Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienia Publiczne 2018
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

 

 

 

ZP 39/2018 Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 oraz obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne; część I: budynek usługowy przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, część II: obiekt po byłej kotłowni
ogłoszenie
siwz
załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
Program Funkcjonalno-Użytkowy
przedmiar - budynek usługowy przy ul. Osiedle 1000-lecia1
przedmiar - obiekt po byłej kotłowni
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
załącznik do pisma 2
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części I
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II
 
ZP 38/2018 Zimowe utrzymanie dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem samochodów ciężarowych z posypywarkami-solarkami i ciągników z rozrzutnikami
ogłoszenie
siwz
wykaz dróg - zalącznik B/1
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
ZP 37/2018 Zmiana systemu ogrzewania w ramach projektu „KAWKA” w Kościerzynie – ul. Chojnicka 51
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 36/2018 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny - przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
przedmiar - obiekt po byłek kotłowni
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 1
pismo 2
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 35/2018 Projekt i budowa przejścia podziemnego w Kościerzynie w ramach projektu pn. Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno - Użytkowy
Decyzja RDOŚ-Gd-WOO.4210.22.2016.IBA.13 z dnia 11.08.2013r.
Decyzja lokalizacyjna WGN.6733.13.2016 z dnia 27.02.2017r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o wpisaniu do rejestru zabytków RD.5140.118-6.2013.JP z dnia 02.09.2013r.
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejącego budynku toalet przy dworcu PKP
Ekspertyza techniczna istniejącego budynku toalet przy dworcu PKP
pismo 1
pismo 2
zaktualizowany FORMULARZ 3.2 Wykaz Osób
pismo 3
formularze w wersji edytowalnej
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 4
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 34/2018 Zimowe utrzymanie dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem samochodów ciężarowych z posypywarkami-solarkami i ciągników z rozrzutnikami
ogłoszenie
siwz
wykaz dróg - zalącznik B/1
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 33/2018 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie: Kościerski Dom Kultury – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 30/2018 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Kościerski Dom Kultury
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 32/2018 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Część I: budynek Strzelecka 26; Część II: budynek Kartuska 14; Część III: budynek Kartuska 16, Część IV: budynek Lipowa 1, Część V: budynek Lipowa 3
ogłoszenie
siwz
przedmiar część I /budynek Strzelecka 26
przedmiar część II /budynek Kartuska 14
przedmiar część III /budynek Kartuska 16
przedmiar część IV /budynek Lipowa 1
przedmiar część V /budynek Lipowa 3
pismo 1
pismo 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części I, III i V
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IV
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II
 
ZP 31/2018 Rewitalizacja - Przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 oraz obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne; część I: budynek usługowy przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, część II: obiekt po byłej kotłowni
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
przedmiar - budynek usługowy przy ul. Osiedle 1000-lecia 1
przedmiar - obiekt po byłek kotłowni
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 3
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 28/2018 Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie"
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany
projekt wykonawczy branży architektonicznej
projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej
dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
operat wodno-prawny
STWiORB
przedmiar robót
decyzja o pozwoleniu na budowę
decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego
treść tablicy informacyjnej
Decyzja O.GD.Z-3.4241.43.2018.AI wydana przez GDDKiA - lokalizacja zjazdu
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 29/2018 Zmiana systemu ogrzewania w ramach projektu „KAWKA” w Kościerzynie - ul. Wodna 5/2
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 27/2018 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Część I: budynek Strzelecka 26; Część II: budynek Kartuska 14; Część III: budynek Kartuska 16, Część IV: budynki Lipowa 1, Lipowa 3
ogłoszenie
siwz
przedmiar część I /budynek Strzelecka 26
przedmiar część II /budynek Kartuska 14
przedmiar część III /budynek Kartuska 16
przedmiar część IV /budynek Lipowa 1 i Lipowa 3
pismo 1
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 26/2018 Zmiana systemu ogrzewania w ramach projektu „KAWKA” w Kościerzynie - CZĘŚĆ I: ul. Wodna 5/2; CZĘŚĆ II: ul. Stolarska 7
ogłoszenie
siwz
CZĘŚĆ I
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar
CZĘŚĆ II
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części I
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II
 
ZP 25/2018 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Budynki Strzelecka 26, Lipowa 1, Lipowa 3, Kartuska 14, Kartuska 16
ogłoszenie
siwz
przedmiar robót
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 
 
ZP 24/2018 Zmiana systemu ogrzewania w ramach projektu „KAWKA” w Kościerzynie - CZĘŚĆ I: ul. Wodna 10; CZĘŚĆ II: ul. Wodna 5/2; CZĘŚĆ III: ul. Stolarska 7; CZĘŚĆ IV: ul. Jeziorna 13/1; CZĘŚĆ V: ul. Kopernika 53
ogłoszenie
siwz
CZĘŚĆ I
projekt budowlany
STWIORB
przedmiar
CZĘŚĆ II
projekt budowlany
STWIORB 
przedmiar
CZĘŚĆ III
projekt budowlany
STWIORB 
przedmiar
CZĘŚĆ IV
projekt budowlany
STWIORB 
przedmiar
CZĘŚĆ V
projekt budowlany
STWIORB 
przedmiar
pismo 1
zaktualizowany projekt budowlany - CZĘŚĆ I
zaktualizowany przedmiar - CZĘŚĆ I
pismo 2
zaktualizowany rys. 7s - CZĘŚĆ I
pismo 3
zaktualizowany projekt budowlany - CZĘŚĆ I
zaktualizowany przedmiar - CZĘŚĆ I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II i III
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, IV, V
 
ZP 23/2018 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Część I:  Budynki Kartuska 6, Kartuska 8, Kartuska 9,  Kartuska 10, Kartuska 12, Kartuska 13, Część II:  Budynki Strzelecka 26, Lipowa 1, Lipowa 3, Kartuska 14, Kartuska 16
ogłoszenie
siwz
przedmiar - CZĘŚĆ I
przedmiar - CZĘŚĆ II
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I
 
ZP 21/2018 Zmiana systemu ogrzewania w ramach projektu „KAWKA” w Kościerzynie - CZĘŚĆ I: ul. Wodna 10, ul. Wodna 5/2; CZĘŚĆ II: ul. Asnyka 10, ul. Konopnickiej 5/1, ul. Sędzickiego 1B/1, ul. Wojska Polskiego 9, ul. Ratuszowa 1, ul. Jeziorna 21, ul. Słowackiego 31; CZĘŚĆ III: ul. Stolarska 7, ul. Jeziorna 13/1, ul. Kopernika 53.
ogłoszenie
siwz
CZĘŚĆ I
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar
CZĘŚĆ II
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar
CZĘŚĆ III
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar
pismo 1
CZĘŚĆ I
zaktualizowana dokumentacja projektowa ul. Wodna 5_2
zaktualizowany przedmiar ul. Wodna 5_2
CZĘŚĆ III
zaktualizowana dokumentacja projektowa ul. Jeziorna 13_1
zaktualizowany przedmiar ul. Jeziorna 13_1
zaktualizowana dokumentacja projektowa ul. Kopernika 53
zaktualizowany przedmiar ul. Kopernika 53
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części I
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II
 
ZP 22/2018 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Część I:  Budynki Heykego 1, Tysiąclecia 2 , Tysiąclecia 5,  Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 7, Tysiąclecia 13, Część II:  Budynki Kartuska 6, Kartuska 8, Kartuska 9,  Kartuska 10, Kartuska 12, Kartuska 13, Część III:  Budynki Strzelecka 26, Lipowa 1, Lipowa 3, Kartuska 14, Kartuska 16
ogłoszenie
siwz
przedmiar - CZĘŚĆ I
przedmiar - CZĘŚĆ II 
przedmiar - CZĘŚĆ III
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II i III
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I
 
ZP 20 /2018 Rewitalizacja Osiedla 1000-Lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
przedmiary - etap I
przedmiary - etap II
przedmiary - etap III
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 19/2018 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap II; roboty malarskie klatek schodowych i posadzkarskie piwnic
ogłoszenie
siwz
przedmiary
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 18/2018 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Część I:  Budynki Heykego 1, Tysiąclecia 2 , Tysiąclecia 5,  Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 7, Tysiąclecia 13, Część II:  Budynki Kartuska 6, Kartuska 8, Kartuska 9,  Kartuska 10, Kartuska 12, Kartuska 13, Część III:  Budynki Strzelecka 26, Lipowa 1, Lipowa 3, Kartuska 14, Kartuska 16
ogłoszenie
siwz
przedmiar - CZĘŚĆ I
przedmiar - CZĘŚĆ II
przedmiar - CZĘŚĆ III
pismo 1
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 17/2018 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie: Szkoła Podstawowa Nr 4, Przedszkole Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
dokumentacja - Szkoła Podstawowa Nr 4
dokumentacja - Przedszkole Nr 7
dokumentacja - Zespół Szkolno-Przedszkolny ZSP 3
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 1
zaktualizowany formularz OFERTY
zaktualizowany formularz 3.1 WYKAZ OSÓB
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 16/2018 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap II; CZĘŚĆ I: roboty elewacyjne, Część II: roboty malarskie klatek schodowych i posadzkarskie piwnic
ogłoszenie
siwz
kolorystyka elewacji - dot. części I
przedmiary - dot. części I
przedmiary - dot. części II
pismo 1
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-poprawa omyłki pisarskiej
 
ZP 15/2018 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany
STWiORB
przedmiar
pismo 1
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
ZP 14/2018 Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
projekt wykonawczy - branża architektoniczna
projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna
projekt wykonawczy - branża sanitarna
projekt budowlano-wykonawczy - branża elektryczna i teletechniczna
STWiORB
przedmiary robót
decyzja o pozwoleniu na budowę
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 13/2018 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap II: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Tysiąclecia II – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Decyzja WIŚ 6220.15.1.2016
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 12/2018 Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap I:  budynek przy ul. Jeziornej 9
ogłoszenie
siwz
przedmiar
STWiORB
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
zaktualizowany formularz oferty
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 11/2018 Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
JEDZ: espd-reguest.xml 
link do ESPD - https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
pismo 1
pismo 2
zaktualizowany formularz oferty
formularze w wersji edytowalnej
ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
pismo 3
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 10/2018 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - CZĘŚĆ I: Szkoła Podstawowa Nr 4, CZĘŚĆ II: Przedszkole Nr 7
ogłoszenie
siwz
CZĘŚĆ I
projekt budowlano-wykonawczy
STWiORB
przedmiar
CZĘŚĆ II
projekt budowlano-wykonawczy
STWiORB
przedmiar
pismo 1
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 8/2018 Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie"
ogłoszenie
siwz
projekt budowlany branży architektonicznej
projekt wykonawczy branży architektonicznej
projekt wykonawczy branżykonstrukcyjnej
dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
operat wodno-prawny
STWiORB
przedmiar robót
decyzja o pozwoleniu na budowę
decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego
treść tablicy informacyjnej
pismo 1
decyzja GDDKiA - lokalizacja zjazdu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
zaktualizowany przedmiar
pismo 3
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 7/2018 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap II: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Tysiąclecia II
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Decyzja WIŚ 6220.15.1.2016
pismo 1
pismo 2
załącznik nr 11 do Programu Funkcjonalno Użytkowego
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 6/2018 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap I: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna Zachód-część I - pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Decyzja WIŚ 6220.14.1.2016
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 5/2018 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap I: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna Zachód-część I
ogłoszenie
siwz
Decyzja WIŚ 6220.14.1.2016
Program Funkcjonalno-Użytkowy
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 4/2018 Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2018 r
ogłoszenie
siwz
STWiORB
informacja z otwarcia
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 3/2018 Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2018 r.
ogłoszenie
siwz
STWiORB
informacja z otwarcia
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 ZP 1/2018 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap I: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna Zachód
 ogłoszenie
 siwz
 Decyzja WIŚ 6220.14.1.2016
 Program Funkcjonalno-Użytkowy
 pismo 1
 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 informacja z otwarcia ofert
 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2018-01-19
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2018-01-19 14:11:30
Edytor : jmasiak
Stronę odwiedzono 51554 razy.
v.20140204-083257