Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miasta / Uchwały VII kadencji Rady Miasta (2014-2018)
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Sesja Rady Miasta nr LXX/18 z dnia 14 listopada 2018 r.
Uchwała LXX/551/18 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała LXX/550/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 204/1 położonej przy ul. Zagajnikowej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna
Uchwała LXX/549/18 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXX/548/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami”
Uchwała LXX/547/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowoskładowych "Trójkąt Przemysłowy" w Kościerzynie
Uchwała LXX/546/18 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna
Uchwała LXX/545/18 w sprawie nadania nazw: Spokojna, Przytulna, Kameralna, Zaciszna drogom wewnętrznym położonym w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna
Uchwała LXX/544/18 w sprawie nadania nazw: Magdaleny Abakanowicz, Aliny Szapocznikow, Igora Mitoraja drogom położonym w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna
Uchwała LXX/543/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Uchwała LXX/542/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
Sesja Rady Miasta nr LXVII/18 z dnia 26 września 2018 r.
Uchwała LXVII/541/18 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Uchwała LXVII/540/18 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna
Uchwała LXVII/539/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXVII/538/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Kościerzynie ul. 8 Marca 41
Uchwała LXVII/537/18 w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu "Senior+" na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała LXVII/536/18 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2019
Uchwała LXVII/535/18 w sprawie nadania nazw rondom położonym przy obwodnicy miasta Kościerzyna
Uchwała LXVII/534/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 1035, nr 1036 i nr 1037, położonych w rejonie ul. Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Uchwała LXVII/533/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 15/16 położonej przy ul. 8 Marca, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała LXVII/532/18 w spawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna
Uchwała LXVII/531/18 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXVII/530/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.
Uchwała LXVII/529/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościerzyna
Sesja Rady Miasta nr LXVI/18 z dnia 29 sieprnia 2018 r. 
Uchwała LXVI/528/18 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna, Rady Powiatu Kościerskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Uchwała LXVI/527/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie  pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania
Uchwała LXVI/526/18 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich: ulicy Kartuskiej (DW214), ulicy Przemysłowej (DW221) oraz ulicy Klasztornej (DW214) w Kościerzynie
Uchwała LXVI/525/18 w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXV/272/2016 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna, zmienionej Uchwałą Nr LI/407/2017 z dnia 27 września 2017 r. oraz Uchwałą Nr LVII/436/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
Uchwała LXVI/524/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Liniewo dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych w Kościerzynie
Uchwała LXVI/523/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kościerzyna dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych w Kościerzynie
Uchwała LXVI/522/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nowa Karczma dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych w Kościerzynie
Uchwała LXVI/521/18 w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała LXVI/520/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/329/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Uchwała LXVI/519/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 74/10 i 75/5, położonej w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna
Uchwała LXVI/518/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej części działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 5/17, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała LXVI/517/18 w sprawie uchylenia uchwały nr L/396/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Uchwała LXVI/516/18 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna
Uchwała LXVI/515/18 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna
Uchwała LXVI/514/18 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kościerzyna dotyczącego terenu działki nr 100/5 obr. 6 na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała LXVI/513/18 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXVI/512/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.
Uchwała LXVI/511/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady MIasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r.
Uchwała LXVI/510/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadania dotyczące organizowania publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kościerzyna - Czersk
Sesja Rady Miasta nr LXIII/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. 
Uchwała LXIII/509/18 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała LXIII/508/18 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała LXIII/507/18 w sprawie zmiany uchwały nr LII/364/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 maja 2006 r. zmienionej uchwałą nr XII/85/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 czerwca 2007r. i uchwałą nr LXI/486/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia 2010r oraz uchwałą nr XXVI/199/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2012r.w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006 – 2030”
Uchwała LXIII/506/18 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kościerzynie
Uchwała LXIII/505/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały lub posiadają na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała LXIII/504/18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Uchwała LXIII/503/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała LXIII/502/18 w sprawie projektu zmiany uchwały nr XLIV/329/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Uchwała LXIII/501/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 273/31 i nr 15/14 położonych przy ul. 8 Marca, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała LXIII/500/18 w sprawie przyznania w ramach odszkodowania, nieruchomości zamiennej stanowiącej działkę nr 516, położoną w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna, właścicielowi gruntu przejętego z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXIII/499/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 241/2, położonej w obrębie geodezyjnym 11 miasta Kościerzyna
Uchwała LXIII/498/18 w spawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 80/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna
Uchwała LXIII/497/18 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Uchwała LXIII/496/18 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXIII/495/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.
Sesja Rady Miasta nr LXII/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. 
Uchwała LXII/494/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2017 rok
Uchwała LXII/493/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2017 rok
Sesja Rady Miasta nr LXI/18 z dnia 30 maja 2018 r. 
Uchwała LXI/492/18 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny
Uchwała LXI/491/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/485/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania publicznego z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie
Uchwała LXI/490/18 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LXI/489/18 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie
Uchwała LXI/488/18 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie
Uchwała LXI/487/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.
Uchwała LXI/486/18 w sprawie XI emisji obligacji miejskich
Sesja Rady Miasta nr LX/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Uchwała LX/485/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania publicznego z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie
Uchwała LX/484/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania publicznego z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie
Uchwała LX/483/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie i budowlane dachu Kościoła rzymsko-katolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie – etap II
Uchwała LX/482/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2019 rok
Uchwała LX/481/18 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2018 roku
Uchwała LX/480/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 241/1, położonej w obrębie geodezyjnym 11 miasta Kościerzyna
Uchwała LX/479/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 40/1, położonej w obrębie geodezyjnym 04 miasta Kościerzyna
Uchwała LX/478/18 w sprawie przyznania w ramach odszkodowania, nieruchomości zamiennej stanowiącej działkę nr 1475/3, położoną w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, właścicielowi gruntu przejętego z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LX/477/18 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LX/476/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.
 Sesja Rady Miasta nr LIX/18 z dnia 21 marca 2018 r.
Uchwała LIX/475/18 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/454/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Uchwała LIX/474/18  w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kościerzyna na stałe obwody głosowania
Uchwała LIX/473/18 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kościerzyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała LIX/472/18 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2018", przyjętym uchwałą LVI/432/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała LIX/471/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2018 roku
Uchwała LIX/470/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/297/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek„ w Kościerzynie
Uchwała LIX/469/18 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Uchwała LIX/468/18 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Uchwała LIX/467/18 w sprawie zaliczenia ulic Zakładowej i Fabrycznej do kategorii dróg gminnych
Uchwała LIX/466/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 74/10, położonej w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna
Uchwała LIX/465/18 w sprawie nadania nazwy Siedliskowa drodze położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LIX/464/18 w sprawie nadania nazwy Storczykowa drodze położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LIX/463/18 w sprawie nadania nazwy Sąsiedzka drodze wewnętrznej położonej w obrębie 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LIX/462/18 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w terenie pomiędzy ul. Stanisława Wyspiańskiego a ul. Plebanka w Kościerzynie
Uchwała LIX/461/18 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LIX/460/18 w sprawie nadania nazwy ks. Stanisława Czapiewskiego drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LIX/459/18 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała LIX/458/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LIX/457/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała LIX/456/18 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LIX/455/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.
Sesja Rady Miasta nr LVIII/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
Uchwała LVIII/454/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Uchwała LVIII/453/18 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LVIII/452/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.
Uchwała LVIII/451/18 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie
 Sesja Rady Miasta nr LVII/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
Uchwała LVII/450/18 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/449/18 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 10 na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/448/18 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 08 i 10 na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/447/18 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 10 na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/446/18 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/445/18 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/444/18 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/443/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/442/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/441/18 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/440/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 60, położonej w obrębie geodezyjnym 04 miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/439/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 48/3, położonej w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/438/18 w spawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 80/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna
Uchwała LVII/437/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
Uchwała LVII/436/18 w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna, zmienionej Uchwałą Nr LI/407/17 z dnia 27 września 2017 r.
Uchwała LVII/435/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego
  Sesja Rady Miasta nr LVI/17 z dnia 20 grudnia2017 r.
Uchwała LVI/434/17 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2018 rok
Uchwała LVI/433/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2018 rok
Uchwała LVI/432/17 w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2018”
Uchwała LVI/431/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 211/1 położonej w rejonie ul. Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Uchwała LVI/430/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 111/85 położonej w rejonie ul. Świętopełka, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Uchwała LVI/429/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kościerzyna
Uchwała LVI/428/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/357/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie X emisji obligacji miejskich
Uchwała LVI/427/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LVI/426/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
 Sesja Rady Miasta nr LV/17 z dnia 20 grudnia2017 r.
Uchwała LV/425/17 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok
Uchwała LV/424/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Sesja Rady Miasta nr LIV/17 z dnia 29 listopada2017 r.
Uchwała LIV/423/17 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021"
Uchwała LIV/422/17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu nr 34/3 i 41/5, położonych w rejonie ul. Kalinowej i Wrzosowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała LIV/421/17 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LIV/420/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
Sesja Rady Miasta nr LIII/17 z dnia 25 października2017 r.
Uchwała LIII/419/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie i Gimnazjum nr 2 w Kościerzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie
Uchwała LIII/418/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. dr. Bernarda Sychty i Gimnazjum nr 1 im. Ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
Uchwała LIII/417/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Franciszka Sędzickiego w Kościerzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Franciszka Sędzickiego w Kościerzynie
Uchwała LIII/416/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Dra Leona Heykego w Kościerzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ks. Dra Leona Heykego w Kościerzynie
Uchwała LIII/415/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie
Uchwała LIII/414/17 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok”
Uchwała LIII/413/17 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LIII/412/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
Uchwała LIII/411/17 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2018
Uchwała LIII/410/17 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Kościerzyna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie
Uchwała LIII/409/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Miasta Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Sesja Rady Miasta nr LI/17 z dnia 27 września2017 r.
Uchwała LI/408/17 w sprawie przystąpienia do budowy 2 kotłów węglowych o mocy <3MW w paliwie każdy, w ramach modernizacji kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3
Uchwała LI/407/17 w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 Uchwały Nr XXXV/272/2016 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała LI/406/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie opłaty targowej
Uchwała LI/405/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała LI/404/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
Sesja Rady Miasta nr L/17 z dnia 30 sierpnia2017 r.
Uchwała L/403/17 w sprawie przystąpienia do budowy ulicy Powojowej, Wrzosowej, Konwaliowej celem poprawy bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodnich dzielnic Kościerzyny do obwodnicy w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Uchwała L/402/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała L/401/17 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
Uchwała L/400/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 74/10, położonej w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna
Uchwała L/399/17 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała L/398/17 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/381/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie i wynajmowanie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała L/397/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą fizyczną
Uchwała L/396/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 277/11, położonej przy ul. 8 Marca nr 42, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała L/395/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 156/41, położonej przy ul. Teodory i Izydora Gulgowskich, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna 
Uchwała L/394/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 2/12, położonej przy ul. Alojzego Piechowskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała L/393/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 150/4, położonej w rejonie ul. Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna
Uchwała L/392/17 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości stanowiącej działkę gruntu ozn. nr geodez. 49/34, położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna
Uchwała L/391/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała L/390/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
Uchwała L/389/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz 
Uchwała L/388/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany
Uchwała L/387/17 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/336/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i określenia jej przedmiotu działania 
Uchwała L/386/17 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/335/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania
Uchwała L/385/17 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/332/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Kościerzyna
 Sesja Rady Miasta nr XLIX/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Uchwała XLIX/384/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/280/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2017
Uchwała XLIX/383/17 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała XLIX/382/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała XLIX/381/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie i wynajmowanie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XLIX/380/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XLIX/379/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r.bw sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
 Sesja Rady Miasta nr XLVIII/17 z dnia 31 maja 2017 r.
Uchwała XLVIII/378/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2016 rok
Uchwała XLVIII/377/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2016 rok
 Sesja Rady Miasta nr XLVII/17 z dnia 31 maja 2017 r.
Uchwała XLVII/376/17 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017 – 2019"
Uchwała XLVII/375/17 w sprawie obciążenia służebnością gruntową części działki ozn. nr geodez. 6/46, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna, przy ulicy Tadeusza Kościuszki
Uchwała XLVII/374/17 w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 38/36, położonej w obrębie geodezyjnym 04 miasta Kościerzyna, w rejonie ulicy Kartuskiej
Uchwała XLVII/373/17 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna
Uchwała XLVII/372/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 269/33, położonej w rejonie ulic A. Piechowskiego i M. Skłodowskiej-Curie, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała XLVII/371/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 6/47 i część działki nr 6/46, położonych przy ul. Tadeusza Kościuszki, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała XLVII/370/17 w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kościerzyna dotyczącego terenu działki nr 100/5 obr. 6 na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XLVII/369/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie IX emisji obligacji miejskich
Uchwała XLVII/368/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XLVII/367/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
Sesja Rady Miasta nr XLVI/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Uchwała XLVI/366/17 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2020"
Uchwała XLVI/365/17 w sprawie przyjęcia dokumentu „Program sektorowy rozwoju rynku pracy, edukacji i aktywizacji społecznej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego obszar powiatu kościerskiego”
Uchwała XLVI/364/17 w sprawie przyjęcia dokumentu „Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi i informacji turystycznej”
Uchwała XLVI/363/17 w sprawie przyjęcia dokumentu „Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej w tym analiza zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania”
Uchwała XLVI/362/17 w sprawie przyjęcia dokumentu „Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Uchwała XLVI/361/17 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna
Uchwała XLVI/360/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała XLVI/359/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie
Uchwała XLVI/358/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie
Uchwała XLVI/357/17 w sprawie X emisji obligacji miejskich
Uchwała XLVI/356/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XLVI/355/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
Sesja Rady Miasta nr XLV/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XLV/354/17 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2017”, przyjętym uchwałą Nr XXXIX/291/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016r.
Uchwała XLV/353/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie
Uchwała XLV/352/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2017 roku
Uchwała XLV/351/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie i budowlane remontu dachu Kościoła rzymsko-katolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie – etap I
Uchwała XLV/350/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2018 rok
Uchwała XLV/349/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała XLV/348/17 w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejącej nazwy ulicy na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XLV/347/17 w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XLV/346/17 w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie 03 miasta Kościerzyna
Uchwała XLV/345/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 179/75, nr 179/76 i nr 179/77, położonych w rejonie ulic Browarnej i Fabrycznej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Uchwała XLV/344/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 43/5, położonej przy ul. Zielonej, w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna
Uchwała XLV/343/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej "Kościerzyna Zachód" w Kościerzynie
Uchwała XLV/342/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 maja 2016r. w sprawie wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Spółka z o. o. w Kościerzynie nakładów poniesionych na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kościerzynie
Uchwała XLV/341/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie IX emisji obligacji miejskich
Uchwała XLV/340/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/260/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Uchwała XLV/339/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XLV/338/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
 Sesja Rady Miasta nr XLIV/17 z dnia 22 lutego 2017 r.
Uchwała XLIV/337/17 w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta
Uchwała XLIV/336/17 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i określenia jej przedmiotu działania
Uchwała XLIV/335/17 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania
Uchwała XLIV/334/17 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania
Uchwała XLIV/333/17 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  
Uchwała XLIV/332/17 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała XLIV/331/17 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2020"
Uchwała XLIV/330/17 w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie
Uchwała XLIV/329/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Uchwała XLIV/328/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1481, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała XLIV/327/17 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna na lata 2017-2025"
Uchwała XLIV/326/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XLIV/325/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
Sesja Rady Miasta nr XLIII/17 z dnia 1 lutego 2017 r.
Uchwała XLIII/324/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym
Uchwała XLIII/323/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym
Uchwała XLIII/322/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała XLIII/321/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Uchwała XLIII/320/17 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała XLIII/319/17 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/420/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała XLIII/318/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 167/22, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Uchwała XLIII/317/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 76/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna
Uchwała XLIII/316/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 167/20, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Uchwała XLIII/315/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 167/21 i 167/23, położonych przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Uchwała XLIII/314/17 w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kościerzyna”
Uchwała XLIII/313/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XLIII/312/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
Uchwała XLIII/311/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego
 Sesja Rady Miasta nr XLII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
Uchwała XLII/310/16 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna
Uchwała XLII/309/16  w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018"
Uchwała XLII/308/16  w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2017 rok
Uchwała XLII/307/16  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2017 rok
Uchwała XLII/306/16 w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XLII/305/16  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 64/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna
Uchwała XLII/304/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 179/70, położonej przy ulicy Browarnej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna 
Uchwała XLII/303/16  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1352/2, położonej w rejonie ulicy Kazimierza Tetmajera, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała XLII/302/16  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna
Uchwała XLII/301/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnej części miasta Kościerzyna "Plebanka"
Uchwała XLII/300/16 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała XLII/299/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XLII/298/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Sesja Rady Miasta nr XLI/16 z dnia 21 grudnia 2016 r.
Uchwała XLI/297/16 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok
Uchwała XLI/296/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
   Sesja Rady Miasta nr XL/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.
Uchwała XL/295/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XL/294/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
   Sesja Rady Miasta nr XXXIX/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
Uchwała XXXIX/293/16 w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIX/292/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/170/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do budowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”
Uchwała XXXIX/291/16 w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2017"
Uchwała XXXIX/290/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała XXXIX/289/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
Uchwała XXXIX/288/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Uchwała XXXIX/287/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
Uchwała XXXIX/286/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
  Sesja Rady Miasta nr XXXVII/16 z dnia 26 października 2016 r.
Uchwała XXXVII/285/16 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika Aleksandra Majkowskiego
Uchwała XXXVII/284/16 w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała XXXVII/283/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna”
Uchwała XXXVII/282/16 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok”
Uchwała XXXVII/281/16 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017 – 2019
Uchwała XXXVII/280/16 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2017
Uchwała XXXVII/279/16 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
Uchwała XXXVII/278/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXXVII/277/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
 Sesja Rady Miasta nr XXXV/16 z dnia 28 września 2016 r.
Uchwała XXXV/276/16 w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałami Nr VIII/47/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. i Nr XXVIII/233/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Uchwała XXXV/275/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała XXXV/274/16 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018"
Uchwała XXXV/273/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie „Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna”
Uchwała XXXV/272/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała XXXV/271/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała XXXV/270/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała XXXV/269/16 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/431/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w obszarze pomiędzy ulicami St. Staszica, Rzemieślniczą i 8 Marca
Uchwała XXXV/268/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, położonych przy ulicach Różanej i Rzemieślniczej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXV/267/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 14/92, położonej w rejonie ulic Józefa Hallera i Malinowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXV/266/16 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Kościerzyna instrumentem płatniczym
Uchwała XXXV/265/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała XXXV/264/16 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
Uchwała XXXV/263/16 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
Uchwała XXXV/262/16 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
Uchwała XXXV/261/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała XXXV/260/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Uchwała XXXV/259/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie opłaty targowej
Uchwała XXXV/258/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXXV/257/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Uchwała XXXV/256/16 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Kościerzyna
Sesja Rady Miasta nr XXXIV/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Uchwała XXXIV/255/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 38/20, położonej w rejonie ulic Kartuska i Józefa Wybickiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIV/254/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 36, położonej przy ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIV/253/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała XXXIV/252/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany w regulaminie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli w tabeli stawek dodatków funkcyjnych
Uchwała XXXIV/251/16 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
Uchwała XXXIV/250/16 w sprawie wyrażenia zgody na na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu nr 68/1, 68/3, 68/4 i 69/1, położonych w rejonie ul. Kalinowej i Wrzosowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIV/249/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 69/4, położonej przy ul. Wrzosowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIV/248/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 300/2, położonej przy ul. Strzeleckiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIV/247/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 585/1, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIV/246/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245/17, położonej przy ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXIV/245/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXXIV/244/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Sesja Rady Miasta nr XXXIII/16 z dnia 6 lipca 2016 r.
Uchwała XXXIII/243/16 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Sesja Rady Miasta nr XXXII/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
Uchwała XXXII/242/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2015 rok
Uchwała XXXII/241/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok
Sesja Rady Miasta nr XXXI/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
Uchwała XXXI/240/16 w sprawie zmiany uchwały nr VII/29/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała XXXI/239/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/184/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna"
Uchwała XXXI/238/16 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż
wyrobów zawierających azbest na rok 2016
Uchwała XXXI/237/16 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości stanowiącej działkę gruntu ozn. nr geodez. 237/10, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXI/236/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 37, położonej przy ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XXXI/235/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXXI/234/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Sesja Rady Miasta nr XXX/16 z dnia 25 maja 2016 r.
Uchwała XXX/233/16 w sprawie oddalenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie
Uchwała XXX/232/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/382/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2013 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania
Uchwała XXX/231/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie
Uchwała XXX/230/16 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7
Uchwała XXX/229/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowych umów dzierżawy
Uchwała XXX/228/16 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 1476/2, położonej w obrębie 06 miasta Kościerzyna, przy ul. 66 Pułku Kaszubskiej Piechoty
Uchwała XXX/227/16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim
Sesja Rady Miasta nr XXIX/16 z dnia 18 maja 2016 r.
Uchwała XXIX/226/16  w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018"
Uchwała XXIX/225/16 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Uchwała XXIX/224/16 w sprawie wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Spółka z o. o. w Kościerzynie nakładów poniesionych na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kościerzynie
Sesja Rady Miasta nr XXVIII/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Uchwała XXVIII/223/16 w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałą Nr VIII/47/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała XXVIII/222/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia” zmienionej uchwałą Nr XXIII/182/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia”
Uchwała XXVIII/221/16 w sprawie przystąpienia do rozbudowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Uchwała XXVIII/220/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna
Uchwała XXVIII/219/16 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2016”, przyjętym uchwałą Nr XXII/159/2015 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015r.
Uchwała XXVIII/218/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 38/32, położonej przy ul. Kartuskiej, w obrębiem geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna
Uchwała XXVIII/217/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego
Uchwała XXVIII/216/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXVIII/215/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Uchwała XXVIII/214/16 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/438/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmienionej uchwałą Nr LXXIV/547/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2014r., Nr VII/25/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r, Nr X/53/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015r. i Nr XVI/109/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r.
Sesja Rady Miasta nr XXVII/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Uchwała XXVII/213/16 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwała XXVII/212/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Sesja Rady Miasta nr XXVI/16 z dnia 30 marca 2016 r.
Uchwała XXVI/211/16 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Przedszkole nr 7 w Kościerzynie”
Uchwała XXVI/210/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/186/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia filii publicznego przedszkola
Uchwała XXVI/209/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”
Uchwała XXVI/208/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XXVI/207/16 w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała XXVI/206/16 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Kościerzyna na lata 2016 - 2018"
Uchwała XXVI/205/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie
Uchwała XXVI/204/16 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Uchwała XXVI/203/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2016 roku
Uchwała XXVI/202/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 210/2, położonej przy ul. Osiedle 1000-lecia, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XXVI/201/16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 7/6, położonej przy ul. Sobótki, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna
Uchwała XXVI/200/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/77/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości, składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 82/2, 278, 281, położonych w obrębie 07 miasta Kościerzyna
Uchwała XXVI/199/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej "Kościerzyna Zachód" w Kościerzynie
Uchwała XXVI/198/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Uchwała XXVI/197/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
Uchwała XXVI/196/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała XXVI/195/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXVI/194/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Sesja Rady Miasta nr XXV/16 z dnia 11 marca 2016 r.
Uchwała XXV/193/16 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
Sesja Rady Miasta nr XXIV/16 z dnia 24 lutego 2016 r.
Uchwała XXIV/192/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Uchwała XXIV/191/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXIV/190/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Sesja Rady Miasta nr XXIII/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
Uchwała XXIII/189/16 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2016 rok
Uchwała XXIII/188/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2016 rok
Uchwała XXIII/187/16 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Uchwała XXIII/186/16 w sprawie utworzenia filii publicznego przedszkola
Uchwała XXIII/185/16 w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2, 83-400 Kościerzyna z Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kościerzynie, ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna
Uchwała XXIII/184/16 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna"
Uchwała XXIII/183/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/262/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna"
Uchwała XXIII/182/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia”
Uchwała XXIII/181/16 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna
Uchwała XXIII/180/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Uchwała XXIII/179/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245/15, położonej przy ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XXIII/178/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 470, położonej w rejonie ul. Wojska Polskiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna
Uchwała XXIII/177/16 w sprawie nadania nazwy drogom położonym w obrębie 03 miasta Kościerzyna
Uchwała XXIII/176/16 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Uchwała XXIII/175/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXIII/174/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Uchwała XXIII/173/16 w sprawie IX emisji obligacji miejskich
Sesja Rady Miasta nr XXII/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała XXII/172/15 w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna
Uchwała XXII/171/15 w sprawie Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2016-2025
Uchwała XXII/170/15 w sprawie przystąpienia do budowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Uchwała XXII/169/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2016
Uchwała XXII/168/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym
Uchwała XXII/167/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym
Uchwała XXII/166/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała XXII/165/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała XXII/164/15 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Uchwała XXII/163/15 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Uchwała XXII/162/15 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Uchwała XXII/161/15 w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/41/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
Uchwała XXII/160/15 w sprawie zatwierdzenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2015 - 2018
Uchwała XXII/159/15 w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2016"
Uchwała XXII/158/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała XXII/157/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała XXII/156/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 309/1, położonej przy ul. Gajowej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna
Uchwała XXII/155/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 179/35, nr 172/53 i nr 171/18, położonych w rejonie ulic Drogowców i Budowlanych, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Uchwała XXII/154/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 159/63, nr 159/64, nr 159/65 i nr 159/66 położonych w rejonie ulicy Tomasza Rogali, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XXII/153/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości udziału w niezabudowanej działce gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 98, położonej w rejonie ul. Spokojnej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna
Uchwała XXII/152/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 7/8, położonej przy ul. Sobótki, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna
Uchwała XXII/151/15 w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 232/14, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XXII/150/15 w sprawie uchylenia uchwały nr LVII/424/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r.
Uchwała XXII/149/15 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
Uchwała XXII/148/15 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
Uchwała XXII/147/15 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
Uchwała XXII/146/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XXII/145/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Sesja Rady Miasta nr XXI/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.
Uchwała XXI/144/15 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok
Uchwała XXI/143/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Sesja Rady Miasta nr XIX/15 z dnia 25 listopada 2015 r.
Uchwała XIX/142/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała XIX/141/15 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2016
Uchwała XIX/140/15 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok”
Uchwała XIX/139/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 101/35, położonej przy ul. Gałęźnej, w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna
Uchwała XIX/138/15 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej działki nr 1455/2 w ramach odszkodowania właścicielowi gruntu przejętego z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XIX/137/15 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Uchwała XIX/136/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie
Uchwała XIX/135/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XIX/134/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Sesja Rady Miasta nr XVIII/15 z dnia 28 października 2015 r.
Uchwała XVIII/133/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019
Uchwała XVIII/132/15 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Uchwała XVIII/131/15 w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie
Uchwała XVIII/130/15 w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zmienionej uchwałą nr XIV/93/15 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała XVIII/129/15 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Kościerzyna i osoby fizycznej
Uchwała XVIII/128/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 24/9 położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna
Uchwała XVIII/127/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 18/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XVIII/126/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 32/13 i nr 32/14, położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna
Uchwała XVIII/125/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XVIII/124/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Sesja Rady Miasta nr XVI/15 z dnia 30 września 2015 r.
Uchwała XVI/123/15 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny
Uchwała XVI/122/15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Uchwała XVI/121/15 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję w latach 2016-2019
Uchwała XVI/120/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/287/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 r w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kościerzyna oraz nadania statutu Radzie Seniorów Miasta Kościerzyna
Uchwała XVI/119/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/339/13 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przyjęcia regulaminu funkcjonowania Rady Seniorów Miasta Kościerzyna
Uchwała XVI/118/15 w sprawie przystąpienia do rozbudowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Uchwała XVI/117/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Uchwała XVI/116/15 w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7
Uchwała XVI/115/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała XVI/114/15 w sprawie opłaty targowej
Uchwała XVI/113/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
Uchwała XVI/112/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
Uchwała XVI/111/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XVI/110/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała XVI/109/15 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/438/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmienionej uchwałą Nr LXXIV/547/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2014r., Nr VII/25/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r i Nr X/53/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015r.
Sesja Rady Miasta nr XV/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Uchwała XV/108/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnejczęści miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami
miasta
Uchwała XV/107/15 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Uchwała XV/106/15 w sprawie nadania imienia ks. dr. Bernarda Sychty Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie
Uchwała XV/105/15 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019
Uchwała XV/104/15 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Uchwała XV/103/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała XV/102/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 166/18 położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna
Uchwała XV/101/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 156/39, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XV/100/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 355/6, nr 355/7, nr 355/8 i nr 355/9, położonych przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Uchwała XV/99/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 159/54, nr 159/51, nr 159/50, nr 159/47, nr 159/46, nr 159/57, nr 159/58, nr 159/59, nr 159/60 i nr 159/61 położonych w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta
Kościerzyna
Uchwała XV/98/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie
Uchwała XV/97/15 w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Kościerzyna w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Uchwała XV/96/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XV/95/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Sesja Rady Miasta nr XIV/15 z dnia 1 lipca 2015 r.
Uchwała XIV/94/15 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2015
Uchwała XIV/93/15 w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała XIV/92/15 w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015r.
Uchwała XIV/91/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle "Za torami" w Kościerzynie
Uchwała XIV/90/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 170/2, położonej przy ul. Leona Heykego, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna
Uchwała XIV/89/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XIV/88/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała XIV/87/15 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/24/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie VIII emisji obligacji miejskich
Sesja Rady Miasta nr XIII/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
Uchwała XIII/86/15 w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XII/15 z dnia 27 maja 2015 r.
Uchwała XII/85/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z urządzeń służących wypoczynkowi i rekreacji zlokalizowanych na placu miejskim
Uchwała XII/84/15 w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na działkach ozn. nr geodez. 55/1 i cz. 55/2, przy ulicy Rynek
Uchwała XII/83/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu nr 179/47, położonej przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Uchwała XII/82/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 131/8, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna
Uchwała XII/81/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się działek gruntu nr 1348 i 1349, położonej przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała XII/80/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/204/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej na terenie miasta Kościerzyna
Uchwała XII/79/15 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 167/28, położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna
Uchwała XII/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 32/6, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna
Uchwała XII/77/15 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości, składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 82/2, 278, 281, położonych w obrębie 07 miasta Kościerzyna
Uchwała XII/76/15 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna działki gruntu ozn. nr geodez. 4/13, położonej w obrębie 04 miasta Kościerzyna
Uchwała XII/75/15 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna działki gruntu ozn. nr geodez. 172/29, położonej w obrębie 03 miasta Kościerzyna
Uchwała XII/74/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia"
Uchwała XII/73/15 w sprawie przystąpienia do rozbudowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Uchwała XII/72/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2016 rok
Uchwała XII/71/15 w sprawie zmiany uchwały nr X/54/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie
Uchwała XII/70/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XII/69/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XI/15 z dnia 27 maja 2015 r.
Uchwała XI/68/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2014 rok
Uchwała XI/67/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2014 rok
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr X/15 dnia z 29 kwietnia 2015 r.
Uchwała X/66/15 w sprawie zaliczenia ulicy Mazurka Dąbrowskiego do kategorii dróg gminnych
Uchwała X/65/15 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody
Uchwała X/64/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała X/63/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu nr 179/47, położonej przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Uchwała X/62/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 171/18 i 179/35, położonych w obrębie 03 miasta Kościerzyna
Uchwała X/61/15 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej
Uchwała X/60/15 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obręb 6 przy ul. Piechowskiego
Uchwała X/59/15 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obreb 5 przy ul. dr Leona Heykego
Uchwała X/58/15 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości ozn. nr geodez. 159/7 i 483, położonych w obrębie 05 miasta Kościerzyna
Uchwała X/57/15 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/496/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia zmienionej uchwałą Nr LXIII/463/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2014r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia
Uchwała X/56/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała X/55/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała X/54/15 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie
Uchwała X/53/15 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/438/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmienionej uchwałami Nr LXXIV/547/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2014r. i Nr VII/25/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r.
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr IX/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Uchwała IX/52/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli kompleksowej w Kościerskim Domu Kultury
Uchwała IX/51/15 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Kościerzyna
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VIII/15 z dnia 25 marca 2015 r.
Uchwała VIII/50/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała VIII/49/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia”
Uchwała VIII/48/15 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej działki nr 172/74 położonej przy ul. Jedności Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Uchwała VIII/47/15 w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała VIII/46/15 w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała VIII/45/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2015 roku
Uchwała VIII/44/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY, zmienionej Uchwałą Nr LIX/444/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014 r.w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Uchwała VIII/43/15 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Uchwała VIII/42/15 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Uchwała VIII/41/15 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
Uchwała VIII/40/15 w sprawie uchylenia uchwały nr VI/17/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczegółnych kryteriów
Uchwała VIII/39/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała VIII/38/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VII/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
Uchwała VII/37/15 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017”
Uchwała VII/36/15 w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kościerzyna
Uchwała VII/35/15 w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała VII/34/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała VII/33/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej działki nr 172/74 położonej przy ul. Jedności Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Uchwała VII/32/15 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania "Medalu imienia Tomasza Rogali"
Uchwała VII/31/15 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna
Uchwała VII/30/15 w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2014 - 2020
Uchwała VII/29/15 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała VII/28/15 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2015”, przyjętym uchwałą Nr VI/15/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 stycznia 2015r.
Uchwała VII/27/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała VII/26/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała VII/25/15 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/438/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmienionej uchwałą Nr LXXIV/547/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2014r.
Uchwała VII/24/15 w sprawie VIII emisji obligacji miejskich
Uchwała VII/23/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VI/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.
Uchwała VI/22/15 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Kościerzyna do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca
Uchwała VI/21/15 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała VI/20/15 w sprawie wyznaczenia radnego do stałych kontaktów z Radą Seniorów Miasta Kościerzyna
Uchwała VI/19/15 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała VI/18/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała VI/17/15 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
Uchwała VI/16/15 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
Uchwała VI/15/15 w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2015"
Uchwała VI/14/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu nr 179/34, położonej przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Uchwała VI/13/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1470, położonej przy ul. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr V/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Uchwała V/12/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała V/11/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr IV/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
Uchwała IV/10/14 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/374/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie oraz nadania jej statutu oraz Uchwały Nr LVII/426/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/374/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie oraz nadania jej statutu
Uchwała IV/9/14 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Uchwała IV/8/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 277/10, położonej przy ul. 31 stycznia 1920 r., w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Uchwała IV/7/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna
Uchwała IV/6/14 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała IV/5/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Uchwała IV/4/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/507/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr III/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.
Uchwała III/3/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna
Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr I/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała I/2/14 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna
Uchwała I/1/14 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna

 

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2014-11-20
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2014-11-20 09:53:24
Edytor : Magdalena Wierzba
Stronę odwiedzono 21391 razy.
v.20140204-083257