Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienia Publiczne 2015
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

 

ZP 24/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów Kościerskiego Parku Przemysłowego
ogłoszenie
siwz
zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 21/2015 Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kościerzyna
ogłoszenie
siwz
wykazy ulic
karty zleceń
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 19/2015 Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna w okresach od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. oraz od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r.
ogłoszenie
siwz
wykazy ulic
karty zleceń
pismo 1
ogłoszenie o unieważnieniu - dot. części A
ogłoszenie o wyborze - dot. części B
 
ZP 20/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów Kościerskiego Parku Przemysłowego
ogłoszenie
siwz
zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
pismo 3 unieważnienie postępowania
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 17/2015 Termomodernizacja budynków w Kościerzynie w ramach zadania pn. „Kawka w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków” - CZĘŚĆ I: budynek przy ul. Rynek 6, CZĘŚĆ II: budynek przy ul. Dworcowej 5, CZĘŚĆ III: budynek przy ul. Miodowej 10, CZĘŚĆ IV: budynek przy ul. 8 Marca 47
ogłoszenie
siwz
kosztorysy ofertowe
dokumentacja projektowa
STWiORB
decyzje o pozwoleniu na budowę
warunki MPI KOS-EKO
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 1
zaktualizowane formularze oferty
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
zaktualizowane kosztorsy ofertowe
pismo 3
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 16/2015 Zagospodarowanie placu przy pomniku Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
projekt branża architektoniczna
projekt branża konstrukcyjna
projekt branża sanitarna
projekt branża elektryczna
kosztorysy ofertowe
STWiORB
decyzja o pozwoleniu na budowę
pismo 1
zaktualizowany formularz ofertowy
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 15/2015 Przystosowanie zabytkowego obiektu szkoły dla udostępnienia go osobom niepełnopsprawnym poprzez wyrównanie poziomów podłóg w klasach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
kosztorys ofertowy
załączniki nr 1 - 5 do opisu przedmiotu zamówienia
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 14/2015 Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego sysytemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi informacji turystycznej
ogłoszenie
siwz
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 13/2015 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy farmy fotowoltaicznej na działkach nr 179/30 oraz 174/3 obr. 3 w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
pismo 1
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 8/2015 Plan komunikacji i konsultacji społecznych
ogłoszenie
siwz
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 11/2015 Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego sysytemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi informacji turystycznej
ogłoszenie
siwz
ogłosznie o unieważnieniu
 
ZP 12/2015 Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego w Kościerzynie łaczącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na dworcu kolejowym i Pomorską Kolej Metropolitarną
ogłoszenie
siwz
projekt branży drogowej
projekt branży energetycznej
projekt branży sanitarnej
kosztorys ofertowy branży drogowej
kosztorys ofertowy branży energetycznej
kosztorys ofertowy branży sanitarnej
STWiORB branża drogowa
STWiORB branża energetyczna
STWiORB branża sanitarna
pismo 1
dokumentacja geotechniczna
pismo 2
projekt kanalizacji sanitarnej - ul. Sędzickiego
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 3
pismo 4
specyfikacja techniczna kanalizacja deszczowa
specyfikacja technicza kanalizacja sanitarna
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 10/2015 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej - przygotowanie dokumentacji projektowej 
ogłoszenie
siwz
pismo 1
orientacyjny zakres terenu objętego opracowaniem
decyzja lokalizacji celu publicznego
projekt koncepcyjny kładki
pismo 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 3
pismo 4
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 9/2015 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na częsci
ogłoszenie
siwz
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 7/2015 Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej, w tym analiza zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania
ogłoszenie
siwz
pismo 1
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 6/2015 Plan rozwoju Instytucjonalnego
ogłoszenie
siwz
pismo 1
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 4/2015 Bieżące utrzymanie elementów pasa drogowego na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2015r.
ogłoszenie
siwz
STWiORB
pismo 1
zaktualizowany formularz cenowy
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 3/2015 Konserwacja nawierzchni asfaltowych ulic lokalnych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2015 r. 
ogłoszenie
siwz
STWIORB
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 2/2015 Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2015 r. 
ogłoszenie
siwz
STWIORB
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 5/2015 Dostawa wyposażenia w meble, sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego do budynków Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku
ogłoszenie
siwz
załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia 
załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia 
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
załącznik 1 do pisma 2
załącznik 2 do pisma 2
pismo 3
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 4

zaktualizowany formularz cenowy - Bytów

zaktualizowany formularz cenowy - Lębork

pismo 5
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 1/2015 Program Sektorowego Rozwoju Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                           
ogłoszenie
siwz
pismo 1
ogłoszenie o wyborze

 

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2015-01-16
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2015-01-16 11:35:30
Edytor : jmasiak
Stronę odwiedzono 60252 razy.
v.20140204-083257