Strona z portalu

  Strona główna / Elementy pozostałe / Dostęp do informacji publicznej / Informacja publiczna na wniosek
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Kwestie związane z dostępem do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r , Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Zgodnie z § 1 ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach
i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 • Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, przez podmioty o których mowa w art. 4 ust.1 i 2 ustawy, będące w posiadaniu takich informacji.  
 • Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności
  w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie,
  w sposób użyteczny i efektywny są udostępniane w centralnym repozytorium.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 1. podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,
 2. danych teleadresowych wnioskodawcy,
 3. przedmiotu wniosku,
 4. sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Forma załatwienia wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

 1. udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
 2. decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
 3. decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

W przypadku, gdy środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku podmiot obowiązany do udostępnienia, powiadamia pisemnie wnioskodawcę
o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku
o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 

Termin załatwienia wniosku

 1. Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
  w terminie 14 dni  od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej, Gmina Miejska Kościerzyna ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia wskazanym we wniosku lub
z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji:

 1. W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Gmina Miejska Kościerzyna powiadomi wnioskodawcę o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
 2. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że:
  1. wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji
  2. wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnieniu informacji publicznej, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania
  o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra,
  o których mowa w art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.267)


Załącznik nr 1- wzór wniosku

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2013-08-07
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2013-08-07 09:08:46
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 2867 razy.
v.20140204-083257