Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Kontrole / Kontrole w 2014 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Kontrola ex-post postępowania przetargowego prowadzonego w ramach projektu "Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w KOscierzynie"
Wyniki kontroli
Kontrola sprawdzająca dokumentację realizacji projektu pn. "E-Kościerzyna - Zintegrowany System Informatyczny" 
Informacja pokontrolna
Kontrola prawidłowości podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania środkami finansowymi przez Miasto Kościerzyna przeznaczonymi na budowę Centralnego Ośrodka Szkolenia  Sportowego Polskiego Związku Płetwonurkowania w ramach Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
Protokół kontroli
Kontrola w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń przedsiębiorcom na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Wystąpienie pokontrolne
Pismo dotyczące wystąpienia pokontrolnego
Kontrola projektu zaaawansowanego finansowo pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Kościerzynie"
Opinia w sprawie kontroli
Kontrola Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Kościerzyna
Protokół z kontroli
Kontrola Straży Miejskiej w Kościerzynie
Protokół z kontroli
Wystąpienie pokontrolne
Sprawdzenie wykonywania zadań okreslonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych
Protokół kontroli WIOŚ-Gdańsk
Kontrola w zakresie przeciwdziałania eutrofizacji antropogenicznej jezior na terenie województwa pomorskiego
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w zakresie umowy o dofinansowanie projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych - ciagów komunikacyjnych w ZSP nr 3" w ramach w ramach programu PFRON pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II", zawartej między Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim
Sprawozdanie z kontroli
Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie"
Wystąpienie pokontrolne
Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację projektu pn.: "Budowa ulicy Kupieckiej wraz z remonetem ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie"

Wystąpienie pokontrolne


Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2014-03-19
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2014-03-19 10:22:49
Edytor : Sekretariat
Stronę odwiedzono 9993 razy.
v.20140204-083257