Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienia Publiczne 2014
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

 

ZP 42/2014 Analiza możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem Gminy Miejskiej Kościerzyna
ogłoszenie
SIWZ
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 39/2014 Program Sektorowy Rynku Pracy, Edukacji i Aktywizacji Społecznej
ogłoszenie
SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 1
pismo 2
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 36/2014 Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-GospodarczegoObszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościwerskiej na lata 2010-2025
ogłoszenie
SIWZ
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 34/2014 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna z podziałem na dwie części - STREFA I, STREFA II
ogłoszenie
SIWZ
załączniki - STREFA I
załączniki - STREFA II
pismo 1
zaktualizowany załącznik AZ/I/B
zaktualizowany załącznik AZ/II/B
pismo 2
zaktualizowany załącznik S/I/F
zaktualizowany załącznik S/II/F
zaktualizowany formularz cenowy 2.1. STREFA I - utrzymanie czystości
zaktualizowany formularz cenowy 2.5. STREFA II - utrzymanie czystości
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 32/2014 Zimowe utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Kościerzyna
ogłoszenie
SIWZ
wykaz ulic gruntowych
karty zleceń
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 31/2014 Zagospodarowanie placu przy pomniku Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ogłoszenie
SIWZ
kosztorysy ofertowe
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne
decyzja o pozwoleniu na budowę
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 

ZP 29/2014 Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Kościerzyna

część A - utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem solarek-posypywarek

część B - utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z parkingami i zatokami postojowymi z użyciem ciągników z rozrzutnikami

część C - utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni gruntowej

część D - utrzymanie zimowe mechaniczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych

ogłoszenie

SIWZ

wykazy dróg i ciągów pieszych

karty zleceń

ogłoszenie o unieważnieniu - dotyczy części C i D

ogłoszenie o wyborze - dotyczy części A i B
 

ZP 30/2014 Zagospodarowanie placu przy pomniku Józefa Wybickiego w Kościerzynie

ogłoszenie

SIWZ

kosztorysy ofertowe

dokumentacja projektowa

specyfikacje techniczne

decyzja o pozwoleniu na budowę

pismo 1

wizualizacja rzeźby

rys. A19c

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pismo 2

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 28/2014 Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-GospodarczegoObszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościwerskiej na lata 2010-2025

ogłoszenie

SIWZ

pismo 1

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 26/2014 Opracowanie studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego - Powiatu Kościerskiego

ogłoszenie

SIWZ

pismo 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pismo 2

ogłoszenie o wyborze

 

ZP 27/2014 Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie poprzez przebudowę boiska sportowego obejmującą część lekkoatletyczną

ogłoszenie
SIWZ
kosztorys ofertowy
dokumentacja projektowa
STWiORB
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o wyborze
 

ZP 25/2014 Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie poprzez przebudowę boiska sportowego obejmującą część lekkoatletyczną

ogłoszenie

SIWZ

kosztorys ofertowy

dokumentacja projektowa

STWiORB

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 24/2014 Termomodernizacja budynków w Kościerzynie w ramach zadania pn. "Kawka w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" z podziałem na części:

część 1 - budynek przy ul. Dworcowej 1

część 2 - budynek przy ul. 3 Maja 11

ogłoszenie
SIWZ
kosztorysy ofertowe
projekt wykonawczy ul. Dworcowa 1 - branża arch-konstr i sanit
projekt wykonawczy ul. Dworcowa 1 - branża elektryczna
projekt wykonawczy ul. 3 Maja 11 - branża arch-konstr i sanit
projekt wykonawczy ul. 3 Maja 11 - branża elektryczna
STWiORB
decyzje o pozwoleniu na budowę
pismo 1
pismo 2
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 23/2014 Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny - opracowanie dokumentacji projektowej
ogłoszenie
siwz
zał. nr 1 do opisu przedmotu zamówienia
zał. nr 2 do opisu przedmotu zamówienia
zał. nr 3 do opisu przedmotu zamówienia
pismo 1
pismo 2
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 22/2014 Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie poprzez przebudowę boiska sportowego obejmującą część lekkoatletyczną
ogłoszenie
SIWZ
kosztorys ofertowy
dokumentacja projektowa
STWiORB
pismo 1
zaktualizowany rys. nr 2 "Przekroje"
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 21/2014 Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 7 w Kościerzynie
ogłoszenie
SIWZ
kosztorys ofertowy
STWiORB
zestawienie stolarki
pismo 1
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 20/2014 Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie poprzez przebudowę boiska sportowego obejmującą część lekkoatletyczną
ogłoszenie
SIWZ
kosztorys ofertowy
dokumentacja projektowa
STWiORB
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 19/2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania budwy zespołu kogeneratorów w Kościerzynie
ogłoszenie
SIWZ
pismo 1
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 18/2014 Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 7 w Kościerzynie
ogłoszenie
SIWZ
kosztorys ofertowy
STWiORB
zestawienie stolarki
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 16/2014 Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 7 w Kościerzynie
ogłoszenie
SIWZ
kosztorys ofertowy
STWiORB
zestwienie stolarki
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 14/2014 Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ulicy Towarowej w Kościerzynie
ogłoszenie
SIWZ
kosztorysy ofertowe
projekt wykonawczy branży drogowej - etap I
projekt wykonawczy branży kanalizacji deszczowej - etap I  
projekt wykonawczy branży drogowej - etap II
projekt wykonawczy branży kanalizacji deszczowej - etap II
projekt wykonawczy branży energetycznej - oświetlenie - etap II
projekt wykonawczy przebudowy kolizji sieci teletechnicznej - etap II  
projekt wykonawczy przebudowy kolizji sieci gazowej - etap II  
projekt docelowej organizacji ruchu 
specyfikacja techniczna - branża drogowa
specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa
specyfikacja techniczna - branża energetyczna 
specyfikacja techniczna - sieci gazowe 
specyfikacja techniczna - sieci teletechniczne 
decyzja ZRID
decyzja o pozwoleniu na budowę - droga
decyzja o pozwoleniu na budowę - kanalizacja deszczowa
pismo 1
Ocena oddziaływania na środowisko
decyzja o pozwoleniu na budowę 6740.684.2011
decyzja o pozwoleniu na budowę 6740.685.2011  
pismo 2
zaktualizowany kosztorys ofertowy branży drogowej etap II
projekt przebudowy kolizji z siecią gazową
pismo 3
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 13/2014 Świadczenie usług dostępu do internetu dla 40 gospodarstw domowych i 7 jednostek publicznych - beneficjentów projektu "Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie"
ogłoszenie
SIWZ
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
ogłoszenie o wyborze
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza KONKURS OTWARTY NA WYBÓR OPERATORA PROWADZĄCEGO SIEĆ KASZUBSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH
 Ogłoszenie o konkursie
 Umowa z operatorem
 Regulamin rady Programowej
 Weksel in blanco
 Deklaracja wekslowa
 Zestawienie pomieszczeń firm inkubowanych
Zaktualizowane zestawienie pomieszczeń firm inkubowanych
 
 Bytów
Zestawienie pomieszczeń
Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
Zestawienie wyposażenia meblowego
Załącznik 2.2.4a
Załącznik 2.2.4b
Załącznik 2.2.4c
Załącznik 2.2.5
 
 Kościerzyna
 Zestawienie pomieszczeń
 Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
 Zestawienie wyposażenia meblowego
 Załącznik 2.1.4a
 Załącznik 2.1.4b
 Załącznik 2.1.4c
 Załącznik 2.1.4d
 Załącznik 2.1.4e
 Załącznik 2.1.4f
 Załącznik 2.1.4g
 Załącznik 2.1.4h
 
Lębork
Zestawienie pomieszczeń
Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
Zestawienie wyposażenia meblowego
 Załącznik 2.3.4a
 Załącznik 2.3.4b
 
 Kartuzy
 Zestawienie pomieszczeń
Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
 Zestawienie wyposażenia meblowego
 Załącznik 2.4.4a
 Załącznik 2.4.4b
 Załącznik 2.4.4c
 Załącznik 2.4.4d
 Załącznik 2.4.4e
 Załącznik 2.4.5
 
Zestawienie eksploratorium
Odpowiedzi na pytania
 
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu
Protokół - 10.06
Protokół - 03.06
 
ZP 9/2014 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie"
ogłoszenie
SIWZ
pismo 1
zaktualizowany formularz "WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW"
pismo 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 3
zaktualizowany formularz ofertowy
zaktualizowany formularz cenowy
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 11/2014 Budowa drogi wokół pomnika J. Wybickiego w Kościerzynie
ogłoszenie
SIWZ
kosztorys ofertowy
projekty budowlane
projekty wykonawcze
szczegółowa specyfikacja techniczna
pismo 1
pismo 2
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 10/2014 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków w ramach zadania pn. "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków"
ogłoszenie
SIWZ
audyty
pismo 1
zaktualizowany formularz "WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG"
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 8/2014 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków w ramach zadania pn. "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków"
ogłoszenie
SIWZ
audyty
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 7/2014 Konserwacja nawierzchni asfaltowychulic lokalnych w granicach administarcyjnychmiasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2014r.
ogłoszenie
SIWZ
STWiORB
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 6/2014 Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH"
ogłoszenie
SIWZ
pismo 1
pismo 2
pismo 3
pismo 4
zaktualizowany formularz "WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW" 
pismo 5
pismo 6
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 5/2014 Dostawa wyposażenia meblowego w ramach projektu pn. „KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH"
ogłoszenie
SIWZ
aranżacja Bytów
aranżacja Kartuzy
aranżacja Lębork
aranżacja Kościerzyna
schematyczny opis mebli
pismo 1
pismo 2
pismo 3
zaktualizowany formularz "WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW"
pismo 4
ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert
pismo 5
ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 4/2014 konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół pomnika J. Wybickiego w Kościerzynie
ogłoszenie o konkursie
Zarządzenie nr 0050.17.2014 Burnistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architktonicznej zagospodarowania terenu wokół pomnika J. Wybickiego w Kościerzynie i powołania sądu konkursowego 
regulamin konkursu 
załącznik nr 1 do regulaminu-zakres pracy konkursowej 
ogłoszenie o wyborze pracy konkursowej
 
ZP 1/2014 „KONSERWACJA NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA W OKRESIE DO 31.12.2014 R.
ogłoszenie
SIWZ  
STWiORB 
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 2 /2014 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA
ogłoszenie
SIWZ
STWiORB
pismo 1
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 3/2014 konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu Wzgórza Grodowego w Kościerzynie
ogłoszenie o konkursie
Zarządzenie nr 0050.4.2014 Burnistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architktonicznej zagospodarowania terenu Wzgórza Grodowego w Kościerzynie i powołania sądu konkursowego
regulamin konkursu
załącznik nr 1 do regulaminu-zakres pracy konkursowej
ogłoszenie o wyborze pracy konkursowej
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza KONKURS OTWARTY NA WYBÓR OPERATORA PROWADZĄCEGO SIEĆ KASZUBSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH
 Ogłoszenie o konkursie
 Umowa z operatorem
 Regulamin rady Programowej
 Weksel in blanco
 Deklaracja wekslowa
 
 Bytów
Zestawienie pomieszczeń
Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
Zestawienie wyposażenia meblowego
Załącznik 2.2.4a
Załącznik 2.2.4b
Załącznik 2.2.4c
Załącznik 2.2.5
 
 Kościerzyna
 Zestawienie pomieszczeń
 Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
 Zestawienie wyposażenia meblowego
 Załącznik 2.1.4a
 Załącznik 2.1.4b
 Załącznik 2.1.4c
 Załącznik 2.1.4d
 Załącznik 2.1.4e
 Załącznik 2.1.4f
 Załącznik 2.1.4g
 Załącznik 2.1.4h
 
Lębork
Zestawienie pomieszczeń
Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
Zestawienie wyposażenia meblowego
 Załącznik 2.3.4a
 Załącznik 2.3.4b
 
 Kartuzy
 Zestawienie pomieszczeń
Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
 Zestawienie wyposażenia meblowego
 Załącznik 2.4.4a
 Załącznik 2.4.4b
 Załącznik 2.4.4c
 Załącznik 2.4.4d
 Załącznik 2.4.4e
 Załącznik 2.4.5
 
Zestawienie eksploratorium
 
Odpowiedzi na zapytania 24.02.2014
Zapytanie 27.02.2014
Zapytanie 27.02.2014_1
 
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza KONKURS OTWARTY NA WYBÓR OPERATORA PROWADZĄCEGO SIEĆ KASZUBSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH
 Ogłoszenie o konkursie
 Umowa z operatorem
 Regulamin rady Programowej
 Weksel in blanco
 Deklaracja wekslowa
 
 Bytów
Zestawienie pomieszczeń
Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
Zestawienie wyposażenia meblowego
Załącznik 2.2.4a
Załącznik 2.2.4b
Załącznik 2.2.4c
Załącznik 2.2.5
 
 Kościerzyna
 Zestawienie pomieszczeń
 Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
 Zestawienie wyposażenia meblowego
 Załącznik 2.1.4a
 Załącznik 2.1.4b
 Załącznik 2.1.4c
 Załącznik 2.1.4d
 Załącznik 2.1.4e
 Załącznik 2.1.4f
 Załącznik 2.1.4g
 Załącznik 2.1.4h
 
Lębork
Zestawienie pomieszczeń
Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
Zestawienie wyposażenia meblowego
 Załącznik 2.3.4a
 Załącznik 2.3.4b
 
 Kartuzy
 Zestawienie pomieszczeń
Zestawienie wyposażenia teleinformatycznego
 Zestawienie wyposażenia meblowego
 Załącznik 2.4.4a
 Załącznik 2.4.4b
 Załącznik 2.4.4c
 Załącznik 2.4.4d
 Załącznik 2.4.4e
 Załącznik 2.4.5
 
Zestawienie eksploratorium

 

Zaktualizowane zestawienie pomieszczeń firm inkubowanych

1.         TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W KOŚCIERZYNIE W RAMACH ZADANIA PN. „KAWKA W KOŚCIERZYNIE. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ KOGENERACJĘ I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW”

CZĘŚĆ I:     budynek przy ul. Dworcowej 1

CZĘŚĆ II:             budynek przy ul. 3 Maja 11

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2014-01-24
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2014-01-24 11:52:31
Edytor : jmasiak
Stronę odwiedzono 99239 razy.
v.20140204-083257