Strona z portalu

  Strona główna / Elementy pozostałe / Dostęp do informacji publicznej / Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej
w posiadaniu Gminy Miejskiej Kościerzyna składa się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz.94)

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może być złożony w formie:

 • Dokumentu papierowego- wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury,
 • Dokumentu elektronicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. zamieszczona w miejskich serwisach internetowych),
 3. udostępniona w centralnym repozytorium,
 4. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 • dla informacji publicznych udostępnionych w BIP Gminy Miejskiej Kościerzyna

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Gminy Miejskiej Kościerzyna nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje
w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle (adres www BIP podmiotu), czasie wytworzenia
  i pozyskania informacji publicznej od Gminy Miejskiej Kościerzyna;
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 • dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:


Gmina Miejska Kościerzyna określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku
i przekazuje je wnioskodawcy.

Termin załatwienia wniosku

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 1. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłaty

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne. Gmina Miejska Kościerzyna może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej
w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

 1. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 2. koszty elektronicznych nośników danych;
 3. koszty pracy dodatkowej;
 4. koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio
w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 • Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.
 • W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dokonywane przez podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na takich samych zasadach jak
  w przypadku innych użytkowników.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej
w celu ponownego wykorzystywania.

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Miejska Kościerzyna, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 1. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), z tym że:
  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Gmina Miejska Kościerzyna uzyskała dany utwór.
 1. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo
  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz
   z odpowiedzią na skargę.

Gmina Miejska Kościerzyna nie odpowiada za:

 1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania
  i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz udostępnianej na wniosek;
 2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

załącznik nr 2- formularz wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 204 poz. 1195 )
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r.
  w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ( Dz. U. z 2012 r.  poz. 94)
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r.  Nr 90 poz. 631, z późn.zm.)
 • ustawa  z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn.zm.)
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2013-08-07
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2013-08-07 09:19:15
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 2681 razy.
v.20140204-083257