Strona z portalu

  Strona główna / Elementy pozostałe / Informacje o środowisku i jego ochronie / Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kościerzyna działka nr 170/1 , obręb Kościerzyna 03, przy ul. Drogowców
Obwieszczenie
 
Realizacja stacji demontażu pojazdów na działkach 134/8 i 137/15 obręb ewidencyjny Kościerzyna 09, gm. miejska Kościerzyna, powiat kościerski
Zawiadomienie
 
Prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, etap I

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego
Obwieszczenie
Zawiadomienie
Zawiadomienie
Zawiadomienie
Zawiadomienie
 
Prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto obejmującym linie 201 i 203
Obwieszczenie
 
Rozbudowa drogi krajowej Nr 20 na odcinku Korne - Kościerzyna w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie poomorskim na DK 20 na odcinku  Korne -Kościerzyna w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych"
Obwieszczenie
Obwieszczenie
Zawiadomienie
Zawiadomienie
Zawiadomienie
Zawiadomienie
 
"Przebudowa istniejącej kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 w Kościerzynie"
Obwieszczenie
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Opinia PGW Wody Polskie
Decyzja Burmistrza Miasta Kościerzyna
 
"Kościerski Park Przemysłowy"
Obwieszczenia RDOŚ w Gdańsku z dnia 10.07.2018 r.
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 17.02.2017 r.
 
"Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kościerzynie"
Zawiadomienie
 
"Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna"

Zawiadomienie

Postanowienie z dnia 24.02.2017 r.
Decyzja z dnia 24.02.2017 r.
Zawiadomienie
 

"Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny"

Obwieszczenie
Decyzja Burmistrza
 
"Budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński -Gdynia"
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 
"II etap rewitalizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201, 214, 229 i lini PKM"
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
 
"Kościerska Strefa Aktywności Gospodarczej"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

 
WIŚ.6220.4.2015 "Budowa browaru o wydajności docelowej 150000 hl/rok z własnym ujęciem wody do celów technologicznych o wydajności 20 m3/h oraz infrastrukturą towarzyszącą"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
 
WIŚ.6220.1.2015 "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"
Zawiadomienie Burmistrza
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
Postanowienie RDOŚ w Gdańsku
Postanowienie Burmistrza
Decyzja Burmistrza
Zawiadomienie
 
WIŚ.6220.5.2014 "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Kościerzynie"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

Obwieszczenie nr 3


WIŚ.6220.4.2014 "Rozbudowa ul. Kamiennej i ul. Słonecznej w Kościerzynie"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

Obwieszczenie nr 2

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Obwieszczenie nr 3

Obwieszczenie nr 4

Postanowienie Burmistrza

Obwieszczenie nr 5

Decyzja BurmistrzaWIŚ.6220.3.2014 "Budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogami dojazdowymi na działkach powstałych na skutek podziału dz.nr 6/6, 11 i 12 w Kościerzynie, przy ul. Leśnej"

Obwieszczenie nr 1

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Postanowienie Burmistrza Miasta Kościerzyna o obowiązku przeprowadzenia oceny i zakresie raportu oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie nr 2

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

 

 

WIŚ.6220.1.2014 "Budowa ulicy Bazowej i Składowej w Kościerzynie"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

Obwieszczenie nr 2

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Obwieszczenie nr 3

Decyzja

 

 

 

WIŚ.6220.7.2013/2014 „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościerzynie, ul. Klasztorna”

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

 Decyzja Burmistrza  

  

WIŚ.6220.5.2012 „Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Postanowienie Burmistrza
 Decyzja Burmistrza

 

WIŚ.6220.4.2012 „Budowa stacji paliw”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Postanowienie Burmistrza
 Decyzja Burmistrza

 

WIŚ.6220.1.2012 „Budowa stacji paliw” w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku handlowo- usługowego- stacji diagnostycznej z myjnią i częścią handlową”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Postanowienie Burmistrza
Decyzja Burmistrza

 

WIM.6220.5.2011 „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń restauracyjnych w przebudowanym budynku „Stary Browar” na „mini browar” w Kościerzynie, ul. Słodowa i Miodowa”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Postanowienie Burmistrza
Decyzja Burmistrza

 

WIM.6220.3.2011 „Rozbudowa sortowni odpadów w Kościerzynie”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

Postanowienie Burmistrza

Obwieszczenie

Obwieszczenie 2

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

Obwieszczenie 3

 

WIM.6220.2.2011 „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ciągu dróg: ulicy Towarowej na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i drogi 187088G na terenie Gminy Kościerzyna"
Obwieszczenie
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Postanowienie Wydziału Inżynierii Miejskiej
Decyzja Wydziału Inżynierii Miejskiej
Obwieszczenie Wydziału Inżynierii Miejskiej


WIM 7624/3/2010 Rozbudowa budynku przemysłowo-składowego, budowa basenu do przetrzymywania ryby żywej i budowa studni głębinowej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Postanowienie Burmistrza Miasta
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o sporządzeniu raportu
Uzgodnienie warunków środowiskowych

 

WIM 7624/2/2010 Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego. Modernizacja kotłowni K-1, K-2 oraz modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w mieście Kościerzyna gmina Kościerzyna
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Postanowienie Burmistrza Miasta
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Decyzja Burmistrza Miasta

 

WIM 7624/1/2010 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Kartuzach, Kościerzynie, Bytowie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie - opinia
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - opinia

 

WIM 7624/16/2009 Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego. Modernizacja kotłowni K-2 przy ul. Świętopełka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Postanowienie – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie – opinia
Postanowienie – Starosta Kościerski – opinia
Obwieszczenie o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia OOS
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych
Postanowienie – Burmistrz Miasta Kościerzyna
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

WIM 7624/15/2009 Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego. Modernizacja kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Postanowienie – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie – opinia
Postanowienie – Starosta Kościerski – opinia
Obwieszczenie o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia OOS
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych
Postanowienie – Burmistrz Miasta Kościerzyna
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

WIM 7624/14/2009 Modernizacja i rozbudowa Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie
Obwieszczenie o wznowieniu postepowania administracyjnego
Postanowienie – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie – opinia
Postanowienie – Starosta Kościerski – opinia
Obwieszczenie o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia OOS
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych
Postanowienie – Burmistrz Miasta Kościerzyna
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

WIM 7624/13/2009 Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Postanowienie – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie – opinia
Postanowienie – Starosta Kościerski – opinia
Obwieszczenie o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia OOS
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych
Postanowienie – Burmistrz Miasta Kościerzyna
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

WIM 7624/10/2009 Budowa ulicy Hallera w Kościerzynie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Postanowienie – Starosta Kościerski – opinia
Postanowienie – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie – opinia
Postanowienie – Burmistrz Miasta Kościerzyna – stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia OOS
Obwieszczenie o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia OOS
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych

 

WIM 7624/9/2009 Budowa budynku przemysłowo-składowego
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
Postanowienie – Starosta Kościerski – uzgodnienie
Postanowienie – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie – uzgodnienie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Opinia - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie
Zawiadomienie - Burmistrz Miasta Kościerzyna

 

WIM 7624/5/2009 Modernizacja i rozbudowa Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie

Obwieszczenie

Postanowienie - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - opinia

Postanowienie - Starosta Kościerski - opinia

Postanowienie - Burmistrz Miasta Kościerzyna - stwierdzenie braku obowiązku przeprowadzenia OOS
Obwieszczenie o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia OOS
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (16.06.2009)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

WIM 7624/4/2009

Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta

Obwieszczenie

Postanowienie - Starosta Kościerski - opinia

Postanowienie - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - opinia

Postanowienie - Burmistrz Miasta Kościerzyna (25 czerwca 2009r.)

Obwieszczenie o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia OOS (25 czerwca 2009r.)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WIM 7624/7/2008

Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Dunikowskiego i Tatarkiewicza w Kościerzynie

Obwieszczenie (zamieszczono 05.11.2008)

Postanowienie - Starostwo Powiatowe w Kościerzynie (zamieszczono 25.11.2008)

Postanowienie - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - opinia

Obwieszczenie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu (zamieszczono 08.12.2008)

Burmistrz Miasta Kościerzyna - odstąpienie od konieczności sporządzenia raportu (zamieszczono 08.12.2008)

Postanowienie – Starosta Kościerski – uzgodnienie (zamieszczono 07.01.2009)

Postanowienie – PPIS w Kościerzynie – uzgodnienie (zamieszczono 19.01.2009)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (zamieszczono 27.01.2009)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zamieszczono 27.01.2009)


WIM 7624/6/2008

Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Marchewicza w Kościerzynie

Obwieszczenie (zamieszczono 05.11.2008)

Postanowienie - Starostwo Powiatowe w Kościerzynie (zamieszczono 25.11.2008)

Postanowienie - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - opinia

Obwieszczenie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu (zamieszczono 08.12.2008)

Postanowienie - Burmistrz Miasta Kościerzyna - odstąpienie od konieczności sporządzenia raportu (zamieszczono 08.12.2008)

Postanowienie – Starosta Kościerski – uzgodnienie (zamieszczono 7.01.2009)

 Postanowienie – PPIS w Kościerzynie – uzgodnienie (zamieszczono 19.01.2009)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (zamieszczono 27.01.2009)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(zamieszczono 27.01.2009)

WIM 7624/2/2008
Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii SKłodowskiej-Curie w Kościerzynie

Obwieszczenie (zamieszczono: 17.07.2008 13:03)
Postanowienie PPIS (zamieszczono: 24.07.2008 13:31)
"Postanowienie – Starostwo Powiatowe w Kościerzynie - opinia" (zamieszczono: 29.07.2008)
"Postanowienia – Burmistrz Miasta – odstąpienie od konieczności sporządzenia raportu" (zamieszczono: 29.07.2008)
"Postanowienie - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - uzgodnienie" (zamieszczono: 06.08.2008)
"Postanowienie - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - uzgodnienie" (zamieszczono: 06.08.2008)
Decyzja środowiskowa (zamieszczono: 14.08.2008)

Postanowienie - Burmistrz Miasta

Obwieszczenie - Burmistrz Miasta

WIM 7624/3/2008
Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Wańkowicza w Kościerzynie

Obwieszczenie (zamieszczono: 11.08.2008)
Postanowienie - Starostwo Powiatowe w Kościerzynie (zamieszczono: 12.09.2008)

Obwieszczenie (zamieszczono 20.10.2008)
Decyzja środowiskowa (zamieszczono 08.12.2008)
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-06-21
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2011-09-21 12:38:13.0
Edytor : Adam Trzebiatowski
Stronę odwiedzono 45779 razy.
v.20140204-083257