna


czytaj więcej...


Zamieszczono dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 3 kwietnia 2017 r.


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka”

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 3 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka”

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 3 kwietnia 2017 r.


Oferta organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Pomorskiego Oddziału Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, która wpłynęła w dniu 28.03.2017 r.

Oferta - TUTAJ


Oferta organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", która wpłynęła w dniu 27.03.2017 r.

Oferta - TUTAJ

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna


Burmistrz Miasta Kościerzyna powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna. Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna przeprowadzone będą w okresie od dnia 24 marca 2017r. do dnia 16 kwietnia 2017r.

Ogłoszenie konsultacje społeczne - TUTAJ

Projekt uchwały - TUTAJ

Regulamin Komitet Rewitalizacji - TUTAJ

Formularz konsultacyjny Komitet Rewitalizacji - TUTAJ

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych opracowanych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”


Działając na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Kościerzyna zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla pięciu załączonych dokumentów strategicznych i sektorowych oraz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących powyższych dokumentów. Konsultacje społeczne dla wymienionych wyżej dokumentów przeprowadzone będą w okresie 30 dni, tj. od dnia 22 marca 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie o konsultacjach EOG - TUTAJ
Formularz konsultacji społecznych EOG - TUTAJ
Analiza dostępności transportowej KOF w latach 2014 -2020 - TUTAJ
Analiza możliwosci uzysknia statusu uzdrowiska - TUTAJ
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - TUTAJ
Program Sektorowy OZE - TUTAJ
Program sektorowy rozwoju turystyki i promocji KOF - TUTAJ
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Analiza możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem gminy miejskiej Kościerzyna - TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej, w tym analiza zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania - TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 - TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego – powiatu kościerskiego - TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu "Pomorskiej Kolei Skarbnica - II Etap. Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie".

Zaproszenie - TUTAJ

Propozycja cenowa - TUTAJ

Oświadczenie wykonawcy - TUTAJ

Wykaz usług - TUTAJ

Projekt umowy - TUTAJ

Odpowiedź na zapytanie nr 1 - TUTAJ

Odpowiedź na zapytanie nr 2 - TUTAJ

Ogłoszenie o zmianie terminu składania propozycji cenowej na zadanie pn.: Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Pomorskiej Kolei Skarbnica - II Etap. Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie”.

W związku z wpłynięciem zapytań od Oferentów przesuwa się termin składania ofert na dzień 28.03.2017 do godz. 15.30.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na realizację zadania pn. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Pomorskiej Kolei Skarbnica - II Etap. Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie” po przeprowadzeniu oceny i porównania ofert zgodnie z zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej, wybrano ofertę wykonawcy: SEMPER POWER Sp. z o.o. ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn opiewającą na kwotę 7.100,00 zł netto; 8.733,00 brutto.

Ogłoszenie  - TUTAJ

OBWIESZCZENIE Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - TUTAJ

Zamieszczono - 17.03.2017 r.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna
Burmistrz Miasta Kościerzyna powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna. Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna przeprowadzone będą w okresie od dnia 24 marca 2017r. do dnia 16 kwietnia 2017r.

Ogłoszenie - TUTAJ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Miasta Kościerzyna „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025” na mocy Uchwały nr XLIV/327/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 lutego 2017r.

Ogłoszenie o przyjęciu GPR - TUTAJ
Uchwała Rady Miasta Kościerzyna nr XLIV/327/17 - TUTAJ
Informacja podsumowująca konsultacje - TUTAJ
GPR Miasta Kościerzyna - TUTAJ
Podsumowanie SOOŚ - TUTAJ
PROGNOZA OOŚ GPR- TUTAJ

Oferta organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia RoweOver, która wpłynęła w dniu 15.02.2017 r.

Oferta - TUTAJ

Ogłoszenie Gmina Miejska ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w roku 2017 wynosi 5516,08 zł (459,67 zł miesięcznie na jedno dziecko) - więcej...

Oferta organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Klubu Sportowego CHAMPION Kościerzyna, która wpłynęła w dniu 30.01.2017 r.

Oferta - TUTAJ

Oferty organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Dwojki, która wpłynęła w dniu 26.01.2017 r.

Oferta - TUTAJ

Oferta organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kaszubskiego Instytutu Rozwoju, która wpłynęła w dniu 25.01.2017 r.

Oferta - TUTAJ

 Konkurs na Kierownika Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kościerzyna"

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie ogłasza konkurs na Kierownika Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.

Ogłoszenie - TUTAJ

Oferty organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę UKS SP2 Gryf Kościerzyna, która wpłynęła w dniu 23.01.2017 r.

 Oferta - TUTAJ

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Kościerzyna Zachód” w Kościerzynie

Ogłoszenie - TUTAJ

Zamieszczono dnia 20 stycznia 2017 r.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025” przedstawiamy Informację podsumowującą przebieg ww konsultacji wraz z prezentacją ze spotkania i debaty publicznej.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych Programu. Zachęcamy nadal do aktywnego włączenia się we wdrażanie rewitalizacji, realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych i rozwój Miasta. Każda opinia jest cenna!

Ogłoszenie - TUTAJ

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu GPR - TUTAJ

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2017 rok
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”, który będzie aplikować o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych”.

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: „Oświadczenia Wykonawcy”  - TUTAJ
Załącznik nr 2: „Propozycja cenowa” - TUTAJ
Załącznik nr 3: „Projekt umowy” - TUTAJ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - TUTAJ

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025
Burmistrz Miasta Kościerzyna powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025, które zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 16 grudnia 2016r. do dnia 9 stycznia 2017r.

Ogłoszenie - TUTAJ
GPR Miasta Kościerzyna - TUTAJ
Formularz konsultacyjny - projekt GPR Miasta Kościerzyna - TUTAJ
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu GPR - TUTAJ

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Gmina Miejska Kościerzyna w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.), oraz rozdziałem 3.5.1. Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś Priorytetowa 8. Konwersja, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne

Ogłoszenie - TUTAJ
Zał. 1 Wniosek - TUTAJ
Zał. 2 Mapa - TUTAJ
Zał. 3 Wykaz adresowy - TUTAJ
Zał. 4 karta Oceny - TUTAJ
Zał. 5 Wyciąg z wytycznych - TUTAJ

Ogłoszenie o wynikach naboru Partnerów - TUTAJ
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wynikach naboru Partnerów - TUTAJ

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH !
Kościerskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczo – Gospodarczego zaprasza wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne opracowywanej dokumentacji projektowej w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywnosci Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji stategicznej i techniczno – kosztorysowej”, które odbędą się w dniu 15.12.2016 r.

Jeżeli chcą mieć Państwo wpływ na podniesienie atrakcyjności gospodarczej Powiatu Kościerskiego oraz poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Konsultacje dotyczyć będą tematyki związanej z opracowywanie dokumentacji projektowej dla tworzonych na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego stref gospodarczych oraz ich połączeń komunikacyjnych.

                                 ZAPRASZAMY - 15.12.2016 r.

Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 maja 9a

Zakres konsultacji:

 • Godz. 12.00 - połączenia komunikacyjne do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej:
  – ulica Przemysłowa w Kościerzynie,
 • Godz. 14.00 - uzbrojenie terenów Kościerskiego Parku Przemysłowego pod inwestycje.

Wiecej informacji:

Urząd Miasta Kościerzyna, Wydział Rozwoju i Promocji, pok.26, tel 58 680 23 02

Konsultacje - założenia do planu zaopatrzenia

Zapraszamy do konsultacji projektu aktualizacji dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna”.

Z treścią projektu aktualizacji Założeń można zapoznać się poniżej w załączniku oraz w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna oraz na stronie internetowej pod adresem:

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 23 grudnia 2016 roku:

 • Ustnie,
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Kościerzyna Wydział Rozwoju i Promocji
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@koscieryzna.gda.pl

 Założenia PZC Koscierzyna 2016 - TUTAJ

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025

Burmistrz Miasta Kościerzyna powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025, które przeprowadzone będą w okresie od dnia 16 grudnia 2016r. do dnia 9 stycznia 2017r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna - TUTAJ

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej”

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Załącznik nr 1: „Oświadczenia Wykonawcy” 

Załącznik nr 2: „Propozycja cenowa” 

Załącznik nr 3: „Projekt umowy”


Załącznik nr 4: „Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025”

Załącznik nr 5: „Analiza możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego
na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem Gminy Miejskiej Kościerzyna”

Załącznik nr 6a: „Opracowanie studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego – powiatu kościerskiego”

Załącznik nr 6b: „Opracowanie studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego – powiatu kościerskiego”

Załącznik nr 7: „Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru                            Funkcjonalnego”

Załącznik nr 8: „Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej w tym analiza zasobów
odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania”

 

Przedłużenie terminu składania propozycji cenowych

Informujemy, iż termin składania propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej” ulega przedłużeniu do dnia 12.12.2016r. do godz. 15:30. - TUTAJ

Zał. 3 projekt umowy zmiana - TUTAJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

 

Nabór organizacji do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór do Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.

Ogłoszenie - TUTAJ
Zalacznik nr 1 - TUTAJ
Zalacznik nr 2 - TUTAJ

Otwarty konkurs ofert


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.

Ogłoszenie o konkursie - TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.395 z późn. zm.) zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 zamieszcza się ofertę Kościerskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „REMUS” Kościerzyna , która wpłynęła w dniu 16.11.2016 r.

Oferta - TUTAJ

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Kościerzyna Zachód” w Kościerzynie.

czytaj więcej....

Zamieszczono dnia 7 listopada 2016 r. 

OGŁOSZENIE

   Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na tablicy reklamowej zlokalizowanej na działce gruntu ozn. nr geodez 291/5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej....

Zamieszczono dnia 21 października 2016 r.

Ogłoszenie o naborze propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna. Wszystkich mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem naszego miasta zapraszamy do zgłoszenia propozycji przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy sytuacji obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia – Kartuska.

Ogłoszenie o naborze – tutaj

Formularz zgłoszeniowy – tutaj

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu na działce gruntu ozn. nr geodez 240/9, będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej.....

zamieszczono dnia 28 września 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni
oraz granicami miasta

czytaj więcej....

zamieszczono dnia 28 września 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód
w Kościerzynie

czytaj więcej....

zamieszczono dnia 28 września 2016 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - remont chodnika
Urząd Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: remont chodnika przy ul. Osiedle 1000-lecia 7 i ul. Osiedle 1000-lecia 13 w Kościerzynie. Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie - ul. Osiedle 1000-lecia 7 - TUTAJ
Zaproszenie - ul. Osiedle 1000-lecia 13 - TUTAJ

Mapka - TUTAJ

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - TUTAJ

Zamieszczono 07.09.2016 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - album pn. "Kościerzyna"

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „opracowanie projektu graficznego, składu, druku i dostarczenia albumu pn. Kościerzyna”.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Formularz ofertowy- TUTAJ
Ogłoszenie o wyborze
- TUTAJ
W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - TUTAJ

Zamieszczono 16.08.2016 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - opracowanie i wdrożenie Systemu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Opracowanie i wdrożenie Systemu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej”.

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: „Oświadczenia Wykonawcy”  - TUTAJ
Załącznik nr 2: „Propozycja cenowa”  - TUTAJ
Załącznik nr 3: „Projekt umowy” - TUTAJ
Załącznik nr 4: „Opis funkcjonalności systemu” - TUTAJ
Załącznik nr 5: „Koncepcja  Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi informacji turystycznej” - TUTAJ

ZMIANA ZAŁACZNIKA NR 3 

Informujemy, iż w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania oferentów do przedmiotowego postępowania, uległa zmianie treść „Projektu umowy” stanowiącego załącznik nr 3 dotyczącego zaproszenia do złożenia propozycji cenowej.

Załącznik nr 3: „Projekt umowy_zmiany” - TUTAJ

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI W RAMACH POSTĘPOWANIA:

Pismo_1- TUTAJ

Ogłoszenie o wyborze - TUTAJ


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - przeprowadzenie promocji projektu
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”

ZOBACZ:
1. Zapytanie ofertowe - TUTAJ
2. Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
3. Propozycja cenowa - TUTAJ
4. Projekt Umowy - TUTAJ

Zmiana treści zapytania ofertowego
Informujemy, iż uległa zmianie treść zapytania ofertowego w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 1) na przeprowadzenie promocji Projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

Szczegóły pod adresem: http://www.miastokoscierzyna.pl/portal?id=1931440 oraz http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=408192

Zmiana treści zapytania ofertowego - TUTAJ
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kalendarze miejskie na 2017 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „opracowanie projektu, druk i dostarczenie kalendarzy miejskich ze zdjęciami na rok 2017”.

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie 1 - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie 2 - TUTAJ

Ogłoszenie o wyborze - TUTAJ


W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych - TUTAJ

Zmiana systemu ogrzewania
Gmina Miejska Kościerzyna informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2016r. o godzinie 16.00 w Sali konferencyjnej Kina „REMUS” w Kościerzynie (I piętro) odbędzie się spotkanie z Polską Spółką Gazownictwa. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych wymianą dotychczasowego źródła ciepła i podłączeniem się do sieci gazowniczej serdecznie zapraszamy.

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - TUTAJ

Zamieszczono 02.08.2016 r.

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej" - etap I obejmujący zakres kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ciągów komunikacyjnych zewnętrznych przy zastosowaniu technologii LED oraz utworzenia centrum zarządzania energią w obiekcie kotłowni miejskiej. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 10.4 Reedukacja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły dotyczące naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościerzyna pod adresem: http://bip.koscierzyna.gda.pl/ .

Ogłoszenie o naborze Partnera do Projektu - TUTAJ

Karta zgłoszenia Partnera do Projektu - TUTAJ

Ogłoszenie o odstąpieniu od wyboru - TUTAJ


Zamieszczono 02.08.2016 r.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie dotycząca wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików i świń na terytorium RP i zagrożenia rozprzestrzenienia się ASF w Polsce poprzez zakażoną żywność z terenu Federacji Rosyjskiej.

Zamieszczono 2 sierpnia 2016 r.

Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora zabytków nr ZA.5161.296.2016.EP z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na terenie gmin: Lipusz i Kościerzyna (gmina miejska i wiejska).

Zamieszczono 27 lipca 2016 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Usługi Biegłego Rewidenta - Weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdań z realizacji projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ

Propozycja cenowa - TUTAJ

Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ

Wykaz doświadczenia - TUTAJ

Wykaz osób - TUTAJ

Projekt umowy - TUTAJ

Załącznik do umowy – Wzór protokołu z kontroli sprawozdań- TUTAJ

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

 

Gmina Miejska Kościerzyna informuję, iż punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Kaszubski Instytut Rozwoju znajduje się w budynku przy ul. Traugutta 7 w Kościerzynie. Jest czynny w dni powszednie w godzinach popołudniowych tj. od 15.30 do 19.30.

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pismo - TUTAJ

Informacja Ministra Środowiska dotycząca prac związanych z programem monitoringu lasów.

Pismo - TUTAJ

Oferty organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę KUKS Remus Kościerzyna, która wpłynęła w dniu 23.06.2016 r. na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i start zawodniczki w lekkoatletycznych mistrzostwach świata”.

Oferta - TUTAJ

Zgłoszenie zgromadzenia publicznego - TUTAJ


Oferty organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertęUKS „MANTA” Kościerzyna, która wpłynęła w dniu 01.06.2016 r. na realizację zadania publicznego pn. „W drodze do Francji – udział Marcina Łukowica w mistrzostwach świata juniorów w pływaniu w płetwach”

Oferta - TUTAJ 

OGŁOSZENIE

   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto”

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 7 czerwca 2016 r.

Oferty organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Polskiego Związku Niewidomych, która wpłynęła w dniu 01.06.2016 r. na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie kulturalno-oświatowe ludzi niewidomych”.

Oferta - TUTAJ

Oferty organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę „AUTOMOBILKLUB MORSKI”, która wpłynęła w dniu 20.05.2016 r. na realizację zadania publicznego : „Runda mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych”.

Oferta - TUTAJ

Oferty organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami  art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę „Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki”,  która wpłynęła w dniu 20.05.2016 r. na realizację zadania publicznego : „Taniec promowana formą sportu podczas Tanecznych Mistrzostw Europy”.

 Oferta - TUTAJ

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działki gruntu ozn. nr geodez. 210/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 05 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 23 maja 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

Działając na podstawie art. 54 ust. 2 oraz art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 Burmistrz Miasta Kościerzyna

informuje o  rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla miasta Kościerzyna”

Konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna”, przeprowadzone będą w okresie od dnia 18 maja 2016r. do dnia 7 czerwca 2016r.
Zobacz:
Ogłoszenie - TUTAJ
Prognoza oddziaływania na środowisko dla miasta Kościerzyna stan 15.05.2016 - TUTAJ
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Kościerzyna stan 15.05.2016 - TUTAJ

OGŁOSZENIE

 przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo–usługowej „Kościerzyna Zachód”.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 6 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE

 przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo–usługowej „Kościerzyna Zachód”. 

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 6 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 6 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE

 przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 6 maja 2016 r.

Ogłoszenie o podjęciu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przystąpienie do sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777)

 Burmistrz Miasta Kościerzyna

informuje o podjęciu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr  XXVIII/220/16  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w Uchwale nr XXVI/208/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 marca 2016r. tj. Osiedle 1000-lecia – Kartuska.

Uchwała nr XXVII/220/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań z zakresu partycypacji społecznej w toku opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna” w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ

Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ

Propozycja cenowa - TUTAJ

Projekt umowy - TUTAJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ


Oferty organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Ludowego Klubu Sportowego „CERAMIK” Łubiana, która wpłynęła w dniu 22.04.2016 r.

Oferta - TUTAJ

Oferty organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się oferty Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które wpłynęły w dniu 14.04.2016 r. na realizację dwóch zadań publicznych : „Kościerskie ślady historii”, „Aktywnie z historią – kościerskie Questy”.

Oferty:
„Kościerskie ślady historii" - TUTAJ
„Aktywnie z historią – kościerskie Questy” - TUTAJ

Oferta organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, która wpłynęła w dniu 24.03.2016 r.

Oferta - TUTAJ

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Projekt, druk i dostarczenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościerzyna”  

ZAPROSZENIE - TUTAJ

FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - 08.04.2016 r.- TUTAJ


Pobierz Herb Miasta Kościerzyna w:
JPG

COREL

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521


Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ


 OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7. 

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 30 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 30 marca 2016 r.

  OGŁOSZENIE

   o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo w związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kościerzyna, przedstawiamy informację podsumowującą ww konsultacje wraz z prezentacjami ze spotkań i debaty publicznej.

Zachęcamy również do zapoznania się z ww projektem uchwały Rady Miasta Kościerzyna uwzględniającym zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych.

Załączniki:

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne -  TUTAJ

Prezentacja ze spotkania w dniu 24.02.2016r - TUTAJ

Prezentacja z debaty publicznej i spotkania z mieszkańcami - TUTAJ

Projekt Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kościerzyna - TUTAJ

Załącznik nr 1. Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych - TUTAJ

Załącznik  nr 2a. Obszar zdegradowany - TUTAJ

Załącznik nr 2b. Obszar rewitalizacji - TUTAJ

Załącznik nr 2c. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - TUTAJ

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu mającego przyczynić się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienia jakości edukacji przedszkolnej w Kościerzynie. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze Partnera do Projektu - TUTAJ

Karta zgłoszenia Partnera do Projektu- TUTAJ

ZMIANA OGŁOSZENIA O NABORZE

Informujemy, że w treści ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych z dnia 04.03.2016r. zmianie ulegają:

-       termin składania ofert: z 25.03.2016r. do godz. 11.00 na 25.03.2016r. do godz. 15:30

-       termin publikacji wyników naboru: z 09.03.2016r. do godz. 15:30 na 29.03.2016r. do godz. 15:30.

Karta Zgłoszenia Partnera do Projektu nie ulega zmianie. Poniżej publikujemy jednolitą treść ogłoszenia o naborze.

Ogłoszenie (treść jednolita wg stanu na dzień 18.03.2016r.)- TUTAJ

Poniżej publikujemy zapytania i odpowiedzi do naboru partnera do projektu

Pismo 1 - TUTAJ

II ZMIANA OGŁOSZENIA O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2016 roku nr 0050.41.2016 skracającym czas pracy Urzędu Miasta Kościerzyna w dniu 25.03.2016r. do godz. 14:00, niniejszym w treści ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych z dnia 04.03.2016r. zmianie ulega termin składania ofert: z 25.03.2016r. do godz. 15.30 na 29.03.2016r. do godz. 9:00.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Ogłoszenie (treść jednolita wg stanu na dzień 24.03.2016r.)- TUTAJ  

INFORMACJA DOTYCZACA OGŁOSZENIA WYNIKÓW NABORU PARTNERA DO PROJEKTU

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania wnikliwej analizy ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych z dnia 04.03.2016r., rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie późniejszym.

Informacja o wyniku naboru Partnera do projektu - TUTAJ

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2016 rok

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Dotacje 2016 - TUTAJ

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu mającego przyczynić się do wzrostu ilości i trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie - TUTAJ
Oferta - TUTAJ
Oświadczenie 1 - TUTAJ
Oświadczenie 2 - TUTAJ
Oświadczenie 3 - TUTAJ

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O NABORZE

Informujemy, że uległa zmianie treść ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych z dnia 15.02.2016r. oraz anuluje się dotychczasowe jego załączniki: ofertę i 3 oświadczenia i w ich miejsce wprowadza się Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Kartę Zgłoszenia Partnera do Projektu.

W związku ze zmianą treści  ogłoszenia, termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 08.03.2016r. do godz. 11.00.

Ogłosznie (treść jednolita wg stanu na dzień 25.02.2016 r.) - TUTAJ

KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA DO PROJEKTU - TUTAJ

Pismo- TUTAJ

Informacja o wyniku naboru Partnera do projektu -
TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach partycypacji społecznej w toku opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna”.

1. Zaproszenie
2. Oświadczenia
3. Propozycja cenowa
4. Wzór Umowy

Zamieszczono dnia 12.02.2016 r.

 OGŁOSZENIE

         Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje, o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U z 2009 r., Nr 142, poz. 1161), w terminie do 26 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9a, III p. pokój 54. 

czytaj więcej...


 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kościerzyna.

Ogłoszenie - TUTAJ

Projekt Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kościerzyna

Załącznik nr 1. Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych

Załącznik  nr 2a. Obszar zdegradowany

Załącznik nr 2b. Obszar rewitalizacji

Załącznik nr 2c. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Formularz konsultacji społecznych

 

Obwieszczenie

Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 49 i art. 131 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 11a ustawy z dnia 20 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.2.16.2014.MM wydanej w dniu 19.10.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard szczeciński - Gdynia" - TUTAJ

Zielone Wrota – kampania na rzecz poprawy jakości powietrza na Pomorzu

Sprawozdanie z realizacji zadania pn: „Zielone Wrota – kampania na rzecz poprawy jakości powietrza na Pomorzu”.

Pisemne sprawozdanie - TUTAJ

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT 2016

Burmistrz Miasta ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych  przez Gminę  Miejską Kościerzyna w 2016 roku.

Ogłoszenie o naborze - TUTAJ

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w obszarach wymienionych w załączeniu.

Obszar:
- ochrona zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- pomoc społeczna,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna i sport,
- oświata i wychowanie,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie i warunki konkursu - TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ


Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu mającego przyczynić się do stworzenia nowego produktu kulturalnego i turystycznego oraz oddania do użytku odrestaurowanego obiektu dziedzictwa kulturowego. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Szczegóły dotyczące naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościerzyna pod adresem: http://bip.koscierzyna.gda.pl/.

Ogłoszenie
Oferta
Oświadczenie 1 (zas. fin. tech)
Oświadczenie 2 (wkład fin.)
Oświadczenie 3 (doświadczenie)

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA 

   o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7, na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).


czytaj więcej...


Zamieszczono dnia 5 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA 

   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo–usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica, na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 5 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA 

   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo–usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica, na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 5 listopada 2015 r.

Obwieszczenie

Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 49 i art 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art  11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych podaje do publicznej wiadomości informację, że w związku z postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4242.02.3.2015.AJM.7....... - TUTAJ

Obwieszczenie

Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 49 i art 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 19.10.2015 r. wydał dezycję nr WI-II7820.3.16.2014.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia" - TUTAJ

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., poz. 782 ze zm.)

informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a, na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży.

czytaj więcej...

zamieszczono dnia 16 października 2015 r.

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - TUTAJ

 OGŁOSZENIE

   Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu na działce gruntu ozn. nr geodez 240/9, będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

zamieszczono dnia 9 października 2015 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., poz. 782 ze zm.)

informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a, na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży. 

czytaj więcej...


Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - TUTAJ

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie

czytaj więcej...

zamieszczono dnia 7 września 2015 r.

Obwieszczenie

Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 33 i art 36 oraz art. 38,  w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości.... czytaj więcej

Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta informuje o wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Zobacz: OGŁOSZENIE

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na zadanie

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest tj. pokrycia dachowe i elewacyjne azbestowo-cementowe o kodzie 17 06 z terenu miasta Kościerzyna w 2015 roku.

Zobacz:
Zaproszenie
Propozycja cenowa
Umowa - wzór

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji
Propozycja cenowa
Oświadczenia wykonawcy
Wykaz zrealizowanych usług
Wzór Umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zapraszamy do składania ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej - przygotowanie dokumentacji projektowej” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Oświadczenia Wykonawcy
Propozycja cenowa
Wykaz zrealizowanych usług
Projekt umowy
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Oferta organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami  art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Placówek Oświatowych,  która wpłynęła w dniu 06.08.2015 r.

Zobacz: OFERTA

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: przeprowadzenie działań promocyjno-doradczych - spójnej kampanii reklamowej w ramach projektu "Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny".

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji
Propozycja cenowa
Oświadczenia Wykonawcy
Wzór umowy


OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

Obwieszczenie  Wojewody Pomorskiego
z dnia 22 lipca 2015 roku
WI-II.7820.3h.2014.MM

ZOBACZ

Obwieszczenie  Wojewody Pomorskiego
 z dnia 22 lipca 2015 roku
WI-II.7820.3m.2014.MM

ZOBACZ

Obwieszczenie  Wojewody Pomorskiego
 z dnia 22 lipca 2015 roku
WI-II.7820.3u.2014.MM

ZOBACZ

 

      Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Gminy Miejskiej Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Oferty można składać do 10 sierpnia 2015 r. Szczegóły i warunki przydzielania dotacji w załączonym ogłoszeniu konkursowym.

Ogłoszenie

Zamieszczono dnia 17 lipca 2015 r.

                                  Zapraszamy do składania ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Opracowanie Informacji o klimacie inwestycyjnym dla strefy aktywności gospodarczej w Kościerzynie” w projekcie pt. „Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Załącznik nr 1: Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 2: Propozycja cenowa
Załącznik nr 3: Projekt umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Zamieszczono dnia 14 lipca 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

 

czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 15 czerwca 2015 r.

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania KUKS REMUS pn. „Letni obóz sportowy LA KUKS REMUS", która wpłynęła w dniu 21.05.2015 r.

OFERTA

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową,

osiedle „Za torami” w Kościerzynie


czytaj więcej.....


Zamieszczono dnia 18 maja 2015 r.

 Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kaszubskiego Instytutu Rozwoju na realizację zadania pn. „Bliżej Sportu - wyjazd dzieci i młodzieży na mecz I ligi Piłki Ręcznej Kobiet, która wpłynęła w dniu 24.04.2015 r.

OFERTA

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta

czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 9 kwietnia 2015 r.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oświaty i wychowania, turystyki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom  wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Zobacz:
Dotacje przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Harmonogram do umowy

Kosztorys do umowy

Oświadczenie

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7przy ul. Klasztornej


czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 11 lutego 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul.Piechowskiego

czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 11 lutego 2015 r. 

O G Ł O S Z E N I E 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego


czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 11 lutego 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko

czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 6 lutego 2015 r. 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

  

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko


czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 6 lutego 2015 r.

OGLOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko

czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 6 lutego 2015 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

ogłasza otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie: -turystyki, -ochrony zdrowia w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, -pomocy społecznej, -kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, -kultury fizycznej i sporty, -oświaty i wychowania.

Warunki konkursu: ogłoszenie 
 
Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2015 r.

POBIERZ:
Ogłoszenie 
Wzór oferty
Załącznik nr 1 do zarządzenia

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA


 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie


czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 24 grudnia 2014 r.

 O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA


 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie


czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 24 grudnia 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie


czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 24 grudnia 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA 

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie


czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 24 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej
działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego


czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 24 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej
działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego


czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 24 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej
działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej


czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 24 grudnia 2014 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach „Programu profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Kościerzyna na lata 2014-2016"

Ogłoszenie

Formularz ofertowy - załącznik nr 2

Projekt umowy

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Burmistrz Miasta informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach „Programu profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Kościerzyna na lata 2014-2016" wybrano ofertę złożoną przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna.

Ogłoszenie sprzedaż samochodu osobowego Renault Kangoo
Urząd Miasta Kościerzyna ogłasza III ustną aukcję na podstawie przepisów 70(1) i 70(2) Kodeksu Cywilnego na sprzedaż samochodu osobowego RENAULT KANGOO nr rej GKS 40TA.

czytaj więcej....

Ogłoszenie sprzedaż samochodu osobowego Renault Kangoo
Urząd Miasta Kościerzyna ogłasza II ustną aukcję na podstawie przepisów 70(1) i 70(2) Kodeksu Cywilnego na sprzedaż samochodu osobowego RENAULT KANGOO nr rej GKS 40TA.

czytaj więcej....

Oferta organizacji pozarządowej

 Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kaszubskiego Instytutu Rozwoju na realizację zadania pn. „Nic co kaszubskie, nie jest mi obce”-popularyzacja języka i kultury kaszubskiej wśród przedszkolaków, która wpłynęła w dniu 29.08.2014 r.

OFERTA:

Ogłoszenie sprzedaż samochodu osobowego Renault Kangoo
Urząd Miasta Kościerzyna ogłasza ustną aukcję na podstawie przepisów 70(1) i 70(2) Kodeksu Cywilnego na sprzedaż samochodu osobowego RENAULT KANGOO nr rej GKS 40TA.

czytaj więcej....

Zapraszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozwoju instytucjonalnego w ramach projektu pt. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”  dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Zobacz:

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę. Samorządności Ziemi Kościerskiej, która wpłynęła w dniu 26.06.2014 r.

ZOBACZ: OFERTA

 Obwieszczenie

Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 49 i art 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 - t.j.) oraz art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych podaje do publicznej wiadomości.... czytaj więcej

 Obwieszczenie

Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 49 i art 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych podaje do publicznej wiadomości.... czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz informacyjno-rekrutacyjnych

Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje, że w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 ze zmianami), na Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz informacyjno-rekrutacyjnych w projekcie pt. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”

Po przeprowadzeniu oceny i porównania ofert zgodnie z kryterium cena 100% określonym w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej wybrano ofertę wykonawcy: Telewizja Kaszuby KTM Studio - Dorota Wencka ul. Targowa 5 83-400 Kościerzyna na kwotę brutto 50.125,58 zł.

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki, która wpłynęła w dniu 23.05.2014 r.

Zobacz: OFERTA

Zapraszamy do składania ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz informacyjno-rekrutacyjnych w projekcie pt. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Pobierz:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - propozycja cenowa

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy - poprawiony (w poprzedniej wersji był błąd w liczbie ulotek - prawidłowa liczba ulotek wynosi 6000 szt.)
Załącznik nr 5 - wzór umowy

Przekształcenie za 10% opłaty, dotyczy osób posiadających udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, zabudowanego budynkiem wielolokalowym

 

Stosownie do treści przepisów prawnych znajdujących się w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (j.t. Dz. U z 2012 r., poz. 83), osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy).

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia gminie miejskiej opłaty z tytułu tego przekształcenia. Rada Miasta Kościerzyna w dniu 26 lutego 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty z tytułu przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przysługującego właścicielom lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych. Uchwała o udzieleniu bonifikaty obowiązuje do końca 2016 r. i ma zastosowanie do spraw wszczętych po wejściu w życie uchwały i niezakończonych do 2016 r.

Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna, osobiście – pokój nr 41 na III pietrze, telefonicznie – 58 680 23 37, lub e-mail: wgn@koscierzyna.gda.pl

 

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Fabryki Aktywności Młodych, która wpłynęła w dniu 23.04.2014 r.

Oferta:


 

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oodział w Kościerzynie, która wpłynęła w dniu 11.04.2014 r.

Oferta:

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łubiany i okolic, która wpłynęła w dniu 11.04.2014 r.

Oferta:

 

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kościerzynie, która wpłynęła w dniu 09.04.2014 r.

Oferta:

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami  art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łubiany i okolic, która wpłynęła w dniu 25.02.2014 r.

Oferta:

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert dotyczący zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zestawienie złożonych ofert oraz wysokość przyznanych dotacji na 2014 r. dla poszczególnych wnioskodawców:

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALZIACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

w 2014 roku:

Ogłoszenie konkursu:


Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WGN.6722.3.2012                                          Kościerzyna, dnia 18 listopada 2013 r.                                                 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 647 z póżn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/293/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 44 III piętro w godz. od 900 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna sala nr 11 I piętro o godz. 1030.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kościerzyna (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2014 r.

 

BURMISTRZ 

Zdzisław Czucha

 

WGN.6722.2.2012                                            Kościerzyna, dnia 18 listopada 2013 r.

 


O G Ł O S Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych
„Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 647 z póżn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/258/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 44 III piętro w godz. od 900 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna sala nr 11 I piętro o godz. 1030.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kościerzyna (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2014 r.

 

BURMISTRZ 

Zdzisław Czucha 

 

Zobacz: "Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.”

 

 

Wyniki konsultacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.”

 

30 września  2013 r. zakończono konsultacje społeczne projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna  z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Uwagi do Programu można było zgłaszać za pomocą formularza dostarczając go w formie:

•elektronicznej na adres: o.szlagowska@koscierzyna.gda.pl

•listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna

•osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pok. 36

Jednocześnie 23 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie konsultacyjne „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.”. Podczas spotkania omówione zostały  nowe założenia programowe.                                                             

O terminie uwzględniania opinii decydowała  data wpływu formularza do Urzędu Miasta Kościerzyna.

 Żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag i opinii do projektu Programu.

Kościerzyna, dnia 23 września 2013 r.

WGN.6722.1.2013

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód
w Kościerzynie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie, do której sporządzania Rada Miasta w Kościerzyna przystąpiła zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/379/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środowiska.

Wnioski do prognozy mogą być składane w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 18 października 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.

 

 

BURMISTRZ

Zdzisław Czucha


 

Kościerzyna, dnia 23 września 2013 r.

WGN.6722.1.2013

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód
w Kościerzynie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Kościerzynie uchwały Nr XLVIII/379/2013
z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 18 października 2013 r. na piśmie osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.

 

BURMISTRZ

Zdzisław Czucha


 

Kościerzyna, dnia 23 września 2013 r.

WGN.6722.2.2013

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta

 

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Kościerzynie uchwały Nr XLVIII/378/2013
z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 18 października 2013 r. na piśmie osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.

 

BURMISTRZ

Zdzisław Czucha

Kościerzyna, dnia 23 września 2013 r.

WGN.6722.2.2013O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta
, do której sporządzania Rada Miasta w Kościerzyna przystąpiła zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/378/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środowiska.

Wnioski do prognozy mogą być składane w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 18 października 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.

 

BURMISTRZ

Zdzisław Czucha


Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID przebudowa ul. Towarowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID droga wokół pomnika Wybickiego
 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna

z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r. Program ten jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę kościerskiego samorządu z III sektorem, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się

z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są:

- na stronie internetowej Urzędu www.koscierzyna.gda.pl

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna w zakładce ogłoszenia i wystąpienia www.bip.koscierzyna.gda.pl

- bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy ul. 3 Maja 9 a, na II piętrze w pokoju nr 36.

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2013 roku w formie:

•elektronicznej na adres: o.szlagowska@koscierzyna.gda.pl

•listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna

•osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pok. 36

O terminie opinii decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kościerzyna. Opinie i uwagi organizacji po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 23 września o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta (pok.nr 11), odbędzie się spotkanie konsultacyjne „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.”. Podczas spotkania omówione zostaną nowe założenia programowe.

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach:

Program

Formularz

Obwieszczenie ZRID droga pomnik Wybickiego
Obwieszczenie ZRID przebudowa Towarowa

 


19.08.2013

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kaszubskiego Instytutu Rozwoju, która wpłynęła w dniu 12.08.2013 r.

Oferta:

Kościerzyna, dnia 19 sierpnia 2013 r.

WGN.7321-01/10

 

 

                                                       O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kościerzyna w granicach administracyjnych

 

Na podstawie art. 11 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kościerzyna w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 9 września 2013 r. do 8 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna pokój nr 44 III piętro
w godz. od 1000 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna sala nr 11 I piętro o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Kościerzyna (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2013 r.

BURMISTRZ

              Zdzisław Czucha

 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego


Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. wydał decyzję nr WI-I.7840.3.75.2013.AO-8 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Kościerskiego z dnia 20 lutego 2013 r. nr AB.6740.741.1.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kościerskiego Klubu Morsów Forest Gump, która wpłynęła w dniu 26.03.2013 r.

Oferta:

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

 

WIŚ.602.1.2.2013.DW Kościerzyna, dnia 22 lutego 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości informacji

o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

 

Mając na uwadze art. 29 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020.

Z dokumentacją można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Urzędu Miasta Kościerzyna w pok. nr 59 IV piętro w godzinach urzędowania.

W terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji można składać uwagi i wnioski. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Kościerzyna. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kościerzynie http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kościerzynie.


Obwieszczenie


OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskeigo Oddział w Kościerzynie, która wpłynęła w dniu 13.02.2013 r.

Zobacz:

Kościerzyna, dnia 22 stycznia 2013 r.

WGN.6722.3.2012

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam:

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo–usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica, do której sporządzania Rada Miasta Kościerzyna przystąpiła zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/293/12 z dnia 28 listopada 2012 r.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środowiska.

Wnioski do prognozy mogą być składane w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 22 lutego 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.

 

 

BURMISTRZ

Zdzisław Czucha

Załącznik graficzny

Kościerzyna, dnia 22 stycznia 2013 r.

WGN.6722.3.2012

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo–usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam:

o podjęciu przez Radę Miasta Kościerzyna Uchwały Nr XXXVIII/293/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo–usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica.

Granicę obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 22 lutego 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.BURMISTRZ

Zdzisław Czucha

Załącznik graficzny

Kościerzyna, dnia 22 stycznia 2013 r.

WGN.6722.2.2012

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam:

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie, do której sporządzania Rada Miasta Kościerzyna przystąpiła zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/258/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środowiska.

Wnioski do prognozy mogą być składane w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 22 lutego 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.

 

 

BURMISTRZ

Zdzisław Czucha

Załącznik graficzny

Kościerzyna, dnia 22 stycznia 2013 r.

WGN.6722.3.2012

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam:

o podjęciu przez Radę Miasta Kościerzyna Uchwały Nr XXXVIII/293/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 22 lutego 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


BURMISTRZ

Zdzisław Czucha

Załącznik graficzny

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert dotyczący zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zestawienie złożonych ofert oraz wysokość przyznanych dotacji na 2013 r. dla poszczególnych wnioskodawców:

 

   

 

Oferta organizacji pozarządowej

 

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Ogólno[polskiego Towarzystwa Oświatowego Garczyn, która wpłynęła w dniu 04.02.2013 r.

 

Zobacz:

   

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Ogólnopolskiego Towarzystwa Oświatowego Garczyn, która wpłynęła w dniu 8.01.2013 r.
Zobacz: Oferta

   

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

   

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

   

Kościerzyna, 30 listopada 2012 r.

 

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały XXXIV/270/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok" Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wspierania realizacji zadań