Strona z portalu

  Strona główna / Menu Podmiotowe / Sekretarz
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Sekretarz
Sekretarz

Sekretarz Miasta

Sławomir Szkobel

 

Kontakt
Telefon  058 680 23 44
Fax        058 680 23 20
Godziny przyjęć
interesantów
W godzinach od 730 do 1530 w budynku Urzędu Miasta, I piętro, pokój nr 12
Kompetencje

Zadania Sekretarza Miasta:
1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę.
2. Sekretarz nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego oraz Biura Urzędu.
3. Burmistrz powierza Sekretarzowi prowadzenie spraw gminnych w swoim imieniu na podstawie odrębnego zarządzenia.
4. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) współpraca z Przewodniczącym Rady Miasta oraz Przewodniczącymi Komisji stałych i doraźnych Rady Miasta,
2) ocena pracy bezpośrednio podległych pracowników,
3) organizacja narad z Naczelnikami Wydziałów i Kierownikami jednostek organizacyjnych, podczas których omawiane są bieżące sprawy Urzędu,
4) organizacja spotkań Kolegium Burmistrza na zasadach określonych w Zarządzeniu Burmistrza,
5) nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, jak również kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
6) sprawowanie stałego nadzoru nad organizacją pracy oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadry Urzędu,
7) zatwierdzanie planów informatyzacji poszczególnych stanowisk pracy oraz ich wyposażenia w sprzęt komputerowy i narzędzia programowe,
8) sprawowanie nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
9) nadzór i organizacja pracy Biura Urzędu,
10) nadzór i koordynacja spraw związanych z wyborami i spisami,
11) przedstawianie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
12) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie,
13) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków związanych z pracą Urzędu,
14) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielanych przez Burmistrza,
15) nadzór nad prowadzeniem Rejestru Komunalnego Instytucji Kultury,
16) nadzór nad dokumentacją spółek prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały oraz obsługą korespondencji pomiędzy Burmistrzem a spółkami,
17) opracowanie projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-02-14 14:09:24.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-02-14 14:09:24.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 10583 razy.
v.20140204-083257