Strona z portalu

  Strona główna / Elementy pozostałe / Petycje
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski


Podstawa prawna - ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014r - TUTAJ

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach „Przedmiotem petycji może być żądanie,
w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Nadawca petycji

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Forma petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

a)       oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 

b)       wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

c)       oznaczenie adresata petycji;

d)       wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

 

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia.

Formularz petycji

Zgoda na złożenie petycji

 

     PETYCJE ROK 2015
Lp. Imię i nazwisko lub
nazwa podmiotu wnoszącego
petycję (w przypadku wyrażenia
zgody, o której mowa w art.4
ust.3 ustawy o petycjach)
Data
złożenia
petycji
Przedmiot petycji Dokumentacja w sprawie
 1.

Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa  w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

21.12.2015r.

 Obawy wobec planów związanych z nową formułą funkcjonowania przedszkoli na terenie miasta Kościerzyna

- Petycja 1
- Pismo WO-S.152.12.2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
- Pisma nr ew. 501.2016;502.2016
- Pismo WO-S.152.12.2015.2016 z dnia 02 lutego 2016r.
- Informacja dot. aktualnego etapu rozpatrywania petycji – 02.02.2016r.
- Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.152.12.2015.2016  z dnia 02 marca 2016r.

 2.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy  o petycjach

 21.12.2015r.  Obawy wobec planów związanych z nową formułą funkcjonowania przedszkoli na terenie miasta Kościerzyna

- Petycja 2
- Pismo WO-S.152.13.2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
- Pismo nr ew. 327.2016
- Pismo WO-S.152.13.2015.2016 z dnia 02.02.2016r.
- Informacja dot. aktualnego etapu rozpatrywania petycji – 02.02.2016r.
- Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.152.13.2015.2016  z dnia 02 marca 2016r.

     PETYCJE ROK 2016
 1  Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach  31.03.2016r.

Przystąpienie do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” rodzinne miejsce zabaw –edycja 2016

 Petycja 1

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.041.1.2016 z dnia 1 kwietnia 2016r.


 2

Wyłączenie jawności   w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa  w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 31.03.2016r.  Wyłączenie placu parkingowego przy byłym dworcu PKS ze strefy płatnego parkowania

Petycja 2

 

Pismo WO-S.152.4.2016  z dnia 12.04.2016r.

 

Pismo nr ew.4441.2016

Pismo WO-S.152.4.2016  z dnia 12.04.2016r.

3

Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa  w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 14.04.2016r.  Wymiana systemów operacyjnych z Windows XP

 Petycja 3

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.152.5.2016 z dnia 28.04.2016r.


 4  

Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa  w art.4 ust.3 ustawy  o petycjach

 20.04.2016r.  Utworzenie „biblioteczki samorządowca”

 Petycja 4

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.152.6.2016 z dnia 04.05.2016r.

 5

Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 25.04.2016r. Dokonanie analizy związanej z poprawą efektywności energetycznej

 Petycja 5

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.152.7.2016 z dnia 05.05.2016r.

 6   

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

08.07.2016r. Archiwizacja w zasobach Urzędu- przesłanego wniosku wraz z załącznikami – jako kolejnego wkładu do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „efektywności energetycznej”

Petycja 6

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.152.8.2016 z dnia 12.07.2016r.

7

 

Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy  o petycjach

 

04.08.2016r.

Ustalenie strefy płatnego parkowania na zatoczce parkingowej na
ul. Mickiewicza

 

Petycja 7

 

Pismo WO-S.152.10.2016 z dnia 22.08.2016r.

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.152.10.2016 z dnia 30.09.2016r.

8

Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

09.08.2016r.

Utwardzenie drogi  oraz wykonanie odpowiedniej infrastruktury np. poboczy

 

 

Petycja 8

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.152.11.2016 z dnia 24.10.2016r. 

 9.

Osoba Prawna: Szulc-Efekt  sp. z o.o.

 

19.10.2016r.

 

Przekazanie treści dot. konkursu "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety"  do podległych szkół podstawowych

 

 Petycja 9

Informacja o sposobie załatwienia petycji

10.

Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

19.10.2016r.

 

Wniosek o utworzenie na terenie działek nr 471 i 71/3 w Kościerzynie położonych pomiędzy ul. Dworcową i ul. Wojska Polskiego Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

Petycja 10

Informacja o sposobie załatwienia petycji-pismo WO-S.152.1.2017  z dnia 19.01.2017r.

 

11

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

20.10.2016r.

 

Dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w Biuletynie Informacji Publicznych jednostki, pod kątem zachowania standardów otwartości danych

 

Petycja

Pismo WO-S.1431.39.2016 z dnia 03.11.2016r.

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.1431.39.1.2016 z dnia 04.11.2016r.

12  

Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa  w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

31.10.2016r.

 

Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze"

 

Petycja 12

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.152.12.2016 z dnia 08.11.2016r. 

 

13  

Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

07.11.2016r.

 

Umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowa
ni.pl (http://komasowa
ni.pl/) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

 

Petycja 13

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.152.13.2016 z dnia 14.11.2016r. 

 

PETYCJE ROK 2017
 1

Osoba Prawna:

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

14.02.2017r.

Publikacja wniosku na stronie internetowej (lub w BIP) Miasta

Petycja 1.2017

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji – pismo WO-S.1431.4.2017 z dnia 27.02.2017r. 

 2

 

 

Osoba Prawna:

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

 

 

29.09.2017r.

Petycja kierowana do dyrektorów szkół podstawowych o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

 

 Petycja

Informacja o sposobie załatwienia petycji:
- pismo BOPO.111.5.2017 z dnia 12.10.2017r.
oraz
- WO-S.152.3.2017 z dnia 16.10.2017r."

PETYCJE ROK 2018

 1 Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 8.01.2018r. Modernizacja odpływu wód gruntowych

Petycja

Pismo WO-S. 152.1.2018 z dnia 12 stycznia 2018r.

 2  Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach   1.08.2018r. Remont drogi gminnej – ul. Kopernika w Kościerzynie  Petycja

Pismo WO-S. 152.3.2018 z dnia 10 sierpnia 2018r.
- WO-S.152.3.2018 z dnia 27.09.2018 r.

 3

Szulc-Efekt sp. z o. o.

13.09.2018r.

Inicjatywa - Walczmy ze smogiem - zarządzajmy energią - dbajmy o czystość

 Petycja


Pismo WriP.152.1.2018

 4 Wyłączenie jawności  w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. 25.09.2018r. Oświetlenie ul. Wł. Szulca w Kościerzynie

Petycja

WIŚ.150.69.2018 z dnia 30.10.2018


 5

Szulc-Efekt sp. z o.o.

20.09.2018 r.

 V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"

Petycja

Pismo WO-S.152.4.2018

Załącznik do pisma

 

 6  

Mieszkańcy ulicy Gwiezdnej w Kościerzynie

 

30.10.2018 r.

 

Zmiany organizacji ruchu przy ul. Gwiezdnej w Kościerzynie

 Petycja

 

 

 7 Szulc-Efekt sp. z o. o.  09.11.2018r. Inicjatywa - Wspomagajmy Informatyzację Urzędów 

 Petycja

Pismo WO-S.1431.38.2018


PETYCJE ROK 2019

   Mieszkańcy domów położonych przy ul. Wł. Szulca w Kościerzynie;  25.02.2019r Montaż oświetlenia 

 Petycja

 Pismo

   Szulc-Efekt sp. z o.o.  08.03.2019r - Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny - wspieramy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze - program "Podwórko Talentów NIVEA"

 Petycja

 Pismo

   Szulc-Efekt sp. z o.o.  28.05.2019r  Dotyczy korzystania z usług telekomunikacyjnych

Petycja

 Pismo

   Szulc-Efekt sp. z o.o.  07.06.2019r  Utrzymanie czystości na terenie Gminy

 Petycja

Pismo

    Szulc-Efekt sp. z o.o.  26.08.2019r Dotyczy korzystania z usług telekomunikacyjnych 

 Petycja

 Pismo

  Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 29.08.201r Petycja w sprawie zakazu występowania cyrków ze zwierzętami

 Petycja

Pismo

   Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  15.10.2019r Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Miasta Kościerzyna 

 Petycja

Pismo 1

Pismo 2

  Szulc - Efekt 23.10.2019r Akcja do szkół podstawowych i świetlic - Bezpieczny uczeń

 Petycja

Pismo

PETYCJE ROK 2020

   NZOZ "Przychodnia" w Kościerzynie  29.04.2020r.  W sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Kościerzyna w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 Petycja

 

         

 

 

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2015-12-30
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2015-12-30 10:58:07
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 20894 razy.
v.20140204-083257