Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.koscierzyna.gda.pl/portal


Kościerzyna: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
Numer ogłoszenia: 430326 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kościerzyna , ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58 6802300, faks 58 6802320.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie obejmujących m.in. docieplenie stropodachu i docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę grzejników.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.42.10.00-4, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.600 PLN przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące: 1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek: a)ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b)wykonywania na polecenie Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego, c)zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym wskutek polecenia Zamawiającego, d)wykonania na polecenie Zamawiającego robót opisanych w projekcie budowlanym, zaś pominiętych w przedmiarach robót lub w projektach wykonawczych, jak również robót przewidzianych w projektach wykonawczych a pominiętych w przedmiarach robót 2) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 3) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy. 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 4.1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ze względu na konieczność wykonania a)na polecenie Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego, b)zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych realizowanych na podstawie odrębnej umowy, c)zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym wskutek polecenia Zamawiającego, d)wykonania na polecenie Zamawiającego robót opisanych w projekcie budowlanym, zaś pominiętych w przedmiarach robót lub w projektach wykonawczych, jak również robót przewidzianych w projektach wykonawczych a pominiętych w przedmiarach robót 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koscierzyna.gda.pl/portal
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 67, IV piętro bud. urzędu..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 67, IV piętro bud. urzędu..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie